Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6296/Α325/2020 Συμπλήρωση και τροποποίηση της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./8706/Α325/03-08-2018 (Β΄ 3255) κοινής υπουργικής απόφασης, με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-09-2020 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6296/Α325/2020
Συμπλήρωση και τροποποίηση της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./8706/Α325/03-08-2018 (Β΄ 3255) κοινής υπουργικής απόφασης, με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Αριθμ.  Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6296/Α325/2020
 
(ΦΕΚ Β' 3885/14-09-2020)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. Της από 28-07-1978 Π.Ν.Π. «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων», που κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 867/1979 (Α΄ 24), καθώς και το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α΄ 25), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261), βάσει του οποίου εκδίδεται η παρούσα απόφαση.

2. Του άρθρου 2 της από 26-03-1981 Π.Ν.Π. «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 (Α΄ 203), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981 (Α΄ 203), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παρ. 42 και 43 του άρθρου 1 του ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 123).

3. Του ν. 128/1975 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος» (Α΄ 178), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
4. Της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1283/1982 «Για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης των σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων» (Α΄ 114).

5. Του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1266/1982 «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 81), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 1418/1984 «Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α΄ 23).

6. Των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4337/2015 (Α΄ 129) και ισχύει.

7. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως ισχύει.

8. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος, οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), καθώς και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε επιπλέον δαπάνη από αυτήν που έχει εκτιμηθεί στην υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/ Α325/03-08-2018 (Β΄ 3255) κοινή υπουργική απόφαση.

9. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137).
 
10. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 145), όπως ισχύει.

11. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).

12. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151), σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).

13. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).

14. Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180), σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).

15. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και τις διατάξεις της υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

16. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

17. Της υπ’ αρ. 338/2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Ζαββό» (Β΄ 3051).

18. Της από 26-07-2018 Π.Ν.Π. «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (Α΄ 138), που κυρώθηκε με το άρθρο τρίτο του ν. 4576/2018 (Α΄ 196).

19. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29-11-1990 κοινής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β΄ 746).

20. Της υπ’ αρ. 50148/542/24-06-1992 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου «Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα» (Β΄ 420).

21. Της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια  από  τις  πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β΄ 3255), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./12147/Α325/20.12.2018 (Β΄ 5984), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./3247/Α325/13.5.2019 (Β΄ 1692) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./12088/Α325/29-05-2020 (Β΄ 2178) αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών.

22. Της υπό στοιχεία οικ. 6772/Β9β/19-12-2011 απόφασης Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με θέμα: «Τιμολόγιο υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής» (Β΄ 3201), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπό στοιχεία οικ.11756/ Δ5/16-10-2018 (Β΄ 4776, διόρθωση σφάλματος Β΄ 5988) και οικ.907/Δ5/3-02-2020 (Β΄ 434) αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

23. Της υπό στοιχεία οικ. 7791/Α314/24-9-2014 απόφασης Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με θέμα: «Καθορισμός Διαδικασίας Ελέγχου Κτιρίων, Ελέγχου Φακέλων Επισκευής και Ανακατασκευής Κτιρίων καθώς και εκδίκασης Ενστάσεων, μετά από φυσικές καταστροφές» (Β΄ 2658).

24. Της υπό στοιχεία Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.οικ.288/ΓΔβ1/ 14-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΧΜΧ465ΧΘΞ-Β17) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα: «Επιτροπές ελέγχου κτιρίων μετά από φυσικές καταστροφές στον Ελλαδικό χώρο».

25. Της υπό στοιχεία οικ. 5364/Δ/Β11/04-12-2015 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με θέμα: «Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία, που έχουν υποστεί βλάβες από πυρκαγιά και την έκδοση σχετικών αδειών επισκευής» (Β΄ 2774).

26. Της υπό στοιχεία οικ. 537/Α321/03-3-2016 απόφασης Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με θέμα: «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων που έχουν πληγεί από πυρκαγιά» (Β΄ 400).

27. Του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (OJL 187, 26-6-2014, p. 1-78) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά και κατ’εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (και ιδίως το άρθρο 50).

28. Του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 (OJL 193, 1-7-2014, p. 1-75) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (και ιδίως το άρθρο 30).

29. Του Κανονισμού (ΕΕ) 1388/2014 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2014 (L 369, 24-12-2014, p. 37-63) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και ιδίως το άρθρο 44).

30. Του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 651/2014, το άρθρο 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 702/ 2014 και το άρθρο 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 1388/2014, σε ότι αφορά τον ορισμό της ’’επιχείρησης΄΄.

