Αποτελέσματα live αναζήτησης

4813/Β1/1070/8.9.2020 1η Τροποποίηση απόφασης υπ' αρ. 2500/6/ 07.05.2020 (Β' 1768) και τίτλο: Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία COVID-19»

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-09-2020 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

4813/Β1/1070/8.9.2020
1η Τροποποίηση απόφασης υπ' αρ. 2500/6/ 07.05.2020 (Β' 1768) και τίτλο: Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία COVID-19»

Αριθμ. 4813/Β1/1070

1η Τροποποίηση απόφασης υπ' αρ. 2500/6/ 07.05.2020 (Β' 1768) και τίτλο: Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία COVID-19»

(ΦΕΚ Β 3800/9.9.2020)

ΟΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

2. Τον ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα την παράγραφο 7 του άρθρου 111 όπου η «Ειδική Γραμματεία Διαρθρωτικών Προγραμμάτων που συστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του π.δ. 84/2019 (Α'123) μετονομάζεται σε Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου».

3. Τον ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις.» και ειδικότερα τα Άρθρα 28, 51 και 57, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 12, όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Το π.δ. 81/2019 (Α' 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

6. Το π.δ. 83/2019 (Α' 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Το π.δ. 63/2020 (Α' 156) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών.»

8. Την υπ'αρ. 85847/11.08.2020 (Β' 3375) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη.

9. Την υπ'αρ. 86593/13.08.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 628) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός μετακλητού Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

10. Την υπό στοιχεία 66135/ΕΥΘΥ455/13.06.2017 (Β' 2064/15.6.2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τροποποίηση της με αριθμό 67743/ΕΥΘΥ/615/24.6.2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ 1 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της υπό στοιχεία 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β' 655) κοινής υπουργικής απόφασης»” (Β' 1248).

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως εκάστοτε ισχύει.

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, όπως εκάστοτε ισχύει.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/460 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαρτίου 2020 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των κρατών μελών και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης του COVID-19 (Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού).

15. Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 480/2014 και ειδικότερα το Τμήμα ΙΙ «Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής».

16. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2014 , περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων, όπως τροποποιήθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/255.

17. Το έγγραφο καθοδήγησης για τα κράτη μέλη για το άρθρο 37 παρ. 7, 8, 9 του ΚΚΔ - Συνδυασμός στήριξης από ΧΜ με άλλη μορφή στήριξης, EGESIF_15_0012-02, 10/08/2015.

18. Το έγγραφο καθοδήγησης της Επιτροπής για τα Κράτη-Μέλη σχετικά με την επιλογή φορέων εφαρμογής μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής (2016/C 276/01).

19. Το έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (SWD(2017) 156 final, 02/05/2017).

20. Τις Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής 2014/C 19/04 σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση των επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου.

21.  Την Ανακοίνωση της Επιτροπής υπ'αρ. 2020/C 91/I/01 σχετικά με το Προσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων Κρατικής Ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 όπως τροποποιήθηκε με την Ανακοίνωση αριθ. C (2020) 2215 final /3.4.2020 και ισχύει.

22. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (Β' 5968) υπουργική απόφαση με τίτλο «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/ΕΥΘΥ/ 1020/20.10.2016 (Β' 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β' 1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επι-λεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως εκάστοτε ισχύει.

23. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014 - 2020, αρ. απόφασης C(2014) 3542 final/23.05.2014.

24. Την υπό στοιχεία C(2014) 10162/18-12-2014 εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 (CCI 2014GR16M2OP001, όπως ισχύει.

25. Το έγγραφο Εξειδίκευσης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», όπως εγκρίνεται κάθε φορά από την Επιτροπή Παρακολούθησης και ισχύει και ειδικότερα το δελτίο εξειδίκευσης της δράσης 01-3c-1.4-21: Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19 (51η γραπτή διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης).

26. Την υπό στοιχεία Α.Π. 126829/ΕΥΘΥ 1217/ 08.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης, και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» (Β' 2784/2015).

27. Το Εγχειρίδιο διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου για χρηματοδοτικά μέσα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 (Έκδοση: 2η, 27/11/2019) όπως εκάστοτε ισχύει.

28. Την υπ' αρ. 134453/23.12.2015 (Β' 2857) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ» (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (Β' 2573) όπως εκάστοτε ισχύει.

29. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2020 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της COVID-19, και συγκεκριμένα το Άρθρο 2, Παράγραφος 1, σημείο 10, σύμφωνα με το οποίο «Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 37 παράγραφος 2 στοιχείο ζ), δεν απαιτείται επανεξέταση ή επικαιροποίηση των εκ των προτέρων αξιολογήσεων αν είναι αναγκαίο να γίνουν αλλαγές στα χρηματοδοτικά μέσα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της COVID- 19».

30. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α'68) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» και ιδίως το άρθρο 6 αυτής

31. Το υπό στοιχεία SA.56857 (2020/N) εγκεκριμένο Καθεστώς της ΕΕ (Ανακοίνωση C(2020) 2222 final / 3.4.2020), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση SA 57048 - C(2020) 2940 και την απόφαση SA 58007 - C (2020) 5060 και ισχύει.

32. Τον ν. 4608/2019 (Α' 66) με τον οποίο τροποποιήθηκε ο ιδρυτικός νόμος της ΕΤΕΑΝ ΑΕ (ν. 3912/2011) και μετεξελίχθηκε με τη νέα της επωνυμία, ως Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, όπως εκάστοτε ισχύει.

33. Την υπό στοιχεία 2949/623/Α3/28.5.2020 απόφαση ένταξης της Πράξης «Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας COVID-19» με Κωδικό ΟΠΣ 5067268 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

34. Την υπ' αρ. 237527/06.08.2020 ενημερωτική επιστολή της ΕΑΤ αναφορικά με την ανάγκη πρόσθετων πόρων στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID19, η οποία διαβιβάστηκε από το Γρ. Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ με το από 03.09.2020 ηλεκτρονικό μήνυμα (αρ. Εισερχομένου ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 4719/04.09.2020).

35. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη ύψους 780.000.000 ευρώ (επτακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων ευρώ) η οποία βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αποφασίζει:

Άρθρο μόνο

1. Οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 2 της υπ' αρ. 2500/6/07.05.2020 (Β' 1768) απόφασης του υφυπουργού Επενδύσεων και Ανάπτυξης, αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Για τη σύσταση του Ταμείου προβλέπεται χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΕΑΤ, πόρων ύψους δύο δισεκατομμυρίων τριάντα εκατομμυρίων (2.030.000.000,00) Ευρώ, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 38, παρ. 1(β), παρ. 2 και παρ. 6 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1303/2013.

3. Οι πόροι του Ταμείου κατανέμονται, ενδεικτικά, στις κατηγορίες Περιφερειών της χώρας ως εξής:

Κατηγορία Περιφερειών

Αρχική κατανομή πόρων (Δημόσια Δαπάνη)

Στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

(Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα)

1.116.500.000

Στις περιφέρειες μετάβασης

(Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη)

284.200.000

Στις πιο αναπτυγμένες περιφέρειες (Αττική)

487.200.000

Στις περιφέρειες μετάβασης (Στερεά Ελλάδα)

81.200.000

Στις πιο αναπτυγμένες περιφέρειες (Νότιο Αιγαίο)

60.900.000

 

2.030.000.000

Η αρχική αυτή κατανομή σε κάθε κατηγορία Περιφερειών δύναται να μεταβληθεί ανάλογα με τυχόν τροποποιήσεις στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Ταμείου, διαφοροποιήσεις στις ανάγκες στήριξης της οικονομίας και ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων του Ταμείου.

Κατά την πορεία υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων, και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες χρηματοδότησης των τελικών αποδεκτών και το στόχο επίτευξης της μέγιστης δυνατής μόχλευσης των αρχικά διαθέσιμων πόρων, στο Ταμείο δύναται να επενδυθούν πόροι από άλλες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης (ιδιωτικές, ευρωπαϊκές, εθνικές κ.α.). Σε κάθε περίπτωση, η αξιοποίηση των πόρων του ΕΠΑνΕΚ προϋποθέτει την υιοθέτηση στήριξης δράσεων και τελικών αποδεκτών που είναι συνεπείς με τους στόχους του ΕΠ.

2. Οι λοιποί όροι της υπ. αρ. 2500/6/07.05.2020 (Β' 1768) παραμένουν ως έχουν.

Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης