13250/2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1506/26.1.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Τουρισμού με τίτλο «Καθορισμός Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών ανέγερσης, μετατροπής και επέκτασης Κέντρων Θαλασσοθεραπείας και διαδικασία χορήγησης Ειδικού σήματος Λειτουργίας. Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κέντρα Θαλασσοθεραπείας στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) (Β΄ 356)»

19 Αύγ 2020

Taxheaven.gr
Αριθμ. 13250

(ΦΕΚ Β' 3851/10.09.2020)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1506/26.1.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Τουρισμού με τίτλο «Καθορισμός Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών ανέγερσης, μετατροπής και επέκτασης Κέντρων Θαλασσοθεραπείας και διαδικασία χορήγησης Ειδικού σήματος Λειτουργίας. Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κέντρα Θαλασσοθεραπείας στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) (Β΄ 356)».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (Α΄ 63) και ειδικότερα τα άρθρα 6, 9 και 14 αυτού.

2. Τον ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 155) και συγκεκριμένα της παρ. 3 του άρθρου 1 αυτού.

3. Τον ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 230) και ειδικότερα τα άρθρα 16 και 17 αυτού.

4. Τον ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότητας Υπ. Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 180) και ειδικότερα το άρθρο 12 αυτού περί σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

5. Tην υπ’ αρ. 2356/24.11.1995 κοινή απόφαση Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Τουρισμού «Προδιαγραφές Κέντρων Θαλασσοθεραπείας για την υπαγωγή τους στο καθεστώς των κινήτρων του ν. 1892/1990, όπως ισχύει» (Β΄ 986).

6. Tην υπ’ αρ. 9833/26.5.2009 απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, των Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού και των Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, καθώς και των οικονομικών επιβαρύνσεων, της διαδικασίας και των απαραίτητων δικαιολογητικών για την απόκτηση του ειδικού σήματος λειτουργίας τους» (Β΄ 1055), όπως ισχύει.

7. Την υπ’ αρ. 1506/26.1.2018 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Τουρισμού με τίτλο“Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ανέγερσης, μετατροπή και επέκτασης κέντρων Θαλασσοθεραπείας και διαδικασία χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας. Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε κέντρα Θαλασσοθεραπείας στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)” (Β΄ 356).

8. Την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως ισχύει.

9. Το άρθρο 8 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α΄ 102).

10. Τον ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως ισχύει.

11. Την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25.9.2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75)» (Β΄ 1276).

12. Το άρθρο 12 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47).

13. Την υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ. 19. 7/14/380/2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών από τα ΕΚΕ (Β΄ 1561), όπως ισχύει.

14. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 112).

15. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

16. Το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α΄ 74).

17. Το άρθρο 10 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 44).

18. Το άρθρο 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), όπως ισχύει.

19. Το Π.Δ.127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 157).

20. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

21. Το Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

22. Το Π.Δ.123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208), όπως ισχύει.

23. Τον ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134), όπως ισχύει.

24. Το Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

25. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 121).

26. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).

27. Την υπ’ αρ. 161/25.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β΄ 3017).

28. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

29. Το Π.Δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

30. Την υπό στοιχεία Υ 44/5.8.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3299).

31. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 1506/ 26.1.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότηση και Τουρισμού με τίτλο “Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ανέγερσης, μετατροπή και επέκτασης κέντρων Θαλασσοθεραπείας και διαδικασία χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας. Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε κέντρα Θαλασσοθεραπείας στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)” (Β΄ 356).

32. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8993/16.6.2020 εισηγητική έκθεση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Τουρισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 1506/26.1.2018 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Τουρισμού με τίτλο «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ανέγερσης, μετατροπής και επέκτασης κέντρων Θαλασσοθεραπείας και διαδικασία χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας. Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε κέντρα Θαλασσοθεραπείας στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.). (Β΄ 356), στα εξής σημεία:

1. Το δικαιολογητικό ια της υποπαρ. 3.5 της παρ. 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«ια) Άδεια οικοδομής ή άδεια δόμησης εκδοθείσα από τον οικείο Ο.Τ.Α. ή άλλη αρμόδια αρχή. Για χώρους που έχουν διατηρηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) τηρείται αντίγραφο της αίτησης, όπου βεβαιώνεται η περαίωση της διαδικασίας διατήρησης του χώρου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62). Για κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και στις διατάξεις του ν. 4178/2013 τηρείται η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. 41498/26.9.2011 απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 2167) ή η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου από το πληροφοριακό σύστημα του TEE. Τα έγγραφα του προηγούμενου εδαφίου τηρούνται και στο αρχείο της επιχείρησης διαθέσιμα προς έλεγχο με το σύνολο των μελετών και των σχεδίων που τα συνοδεύουν.».

2. Το δικαιολογητικό ιβ της υποπαρ. 3.5 της παρ. 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«ιβ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Κέντρου Θαλασσοθεραπείας, η οποία κατατίθεται στην ΕΥΠΑΤΕ, ελέγχεται αρμοδίως ως προς τα αναφερόμενα στην παρ. 1α του Α΄ Σταδίου του άρθρου 2 και κατόπιν διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων εντός πέντε (5) ετών από την κατάθεση στην ΕΥΠΑΤΕ, άλλως η ισχύς το Ε.Σ.Λ. ανακαλείται αυτοδίκαια και Κέντρο Θαλασσοθεραπείας σφραγίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού.».

3. Η υποπαράγραφος ιε΄. της παραγράφου 3.5 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«ιε) Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ύψους 400,00 € εφάπαξ. Το ως άνω παράβολο κατατίθεται υπέρ Ελληνικού Δημοσίου σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. στον ΑΛΕ 1450189001 ή στην εφαρμογή eparavolo του taxisnet.»».

4. α. Στο άρθρο 3 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» η φράση «Συνολικό εμβαδό για 4.1-4.7: 100 μ2» αντικαθίσταται από τη φράση «Συνολικό εμβαδό για 4.1-4.7: κατά ΝΟΚ».

β. Στο σημείο 7.2. του άρθρου 3 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» διαγράφεται η παρένθεση «σύμφωνα με την ΥΥΠ &ΚΑ υπ’ αρ. ΥΜ/3845/19.11.1990».

5. Το Υπόδειγμα αντικαθίσταται ως εξής:

(βλέπε συνημμένο)

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Aυγούστου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Τουρισμού
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ


Taxheaven.gr