31. Της υπό στοιχεία οικ.617/ΓΔζ1/24-07-2018 (Β΄ 3019) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για τη σύσταση Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών.

32. Του υπό στοιχεία ΔΝΣα/οικ.48628/ΦΝ456ε/ 18-08-2020 εγγράφου της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (υπό στοιχεία   Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6295/18-08-2020).

33. Της υπ’ αρ. 668/07-08-2020 εισηγητικής έκθεσης Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου  Υποδομών και Μεταφορών (υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6129/ 10-08-2020).

34. Του  υπ’ αρ. 48461/5234/08-08-2020 εγγράφου του Τμήματος Δημοσιονομικών Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6128/10-08-2020), και επειδή:

Το κόστος αποκατάστασης κτιρίου ελαφρού τύπου κατασκευής, είναι μικρότερο από αυτό της συμβατικής κατασκευής.

Στις περιπτώσεις ανακατασκευής κτιρίων, είναι αναγκαία η διενέργεια αυτοψίας στο νέο κτίριο μετά την ολοκλήρωση του φέροντα οργανισμού και πριν την εκτέλεση των υπόλοιπων οικοδομικών εργασιών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο φέρων οργανισμός του κτιρίου κατασκευάστηκε κατ’εφαρμογή της εκδοθείσας, από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.), οικοδομικής αδείας,

αποφασίζουμε:

Τη συμπλήρωση και τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/2018 κοινής υπουργικής απόφασης, με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β΄ 3255), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./12147/Α325/20.12.2018 (Β΄ 5984), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./3247/Α325/13.5.2019 (Β΄ 1692) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./12088/Α325/29-05-2020 (Β΄ 2178) αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, ως ακολούθως:

1. Τροποποιείται το εδάφιο (α) της παρ. 4.3, του κεφαλαίου 4 «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ», ως εξής:
«α) για κατοικίες το ποσό των € 1000 ανά τ.μ. με ανώτατο όριο εμβαδού κλειστών χώρων του κτιρίου τα 150 τ.μ.
Στο προαναφερόμενο ανώτατο όριο εμβαδού κλειστών χώρων προσμετρώνται:
i) βοηθητικοί χώροι κατοικίας (οικιακές αποθήκες) που βρίσκονται εντός του κτιρίου,
ii) βοηθητικοί χώροι κατοικίας (χώροι υγιεινής και μαγειρεία) που βρίσκονται εντός του κτιρίου ή και εκτός, αλλά εντός του οικοπέδου,
iii) κοινόχρηστοι χώροι που αναλογούν βάσει του ποσοστού της ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου.
Εφόσον ο δικαιούχος Σ.Σ. ανακατασκευής δεν προβεί στην κατασκευή συμβατικής κατοικίας, αλλά προκατασκευασμένης κατοικίας εδραζόμενης σε θεμελίωση από οπλισμένο σκυρόδεμα σταθερά συνδεδεμένη με αυτήν:
- βαρέως τύπου (οπλισμένο σκυρόδεμα), χορηγείται το 80% της εγκεκριμένης Σ.Σ.,
- ελαφρού τύπου (με φέροντα οργανισμό και στοιχεία πλήρωσης μειωμένου μόνιμου φορτίου ιδίου βάρους σε σχέση με τις συμβατικές κατασκευές), χορηγείται το 60% της εγκεκριμένης Σ.Σ.
Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση μη συμβατικής κατοικίας, ο δικαιούχος Σ.Σ. ανακατασκευής πρέπει να αναζητήσει από την εταιρεία που θα απευθυνθεί, το εγκεκριμένο, από το αρμόδιο Υπουργείο, πιστοποιητικό για το σύστημα κατασκευής που εφαρμόζει.».

2. Συμπληρώνεται το κεφάλαιο 4 «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ», με την παρακάτω παράγραφο:
«4.6. Μετά την περαίωση του φέροντος οργανισμού του νέου κτιρίου και πριν την έναρξη των υπόλοιπων οικοδομικών εργασιών, ο/η δικαιούχος Σ.Σ. πρέπει να υποβάλει υποχρεωτικά, στην αρμόδια Υπηρεσία, αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Προόδου Εργασιών Ανακατασκευής, προκειμένου να διαπιστωθεί από την υπηρεσία ότι το είδος και η μορφή του φέροντος οργανισμού του νέου κτιρίου, συμφωνούν με την εγκεκριμένη από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. μελέτη».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί
 
Υφυπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης