Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1144/21.6.1990 Πώληση αγαθών από τις αμερικανικές βάσεις. Κοινοποίηση γνωμοδότησης της Νομικής Δ/νσης του Υπουργείου μας που αφορά την υπαγωγή ή μη σε ΦΠΑ των εκποιούμενων ειδών από τις Αμερικανικές δυνάμεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1144/21.6.1990
Πώληση αγαθών από τις αμερικανικές βάσεις. Κοινοποίηση γνωμοδότησης της Νομικής Δ/νσης του Υπουργείου μας που αφορά την υπαγωγή ή μη σε ΦΠΑ των εκποιούμενων ειδών από τις Αμερικανικές δυνάμεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα.


ΠΟΛ.1144/21.6.1990 Πώληση αγαθών από τις αμερικανικές βάσεις. Κοινοποίηση γνωμοδότησης της Νομικής Δ/νσης του

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 1144/21.6.90 Πώληση αγαθών από τις αμερικανικές βάσεις. Κοινοποίηση γνωμοδότησης της Νομικής Δ/νσης του Υπουργείου μας που αφορά την υπαγωγή ή μη σε ΦΠΑ των εκποιούμενων ειδών από τις Αμερικανικές δυνάμεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα.

Υπ. Οικ. 1046687/21.6.90/Πολ. 1144

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας την αριθμ. 47/30.1.1990 γνωμοδότηση της Νομικής Δ/νσης του Υπουργείου μας που έγινε αποδεκτή από τον κ. Υπουργό Οικονομικών.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αυτή, οι Αμερικανικές Βάσεις δεν αποτελούν υποκείμενο του ΦΠΑ διότι δεν πληρούν την υπό του Ν. 1642/86 προϋπόθεση δηλ. δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Επομένως η πώληση από τις "Βάσεις" διαφόρων αγαθών που ανήκουν σ' αυτές δεν υπόκειται κατ' αρχήν σε ΦΠΑ. Το καθεστώς όμως που ισχύει με την Π.Υ.Σ. 728/1950, η οποία εφαρμόζεται πριν από την εφαρμογή του ΦΠΑ στην Ελλάδα εξακολουθεί να ισχύει και μετά.

Επομένως, σε περίπτωση εκποίησης αγαθών από τις Αμερικανικές Βάσεις, τα οποία είχαν εισαχθεί απ' αυτές πριν την εκποίησή τους με προσωρινή ατέλεια, δεδομένου ότι οι "Βάσεις" δικαιούνται ατέλειας από δασμούς και φόρους και επειδή ο ΦΠΑ είναι φόρος επιρριπτώμενος πρέπει κατά την πώληση των αγαθών αυτών ο αγοραστής να καταβάλλει στο Δημόσιο το ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία της εκποίησης των αγαθών με έκτακτη προσωρινή δήλωση στην αρμόδια για τη φορολογία του ΔΟΥ.

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που οι Βάσεις εκποιούν αγαθά τα οποία είχαν αγοράσει στο εσωτερικό της χώρας, για τα οποία δεν είχε καταβληθεί ο αναλογών ΦΠΑ λόγω της απαλλαγής που ισχύει βάσει της Π. 3530/1450/Πολ. 164/21.5.88 ΑΥΟ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 47/1990

Περίληψις: Καθεστώς από πλευράς Φ.Π.Α. και δασμών ειδών πωλουμένων εν Ελλάδι υπό των εν αυτή εγκαταστημένων Αμερικανικών Δυνάμεων ("Βάσεων").

Δια του υπ' αριθμ. 1066723/1989 εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών/Γρ. Γεν. Γραμματέως, τίθεται το ερώτημα: Εάν, μετά την εφαρμογήν από 1.1.1987 του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, κατά την εκποίησιν ειδών υπό των εν Ελλάδι εγκαταστημένων Αμερικανικών Δυνάμεων ("Βάσεων") δια τον υπολογισμόν του Φ.Π.Α., ο οποίος οφείλεται κατά την εκποίησιν αγαθών, περί της οποίας (εκποιήσεως) προβλέπει η Π.Υ.Σ. 728/8.8.1950 (ΦΕΚ 175 Α), κυρωθείσα δια του άρθρου 30 του Ν. 1805/1951, θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται η τελευταία αυτή διάταξις, δεδομένου ότι τούτο δεν προκύπτει ούτε εκ των διατάξεων του ν. 1642/1986 περί Φ.Π.Α. ούτε εκ των διατάξεων του ν. 1642/1986 περί ΦΠΑ ούτε εκ των διατάξεων του ν. 1403/1983, δια του οποίου εκυρώθη η αναθεωρηθείσα Συμφωνία Αμυντικής και Οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, αλλ' ούτε και εκ των διατάξεων του ν. 2799/1954, δια του οποίου εκυρώθη η σύμβασις μεταξύ των Κρατών-μελών της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού περί του νομικού καθεστώτος των Δυνάμεων αυτών (ΝΑΤΟ).

1. Δίδεται επομένως δια του ερωτήματος, και δεν αποτελεί αντικείμενον ερεύνης, ότι η περί ης το ερώτημα αμερικανική εν Ελλάδι υπηρεσία (αι "Βάσεις"), μέχρι 31.12.1986 απήλαυεν της δια της Π.Υ.Σ. 728/1950 προβλεπομένης ειδικής ρυθμίσεως και ότι το πρόβλημα ανέκυψεν διότι ο ν. 1642/1986 δεν προέβλεψεν περί της ειδικής ταύτης περιπτώσεως.

ΙΙ. Δια του ν. 1642/1986 ορίζεται:

α) Εν άρθρω 1 αυτού:

1. Επιβάλλεται φόρος κύκλου εργασιών με την ονομασία "φόρος προστιθέμενης αξίας", σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν εφαρμόζονται στην περιοχή του Αγίου Όρους.

β) Εν άρθρω 3 αυτού:

"1. Στο φόρο υπόκειται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση προσώπων, εφ' όσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης, τον επιδιωκόμενο σκοπό ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής ...".

γ) Εν άρθρω 2 αυτού:

"Αντικείμενο του φόρου είναι:

α) η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφ' όσον πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία στην ελληνική επικράτεια, από υποκείμενο στο φόρο που ενεργεί με αυτή την ιδιότητα.

β) η εισαγωγή αγαθών στην ελληνική επικράτεια".

δ) Εν άρθρω 18 αυτού:

"1. Απαλλάσσονται από το φόρο:

α) ..................

λδ) η παράδοση αγαθών, των οποίων η εισαγωγή απαλλάσσεται από το φόρο προστιθέμενης αξίας, εκτός των περιπτώσεων που ρυθμίζονται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος νόμου".

ε) Εν άρθρω 22 αυτού:

"1. Απαλλάσσονται από το φόρο:

α) ...........................

στ) Η παράδοση και η εισαγωγή αγαθών, καθώς και παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται:

αα) Στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων.

ββ) για τις ανάγκες αναγνωρισμένων από την Ελλάδα διεθνών οργανισμών ή των μελών τους, με τις προϋποθέσεις και μέσα στα όρια που καθορίζονται από τις ιδρυτικές τους συμβάσεις ή τις συμφωνίες για την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα.

γγ) στα πλαίσια της Συνθήκης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις των άλλων κρατών-μελών και των πολιτικών υπηρεσιών που τις συνοδεύουν ή για τον εφοδιασμό των κυλικείων και λεσχών τους, εφόσον αυτές ενεργούνται σύμφωνα με τη Συνθήκη".

στ) Εν άρθρω 57 ότι καταργούνται  διάφοροι διατάξεις, μεταξύ των οποίων δεν μνημονεύονται αι εις το ερώτημα αναφερόμεναι, χωρίς να τίθεται γενική καταργητική διάταξις πάσης άλλης διατάξεως σχετικής μετά του φ.κ.ε. ή άλλης συναφούς.

ζ) Ίσως εκ περισσού, εν όψει των δεκτών γινομένων υπό της ερωτώσης υπηρεσίας, σημειούται ότι, δι' άρθρου ΙΙΙ § 1 της  από 8 Σεπτεμβρίου 1983 συμφωνίας αμυντικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, κυρωθείσης δια του άρθρου μόνου του ν. 1403/1983, ορίζεται ότι:

"1. Το καθεστώς των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, των μελών των δυνάμεων αυτών, των μελών του πολιτικού προσωπικού και των εξαρτωμένων προσώπων, θα διέπεται από τη "Συμφωνία μεταξύ των Μερών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου περί του καθεστώτος των δυνάμεών των", και συναφείς διμερείς διευθετήσεις μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής".

ΙΙΙ. Εν άρθρω 11 § 4 επ. της από 19.6.1951 συμβάσεως του Λονδίνου μεταξύ Κρατών-Μελών της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού επί του Νομικού Καθεστώτος των δυνάμεων αυτών, (υποχρεούσης και την Ελλάδα, κατόπιν α) της προσχωρήσεώς της δια του από 17-10-1951 πρωτοκόλλου του Λονδίνου εις την περί ΝΑΤΟ σύμβασιν της Ουάσιγκτον της 4.4.1949 και β) του άρθρου 1 της από 7-9-1956 Συμφωνίας Ελλάδος - Ην. Πολ. Αμερικής, κυρωθείσης δια του άρθρου 1 του ν.δ. 3715/1957), τα Κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και το πολιτικόν προσωπικόν των υπηρεσιών αυτών, τυγχάνουν απαλλαγής δασμών ή τελών κατά την εισαγωγήν αναγκαιούντων εις ταύτα ειδών.

IV. Τέλος, δια της υπ' αριθμ. 728/8.8.1950 Π.Υ.Σ. (κυρωθείσης δι' άρθρου τριακοστού του ν. 1805/1951 ωρίσθη ότι, τα παρά των Βρεττανικών Δυνάμεων εν Ελλάδι και της Αμερικανικής Υπηρεσίας OFFICE OF THE POST EXCHANGE UNITED STATES ARMY GROUP εκποιούμενα είδη, υποβάλλονται εις δασμόν κατ' εκτίμησιν ανερχόμενον μετά των παρακρατούντων φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών Δημοσίου και τρίτων εις ποσοστόν 50% επί της αξίας αυτών.

V. Περαιτέρω πρέπει να σημειωθεί ότι:

α) η δια της ως άνω Π.Υ.Σ. 728/1950 προβλεπόμενη OFFICE OF THE POST EXCHANGE UNITED STATES ARMY GROUP  είναι υπηρεσία αμερικανική και φέρεται υποκατασταθείσα υπό της επίσης αμερικανικής υπηρεσίας A.A.F.E.S. (ARMY AIR FORCE EXCHANGE SERVICE βλ. το Α3Δ Φ. 2203 252/ΑΣ 993/16.1.1986 έγγραφον Υπ. Εξωτ./Α3 Δ/νσεως Πολ. Υποθ.), έχει γίνει δε δεκτόν υπό της Διοικήσεως το και ανωτέρω σημειωθέν ότι, επ' αυτής εφηρμόζετο, μέχρι τουλάχιστον της 31.12.1986, το δια ως άνω ΠΥΣ καθεστώς.

β) το νομικόν καθεστώς των εν Ελλάδι δυνάμεων των Η.Π.Α. εξομοιούνται πλήρως προς εκείνο το οποίον προβλέπεται δια τα μέλη του ΝΑΤΟ. Τούτο ορίζεται δι' άρθρον 1 της από 7-9-1956 συμφωνίας Ελλάδος-ΗΠΑ, κυρωθείσης δι' άρθρο 1 του ν.δ. 3715/1957, επαναλαμβάνεται δε και δια της ως άνω ρήτρας της δια του ν. 1403/1983 κυρωθείσης από 8-9-1983 ομοίας συμφωνίας.

γ) Τα μέλη του ΝΑΤΟ και το πολιτικόν προσωπικόν αυτών, απολαύουν απαλλαγής δασμών και φόρων κατά την εισαγωγήν ειδών ανηκόντων εις αυτά και χρησιμοποιουμένων υπ' αυτών, όχι όμως και απαλλαγής εμμέσων φόρων κατά της εν τω εσωτερικώ συναλλαγάς των και προμηθείας των (βλ. αφ' ενός την ως άνω από 19-6-1951 σύμβασιν του Λονδίνου περί του νομικού καθεστώτος των δυνάμεων του ΝΑΤΟ αρθρ. 9 § 8 και 11 § 4 επ. και ιδία § 12 και αφ' ετέρου την από 20-9-1951 σύμβασιν περί του νομ. καθεστώτος του Οργανισμού του ΝΑΤΟ κλπ.

VI. Επειδή ο ΦΠΑ είναι νόμος μη αφορών ειδικώς τον τελωνισμόν και υπό την έννοιαν αυτήν δεν είναι εισαγωγικός δασμός, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθή ότι εις όσας περιπτώσεις είδος τι απαλλάσσεται του εισαγωγικού δασμού, άνευ ετέρου απαλλάσσεται και του ΦΠΑ ή και αντιστρόφως.

VII. Εφ' όσον, κατ' άρθρον 3 § 1 του ν. 1642/1986, υποκείμενο του ΦΠΑ είναι το κατά τρόπον ανεξάρτητον ασκούν οικονομικήν δραστηριότητα πρόσωπον, οικονομική δε δραστηριότης νοείται, κατ' άρθρ. 4 του αυτού νόμου, "οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες του παραγωγού, του εμπόρου ή αυτού που παρέχει υπηρεσίες ..." , έπεται ότι, αι εν τω ερωτήματι "Βάσεις" δεν αποτελούν υποκείμενον του ΦΠΑ, εφ' όσον, κρατική αμερικανική υπηρεσία ούσαι και αρμοδιότητα έχουσαι εκείνην η οποία υπηρετεί την στρατιωτικήν παρουσίαν των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εις την Ελλάδα, εν τω πλαισίω αμυντικού προγράμματος, όπως η παρουσία αυτή προβλέπεται και προσδιορίζεται τελευταίως δια της ως άνω από 8-9-1983 αμυντικής και οικονομικής συμφωνίας Ελλάδος-ΗΠΑ, δεν ασκούν την υπό του άνω νόμου τιθεμένην  ως προϋπόθεσιν εφαρμογής του οικονομικήν δραστηριότητα εν Ελλάδι.

Εντεύθεν δεν γεννάται αμφιβολία ότι και η υπό των ως άνω "βάσεων" γινομένη πώλησις ειδών, εις ταύτην ανηκόντων, εν Ελλάδι, αποτελούσα, κατ' αρχήν, παράδοσιν αγαθών δεν υπόκειται εις ΦΠΑ.

Ταύτα προδήλως αφορούν μόνον τον ν. 1642/1986 και την εις ΦΠΑ νόμιμον διαφυγήν και όχι την Π.Υ.Σ. 728/1950, η οποία, αναφερόμενη εις την δασμολόγησιν των ως άνω ειδών πωλουμένων εν Ελλάδι (και) υπό των ως άνω "βάσεων", τυγχάνει εφαρμογής ως και προ του ν. 1642/1986, μη επηρεαζομένης, θετικώς ή αρνητικώς, της σχετικής ειδικής ρυθμίσεως εκ της ως άνω Π.Υ.Σ. δια των διατάξεων του τελευταίου τούτου νόμου.

VIII. Όθεν, η απάντησις εις το τεθέν ερώτημα είναι οία ανωτέρω εν § VII διατυπούται.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης