Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1141/8.6.1990 Σύμβαση μίσθωσης ασκεπούς χώρου. Κοινοποίηση γνωμοδότησης σχετικά με την υπαγωγή ή μη σε ΦΠΑ των εσόδων από μίσθωση ασκεπούς χώρου, στον οποίο ανεγείρονται από τον μισθωτή κτίσματα και τοποθετούνται μηχανήματα, τα οποία μετά τη λήξη της μίσθωσης παραμένουν προς όφελος του μισθίου.

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1141/8.6.1990
Σύμβαση μίσθωσης ασκεπούς χώρου. Κοινοποίηση γνωμοδότησης σχετικά με την υπαγωγή ή μη σε ΦΠΑ των εσόδων από μίσθωση ασκεπούς χώρου, στον οποίο ανεγείρονται από τον μισθωτή κτίσματα και τοποθετούνται μηχανήματα, τα οποία μετά τη λήξη της μίσθωσης παραμένουν προς όφελος του μισθίου.


ΠΟΛ.1141/8.6.1990 Σύμβαση μίσθωσης ασκεπούς χώρου. Κοινοποίηση γνωμοδότησης σχετικά με την υπαγωγή ή μη σε ΦΠΑ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 1141/8.6.90 Σύμβαση μίσθωσης ασκεπούς χώρου. Κοινοποίηση γνωμοδότησης σχετικά με την υπαγωγή ή μη σε ΦΠΑ των εσόδων από μίσθωση ασκεπούς χώρου, στον οποίο ανεγείρονται από τον μισθωτή κτίσματα και τοποθετούνται μηχανήματα, τα οποία μετά τη λήξη της μίσθωσης παραμένουν προς όφελος του μισθίου.

Υπ. Οικ. 1046153/8.6.90 Πολ. 1141

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας την αριθ. 258/90 γνωμοδότηση της Συνέλευσης των Προϊσταμένων των Νομικών Δ/νσεων, που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αυτή απαλλάσσεται από το ΦΠΑ, η σύμβαση μίσθωσης ασκεπούς χώρου (οικόπεδα, γήπεδα), με σκοπό την ανέγερση, κατά τους όρους σχετικής συμφωνίας, υπό του μισθωτού κτισμάτων και εγκατάσταση σ' αυτά μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, τα οποία κατασκευάσματα μετά τη λήξη της μισθωτικής σύμβασης θα παραμείνουν σε όφελος του μισθωτή, διότι πρόκειται για απλή μίσθωση ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 στοιχ. κζ' του ν. 1642/86.

Αν όμως κατά τη λήξη της αρχικής σύμβασης καταρτισθεί νέα μίσθωση του γηπέδου μαζί με τις οικοδομικές και μηχανικές εγκαταστάσεις που περιήλθαν στον εκμισθωτή που προσδίδουν στο ακίνητο τον χαρακτήρα βιομηχανοστασίου, τότε η σύμβαση αυτή εμπίπτει στο άρθρ. 8 παρ. 2 στοιχ. δ' του ίδιου νόμου και υποβάλλεται σε ΦΠΑ λογιζομένη ως παροχή υπηρεσιών.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 258/1990

Περίληψις: Προσδιοριστικόν στοιχείον της φύσεως συμβάσεως εκμισθώσεως ασκεπούς χώρου δια την υπαγωγήν ή μη αυτής εις ΦΠΑ.

Δια του υπ' αριθ. 1790/278/1989 εγγράφου του Υπουργού Οικονομικών, τίθεται το ερώτημα: Η παρά του Δημοσίου καταρτισθείσα την 29.1.1970 σύμβασις εκμισθώσεως προς την εταιρίαν "MARRIOT DE MONTYS AIRPORT - SERVICES ΕΠΕ" (μετά ταύτα μισθώτρια "OLYMPIC CATERING SA" ακάλυπτου χώρου (γηπέδου) εις την περιοχήν του Κρατικού Αερολιμένος Αθηνών", με σκοπό (και υποχρέωσιν, κατά τους όρους σχετικής δημοπρασίας εκμεταλλεύσεως του χώρου) την ανέγερσιν υπό της μισθωτρίας κτισμάτων και εγκατάστασιν σ' αυτά του κατάλληλου και αναγκαίου μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, για την παραγωγή εδεσμάτων για τον εφοδιασμό των αεροσκαφών, τα οποία κατασκευάσματα μετά τη λήξη της μισθωτικής σύμβασης θα παραμείνουν εις όφελος του μισθίου", υποβάλλεται ή όχι εις ΦΠΑ.

Ι. Δια του ν. 1642/1986 ορίζεται:

α) εν άρθρω 8 παρ. 2 στοιχ. δ' ότι, ως παροχή υπηρεσιών λογίζεται "η μίσθωση βιομηχανοστασίων και χρηματοθυρίδων",

β) εν άρθρω 18 παρ. 1 στοιχ. κζ' ότι απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ "οι μισθώσεις ακινήτων".

Σημειωτέον ότι κατ' άρθρον 2 του ως άνω νόμου "Αντικείμενο του φόρου είναι: α) η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφ' όσον πραγματοποιούνται από επαχθή αίτια ...".

ΙΙ. Κατά την συζήτησιν υπό πάντων, πλην του κατά τα κατωτέρω μειοψηφήσαντος, εγένετο δεκτόν ότι: Η σύμβασις της μισθώσεως χαρακτηρίζεται αναλόγως της φύσεως ή του είδους του αντικειμένου αυτής κατά τον χρόνο καταρτίσεώς της. Η δε δυνάμει της συμβάσεως ταύτης ευχέρεια ή δικαίωμα του μισθωτού, είτε προς επέμβασιν επί της υλικής ή νομικής υποστάσεως του αντικειμένου της μισθώσεως, είτε άλλα, αποτελούν μεν συμβατικάς δεσμεύσεις και ευρύτερον περιεχόμενον της συμβάσεως αυτής, δεν αλλοιούν όμως τον χαρακτήρα της, όπως προσδιορίζεται εκ του αντικειμένου αυτής.

Ούτω σύμβασις μισθώσεως οικοπέδου (ασκεπούς χώρου) ή γηπέδου είναι εκείνη δια της οποίας το παραδιδόμενον προς χρήσιν εις τον μισθωτήν πράγμα είναι οικόπεδον ή γήπεδον, ανεξαρτήτως αν δια συμφωνίας των μερών ο μισθωτής κέκτηται και δικαίωμα ή ενδεχομένως υποχρεούται (όπως εις την προκειμένην περίπτωσιν καθ' όρον της σχετικής δημοπρασίας εκμισθώσεως) να τροποποιήσει την υλικήν υπόστασιν τούτου, όπως π.χ. να ανεγείρη κτίσματα επί του εκμισθουμένου (ασκεπούς) ακινήτου και να εξοπλήση αυτό δια μηχανολογικού εξοπλισμού, ώστε ν' ανταποκρίνεται το εκμισθούμενον ακίνητον εις τον σκοπόν του μισθωτού κατά την κατάρτισιν της μισθώσεως.

Βεβαίως, δεν αποκλείεται να υπάρχει πρόβλεψις εν τη συμβάσει μισθώσεως, ότι αν συμβή τοιούτον τι, ο μισθωτής θα υποχρεούται να καταβάλλη ηυξημένον μίσθωμα εις τον εκμισθωτήν. Τοιαύτη συμφωνία υπηρετεί μεν τους σκοπούς της μισθώσεως δι' αμφοτέρους ή δι' ένα μόνον των συμβαλλομένων, αλλά δεν μεταβάλλει το αντικείμενον της μισθώσεως από οικόπεδον ή γήπεδον εις οικοδομήν ή εργοστάσιον ή βιομηχανοστάσιον κλπ. Ή, ακόμη, δυνατόν το μίσθωμα αρχήθεν να προσδιωρίσθη ηυξημένον, εν όψει πραγματώσεως, βεβαίας ή πιθανής, επεμβάσεως του μισθωτού εις την υλικήν υπόσταστιν του εκμισθουμένου αντικειμένου. Κατ' ουδέν επηρεάζει τούτο την αληθή φύσιν ή το είδος του εκμισθουμένου πράγματος, ως τούτο ενεφανίζετο κατά την κατάρτισιν της μισθώσεως και ως τούτο, συμφώνως προς αυτήν, παρεδόθη υπό του εκμισθωτού προς τον μισθωτήν.

Ούτε, επίσης, αλλοιοί την φύσιν ή το είδος του αντικειμένου της μισθώσεως, ως τούτο ενεφανίζετο κατά τον χρόνον της κατοχής επ' αυτού του εκμισθωτού, η συμβατική πρόβλεψις (ως δικαίωμα του εκμισθωτού ή ως υποχρέωσις του μισθωτού) ότι μετά την λήξιν της μισθώσεως το πράγμα θα επανακάμπτη εις την κατοχήν του εκμισθωτού ως θα ευρίσκετο μεταπλασμένον υπό του μισθωτού κατά τον χρόνον εκείνον.

Εάν πρόκειται κατάρτισις νέας μισθώσεως είτε ευθέως είτε εμμέσως, εις χρόνον κατά τον οποίον, επί του δια προηγηθείσης συμβάσεως έχοντος εκμισθωθή ασκεπούς χώρου, ο αυτός έστω μισθωτής είχεν ανεγείρει μετά δικαιώματος, ως άνω, οικοδόμημα μετ' εγκαταστάσεως, προσδιδουσών εις το όλον ακίνητον τον χαρακτήρα π.χ. του βιομηχανοστασίου (οικοδομήματος μετά μονίμως προσηρμοσμένων μηχανών και εν γένει μηχανικών εγκαταστάσεων, χρησίμων δια την λειτουργίαν κλάδου τινός βιομηχανίας -βλ. άρθρον 18 παρ. 4 εδ. β' ν.δ. 3323/1955-) τα επικείμενα δε ταύτα άμα τη λήξει της προηγούμενης μισθώσεως περιήλθον εις την κυριότητα του εκμισθωτού και ίδια (διότι η επέκτασις της κυριότητος του εκμισθωτού είναι εκ του νόμου δεδομένη) άνευ δικαιώματος του μισθωτού ν' αφαιρέση ή εξαφανίση τας οιασδήποτε τοιαύτας προσθήκας (και πολύ περισσότερον) και άνευ γενέσεως αξιώσεως αυτού κατά του εκμισθωτού προς αποζημίωσίν του, τότε πρόκειται όντως περί νέας κατ' αντικείμενον μισθώσεως, τοιούτου όντος πλέον του υπό την νέαν μορφήν ακινήτου, π.χ. βιομηχανοστασίου, διότι τότε τοιούτον πράγμα παραδίδεται υπό του εκμισθωτού προς τον μισθωτήν προς χρήσιν και όχι ασκεπής (οικοπεδικός) χώρος.

