Αποτελέσματα live αναζήτησης

24406 ΕΞ 2020 Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-09-2020 ]
Κατηγορία: Λοιπά , Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

24406 ΕΞ 2020
Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων

Αριθμ. 24406 ΕΞ 2020
 
(ΦΕΚ Β' 3865/10-09-2020)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

A. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (A΄138).
2. Των άρθρων 47 και 48 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (A΄134).
3. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας υπ΄αρ. 95/46/ΕΚ.
4. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α΄137).
5. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).
6. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄121).
7. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄85).
8. Της υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄2902).
9. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
 
Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄3990).

Γ. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β΄762).

Δ. Την ανάγκη διασφάλισης σωστής χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των φορέων του δημοσίου τομέα, οι οποίοι μέσω της αυθεντικοποίησης βεβαιώνονται περί της ταυτότητας του χρήστη που εισέρχεται στο σύστημά τους.

Ε. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Διατίθεται η Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών Oauth2.0. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) στους κάτωθι φορείς του Δημοσίου Τομέα (όπως παρουσιάζονται αναλυτικά στο παράρτημα Ι):
• Στο Υπουργείο Οικονομικών για την αυθεντικοποίηση των χρηστών στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Σύστημα διεξαγωγής ηλεκτρονικών πλειοδοτικών δημοπρασιών αιγιαλού».
• Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αυθεντικοποίηση των χρηστών στα πληροφοριακά συστήματα Διαχείρισης Κ.Δ.Β.Μ.-Κολλεγίων «ΙΡΙΣ» και «ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΑΙΘ».
• Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για την αυθεντικοποίηση των χρηστών α) στην εφαρμογή αρχειοθέτησης δικαστικών εγγράφων και β) στην εφαρμογή ηλεκτρονικής κατάθεσης αίτησης για έκδοση πιστοποιητικών του Ειρηνοδικείου Πατρών.
• Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την αυθεντικοποίηση των χρηστών στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Προσωρινές Άδειες Οδήγησης».
• Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την αυθεντικοποίηση των χρηστών στις «ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Περιφέρειας».
• Στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) για την αυθεντικοποίηση των χρηστών στην εφαρμογή του φορέα για την απομακρυσμένη υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.
• Στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Α.Π.Θ. για την αυθεντικοποίηση των χρηστών στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης προγραμμάτων-web-resCom ΕΛΚΕ Α.Π.Θ.».
• Στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού για την αυθεντικοποίηση των χρηστών στην ηλεκτρονική εφαρμογή «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ».
• Στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για την αυθεντικοποίηση των χρηστών στην ηλεκτρονική εφαρμογή «ΘΥΡΙΔΑ ΟΒΙ».
• Στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών για την αυθεντικοποίηση των χρηστών στην εφαρμογή «echamber» του φορέα.
• Στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών για την αυθεντικοποίηση των χρηστών στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα «Papyros».
• Στο Επιμελητήριο Χίου για την αυθεντικοποίηση των χρηστών στο πληροφοριακό σύστημα του φορέα.
• Στο Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο  Αθηνών για την αυθεντικοποίηση των χρηστών στην εφαρμογή καταγραφής αιτημάτων και παραπόνων Επιχειρήσεων-Δανειοληπτών.
• Στον ΕΛΚΕ-ΕΜΠ για την αυθεντικοποίηση των χρηστών στο πληροφοριακό σύστημα «e-research».
• Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την αυθεντικοποίηση των χρηστών στο «πληροφοριακό σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων».
• Στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την αυθεντικοποίηση των χρηστών στην ηλεκτρονική εφαρμογή τήρησης και επικαιροποίησης του Μητρώου Ασυνόδευτων Ανηλίκων του άρθρου 24 του ν. 4554/2018 (A΄130).
• Στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την αυθεντικοποίηση των χρηστών στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Αδειοδότηση ΑΠΕ».
• Στο Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και προαγωγής Υγείας Δήμου Καισαριανής «Λεωνίδας Μανωλίδης» για την αυθεντικοποίηση των χρηστών στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Σύστημα ταυτοποίησης χρηστών».
• Στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, για την αυθεντικοποίηση των χρηστών στην ηλεκτρονική εφαρμογή «ΟΠΣ ΕΟΠΥΥ Διαχείριση ατομικών αιτημάτων  ασφαλισμένων».
• Στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, για την αυθεντικοποίηση των χρηστών στις ηλεκτρονικές εφαρμογές «e-Presence», «Εφαρμογές Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης», «Πρώτη εγγραφή σε νηπιαγωγείο».
• Στον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κω για την αυθεντικοποίηση των χρηστών στην ηλεκτρονική εφαρμογή
«πληροφοριακό Σύστημα Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Δήμου Κω» καθώς και στους ακόλουθους Δήμους, για την αυθεντικοποίηση των χρηστών κατά την είσοδο στις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχουν: Δήμος Χίου, Δήμος Χερσονήσου, Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού, Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος, Δήμος Σοφάδων, Δήμος Σίφνου, Δήμος Σητείας, Δήμος Σερρών, Δήμος Σερβίων, Δήμος Σαρωνικού, Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου, Δήμος Περιστερίου, Δήμος Πλατανιά, Δήμος Πεντέλης, Δήμος Παύλου Μελά, Δήμος Πατρέων, Δήμος Παλαμά, Δήμος Ορεστιάδας, Δήμος Νεστορίου, Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής, Δήμος Ναυπακτίας, Δήμος Μεταμορφώσεως, Δήμος Μυκονίων, Δήμος Λοκρών, Δήμος Λαρισαίων, Δήμος Κω, Δήμος Κρωπίας, Δήμος Κορινθίων, Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου, Δήμος Κιλκίς, Δήμος Κιλελέρ, Δήμος Καστοριάς, Δήμος Καρπενησίου, Δήμος Καλύμνου, Δήμος Καλλιθέας, Δήμος Καλαμάτας, Δήμος Καλαμαριάς, Δήμος Καλαβρύτων, Δήμος Καβάλας, Δήμος Ιλίου, Δήμος Θεσσαλονίκης, Δήμος Ηλιούπολης, Δήμος Ζωγράφου, Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης, Δήμος Ευρώτα, Δήμος Διδυμοτείχου, Δήμος Βύρωνα, Δήμος Βόλου, Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Δήμος Αχαρνών, Δήμος Αιγάλεω, Δήμος Αθηναίων, Δήμος Αγ. Δημητρίου, Δήμος Αγιάς, Δήμος Αγίας Παρασκευής.

2. Η υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών διατίθεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25-2-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β΄762).

3. Η διάθεση διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Τα διαπιστευτήρια του χρήστη δεν γίνονται γνωστά στους Φορείς που αξιοποιούν την Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών Oauth2.0.

5. Οι Φορείς της παρ. 1 της παρούσης έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και κατ΄ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

6. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
 

Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

Αρ. Αιτ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

3854

Προσωρινές Άδειες Οδήγησης

2.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

3144

Σύστημα διεξαγωγής ηλεκτρονικών πλειοδοτικών δημοπρασιών αιγιαλού

3.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

2150

ΙΡΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

2538

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΑΙΘ

4.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

2882

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

3231

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

5.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

600

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

6.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2495

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΕ

7.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ  ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

2934

Εφαρμογή ΟΠΕΚΕΠΕ για την απομακρυσμένη υποβολή ΕΑΕ μέσω κινητού τηλεφώνου EAE

8.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

3139

ΘΥΡΙΔΑ ΟΒΙ

9.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

3774

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ

10.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

3026

Σύστημα Ταυτοποίησης χρηστών Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  Λ.  ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

11.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

1808

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

 

12.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ ΑΘΗΝΩΝ

3590

Πληροφοριακό Σύστημα ΕΒΕΑ για Καταγραφή αι- τημάτων και παραπόνων Επιχειρήσεων- Δανειοληπτών

13.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

2297

e-research

14.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥ- ΝΑΣ Α.Π.Θ.

3681

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρι- σης προγραμμάτων-web-resCom ΕΛΚΕ Α.Π.Θ.

15.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕ- ΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

2861

ΟΠΣ ΕΟΠΥΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

16.

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ

2779

Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων

17.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

2200

helidon

18.

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΕ

2264

e-Presence

2300

Εφαρμογές Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης

2813

Πρώτη εγγραφή σε νηπιαγωγείο

19.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1869

echamber ΒΕΑ.-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤ ΑΘΗΝΑΣ

20.

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

2996

ΑΕΠΠ-ΟΠΣ Papyros

21.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

3710

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΩ


22.

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

2745

Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών Δήμου Χίου

23.

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

2146

Πληροφοριακό σύστημα Δήμου Χερσονήσου

24.

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ

2318

Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού-IntelligentCity app

25.

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

2349

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡ- ΤΕΜΙΔΟΣ

26.

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

3063

Πληροφοριακό Σύστημα Δήμου Σοφάδων

27.

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

2967

Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών Δήμου Σίφνου

28.

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

3141

Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών Δήμου Σητείας

29.

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

1854

ΠΣ Ταμείου Δ. Σερρών Ηλεκτρονικών Ειδοποιήσεων και Πληρωμών

30.

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ

2735

Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών Δήμου Σερβίων

31.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

2384

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

32.

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

2352

Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου (e-ΑΙΤΗΣΕΙΣ)

33.

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

3537

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

34.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2225

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

2421

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

35.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

2388

ΔΗΜΟΣ   ΠΕΝΤΕΛΗΣ-Intelligencity

36.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

2416

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς πολίτες Διαδικτυακής Πύλης Δήμου Παύλου Μελά

37.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

2406

Πληροφοριακό Σύστημα Δήμου Πατρέων

38.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

3299

Πληροφοριακό Σύστημα Δήμου Παλαμά

39.

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

2620

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Είσπραξης Οφειλών Open1EasyPay Δήμου Ορεστιάδας

2886

Πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου Ορε- στιάδας

40.

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

3042

Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών Δήμου Νεστορίου

41.

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

2822

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

42.

ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

3738

Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών Δήμου Νέας Ιωνίας

43.

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΙΩΝ

3334

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δήμου Μυκόνου

44.

ΔΗΜΟΣ  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

3080

Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών Δήμου Μεταμόρφωσης

45.

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

2829

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δήμου Λοκρών

46.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

933

OAuth2-ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

47.

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

2646

Digital Local Goverment-Διαδικτυακή Πλατφόρμα Παροχής Ψηφιακοποιημένων Υπηρεσιών Δήμου Κω

2675

Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών Δήμου Κω

48.

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

3170

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

49.

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

3116

Κεντρική Ιστοσελίδα Δήμου Κορινθίων

50.

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ

1750

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ

51.

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

2693

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Πληρωμών Δήμου Κιλκίς

2694

Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών Δήμου Κιλκίς


52.

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

3332

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ Open1EasyPay

53.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

3399

Πληροφοριακό Σύστημα Χρηστών Δήμου Καστοριάς

54.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

3159

Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών Δήμου Καρπενησίου

55.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

3131

Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών Δήμου Καλύμνου

56.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

2708

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

57.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

3314

Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας

58.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

3040

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δήμου Καλαμαριάς

3309

Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμαριάς

59.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

2894

Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών Δήμου Καλαβρύτων

60.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

2700

Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών Δήμου Καβάλας

61.

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

2993

IntelligentCity Δήμος Ιλίου

62.

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2109

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

63.

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

2061

Εφαρμογή IntelligentCity Δήμου Ηλιούπολης

64.

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

2892

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Δήμο Ζωγράφου

65.

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

3307

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

66.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

3212

Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης

67.

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

2927

Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών Δήμου Διδυμοτείχου

68.

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

3333

Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών Δήμου Βύρωνα

69.

3971

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Ραντεβού Δήμου Βύρωνα

70.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

2827

ΠΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες-Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π- Δήμος Βόλου

3204

ΠΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Δήμου Βόλου

71.

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1452

ΠΣ Ηλεκτρονικές Πληρωμές Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

72.

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

2990

IntelligentCity Δήμος Αχαρνών

73.

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

2957

IntelligentCity-Δήμος Αιγάλεω

74.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1842

Ψηφιακό Μητρώο Τοπογραφικών Διαγραμμάτων Δήμου Αθηναίων

75.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

3568

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

76.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

3485

Διαχείριση Ψηφιακών Αιτημάτων Δημοτών Δήμου Αγιάς

77.

ΔΗΜΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

732

ΠΣ Τμήματος Εσόδων


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης