88642/2020

Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) καθώς και των μεγάλων επιχειρήσεων, που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (A΄ 117), για τα οποία το αιτούμενο ποσό ενίσχυσης σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε αυτά τα επενδυτικά σχέδια

25 Αύγ 2020

Taxheaven.gr

Αριθμ. 88642/2020

(ΦΕΚ Β' 3539/26-08-2020)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 117) και ειδικότερα τις ρυθμίσεις της παρ. 3 του άρθρου 3 και της παρ. 6 β (ββ) του άρθρου 7 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (EE L 187 της 26.06.2014, σ. 1-178), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού (EE L 193 της 01.07.2014, σ. 1-75).

4. Τη Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).

5. Τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020 (2014/C 204/01).

6. Τον κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) υπ’ αρ. 1184/2006 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 1224/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 104/2000 του Συμβουλίου.

7. Τον κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 922/1972, (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 234/1979, (ΕΚ) υπ’ αρ. 1037/2001 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 1234/2007 του Συμβουλίου (EE L 347 της 20.12.2013, σ. 671).

8. Το Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9. Την υπ’ αρ. 129229/24.11.2017 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού» (Β’ 4122).

10. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διόρθωσης» (Α’ 133), όπως ισχύει.

11. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

12. Τις διατάξεις του Π.Δ.147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

13. Τις διατάξεις του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

14. Τις διατάξεις του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

15. Τις διατάξεις του Π.Δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

16. Τις διατάξεις του Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

17. Το Π.Δ.97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138), όπως ισχύει σήμερα.

18. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 5358/10-8-2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνο Σκρέκα» (Β’ 3374).

19. Την υπό στοιχεία Υ45/05.08.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νικόλαο Παπαθανάση» (Β΄ 3328).

20. Την υπό στοιχεία C(2020) 5198 final/3.8.2020 έγκριση από την Ε.Ε., του καθεστώτος ενισχύσεων που δημιουργείται με την παρούσα απόφαση (Υπόθεση SA.52156(2018/N).

21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. To απαιτούμενο ποσό για την κάλυψη των επενδυτικών σχεδίων της παρούσας απόφασης περιλαμβάνεται στο οριζόμενο ποσό εκάστου προκηρυσσόμενου καθεστώτος του ν. 4399/2016, για το οποίο εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Με τον όρο «γεωργικά προϊόντα» νοούνται τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε., εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. (Κεφ 2 παρ. 2.4 σημ. 3 των Κατευθυντήριων Γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020).

2. Με τον όρο «πρωτογενής γεωργική παραγωγή» νοείται η παραγωγή προϊόντων του εδάφους και της κτηνοτροφίας που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της συνθήκης, χωρίς να εκτελούνται περαιτέρω εργασίες που μεταβάλλουν τη φύση των προϊόντων αυτών. (Κεφ. 2 παρ. 2.4 σημ. 10 των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020).

3. Με τον όρο «γεωργική εκμετάλλευση» νοείται η μονάδα που περιλαμβάνει και χρησιμοποιεί γη, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για την πρωτογενή γεωργική παραγωγή. (Κεφ. 2 παρ. 2.4 σημ. 16 των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020).

4. Για τις ανάγκες της παρούσας ισχύουν οι ορισμοί των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020).

Άρθρο 2
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης εμπίπτουν επενδυτικά σχέδια μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) καθώς και μεγάλων επιχειρήσεων του τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, τα οποία δύνανται να υπαχθούν σε καθεστώς ενίσχυσης του ν. 4399/2016 και των οποίων το αιτούμενο ποσό ενίσχυσης σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση, υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€).

2. Τα επενδυτικά σχέδια μπορεί να αφορούν είτε σε ίδρυση νέας μονάδας είτε σε επέκταση υφιστάμενης μονάδας είτε σε εκσυγχρονισμό, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, υφιστάμενης μονάδας, υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4399/2016 (Α’ 117) και της απόφασης προκήρυξης του συγκεκριμένου καθεστώτος ενίσχυσης του εν λόγω νόμου, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 3 της παρούσας. Σε περίπτωση εκσυγχρονισμού με μετεγκατάσταση, η μετεγκατάσταση κτιρίων πρέπει να εξυπηρετεί στόχο δημοσίου συμφέροντος και η επίκλησή του στην αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να τεκμηριώνεται με σχετικό έγγραφο δημόσιας αρχής, το οποίο συνυποβάλλεται στην αίτηση υπαγωγής (ΜΕΡΟΣ ΙΙ Κεφάλαιο 1 σημείο 163 των Κατευθυντηρίων Γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και στο δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020).

