ΠΟΛ.1244/30.10.2002

Διευκρινίσεις σχετικά με την υπαγωγή ή μη σε Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρέχει το προσωπικό των ΚΕΠ

30 Οκτ 2002

Taxheaven.gr
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1086634/6598/679/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η Κ.Β.Σ.
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ 1244

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την υπαγωγή ή μη σε Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρέχει το προσωπικό των ΚΕΠ.


Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα :

Φ.Π.Α.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 εδ. β' του άρθρου 3 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), δεν θεωρείται ότι ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και επομένως δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α., οι μισθωτοί και λοιπά φυσικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας, ή με οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους εργασίας ή την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη.

2. Στο πλαίσιο των πιο πάνω διατάξεων, για την αποφυγή τυχόν παρερμηνειών, εκδόθηκε η ΑΥΟ Σ 800/129/, η οποία κυρώθηκε με το ν. 1731/1987, με την οποία έγινε δεκτό ότι:

η παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο, Δήμους, Κοινότητες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Δημόσιες επιχειρήσεις και Δημόσιους Οργανισμούς, την ΕΡΤ, από φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 45 του Ν.Δ. 3323/1955, βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου, οι οποίες δημιουργούν δεσμούς εξάρτησης των προσώπων αυτών με τον εργοδότη τους αναφορικά με τους όρους παροχής των υπηρεσιών ή την καταβαλλόμενη αμοιβή και έχουν ως αποτέλεσμα την ευθύνη του εργοδότη, δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α.

3. Το προσωπικό των ΚΕΠ στο οποίο το Υπουργείο Εσωτερικών αναθέτει με σύμβαση μίσθωσης έργου την εξυπηρέτηση των πολιτών στους Δήμους, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις κ.λ.π. λόγω της φύσης και του τρόπου παροχής των υπηρεσιών τους (μόνιμη απασχόληση, συνεχής παρουσία στο χώρο του εργοδότη, μηνιαία καταβολή της αμοιβής τους), μπορεί να θεωρηθεί ότι ασκεί οικονομική δραστηριότητα η οποία δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης μεταξύ αυτών και των εργοδοτών.

Εν όψει των ανωτέρω, γίνεται δεκτό ότι, η παροχή υπηρεσιών από το προσωπικό των ΚΕΠ προς τους Δήμους, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις κ.λ.π., με σύμβαση έργου, δεν υπάγεται σε Φ.Π.Α. διότι στην πράξη οι όροι που παρέχουν τις υπηρεσίες τους, τους δημιουργούν δεσμούς εξάρτησης.

Κ.Β.Σ.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, τα φυσικά πρόσωπα που δεν θεωρείται ότι ασκούν δραστηριότητα υπαγόμενη στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 1642/1986 (παρ. 1 άρθρου 3 του ν.2859/2000, με τον οποίο κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του Φ.Π.Α.), με την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν την ιδιότητα του επιτηδευματία από άλλη αιτία και παρέχουν υπηρεσίες προς τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Δημόσιο, κάθε άλλο νομικό πρόσωπο μη επιτηδευματία κ.λ.π.).

Ενόψει των ανωτέρω, προκύπτει ότι δεν υφίστανται υποχρεώσεις του επιτηδευματία που απορρέουν από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), για το προσωπικό των ΚΕΠ που απασχολούνται με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Taxheaven.gr