ΠΟΛ.1114/21.5.1990

Ακαθάριστα έσοδα επί των οποίων υπολογίζεται η επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες

21 Μάι 1990

Taxheaven.gr
ΠΟΛ.1114/21.5.90 Ακαθάριστα έσοδα επί των οποίων υπολογίζεται η επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες

1037587/2310/713/Πολ. 114/21.5.90

Ύστερα από ερωτήματα που έχουν τεθεί από την ΠΑΣΕΓΕΣ, σχετικά με τα ποσά που διαμορφώνουν την αξία επί της οποίας πραγματοποιείται η επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες του Ειδικού καθεστώτος, ειδικότερα όσον αφορά ορισμένα ποσά που αφαιρούνται ή προστίθενται στην αξία πώλησης των αγροτικών προϊόντων και εκτιμώντας την ανάγκη για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της ΑΥΟ Π. 953/432/64/, σας παρέχουμε τις πιο κάτω διευκρινήσεις:

1. Εισφορά συνυπευθυνότητας

Το ποσό της εισφοράς συνυπευθυνότητας που παρακρατείται εκ των προτέρων από τον αγρότη, σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται από τα όργανα της ΕΟΚ, για την εξασφάλιση ενός ανώτατου ορίου παραγωγής για ορισμένα αγροτικά προϊόντα, δεν αφαιρείται από το ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η επιστροφή του ΦΠΑ στον αγρότη, ανεξάρτητα αν το ποσόν της παρακράτησης δεν επιστρέφεται τελικά ή επιστρέφεται εκ των υστέρων, διότι το ποσό αυτό αποτελεί μορφή εισφοράς - προστίμου προς τον αγρότη, επειδή αυτός δεν τήρησε τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την παραχθείσα ποσότητα και ουδεμία σχέση έχει με την τιμή διάθεσης των προϊόντων του.

2. Πριμοδότηση - επιδότηση

Η οικονομική ενίσχυση που δίδεται συνήθως από το Δημόσιο ή την ΕΟΚ για ορισμένα προϊόντα, προκειμένου να καλυφθεί η διαφορά που υπάρχει μεταξύ της τιμής διακίνησής τους που καθορίζει το υπ. Γεωργίας και της τιμής  ασφαλείας που καθορίζει το υπ. Εμπορίου, δεν αποτελεί επιδότηση με την έννοια που αναφέρεται στην εγκύκλιό μας Π. 2955/1254/ΠΟΛ.149/2.5.1988, όταν αυτή δεν δίδεται απ' ευθείας στον αγρότη από τους πιο πάνω φορείς, αλλά δίδεται σ' αυτόν μέσω των αγοραστών.

Κατά συνέπεια, στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή του ΦΠΑ γίνεται επί του συνόλου της αξίας που έλαβε ο αγρότης ως αντιπαροχή και που εμφανίζεται στο σχετικό φορολογικό στοιχείο, ανεξάρτητα αν διαχωρίζεται η αξία αυτή σε ποσό που επιβάρυνε τον αγοραστή και σε ποσό που προέρχεται από την προαναφερθείσα οικονομική ενίσχυση.

3. Κρατήσεις υπέρ ΠΑΣΕΓΕΣ και ΤΑΥΣΟ

Τα ποσά των κρατήσεων υπέρ ΠΑΣΕΓΕΣ και ΤΑΥΣΟ, σύμφωνα με το ν. 1541/1986, συμπεριλαμβάνονται στο ποσό επί του οποίου γίνεται η επιστροφή του ΦΠΑ, διότι αποτελούν συνδρομή των αγροτών προς τις οργανώσεις αυτές και δεν έχουν συνάρτηση με την τιμή του προϊόντος ή την ποσότητα αυτού.

4. Εργατικά

Σε κάθε περίπτωση, ακαθάριστο έσοδο για τον αγρότη, για το οποίο υπάρχει δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ, αποτελεί η τιμή πώλησης των αγροτικών προϊόντων, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων, ανεξάρτητα από την κατάσταση ή τον τόπο παράδοσης του προϊόντος που έχει συμφωνηθεί.

Στην περίπτωση που πέραν της τιμής αγοράς των αγροτικών προϊόντων  που συμφωνήθηκε, ο αγρότης λαμβάνει επί πλέον αμοιβή για επί πλέον υπηρεσίες που καλείται να εκτελέσει π.χ. ράντισμα, ενσάκκιση, δεματοποίηση, συλλογή, μεταφορά κ.λ.π., η αμοιβή αυτή δεν αποτελεί ακαθάριστο έσοδο από αγροτικές υπηρεσίες και δεν υπάρχει δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ για το ποσό αυτό, διότι η αμοιβή αυτή δεν θεωρείται ως αντιπαροχή για γεωργικές εργασίες που προσφέρονται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, όπως απαιτεί το άρθρο 34 του ν. 1642/1986, αλλά είναι εργασίες που προσφέρονται στον έμπορο αγοραστή.

 

 

 


Taxheaven.gr