3. Υφιστάμενη μονάδα μπορεί να αυξήσει τη δυναμικότητα της εφόσον αυτό δεν αντίκειται σε συγκεκριμένες κάθε φορά εθνικές ή κοινοτικές διατάξεις και έχει εφοδιαστεί με τις απαραίτητες προς τούτο αδειοδοτήσεις, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 3 της παρούσας.

4. i. Οι ενισχύσεις των καθεστώτων του παρόντος λειτουργούν ως κίνητρο, με την έννοια του άρθρου 6 Γ.Α.Κ. και του κεφαλαίου 3.4 των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020, για την περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων ή έργων και δεν παρέχονται για δραστηριότητες, τις οποίες θα ανέπτυσσε ούτως ή άλλως ο δικαιούχος, ακόμη και αν δεν του είχε χορηγηθεί η ενίσχυση. Οι ενισχύσεις έχουν χαρακτήρα κινήτρου, μόνο εφόσον ο δικαιούχος έχει υποβάλει γραπτή αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης πριν από την έναρξη των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. Η αίτηση για τη χορήγηση ενίσχυσης περιλαμβάνει κατ` ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την επωνυμία και το μέγεθος της επιχείρησης·
β) την περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων ημερομηνιών έναρξης και λήξης·
γ) τον τόπο εκτέλεσης του έργου·
δ) τον κατάλογο των δαπανών του έργου·
ε) τα είδη και το ποσό ενίσχυσης και
στ) το χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου.

Έναρξη των εργασιών είναι το πρώτο χρονικά σημείο μεταξύ είτε της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών που αφορούν την επένδυση είτε της πρώτης νομικά δεσμευτικής ανάληψης υποχρέωσης για την παραγγελία εξοπλισμού ή άλλης ανάληψης υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση. Η αγορά γης και οι προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η λήψη αδειών και η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, δεν θεωρούνται έναρξη των εργασιών. Για τις εξαγορές, ως έναρξη των εργασιών νοείται η στιγμή απόκτησης των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με την αποκτηθείσα εγκατάσταση (άρθρο 2 στοιχείο 23 Γ.Α.Κ.). Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης για το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου.

4.ii. Οι μεγάλες επιχειρήσεις πρέπει να περιγράφουν στην αίτηση υπαγωγής που υποβάλλουν σε καθεστώς ενίσχυσης του ν. 4399/2016, ποιά θα ήταν η κατάσταση χωρίς τη χορήγηση της αιτούμενης ενίσχυσης, ως αντίστροφο σενάριο ή εναλλακτικό έργο ή δραστηριότητα (αντιπαράδειγμα), και να υποβάλλουν αποδεικτικά στοιχεία προς στήριξη του αντιπαραδείγματος που περιγράφεται στο έντυπο της αίτησης. Κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 6 της παρούσας αλλά και κατά το στάδιο αξιολόγησης της αίτησης, πρέπει να διενεργείται έλεγχος αξιοπιστίας του αντιπαραδείγματος και να επιβεβαιώνεται ότι η ενίσχυση έχει τον απαιτούμενο χαρακτήρα κινήτρου. Ένα αντιπαράδειγμα είναι αξιόπιστο εφόσον είναι αληθινό και σχετίζεται με τους παράγοντες λήψης αποφάσεων που επικρατούν κατά τον χρόνο λήψης από τον δικαιούχο της απόφασης σχετικά με το επενδυτικό σχέδιο ή τη δραστηριότητα (σημεία 72 και 73 της παρ. 3.4 του Κεφαλαίου 3 του ΜΕΡΟΥΣ Ι των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020).

Στο πλαίσιο των ανωτέρω περιγραφομένων, πρέπει να αναλύεται και τεκμηριώνεται επαρκώς, και ότι το ποσό της ενίσχυσης που αιτείται η επιχείρηση με το επενδυτικό σχέδιο, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ελάχιστο όριο – σε συνδυασμό με τις μέγιστες εντάσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 1, 2 και 3 της παρούσας που κρίνεται απαραίτητο για να καταστεί το σχέδιο επαρκώς κερδοφόρο, π.χ. δεν θα πρέπει να οδηγεί σε αύξηση του ΕΠΑ (Εσωτερικό Ποσοστό Απόδοσης – IRR) της πέραν των κανονικών ποσοστών απόδοσης που εφαρμόζει η οικεία επιχείρηση σε άλλα παρόμοια επενδυτικά έργα ή, αν τα ποσοστά αυτά δεν είναι διαθέσιμα, σε αύξηση του ΕΠΑ της πέραν του κόστους κεφαλαίου της επιχείρησης ως συνόλου ή πέραν των ποσοστών απόδοσης που παρατηρούνται συνήθως στον οικείο κλάδο (σημείο 96 της παρ. 3.4 του Κεφαλαίου 3 του ΜΕΡΟΥΣ Ι των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και στο δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020).

5. Σε περίπτωση που μια κοινή οργάνωση αγοράς η οποία περιλαμβάνει καθεστώτα άμεσης στήριξης που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), θέτει περιορισμούς στην παραγωγή ή όρια στην ενωσιακή στήριξη σε επίπεδο μεμονωμένων επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων του τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης υπάγονται σε καθεστώτα ενίσχυσης του ν. 4399/2016 υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές επενδύσεις που περιλαμβάνονται σε αυτά δεν θα προκαλέσουν αύξηση της παραγωγής πέραν των εν λόγω περιορισμών ή ορίων (ΜΕΡΟΣ ΙΙ Κεφάλαιο 1 σημείο 134 των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και στο δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020).

6. Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την ενωσιακή και με την εθνική νομοθεσία για την περιβαλλοντική προστασία. Όταν για ένα επενδυτικό σχέδιο απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, η ενίσχυση υπόκειται στην προϋπόθεση ότι η εν λόγω εκτίμηση έχει εκτελεστεί και ότι η άδεια κατασκευής έχει χορηγηθεί για το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο πριν από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης. Ως ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης στο επενδυτικό σχέδιο, νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ της περίληψης της απόφασης υπαγωγής του σε καθεστώς ενίσχυσης του ν. 4399/2016. Για τον έλεγχο και εφαρμογή της ως άνω προϋπόθεσης στις περιπτώσεις που από την κείμενη νομοθεσία δεν απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, απαιτείται η υποβολή με την αίτηση υπαγωγής, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά που καθορίζονται στην προκήρυξη του συγκεκριμένου καθεστώτος του ν. 4399/2016, βεβαίωσης του αρμόδιου φορέα ότι για το επενδυτικό σχέδιο δεν απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στις περιπτώσεις που απαιτείται ή εν λόγω εκτίμηση, ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου πρέπει, μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου και πριν από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής γι’ αυτό, να προσκομίσει στον φορέα υποδοχής της αίτησης υπαγωγής του, του άρθρου 13 του ν. 4399/2016, την εν λόγω εκτίμηση καθώς και την άδεια κατασκευής.

7. Με το επενδυτικό σχέδιο επιδιώκεται τουλάχιστον ένας από τους ακόλουθους στόχους: α) η βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, ιδίως μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής ή της βελτίωσης και αναδιάταξης της παραγωγής, β) η δημιουργία και βελτίωση υποδομής που συνδέεται με την ανάπτυξη, την προσαρμογή και τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας.
Στο πλαίσιο αυτό, ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου, πέραν των προβλεπομένων στην οικονομοτεχνική μελέτη που καθορίζεται στις εκάστοτε προκηρύξεις των καθεστώτων ενίσχυσης του ν. 4399/2016, πρέπει να συμπεριλάβει σε αυτήν και τεκμηριωμένη ανάλυση των θετικών επιπτώσεων του επενδυτικού σχεδίου σε σχέση με τους ανωτέρω στόχους.

8. Τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας δεν μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 σε περιπτώσεις παράβασης απαγορεύσεων ή περιορισμών που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 (Κ.Ο.Α.), ακόμη και όταν οι εν λόγω απαγορεύσεις και περιορισμοί αφορούν μόνο την ενωσιακή στήριξη που προβλέπεται στον εν λόγω κανονισμό.

Άρθρο 3
ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ


Μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016, επενδυτικά σχέδια της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, στους ακόλουθους τομείς, τα οποία αφορούν συγκεκριμένα:

Α. στον τομέα φυτικής παραγωγής: Εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής, όπως συμβατική, πιστοποιημένη, κ.λπ.

Β. στον τομέα ζωικής παραγωγής: Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όπως αυτές περιγράφονται στον ν. 4056/2012 (Α’ 52). Συγκεκριμένα υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των παραγωγικών κατευθύνσεων καθώς και όλων των τύπων εκτροφής, και υπό τους περιορισμούς και όρους που τίθενται ακολούθως, που αφορούν σε:

α) Βοοτροφικές μονάδες.
β) Αιγοπροβατοτροφικές μονάδες.
γ) Χοιροτροφικές μονάδες.
δ) Πτηνοτροφικές μονάδες για τους ακόλουθους τύπους εκτροφών και υπό τους ακόλουθους περιορισμούς και όρους:
ι) εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων, για την παραγωγή κρέατος πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, παραδοσιακά ελευθέρας βοσκής, απεριόριστης ελευθέρας βοσκής,
ιι) εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων, για την παραγωγή αυγών πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, αχυρώνα,
ιιι) συμβατικές εκτροφές πουλερικών, πλην στρουθοκαμήλων, για παραγωγή αυγών ή κρέατος, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων. Ειδικά για τις συμβατικές μονάδες εκτροφής ινδιάνων, υπάγεται επίσης η ίδρυση νέων μονάδων,
ιv) πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτήρια αυγών, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων. Επίσης υπάγεται η ίδρυση νέων μονάδων, μόνο όμως στο πλαίσιο καθετοποίησης υφιστάμενων πτηνοτροφικών μονάδων.
Για συνεταιρισμούς, για επιχειρήσεις νεοσσών και για επιχειρήσεις με συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους (για επιχειρήσεις που παρέχουν νεοσσούς προς πάχυνση σε πτηνοτροφικές μονάδες και μετά την ολοκλήρωση της πάχυνσης, παραλαμβάνουν τα έτοιμα για σφαγή κοτόπουλα και τα διανέμουν μέσω του δικτύου τους προς πώληση), η συνολική δυναμικότητα μετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη μέση παραγωγή ή/και διακίνηση της τελευταίας πενταετίας, αυξημένη κατά 20%.

Άρθρο 4
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1. Επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου είναι:
α. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού,
β. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού.

2. Ως επιλέξιμο κόστος ορίζεται το κόστος των δαπανών, οι οποίες επιτρέπεται να ενισχυθούν βάσει του ενωσιακού και εθνικού δικαίου. Ως ενισχυόμενο κόστος ορίζεται το μέρος των επιλέξιμων δαπανών, το οποίο τελικά ενισχύεται βάσει των ορίων και περιορισμών του παρόντος.

3. Οι επιλέξιμες δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού είναι οι ακόλουθες:
α. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Ο συντελεστής αυτός διαμορφώνεται στο 60% για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων της περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 7 και στο 70% για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων της υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 4. Ο ως άνω συντελεστής διαμορφώνεται στο 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτήρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.
Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται και όταν πραγματοποιούνται επί κατασκευών που είχαν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις είτε του ν. 1337/1983 (Α’ 33) είτε του ν. 4178/2013 (Α’ 174) είτε του ν. 4495/2017 (Α’ 167) κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος υπαγωγής στα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος. Η έναρξη καταβολής των ενισχύσεων του άρθρου 20 δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον στο εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο της επένδυσης περιλαμβάνονται κατασκευές που δεν έχει περαιωθεί η ως άνω διαδικασία ρύθμισής τους.
β. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων «των ειδικών εγκαταστάσεων» και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Η αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού καλύπτεται έως το ύψος της αγοραίας αξίας των στοιχείων ενεργητικού.
γ. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης. Η χρηματοδοτική μίσθωση με δυνατότητα αγοράς μηχανημάτων και εξοπλισμού καλύπτεται έως το ύψος της αγοραίας αξίας των στοιχείων ενεργητικού
δ. Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

4. Οι επιλέξιμες δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι οι ακόλουθες:
-μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
Οι ως άνω περιγραφόμενες δαπάνες πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:
αα. να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση και να παραμένουν συνδεδεμένες με το έργο, για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον πέντε (5) έτη ή τρία (3) έτη στην περίπτωση των ΜΜΕ,
ββ. να περιλαμβάνονται στα αποσβεστέα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης, στην οποία χορηγείται η ενίσχυση,
γγ. να αγοράζονται, σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τον αγοραστή. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι επιλέξιμες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜΜΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 75%.

5. Δεν ενισχύονται οι εξής δαπάνες:
α. τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης,
β. η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτηριακών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί,
γ. η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων,
δ. η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στο φορέα της επένδυσης, εκτός αν τούτο έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή έχει μισθωθεί για τον σκοπό αυτόν για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.
Οι μισθώσεις αυτές μπορεί να καταρτίζονται και με ιδιωτικό έγγραφο εφόσον τα στοιχεία τους υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη πλατφόρμα της Γ.Γ.Π.Σ. (taxis) και το συμφωνητικό της μίσθωσης μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο Κτηματολόγιο αρμοδίως. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταγραφής, η μίσθωση αποκτά την ισχύ που προβλέπεται στο άρθρο 618 του Αστικού Κώδικα.

6. Δεν επιτρέπεται η σώρευση ενισχύσεων δαπανών του παρόντος άρθρου με τις ενισχύσεις δαπανών του άρθρου 9 του ν. 4399/2016 για την ίδια επιλέξιμη δαπάνη.

7. Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ (άρθρο 18 Γ.Α.Κ.). Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο συνεχούς ή περιοδικής δραστηριότητας, ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης.

8. Οι δαπάνες του παρόντος άρθρου είναι επιλέξιμες υπό τους όρους και περιορισμούς που τίθενται στο σημείο (144) των Κατευθυντηρίων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020.

9. Για τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, δεν μπορούν να ενισχυθούν βάσει καθεστώτων ενίσχυσης του ν. 4399/2016 δαπάνες για:
α. την αγορά δικαιωμάτων παραγωγής, δικαιωμάτων ενίσχυσης μονοετών φυτών,
β. τη φύτευση μονοετών φυτών,
γ. την αγορά ζώων,
δ. επενδύσεις με σκοπό τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα ενωσιακά πρότυπα,
ε. δαπάνες, για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, πλην εκείνων που αφορούν στην απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
στ. κεφάλαιο κίνησης,
ζ. δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες και δεν τυγχάνουν ενίσχυσης βάσει του παρόντος καθεστώτος, δαπάνες που πραγματοποιούνται μέσα στο πλαίσιο των υποχρεωτικών μέτρων της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης, με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 17 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) υπ’ αρ. 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης.

10. Για τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, μπορούν να ενισχυθούν βάσει καθεστώτων ενίσχυσης του ν. 4399/2016, στο πλαίσιο των οριζόμενων στο εδάφιο (α) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, δαπάνες επενδύσεων για εξοπλισμό και εγκαταστάσεις άρδευσης, μόνο εφόσον ισχύουν τα αναφερόμενα στο Μέρος ΙΙ, κεφάλαιο 1 παράγραφος 1.1 σημεία 149, 150 και 151 των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020.

Συγκεκριμένα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Στις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων μονάδων που περιλαμβάνουν και επενδύσεις βελτίωσης υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης ή στοιχείου αρδευτικής υποδομής σε υδάτινο σώμα, η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί στο οικείο σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) ως ανώτερη ή ίση της καλής ως προς την ποσότητα, ή προκειμένου για επιφανειακά ύδατα ως προς το οικολογικό δυναμικό, απαιτούνται:
αα. Ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά στη χρήση του έργου, και συμβατότητα της επένδυσης με εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ καθώς και ύπαρξη Υδρομετρητή στη μονάδα ή σχετική πρόβλεψη για την αγορά του μέσω του επενδυτικού σχεδίου. Η ύπαρξη υδρομετρητή στη μονάδα τεκμηριώνεται στην αίτηση υπαγωγής και με σχετική υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση
ββ. Η επένδυση θα πρέπει να επιτυγχάνει ελάχιστη δυνητική εξοικονόμηση νερού τουλάχιστον μεταξύ 5% και 25% σύμφωνα με τις τεχνικές παραμέτρους της υφιστάμενης εγκατάστασης ή υποδομής, όπως θα τεκμηριώνεται με σχετική μελέτη που θα περιλαμβάνεται στην αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.

β. Στις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων μονάδων, που περιλαμβάνουν και επενδύσεις βελτίωσης υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης ή στοιχείου αρδευτικής υποδομής σε υδάτινο σώμα, η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί στο οικείο σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) ως κατώτερη της καλής ως προς την ποσότητα ή προκειμένου για επιφανειακά ύδατα ως προς το οικολογικό δυναμικό, απαιτούνται τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο (α). Επιπλέον η επένδυση, μετά την υλοποίησή της, πρέπει να διασφαλίζει πραγματική μείωση της χρήσης του νερού ανερχόμενη τουλάχιστον στο 50% της δυνητικής εξοικονόμησης που είχε καθοριστεί με τη σχετική μελέτη που περιελήφθη στην αίτηση υπαγωγής. Στη συνολική χρήση ύδατος από την γεωργική εκμετάλλευση, πρέπει να περιλαμβάνεται το νερό που πωλείται από αυτή. Στις περιπτώσεις αυτές, η διαπίστωση της πραγματικής μείωσης της χρήσης νερού από τα όργανα ελέγχου υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου του ν. 4399/2016, θα πρέπει να γίνεται βάσει των ήδη πραγματοποιηθεισών καταναλώσεων ύδατος τουλάχιστον ενός μηνός, μιας καλλιεργητικής περιόδου. Η εν λόγω απαίτηση ελέγχου καθορίζεται επιπροσθέτως των απαιτήσεων ελέγχου ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων του ν. 4399/2016.

γ. Στις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων μονάδων, που περιλαμβάνουν και επενδύσεις που αφορούν στη δημιουργία ταμιευτήρα ή/και επενδύσεις που αφορούν στην αποκλειστική χρήση ανακυκλωμένων υδάτων εκτός της μονάδας οι οποίες δεν επηρεάζουν υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα (π.χ. παροχή υδροδότησης αποκλειστικά από ύδατα βιολογικού καθαρισμού), οι επενδύσεις αυτές είναι επιλέξιμες. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται: ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά στη χρήση του έργου και συμβατότητα της επένδυσης με εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ καθώς και ύπαρξη Υδρομετρητή στη μονάδα ή σχετική πρόβλεψη για την αγορά του μέσω του επενδυτικού σχεδίου. Η ύπαρξη υδρομετρητή στη μονάδα τεκμηριώνεται στην αίτηση υπαγωγής και με σχετική υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση.

δ. Στις περιπτώσεις ίδρυσης νέων μονάδων:
αα. σε αρδευόμενες εκτάσεις όπως αυτές έχουν καταγραφεί στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ή άλλων σχετικών δημόσιων φορέων, ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα στα εδάφια α και β πιο πάνω. Στις περιπτώσεις αυτές, ως αρχική κατανάλωση για τον υπολογισμό της ελάχιστης δυνητικής εξοικονόμησης νερού που θα προκύψει από την επένδυση και περιλαμβάνεται στη σχετική μελέτη που τίθεται στην αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, νοείται εκείνη που αφορά τις προηγούμενες χρήσεις του αγροτεμαχίου εγκατάστασης της νέας μονάδας.
ββ. σε μη αρδευόμενες εκτάσεις όπως αυτές έχουν καταγραφεί στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ή άλλων σχετικών δημόσιων φορέων:
όταν η ίδρυση της μονάδας επηρεάζει υδάτινο σώμα η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί ως ανώτερη ή ίση της καλής ως προς την ποσότητα ή προκειμένου για επιφανειακά ύδατα ως προς το οικολογικό δυναμικό, απαιτούνται: ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά στη χρήση του έργου, και συμβατότητα της επένδυσης με εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ (Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών) και αγορά Υδρομετρητή.
Όταν η ίδρυση της μονάδας επηρεάζει υδάτινο σώμα η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί ως κατώτερη της καλής ως προς την ποσότητα ή προκειμένου για επιφανειακά ύδατα ως προς το οικολογικό δυναμικό, απαιτούνται: ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά στη χρήση του έργου, και συμβατότητα της επένδυσης με εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ (Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών), αγορά Υδρομετρητή καθώς και ο υποχρεωτικός εφοδιασμός με νερό από υπάρχοντα ταμιευτήρα εγκεκριμένο από τις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές πριν από την 31η Οκτωβρίου του 2013.
Για τον υπολογισμό της δυνητικής εξοικονόμησης του αρδευτικού ύδατος δύναται να ληφθεί υπόψη η υπ’ αρ. 165/20277/6-2-2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 863) ΑΔΑ: 7ΑΒΓ4653ΠΓΒΨΩ) «Εξειδίκευση τεχνικών προδιαγραφών εκπόνησης μελετών υπολογισμού της δυνητικής εξοικονόμησης και της πραγματικής μείωσης χρήσης του ύδατος σε επενδύσεις βελτίωσης υφιστάμενων υποδομών άρδευσης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.»

Άρθρο 5
ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΨΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ


1. Οι εντάσεις και τα ύψη ενισχύσεων της παρούσης καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4399/2016 και έχουν προσαρμοσθεί ώστε να μην υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020, όπως ορίζονται στον κατωτέρω πίνακα, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των επόμενων παρ. 2, 3, και 4 του παρόντος άρθρου.

2. Το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016, επενδυτικών σχεδίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, δεν μπορεί να υπερβεί, τα ακόλουθα ποσοστά:
α) Το 55% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, με την επιφύλαξη της επόμενης περ. β. Ως μικρά νησιά νοούνται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2013, όλα τα νησιά εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια.
β) Το 40% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στις μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» του εγκεκριμένου από την ΕΕ Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για την Ελλάδα με ισχύ από 1-01-2017 έως 31-12-2020 [Παράρτημα της απόφασης στην υπόθεση SA. 4630 (για την τροποποίηση της απόφασης στην υπόθεση SA. 38450)] (ΑΤΤΙΚΗ: Βόρειος τομέας Αθηνών, Δυτικός τομέας Αθηνών, Κεντρικός τομέας Αθηνών, Νότιος τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Πειραιάς, νήσοι, ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ: Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Ρόδος, Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος).
γ) Το 50% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στις υπόλοιπες περιοχές του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ της ελληνικής Επικράτειας, του εγκεκριμένου από την Ε.Ε. Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για την Ελλάδα με ισχύ από 1-01-2017 έως 31-12-2020.

3. Τα ανώτατα όρια των επιτρεπόμενων ενισχύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παρ. 1 και 2, καθορίζονται στο ακόλουθο Παράρτημα Ι:


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΠΟΣΟΣΤΑ)

 

  Δαπάνες άρθρου 8 Δαπάνες άρθρου 9
Περιφέρεια Μεγάλες Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές Επιχειρήσεις όλα τα μεγέθη ΜΜΕ (μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις)
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 35 45 50 50
Κεντρικής Μακεδονίας 35 45 50 50
Δυτικής Μακεδονίας 25 35 45 50
Ηπείρου 35 45 50 50
Θεσσαλίας 35 45 50 50
Στερεάς Ελλάδας 25 35 45 50
Ιονίων Νήσων 25 35 45 50
Δυτικής Ελλάδας 35 45 50 50
Πελοποννήσου 35 45 50 50
Αττικής (Δυτική, Πειραιάς Νήσοι) 20 30 40 40
Αττικής (λοιπά) 10 20 30 40
Βορείου Αιγαίου 35 45 55* 50
Νοτίου Αιγαίου 20 30 40 50
Κρήτης 25 35 45 50

* το ποσοστό ενίσχυσης αναφέρεται μόνο στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα μικρά νησιά


4. Στις περιπτώσεις αιτήσεων επενδυτικών σχεδίων μεγάλων επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, το ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το καθαρό πρόσθετο κόστος υλοποίησης της επένδυσης στην οικεία περιοχή, σε σύγκριση με το αντιπαράδειγμα εάν δεν χορηγείτο ενίσχυση που αναλύεται και υποβάλλεται στην αίτηση υπαγωγής κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4.2 του άρθρου 2 πιο πάνω (σημείο 97 της παρ. 3.5 του Κεφαλαίου 3 του ΜΕΡΟΥΣ Ι των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και στο δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020). Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία αξιολόγησης προκύψει ότι το αιτούμενο ποσό ενίσχυσης υπερβαίνει το κατά τα ανωτέρω καθαρό πρόσθετο κόστος υλοποίησης της επένδυσης, εγκρίνεται μόνο ποσό ενίσχυσης που αντιστοιχεί στο καθαρό πρόσθετο κόστος υλοποίησης της επένδυσης.

Άρθρο 6
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ


1. Οι φορείς υποδοχής του άρθρου 13 του ν. 4399/2016 των αιτήσεων των επενδυτικών σχεδίων που εμπίπουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, αποστέλλουν ηλεκτρονικά εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής και του οικείου φακέλου τεκμηρίωσης, αντίγραφο της αίτησης και του φακέλου τεκμηρίωσης του επενδυτικού σχεδίου, στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.), των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η περιοχή υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, για τη συμπλήρωση εντύπου, προς έκφραση γνώμης ως προς τον ορθολογικό σχεδιασμό του επενδυτικού σχεδίου (όπως τη σκοπιμότητα του από άποψη γεωγραφικής κατανομής ομοειδών επενδύσεων, ύπαρξης ή όχι πρώτης ύλης στην ευρύτερη περιοχή, κάλυψης δυναμικότητας και ύπαρξης σύγχρονης υποδομής στην περιοχή, συμβατότητας με την ισχύουσα ΚΑΠ και την αντίστοιχη ΚΟΑ των προϊόντων του επενδυτικού σχεδίου), καθώς και ως προς την πλήρωση της προϋπόθεσης των παρ. 4.ii, 5, 7 και 8 του άρθρου 2 της παρούσας. Η αρμόδια ΔΑΟΚ πρέπει να συμπληρώσει και να αποστείλει ηλεκτρονικά στους φορείς υποδοχής των αιτήσεων το εν λόγω έντυπο, εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού αιτήματος, προκειμένου να τεθεί στον φάκελο του επενδυτικού σχεδίου και να ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.

2. Πέραν των δικαιολογητικών και στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής και καθορίζονται στην απόφαση προκήρυξης του κάθε συγκεκριμένου καθεστώτος ενίσχυσης του ν. 4399/2016 και στην παρούσα απόφαση, οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής πρέπει να εξασφαλίσουν όλες τις εγκρίσεις, άδειες και λοιπά πιστοποιητικά και έγγραφα που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση και νόμιμη λειτουργία του επενδυτικού σχεδίου και πιο συγκεκριμένα, ιδίως:
α. Θερμοκήπια:
Ι. Άδεια πολεοδομίας και υγειονομικής υπηρεσίας της οικείας περιφερειακής ενότητας για επενδύσεις θερμοκηπίων όταν εγκαθίστανται εντός ορίων οικιστικών περιοχών.
ΙΙ. Έγκριση τύπου θερμοκηπίου από αρμόδια αρχή, όπως κάθε φορά ισχύει.
β. Μονάδες πολλαπλασιαστικού υλικού:
Ι. Άδεια από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
γ. Μονάδες βιολογικής γεωργίας
I. Για την ίδρυση: Σύμβαση με οργανισμό ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.
II. Για τον εκσυγχρονισμό: Πιστοποιητικό οργανισμού ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων για την τήρηση των προδιαγραφών του κανονισμού της Ε.Ε. υπ’ αρ. 2092/1991, όπως αντικαταστάθηκε από τον Ε.Ε. υπ’ αρ. 834/2007, σχετικά με το βιολογικό τρόπο παραγωγής γεωργικών προϊόντων.
δ. Κτηνοτροφικές (βουστάσια χοιροστάσια – ποιμνιοστάσια, κ.λπ.), και πτηνοτροφικές επιχειρήσεις:
Ι. Η απαιτούμενη αδειοδότηση σύμφωνα με τον ν. 4056/2012 όπως κάθε φορά ισχύει.
II. Στις περιπτώσεις των μονάδων αναπαραγωγής ή και εκκολαπτηρίων αυγών, απαιτούνται συμπληρωματικά:
1. Στην περίπτωση των συνεταιρισμών:
i) Καταστατικό του συνεταιρισμού και αντίγραφο του βιβλίου μητρώου μελών,
ii) οι άδειες εγκατάστασης των πτηνοτροφικών μονάδων των μελών έτσι ώστε να πιστοποιείται η δυναμικότητά τους.
2. Στην περίπτωση επιχειρήσεων νεοσσών, η άδεια εγκατάστασης.
3. Στην περίπτωση επιχειρήσεων με συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους:
i) ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των συνεργαζομένων εταιριών, με ισχύ τουλάχιστον 5 ετών από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου,
ii) αποδεικτικά στοιχεία του αριθμού των νεοσσών που παρείχαν στους συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους την τελευταία πενταετία.
4. Βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν τη συνολική δυναμικότητα των συνεταιρισμών, των επιχειρήσεων παραγωγής νεοσσών και των επιχειρήσεων με συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους, από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
5. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, με ισχύ τουλάχιστον 5 ετών από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.

3. Επιπλέον των όσων ορίζονται στο άρθρο 31 του ν. 4399/2016 «Όρια κοινοποίησης-Παρακολούθηση – Δημοσιότητα», οι εν δυνάμει δικαιούχοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία αποδέχονται τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 3 παρ. 3.7 των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποδέχονται επίσης ότι τα στοιχεία τους ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις Αρχές Ελέγχου και Διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Χώρας καθώς και την περαιτέρω επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Oι πληροφορίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο 3 παρ. 3.7 των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών, δημοσιεύονται μετά την έκδοση της απόφασης για χορήγηση της ενίσχυσης, φυλάσσονται για τουλάχιστον 10 έτη και διατίθενται στο ευρύ κοινό χωρίς περιορισμούς. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 7

1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν εφαρμόζονται στον τομέα της δασοκομίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4399/2016 και των οικείων αποφάσεων προκήρυξης καθεστώτων ενισχύσεων του εν λόγω νόμου που εκδίδονται κάθε φορά, στις διατάξεις των οποίων θα υποβάλλονται αιτήσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

Άρθρο 8

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2020

Οι Υπουργοί

Aναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ


Taxheaven.gr