ΠΟΛ.1124/6.6.1990

Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης απόδοσης ορισμένων παρακρατούμενων φόρωνΣχόλια:


6 Ιούν 1990

Taxheaven.gr
 ΠΟΛ. 1124/6.6.1990 Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης απόδοσης ορισμένων παρακρατούμενων φόρων

ΥΑ 1041237/747/Α0012/Πολ. 1124/6.6.90

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγρ. 19, 37α, 44 και 48 του ν.δ. 3323/1955.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Β.Δ. 757/1969.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε όπως οι δηλώσεις απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στα εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις, μισθωτές υπηρεσίες και ελευθέρια επαγγέλματα υποβάλλονται σε ενιαίο έντυπο, όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως παράρτημα της παρούσας.

2. Το έντυπο αυτό είναι χημικό αυτογραφικό και εκδίδεται σε τρία αντίτυπα.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 
Taxheaven.gr