35748/11141/2020

Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Α' Κυκλάδων και κατάργηση Τοπικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

11 Σεπ 2020

Taxheaven.gr
Αριθμ. 35748/11141/2020

(ΦΕΚ Β' 3875/11-09-2020)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 87 και της παρ. 11, περ. α του άρθρου 34 του Π.Δ.8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Α'8), όπως ισχύει,
β. της παρ. 1, περ. ε και θ, του άρθρου 52 του ν.4387/2016 (Α'85), όπως ισχύει,
γ. των άρθρων 69Α, 69Β και 69Δ του ν. 4387/2016 (Α'85),
δ. του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α' 119),
ε. του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

2. Την υπ' αρ. 207918/10-9-2020 πρόταση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ.

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ,

αποφασίζουμε:

1. Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ A' Κυκλάδων με έδρα την Ερμούπολη Σύρου και των Αποκεντρωμένων Τμημάτων Μυκόνου και Τήνου, την 1-10-2020.

2. Την κατάργηση των κατωτέρω Τοπικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών τ. Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης την 30-9-2020:

- Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κυκλάδων με έδρα την Ερμούπολη.
- Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Μυκόνου.
- Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Τήνου.
- Β' Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Κυκλάδων, με έδρα την Ερμούπολη.
- Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσιών Έργων Κυκλάδων, με έδρα την Ερμούπολη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣTaxheaven.gr