Αυτονόητον είναι ότι, δεν επιτρέπεται σύγχυσις μεταξύ της φύσεως ή του είδους του αντικειμένου της μισθώσεως, προκειμένης επιβολής επ' αυτής ΦΠΑ και του υπό του νομοθέτου χρησιμοποιουμένου πλάσματος προς προσδιορισμόν, εν άρθρω 18 του ν.δ. 3323/55, του εισοδήματος εξ οικοδομών. Ο νομοθέτης εις την τελευταίαν διάταξιν θεωρεί ως εισόδημα εξ οικοδομών το εκ της παραχωρήσεως της χρήσεως γηπέδων "ιδία οσάκις χρησιμοποιούνται ως αποθήκαι, εργοστάσια ή εργαστήρια ή χώροι σταθμεύσεως αυτοκινήτων ή ως περιοχαί θερινών θεαμάτων, καφενείων, γυμναστηρίων και εν γένει δια πάσαν άλλην χρήσιν" (παρ. 1) ή και την κατά τον χρόνον της ανεγέρσεώς της αξίαν της οικοδομής, η οποία ανεγείρεται επί εδάφους της κυριότητας του εκμισθωτού δαπάναις του μισθωτού, εάν μετά την λήξιν της μισθώσεως του εδάφους περιέρχεται αύτη κατά κυριότητα εις τον εκμισθωτήν (παρ. 2) ή και άλλας αυτόθι περιπτώσεις πλασματικής εννοιολογικής κατατάξεως του εισοδήματος ως εξ οικοδομών τοιούτου (παρ. 3). Η νομοθετική αυτή ρύθμισις έχει εντοπισμένην την εφαρμογήν της εις τον προσδιορισμόν της φορολογητέας ύλης ως εισοδήματος εξ οικοδομών εν τη αμέσω φορολογία. Δεν έχει αύτη αξίαν, αντιθέτως, επί της εντελώς διαφόρου, από απόψεως σκοπού, μεθόδου επιβολής και φορολογητέας ύλης, εμμέσου φορολογίας επί της προστιθεμένης αξίας, ένθα πλήττεται ή όχι η πράξις εις τας οικονομικάς συναλλαγάς, βάσει του περιεχομένου ή αντικειμένου αυτής και όχι βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων, τα οποία εξ αυτής προκύπτουν ή δύνανται να προκύψουν δια την εισοδηματικήν κατάστασιν των ενεργούντων αυτήν.

ΙΙΙ. Κατά γνώμην του Β. Ρεντζεπέρη: Αποφασιστικό κριτήριο διαπίστωσης του είδους και της φύσης κάθε συναπτόμενης μίσθωσης του Αστικού Δικαίου δεν αποτελεί ο χρόνος κατάρτισης και υπογραφής μεταξύ εκμισθωτού-μισθωτού του οικείου, γι' αυτήν, συμβολαίου, αλλά το περιεχόμενο των διατάξεων και ουσιαστικών ρυθμίσεων τις οποίες τούτο περιλαμβάνει.

Έτσι, το συμπτωματικό γεγονός, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ότι το μίσθιο ακίνητο κατά την κατάρτιση της μίσθωσης ήτο μεν απλώς ακάλυπτος χώρος δεν συμφωνήθηκε, όμως, να χρησιμοποιείται αυτός ως τέτοιος χώρος, αλλά συμφωνήθηκε ρητώς να χρησιμοποιηθεί, κατά συμβατική υποχρέωση της μισθώτριας, για την ανέγερση βιομηχανικού ή βιοτεχνικού εργοστασίου παρασκευής εδεσμάτων για τον εφοδιασμό των αεροσκαφών, κατά τα ειδικότερον παραπάνω εκτιθέμενα, σημαίνει ότι τον χαρακτήρα της η μίσθωση αυτή λαμβάνει από το είδος της συμφωνηθείσης χρήσης και άρα, στην προκειμένη περίπτωση, αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μίσθωση ακάλυπτου χώρου, αλλ' ως μίσθωση βιομηχανικού ή βιοτεχνικού εργοστασίου (βιομηχανοστασίου), αφού ο λόγος για τον οποίον αυτή υπογράφηκε και ο τελικός προορισμός αυτής της έννομης σχέσης, κατά την αποκλειστική θέληση των συμβαλλομένων, είναι οπωσδήποτε η ίδρυση και λειτουργία στο μίσθιο ακίνητο του προαναφερθέντος βιομηχανικού εργοστασίου ή βιοτεχνικού εργαστηρίου.

Είναι αδιάφορο για τον προσήκοντα χαρακτηρισμό του είδους της μίσθωσης το γεγονός, ότι δεν συνεφωνήθη εξ αρχής (λόγω αντικειμενικής ή οποιασδήποτε άλλης αδυναμίας) η χρήση του μίσθιου ως μηχανοστασίου, αλλά σε μεταγενέστερα συμβατικό χρόνο ισχύος αυτής, που συμπίπτει με την ανέγερση μέσα στο μισθίο του μηχανοστασίου, γιατί το προέχον (για τον χαρακτηρισμό της μίσθωσης) δεν είναι ο προδιαδραμών συμβατικός χρόνος κατά τον οποίο το ακίνητο ήτο ακάλυπτος χώρος, αλλά ο μετέπειτα χρόνος, από την έναρξη του οποίου (και μέχρι του τέλους της μίσθωσης) θα λειτουργήσει σ' αυτό, το βιομηχανοστάσιο, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση του οποίου και μόνο οι συμβληθέντες συνήψαν τη μίσθωση.

Με βάση τα προεκτεθέντα, η προκειμένη μίσθωση δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μίσθωση δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μίσθωση ακάλυπτου χώρου, γιατί έτσι αγνοείται (κατά το περιεχόμενο αυτής) θέληση των συμβαλλομένων, αλλ' ως μίσθωση βιομηχανικού ή βιοτεχνικού εργοστασίου (βιομηχανοστασίου) και επομένως από την άποψη επιβολής του ΦΠΑ, εμπίπτει πράγματι αυτή στην προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 8 παρ. 2 περ. δ του ν. 1642/1986, ήτοι η προκείμενη μίσθωση είναι πράγματι μίσθωση βιομηχανοστασίου λογιζόμενη ως παροχή υπηρεσιών. Η πλειοψηφούσα γνώμη παραγνωρίζει, εκτός των άλλων, ότι η άποψη την οποία αυτή αποδέχεται οδηγεί ευθέως σε καταστρατήγηση της αμέσως ανωτέρω διάταξης, αφού οι συμβαλλόμενοι (εκμισθωτής-μισθωτής) θα μπορούν, προκειμένου να αποφευχθεί η καταβολή του ΦΠΑ για τον προαναφερθέντα νόμιμο λόγο, να προβαίνουν σε κατάρτιση μισθώσεων ακινήτων, τα οποία είναι μεν απλοί ακάλυπτοι χώροι, κατά την υπογραφή της μίσθωσης, την επαύριο, όμως, της έναρξης του χρόνου τούτου μεταβάλλονται (κατά συμβατική υποχρέωση ή και ευχέρεια του μισθωτή) σε μισθώσεις βιομηχανοστασίου για τα οποία προβλέπει η ανωτέρω διάταξη νόμου.

IV. Όθεν, η απάντησις εις το ερώτημα, κατά πλειοψηφίαν (21 έναντι 1) είναι ότι η δεδομένη συγκεκριμένη σύμβασις μισθώσεως ασκεπούς χώρου (οικοπέδου-γηπέδου) υπό τους διδομένους περαιτέρω όρους αυτής, δεν υπόκειται εις ΦΠΑ, διότι πρόκειται περί απλής "μισθώσεως ακινήτου" (άρθρον 18 παρ. 1 στοιχ. κζ' ν. 1642/1986). Εάν όμως μετά την λήξιν της αρχικής αυτής συμβάσεως, καταρτισθή ή τυχόν κατηρτίσθη νέα μίσθωσις του γηπέδου μετά των επ' αυτού και δυνάμει της ως άνω αρχικής μισθώσεως περιελθουσών εις τον εκμισθωτήν εγκαταστάσεων (οικοδομικών και μηχανικών), φερουσών τον χαρακτήρα βιομηχανοστασίου, τότε ασφαλώς η σύμβασις αύτη, εμπίπτουσα εις το άρθρον 8 παρ. 2 στοιχ. δ' του ν. 1642/1986, υποβάλλεται εις τον προσήκοντα ΦΠΑ, λογιζομένη, κατά νόμον, ως φέρουσα τον χαρακτήρα παροχής υπηρεσιών.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης