Αποτελέσματα live αναζήτησης

35128/896/2020 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 15323/624/06-09-2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1398), όπως ισχύει

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-09-2020 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

35128/896/2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 15323/624/06-09-2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1398), όπως ισχύει

Αρ.Πρωτ.: οικ. 35128/896/2020

(ΦΕΚ Β' 3864/10-09-2020)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (Α’ 70),

2. το άρθρο 2 του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α’ 258),

3. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

4. τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

5. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

6. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

7. τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’αρ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (L 352),

8. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),

9. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),

10. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

11. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
 
12. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

13. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

14. την υπό στοιχεία Υ44/5-8-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299),

15. την υπ’ αρ. 15323/624/06-09-2010 κοινή υπουργική απόφαση «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων “επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας” και καθορισμός του τύπου, της μορφής και του περιεχομένου της επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» (Β’1398), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. 1573/86/27-01-2011 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 263), την υπ’αρ. οικ. 4122/92/31.1.2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β’391) και την υπ’αρ. οικ. 59968/1384/2018 υπουργική απόφαση (Β’ 5402),

16. το υπ’ αρ. 29399/22-05-2020 έγγραφο του ΟΑΕΔ με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ’αρ. 2738/54/19-05-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού,

17.  την  υπ’ αρ.  26412/707/6-7-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί τροποποίησης της έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΩΟΤ46ΜΤΛΚ-7Ρ5),

18. την υπ’ αρ. 38558/1-7-2020 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ,

19. την υπ’ αρ. 26977/1464/15-7-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

20. την ανάγκη βελτίωσης της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος, την ταχύτερη ένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και την αύξηση της απασχόλησης,

21. το γεγονός ότι για την υλοποίηση του προγράμματος προκαλείται, σε βάρος του προϋπολογισμού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (ΚΑΕ 2493), επιπλέον δαπάνη ύψους περίπου 39.293.000 ευρώ από αυτή που είχε προβλεφθεί στην υπ’ αρ. οικ. 4122/92/31-12017 κοινή υπουργική απόφαση (Β’391), ήτοι 32.000.000 ευρώ. Η συνολική δαπάνη για το πρόγραμμα ανέρχεται έως το ποσό των εβδομήντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων ευρώ (71.293.000 €) και κατανέμεται σε ετήσια βάση, συνολικά και για τις δύο φάσεις του προγράμματος, ως εξής:
για το 2017: περίπου 3.727.000 ευρώ,
για το 2018: περίπου 2.630.000 ευρώ,
για το 2019: περίπου 936.000 ευρώ
για το 2020: έως 1.640.000 ευρώ,
για το 2021: έως 17.300.000 ευρώ, για το 2022: έως 23.400.000 ευρώ και
για το 2023: έως 21.660.000 ευρώ,

αποφασίζουμε;

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 15323/624/06-09-2010 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει εφεξής ως: «Πρόγραμμα μετατροπής της επιδότησης ανεργίας σε επιχορήγηση εργασίας μέσω της επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας».

Α. Το άρθρο 1 του Κεφαλαίου Β’ αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Αντικείμενο προγράμματος-Στόχος του προγράμματος
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ), Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και προσλαμβάνουν δικαιούχους «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας», προκειμένου να επανενταχθούν ταχύτερα στην αγορά εργασίας με πλήρες ωράριο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτικά δύο (2) στάδια:
α) Το α’ στάδιο του προγράμματος περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα που υπολείπεται της «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» του δικαιούχου, από την ημερομηνία πρόσληψής του μέχρι τη λήξη ισχύος της επιταγής του.
Το διάστημα που υπολείπεται στον δικαιούχο «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» κατά την ημερομηνία υπόδειξής του, θα είναι τουλάχιστον το 50% της αρχικής εγκριθείσας επιδότησης ή της επιδότησης λόγω συνέχισης. Η εγκριθείσα επιδότηση (αρχική ή συνέχιση) θα είναι τουλάχιστον πεντάμηνης διάρκειας.
Το διάστημα που θα υπολείπεται στους δικαιούχους επιδόματος μακροχρόνιων ανέργων κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους, θα είναι τουλάχιστον μία (1) ημέρα επιδότηση, όπως αυτή ορίζεται στην «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας», του Κεφαλαίου Α’.
β) Το β’ στάδιο αφορά στο υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των 12 μηνών.».

Β. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Β’ αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης -χρηματοδότηση -επιλέξιμες περιοχές
1. Για το α’ στάδιο του προγράμματος δεν προκαλείται δαπάνη σχετικά με το μηνιαίο ποσό της επιταγής επανένταξης, καθώς ο ΚΑΕ 2493 του Ο.Α.Ε.Δ. τροφοδοτείται από τον ΚΑΕ 0651 του Ο.Α.Ε.Δ., στον οποίο έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση.
2. Η συνολική δαπάνη για το πρόγραμμα ανέρχεται έως το ποσό των εβδομήντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων ευρώ (71.293.000 €) και κατανέμεται σε ετήσια βάση, συνολικά και για τις δύο φάσεις του προγράμματος, ως εξής:
για το 2017: περίπου 3.727.000 ευρώ,
για το 2018: περίπου 2.630.000 ευρώ,
για το 2019: περίπου 936.000 ευρώ
για το 2020: έως 1.640.000 ευρώ,
για το 2021: έως 17.300.000 ευρώ,
για το 2022: έως 23.400.000 ευρώ και για το 2023: έως 21.660.1 ευρώ.
Ειδικότερα για τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023 προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου 64.000.000 ευρώ, που αφορά το α’ και β’ στάδιο του προγράμματος. Συγκεκριμένα: α) για το α’ στάδιο του προγράμματος, η δαπάνη που θα προκληθεί και αφορά το επιπλέον ποσό, ανέρχεται σε περίπου 14.000.000 ευρώ, ποσό το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2493), στον οποίο
έχει προβλεφθεί ανάλογη πίστωση.
Η δαπάνη ύψους 14.000.000 ευρώ κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
για το 2020: έως 500.000 ευρώ,
για το 2021: έως 4.300.000 ευρώ
για το 2022: έως 5.400.000 ευρώ και για το 2023: έως 3.800.000 ευρώ.
β) για το β’ στάδιο του προγράμματος, θα προκληθεί δαπάνη ύψους περίπου 50.000.000 ευρώ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2493), στον οποίο έχει προβλεφθεί ανάλογη πίστωση.
Η δαπάνη ύψους 50.000.000 ευρώ κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
για το 2020: έως 1.140.000 ευρώ,
για το 2021: έως 13.000.000 ευρώ
για το 2022: έως 18.000.000 ευρώ και για το 2023: έως 17.860.000 ευρώ.».

Γ. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 4.1 του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Β’ αντικαθίστανται ως εξής:
«Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, Κοιν.Σ.Επ., Κοι.Σ.Π.Ε. και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της εντολής κενής θέσης (ημερολογιακά)».

Δ. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5.1 του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β’ καταργείται.

Ε. Η παρ. 5.2 του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β’ αντικαθίσταται ως εξής:
«5.2. Ποσό επιχορήγησης
1. Α’ στάδιο
Ως μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, ορίζεται:
α) το μηνιαίο ποσό που αναγράφεται στην «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας» του δικαιούχου ανέργου, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά και
β) το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση του μηνιαίου ποσού της περ. α) από το 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.
Β’ στάδιο
Ως ποσό επιχορήγησης για το β’ στάδιο του προγράμματος ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.
2. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων του προγράμματος περιλαμβάνονται οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές, οι εργοδοτικές εισφορές και τα ποσά των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας, για τους μήνες που αυτά καταβάλλονται. Το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης και για τα δύο στάδια του προγράμματος δεν δύναται να υπερβαίνει τα 830 ευρώ.
Επιλέξιμη επίσης είναι η δαπάνη των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας, για τους μήνες που αυτά καταβάλλονται με ανώτατο ποσό επιχορήγησης τα 830 ευρώ και τα 415 ευρώ, αντίστοιχα.
Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης μειώνεται κατά 1/25.
Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελουμένων θα ανέρχονται τουλάχιστον στο ποσό των 830 ευρώ.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ενταγμένους δικαιούχους, από τη δημοσίευση της παρούσας και μετά, με τους περιορισμούς της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Β’, εφόσον καταβάλουν ή θα καταβάλουν ακαθάριστες αποδοχές στους επιχορηγούμενους τουλάχιστον 830 ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση το πρόγραμμα θα συνεχίζεται με βάση την αρχική τους ένταξη.».

ΣΤ. Το άρθρο 6 του Κεφαλαίου Β’ αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Ανάρτηση κενών θέσεων-Έλεγχος προϋποθέσεων-Αναζήτηση/Υπόδειξη/ Πρόσληψη ανέργων-Υποβολή αιτήσεων-έγκριση
6.1. Ανάρτηση Κενών θέσεων
Ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών του ΚΠΑ2 αναλαμβάνει να ενημερώσει τους εργοδότες αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 για τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.
Οι εργοδότες-πιστοποιημένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ:
α) αναρτούν την κενή θέση που επιθυμούν να καλύψουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Portal ΟΑΕΔ, και β) δηλώνουν ότι επιθυμούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, επιλέγοντας ταυτόχρονα το “Πρόγραμμα μετατροπής της επιδότησης ανεργίας σε επιχορήγηση εργασίας μέσω της επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας”στο οποίο επιθυμούν να ενταχθούν.
Επιπρόσθετα επισυνάπτουν α) υπεύθυνη δήλωση των δικαιούχων της ενίσχυσης του ν. 1599/1986 σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) του Παραρτήματος Ι της παρούσας και για την εκκρεμότητα ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων η οποία επισυνάπτεται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ ή προσκομίζεται στην Υπηρεσία κατά την υποβολή της εντολής κενής θέσης ή προσκομίζεται κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής την αξιολόγηση, και β) την Α.Π.Δ. του τριμήνου που προηγείται της εντολής κενής θέσης Δήλωση προτίμησης, προκειμένου να ελεγχθεί η μείωση του προσωπικού της επιχείρησης καθώς και αντίγραφο εκτύπωσης των ενεργών ΚΑΔ μέσω του taxisnet από την Α.Α.Δ.Ε. (προσωποποιημένη πληροφόρηση), προκειμένου να ελεγχθεί η εξαιρούμενη δραστηριότητα.
Τα ανωτέρω θα εξειδικευτούν στη Δημόσια Πρόσκληση. Ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών σε επικοινωνία με την επιχείρηση ολοκληρώνει τη διαδικασία ανάρτησης της κενής θέσης και ενημερώνει για την αναρτημένη κενή θέση τόσο τον εργασιακό σύμβουλο ανέργων όσο και τον αρμόδιο υπάλληλο του Γραφείου Απασχόλησης. Η ανάρτηση της κενής θέσης δήλωση προτίμησης “Προγράμματος μετατροπής της επιδότησης ανεργίας σε επιχορήγηση εργασίας μέσω της επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας” στην  ηλεκτρονική  πλατφόρμα του ΟΑΕΔ συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της επιχείρησης από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του e-ΕΦΚΑ, καθώς και από το αρχείο του ΚΠΑ2.
6.2 Έλεγχος προϋποθέσεων
6.2.1. Ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάρτησης της κενής θέσης, ελέγχει και από το αρχείο του ΚΠΑ2 εάν η ενδιαφερόμενη επιχείρηση ανήκει στις εξαιρέσεις της παρ. 4.1 του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Β’ της παρούσας και ενημερώνει το Γραφείο Απασχόλησης.
6.2.2. Το Γραφείο Απασχόλησης αυθημερόν προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσει εάν η επιχείρηση πληροί την προϋπόθεση περί μη μείωσης του προσωπικού της στο τρίμηνο πριν την ημερομηνία ανάρτησης της κενής θέσης, αντλώντας στοιχεία από τα Πληροφοριακά Συστήματα του ΟΑΕΔ και του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Επιπλέον, προβαίνει και στον έλεγχο της σώρευσης και τήρησης κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων μέσω του αρχείου του αρμόδιου ΚΠΑ2 αλλά και μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (sorefsis) και οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο.
Κατόπιν ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο, για το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου τον εργασιακό σύμβουλο εργοδοτών προκειμένου να ενημερώσει σχετικά την επιχείρηση για τη δυνατότητα πρόσληψης ανέργου στο πλαίσιο του προγράμματος. Παράλληλα, ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών ενημερώνει και τον εργασιακό σύμβουλο ανέργων για να ξεκινήσει την αναζήτηση στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να προσλάβει ανέργους μέσω του παρόντος προγράμματος, ενημερώνεται εγγράφως από το Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 και δύναται να υποβάλλει να υποβάλει ένσταση κατά του απαντητικού εγγράφου του ΚΠΑ2 σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κεφαλαίου Β’ της παρούσας.
6.2.3. Ο εργασιακός σύμβουλος ανέργων αναζητά εγγεγραμμένους ανέργους του ΚΠΑ2 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αναρτημένης κενής θέσης εργασίας και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.2. του Κεφαλαίου Β’ της παρούσας, ελέγχει και ενημερώνει σχετικά τον εργασιακό σύμβουλο εργοδοτών.
Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνο από την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την ανάρτηση της κενής θέσης από τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ατομικά Σχέδια Δράσης κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης.
6.3. Αναζήτηση και υπόδειξη ανέργων
Ο εργασιακός σύμβουλος ανέργων αναζητά εγγεγραμμένους ανέργους του ΚΠΑ2 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αναρτημένης κενής θέσης εργασίας, όπως έχει επικαιροποιηθεί και αναλυθεί με τη συμβολή του εργασιακού συμβούλου εργοδοτών. Σε περίπτωση εύρεσης από τον εργασιακό σύμβουλο των ανέργων περισσότερων του ενός προς υπόδειξη ανέργων με τα αιτούμενα χαρακτηριστικά, τότε προηγούνται οι άνεργοι με την ένδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ).
Ο εργασιακός σύμβουλος του ΚΠΑ2, όπου ανήκει ο δικαιούχος, αναζητά έως πέντε (5) ανέργους σύμφωνα με τα αιτούμενα χαρακτηριστικά για τη θέση ενημερώνοντας σχετικά τον Προϊστάμενο και δυνητικά όλους τους υπόλοιπους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας.
Επισημαίνεται ότι εφόσον ο δικαιούχος αιτηθεί για περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας ειδικότητας, ο εργασιακός σύμβουλος θα αναζητήσει για την κάθε επιπλέον θέση το 60% του αριθμού των ανέργων της αρχικής θέσης.
Κατόπιν ο εργασιακός σύμβουλος ενημερώνει όλους τους ανέργους, με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία, έγγραφη πρόσκληση καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία.
Επισημαίνεται ότι, η έκδοση των συστατικών σημειωμάτων δύναται να υλοποιηθεί και ταυτοχρόνως, δηλαδή χωρίς να παρέλθει χρόνος μεταξύ αυτών. Σε περίπτωση που η έκδοση των συστατικών δεν υλοποιηθεί ταυτοχρόνως, υπάρχει δυνατότητα έκδοσης συστατικού με βάση τη σειρά προσέλευσης των υποψηφίων προς υπόδειξη στην Υπηρεσία.
Τα ανωτέρω θα εξειδικευτούν στη Δημόσια Πρόσκληση.
6.4. Αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα
Μετά την πρόσληψη του ανέργου από την επιχείρηση μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-e-ΕΦΚΑ), η επιχείρηση υποβάλει εντός (30) ημερών, ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής υπεύθυνη δήλωση στο πρόγραμμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (portal) του ΟΑΕΔ. Στην ηλεκτρονική αίτηση, η επιχείρηση αναφέρει υποχρεωτικά, τον διευθύνοντα σύμβουλο ή τον διαχειριστή της επιχείρησης.
Η ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης.
Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που θα οριστούν στην οικεία πρόσκληση.
Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του e-ΕΦΚΑ και από το αρχείο του ΚΠΑ2.
6.5. Έγκριση
Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2, προβαίνει αμέσως στην έκδοση απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα, εφόσον η επιχείρηση εξακολουθεί και πληροί τις προϋποθέσεις του προγράμματος.
Η εγκριτική απόφαση προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των ατόμων, για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση και κοινοποιείται στην επιχείρηση.
Η επιχορήγηση ξεκινά από την ημερομηνία πρόσληψης του ανέργου.».

Ζ. To άρθρο 7 του Κεφαλαίου Β’ τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 7
Επίλυση διαφορών-Διαδικασία ενστάσεων
1. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιούχων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, επιλύεται με απόφαση της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών υπ΄αρ. 635/8.3.2016 απόφαση Δ.Σ. ΟΑΕΔ Β’ 1708, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
2. Oι ενστάσεις υποβάλλονται, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το κάθε φορά αρμόδιο γραφείο της Υπηρεσίας.
Συγκεκριμένα:
α. οι ενστάσεις για την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης απευθύνονται στο αρμόδιο ΚΠΑ2 που εξέδωσε τη σχετική απόφαση.
β. οι ενστάσεις για λόγους που αφορούν απόρριψη καταβολής επιχορήγησης, απένταξη της πράξης, προτεινόμενη δημοσιονομική διόρθωση κ.λπ. απευθύνονται στο Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).
3. Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν και με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση.
4. Οι υποβαλλόμενες ενστάσεις με τα τυχόν προσκομιζόμενα δικαιολογητικά εξετάζονται από τον Προϊστάμενο και τον κάθε φορά υπάλληλο του Γραφείου Απασχόλησης ή του Γραφείου Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης του ΚΠΑ2. Μετά τον σχετικό έλεγχο γίνεται εισήγηση η οποία αποστέλλεται στο αρμόδιο Τμήμα της αντίστοιχης Περιφερειακής Διεύθυνσης του Οργανισμού το οποίο θέτει το αίτημα της επιχείρησης υπόψη της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών.
5. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων, οι οποίες είναι επαρκώς τεκμηριωμένες και αναφέρουν αναλυτικά τις διατάξεις και τους όρους του προγράμματος που παραβιάστηκαν εκδίδονται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μέσα σε τρεις (3) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης και κοινοποιούνται στους προσφεύγοντες.
6. Όπου δεν υφίσταται Γραφείο Απασχόλησης τη διαδικασία διεκπεραιώνει το Γραφείο Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ2 στο οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 6 του Κεφαλαίου Β’.».

Η. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του Κεφαλαίου Β’ αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εντός δύο μηνών από τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά, για καταβολή της επιχορήγησης στο Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ2 όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που απασχολείται ο επιχορηγούμενος υπάλληλος.
Οι αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά δύνανται να υποβάλλονται με ηλεκτρονικό μέσα».

Θ. Η υποπερ. αζ. της περ. α. της παρ. 3 του άρθρου 8 του Κεφαλαίου Β καταργείται.

Ι. Μετά την τρίτη παράγραφο της παρ. 9.1 του άρθρου 9 του Κεφαλαίου Β’ προστίθεται τέταρτη παράγραφος ως εξής:
«Σε περίπτωση μείωσης του επιχορηγούμενου προσωπικού κατά το α’ στάδιο του προγράμματος, λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, η επιχορήγηση διακόπτεται μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη. Η επιχορήγηση καταβάλλεται έως την τελευταία ημέρα απασχόλησης του επιχορηγούμενου προσωπικού».

ΙΑ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αρ. 15323/624/06-09-2010 (Β’1398) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 1573/86/27-01-2011 (Β’263) και 4122/92/31.1.2017 (Β’391) κοινές
υπουργικές αποφάσεις και την υπ΄αρ. 59968/1384/2018 (Β’ 5402) υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2020

Oι Υπουργοί  

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης