Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1123/31.5.1990 ΦΠΑ που εμπεριέχεται στην τιμή των έτοιμων πετρελαιοειδών προϊόντων

Σχόλια:


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1123/31.5.1990
ΦΠΑ που εμπεριέχεται στην τιμή των έτοιμων πετρελαιοειδών προϊόντων


ΠΟΛ.1123/31.5.1990 ΦΠΑ που εμπεριέχεται στην τιμή των έτοιμων πετρελαιοειδών προϊόντων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 1123/31.5.1990 ΦΠΑ που εμπεριέχεται στην τιμή των έτοιμων πετρελαιοειδών προϊόντων

Εγκ. 1041218/2579/780/0014/Πολ. 1123/31.5.90

Ύστερα από τη μεταβολή των τιμών βάσης και των ειδικών φόρων κατανάλωσης των έτοιμων πετρελαιοειδών προϊόντων από 25.5.90 σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, σας κοινοποιούμε πίνακα με τους νέους συντελεστές για τον υπολογισμό του εμπεριεχόμενου ΦΠΑ στις τιμές των προϊόντων αυτών.

Ο πίνακας αυτός ισχύει από 25.5.90 και περιλαμβάνει ποσά για την αποφορολόγηση του ΦΠΑ των πετρελαιοειδών προϊόντων σε όλη την Ελλάδα. Στον πίνακα αυτό οι στήλες (4) και (5) αφορούν αγορές πετρελαιοειδών που γίνονται σε όλη την Ελλάδα εκτός των νομών Δωδεκανήσου, Σάμου, Χίου, Λέσβου και το νησί Σαμοθράκη, οι στήλες (4) και (6) αφορούν αγορές που γίνονται στους νομούς Χίου, Λέσβου, Σάμου και το νησί Σαμοθράκη και οι στήλες (7) και (8) αφορούν το νομό Δωδεκανήσου.

Αν η χρησιμοποίηση του πετρελαιοειδούς προϊόντος παρέχει δικαίωμα έκπτωσης του εμπεριεχομένου στην αξία ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 1642/86, για την ενημέρωση των βιβλίων και τη συμπλήρωση των σχετικών εντύπων του ΦΠΑ, εκτός του ποσού του ΦΠΑ πρέπει να βρίσκεται τόσο η αξία που έχει υπαχθεί στο φόρο κατά συντελεστή ΦΠΑ όσο και η αξία που έχει απαλλαγεί.

Το ποσό του ΦΠΑ που εμπεριέχεται στην αξία των πετρελαιοειδών προκύπτει με πολλαπλασιασμό της αγορασθείσας ποσότητας (λίτρα ή χιλιόγραμμα) με την αξία του ΦΠΑ που αναλογεί σε κάθε μονάδα μέτρησης, δηλ. στήλη (3) Χ στήλη (5) ή (6) ή (8) ανάλογα με την περιοχή της αγοράς του πετρελαιοειδούς προϊόντος.

Το ποσό της αξίας που έχει υπαχθεί σε ΦΠΑ βρίσκεται με πολλαπλασιασμό της ποσότητας (λίτρα ή χιλιόγραμμα) με το ποσό της αξίας που έχει υπαχθεί σε ΦΠΑ ανά μονάδα μέτρησης και το οποίο αναγράφεται στη στήλη (4) ή (7) ανάλογα με την περιοχή αγοράς του πετρελαιοειδούς προϊόντος.

Η αξία που απαλλάσσεται από το ΦΠΑ προκύπτει μετά την αφαίρεση του αθροίσματος της φορολογητέας αξίας και του ΦΠΑ από τη συνολική αξία του τιμολογίου.

Σημειώνεται ότι οι βενζίνες με α/α 1-4 υπάγονται σε συντελεστή ΦΠΑ 36%, τα πετρέλαια, υγραέρια κλπ. με α/α 5-21 σε συντελεστή 8% και η άσφαλτος οδοστρωσίας με α/α 22 σε συντελεστή 18%.

Οι συντελεστές αυτοί μειώνονται κατά 30% για τα νησιά των νομών Δωδεκανήσου, Σάμου, Χίου, Λέσβου και το νησί Σαμοθράκη, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1881/1990 (ΦΕΚ 42Α/23.3.1990).

Επισημαίνεται, τέλος, ότι ο παραπάνω υπολογισμός του ΦΠΑ γίνεται σε κάθε περίπτωση αποφορολόγησης άσχετα αν το πετρελαιοειδές προϊόν αγοράστηκε σε τιμή άλλη από την επίσημη (π.χ. με επιβάρυνση ή έκπτωση).

 

α/α Τύπος  Πετρελαιοειδούς Μονάδα Μέτρησης (μ.μ.) Ποσά που ισχύουν για όλη την Ελλάδα εκτός νομού Δωδεκανήσου Ποσά που ισχύουν για το νομό Δωδεκανήσου
Αξία υπαχθείσα σε ΦΠΑ (δρχ/μμ) ΦΠΑ που αναλογεί (δρχ/μμ) για όλη την Ελλάδα εκτός νησιών νομών Σάμου-Χίου-Λέσβου & το νησί Σαμοθράκη ΦΠΑ που αναλογεί (δρχ/μμ) για τα νησιά των νομών Σάμου-Χίου-Λέσβου & το νησί Σαμοθράκη Αξία υπαχθείσα σε ΦΠΑ (δρχ/μμ) ΦΠΑ που αναλογεί (δρχ/μμ)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Βενζίνη PREMIUM (SUPER) Fo λίτρα 74,5877 26,8516 18,6469 73,3877 18,3469
2. Βενζίνη απλή (REGULAR) F1 λίτρα 71,1204 25,6033 17,7801 69,9204 17,4801
3. Βενζίνη αμόλυβδη λίτρα 69,0187 24,8467 17,2547 67,8187 16,9547
4. Βενζίνη μηχ.καλλιέργειας F2 λίτρα 55,7044 20,0536 13,9261 55,7044 13,9261
5. Πετρέλαιο DIESEL τύπου Α λίτρα 41,6887 3,3351 -- -- --
6. Πετρέλαιο DIESEL τύπου B λίτρα 41,6877 3,3350 2,5013 41,6877 2,5013
7. Φωτιστικό πετρέλαιο χλγρ. 86,6450 6,9316 5,1987 86,6450 5,1987
8. Φωτιστικό πετρέλαιο F3 χλγρ. 78,6450 6,2916 4,7187 78,6450 4,7187
9. Μαζούτ Νο1 με θείο 0,7% χλγρ. 24,2850 1,9428 -- -- --
10. Μαζούτ Νο1 με θείο 3,5% χλγρ. 23,7830 1,9026 1,4270 23,7830 1,4270
11. Μαζούτ Νο2 με θείο 0,7% χλγρ. 23,3180 1,8654 -- -- --
12. Μαζούτ Νο2 με θείο 3,5% χλγρ. 22,8170 1,8254 1,3690 22,8170 1,3690
13. Μαζούτ Νο3 με θείο 0,7% χλγρ. 23,3180 1,8654 -- -- --
14. Μαζούτ Νο3 με θείο 4% χλγρ. 22,5680 1,8054 1,3541 22,5680 1,3541
15. Βουτάνιο χλγρ. 29,5930 2,3674 1,7756 29,5930 1,7756
16. Προπάνιο χλγρ. 27,5010 2,2001 1,6501 27,5010 1,6501
17. Προπάνιο (ν.δ.4359/64) F4 χλγρ. 25,3470 2,0278 1,5208 25,3470 1,5208
18. Υγραέριο  F5 χλγρ. 27,5010 2,2001 1,6501 27,5010 1,6501
19. Υγραέριο  F5 λίτρα 15,5381 1,2430 0,9323 15,5381 0,9323
20. Υγραέριο (νδ 4359/64 F4-F5 χλγρ. 24,3080 1,9446 1,4585 24,3080 1,4585
21. Αποσφαλ.Μαζουτ Vacuum Gas Oil χλγρ. 21,8560 1,7485 1,3114 21,8560 1,3114
22. Άσφαλτος οδοστρωσίας χλγρ. 19,3450 3,4821 2,5148 19,3450 2,5148

Fo Είναι βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX

F1 Είναι βενζίνη 90 οκτανίων MIN (REGULAR) 0,40 γραμ. μολύβδου στο λίτρο MAX

F2 Είναι βενζίνη για γεωργικές χρήσεις άρθρου 16 Ν. 3686/57 και δασικών συνεταιρισμών άρθρου 5 Ν. 827/78.

F3 Αφορά φωτιστικό πετρέλαιο που παραλαμβάνεται από τις εγχώριες βιομηχανίες ή βιοτεχνίες και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί απ' αυτές ως πρώτη ύλη των χημικοτεχνικών προϊόντων: WHITE SPIRIT, STANDARD SOLYENT, SUPER DRY CLEANER TEROSOL PEDOLINE, TETRALINE, OROBAM 71% και  TEFEL 48%

F4  Είναι πετρελαιοειδή που παραλαμβάνονται απ' ευθείας από βιομηχανίες, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως καύσιμη ύλη (άρθρο 2 Ν.Δ. 4359/64, σε συνδυασμό με παρ. 3 άρθρου 5 Ν. 1038/80).

F5 Αποτελεί μίγμα προπανίου και βουτανίου.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης