Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1102/16.5.1990 Τρόπος συμπλήρωσης του ΕΕΔ για τα εισοδήματα ειδικών περιπτώσεων

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1102/16.5.1990
Τρόπος συμπλήρωσης του ΕΕΔ για τα εισοδήματα ειδικών περιπτώσεων


ΠΟΛ.1102/16.5.1990 Τρόπος συμπλήρωσης του ΕΕΔ για τα εισοδήματα ειδικών περιπτώσεων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Τρόπος συμπλήρωσης του ΕΕΔ για τα εισοδήματα ειδικών περιπτώσεων

Εγκ. 1035866/645/Α0012/Πολ. 1102/16.5.1990

Γενικά:

1. Ο υπολογισμός και η εκκαθάριση του φόρου από το ΚΕΠΥΟ, όσον αφορά τις αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1990, με εισοδήματα αξιωματικών εμπορικών πλοίων, ιπτάμενου προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας και υπαλλήλων της αμερικανικής αποστολής, προϋποθέτει τη συμπλήρωση από τις ΔΟΥ του εντύπου με τον τίτλο "Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος".

Το Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο (ΕΕΔ) συντάσσεται σε ένα αντίτυπο το οποίο θα τοποθετηθεί μέσα στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και θα συρραφεί με αυτή στο επάνω αριστερό μέρος της τρίτης σελίδας της δήλωσης.

2. Το ΕΕΔ είναι το αυτό με του προηγούμενου έτους, τετρασέλιδο και περιλαμβάνει πέντε πίνακες (Α, Β, Γ, Δ και Ε). Από τους πίνακες αυτούς θα χρησιμοποιηθούν οι πίνακες Β, που αφορά δηλώσεις με εισοδήματα αξιωματικών εμπορικών πλοίων και του ιπτάμενου προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας και Δ, που αφορά δηλώσεις με εισοδήματα υπαλλήλων της αμερικανικής αποστολής. Ο πίνακας Ε αφορά δηλώσεις με λοιπές περιπτώσεις, για τις οποίες, ενδεχόμενα, θα χρειασθούμε συμπληρωματικές οδηγίες.

Σημειώνεται ότι δεν είναι αναγκαία πλέον, μετά την κατάργηση των τεκμηρίων βιωσιμότητας, η συμπλήρωση του πίνακα Α, καθώς και του πίνακα Γ που αναφέρεται στις βουλευτικές αποζημιώσεις, διότι η εκκαθάριση των δηλώσεων με βουλευτικές αποζημιώσεις θα γίνει από το ΚΕΠΥΟ με βάση τις σχετικές ενδείξεις του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τη συμπλήρωση για τη συμπλήρωση των οποίων έχουν δοθεί οδηγίες με την 1013984/174/ΠΟΛ.1031/15.2.1990 διαταγή μας.

Τέλος, σε περίπτωση που δεν επαρκέσει το απόθεμα των ήδη υπαρχόντων τετρασέλιδων εντύπων του ΕΕΔ, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθούν φωτοαντίγραφα της πρώτης και τελευταίας σελίδας του εντύπου του ΕΕΔ τα οποία και θα συρραφούν κατ' όμοιο τρόπο.

3. Παρακάτω παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες για τη συμπλήρωση των ενδείξεων του ΕΕΔ για κάθε πίνακα χωριστά.

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εισοδήματα από αποδοχές αξιωματικών εμπορικών πλοίων ή ιπτάμενου προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας.

1. Για την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων των πιο πάνω υποχρέων των οποίων τα εισοδήματα φορολογούνται με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 9 του ν.δ. 3323/1955, πρέπει να συμπληρωθούν οι οικείες ενδείξεις του πίνακα Β του ΕΕΔ. Τονίζεται ότι οι κωδικοί αριθμοί 661-662 δεν θα συμπληρωθούν γιατί δεν υπάρχει ο λόγος διαχωρισμού των εισοδημάτων των κατηγοριών αυτών.

2. Οι κωδικοί αριθμοί του πίνακα Β του ΕΕΔ θα συμπληρωθούν ως εξής:

α) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 251-252 του ΕΕΔ θα γραφεί το σύνολο των καθαρών αποδοχών τους που καταβλήθηκαν σε δραχμές, χωρίς να γίνει η έκπτωση των 1.500 δρχ. για κάθε μήνα εργασίας. Αυτό γιατί έχει καταργηθεί αυτή η έκπτωση.

β) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 253-254, θα γραφούν (σε δραχμές) οι καθαρές αποδοχές τους, που έχουν καταβληθεί σε ξένο νόμισμα, χωρίς να γίνει η έκπτωση των 40 λιρών για κάθε μήνα εργασίας. Αυτό γιατί έχει καταργηθεί αυτή η έκπτωση. Τονίζεται ότι η συμπλήρωση των κωδικών αριθμών 251-252 και 253-254 του ΕΕΔ θα γίνει με την ορθή μεταφορά των ποσών τα οποία προκύπτουν από τη βεβαίωση των αποδοχών που συνυποβάλλεται με τη δήλωση φόρου εισοδήματος.

γ) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 255-256, θα γραφούν αθροιστικά οι καθαρές αποδοχές που έχουν καταβληθεί σε δραχμές και σε ξένο νόμισμα μετά τη μετατροπή τους σε δραχμές.

δ) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 257-258, θα γραφεί ο φόρος που αναλογεί (εκτός από την εισφορά ΟΓΑ φόρου που πρέπει να γραφεί στους κωδικούς 259-260) όπως αυτός γράφεται στις οικείες βεβαιώσεις αποδοχών. Σημειώνουμε και πάλι πως ο ΟΓΑ γράφεται μόνο στο ΕΕΔ.

ε) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 259-260, θα γραφεί η εισφορά υπέρ ΟΓΑ που αναλογεί στο φόρο, όπως πιο πάνω.

στ) Στην περίπτωση αξιωματικού εμπορικού πλοίου, ο οποίος υπηρετεί σε πλοίο με ξένη σημαία και ο φόρος εισοδήματος για τις αποδοχές του από τις υπηρεσίες του αυτές έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή, πρέπει εκτός από τους παραπάνω κωδικούς αριθμούς να συμπληρωθούν και οι ακόλουθοι κωδικοί αριθμοί ως εξής:

αα) Οι κωδικοί αριθμοί 261-262 θα μείνουν κενοί.

ββ) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 263-264 θα γραφούν οι αποδοχές για τις οποίες ο φόρος καταβλήθηκε στο εξωτερικό, χωρίς να γίνει η έκπτωση των 40 λιρών για κάθε μήνα εργασίας. Αυτό γιατί έχει καταργηθεί αυτή η έκπτωση.

γγ) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 265-266, θα γραφεί το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε και έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή. Το ποσό του φόρου αυτού δεν πρέπει να γράφεται στους κωδικούς αριθμούς 311-312 της δήλωσης, ούτε στους κωδικούς αριθμούς 257-258 του ΕΕΔ αλλά θα γράφεται εκτός από τους κωδικούς 265-266 του ΕΕΔ και στους κωδικούς 653-654 της δήλωσης, κατά περίπτωση. Σημειώνεται ότι το ποσό αυτού του παρακρατούμενου φόρου δεν θα ανάγεται σε αναλογούν ποσό.

Το εισόδημα αυτής της περίπτωσης πρέπει να γραφεί και στους κωδικούς αριθμούς 651-652 του πίνακα 12 της δήλωσης.

3. Σημειώνεται ότι οι αξιωματικοί των εμπορικών πλοίων και το ιπτάμενο προσωπικό της Πολιτικής Αεροπορίας πρέπει να συμπληρώσουν τις ενδείξεις του πίνακα 7 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως εξής:

α) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 301-302 θα γραφούν σε δραχμές τα ποσά των καθαρών αποδοχών τους, όπως αυτά προκύπτουν από τις σχετικές βεβαιώσεις των εργοδοτών τους, χωρίς να γίνεται η έκπτωση των 1.500 δρχ. ή 40 λιρών Αγγλίας το μήνα, κατά περίπτωση. Οι βεβαιώσεις αυτές πρέπει να παρουσιάζουν το νόμισμα και τις αμοιβές που πράγματι καταβλήθηκαν στους δικαιούχους και όχι τις αμοιβές που προβλέπουν οι συλλογικές συμβάσεις. Η μετατροπή σε δραχμές πρέπει να γίνει με βάση την επίσημη ισοτιμία της δραχμής προς το ξένο νόμισμα κατά το χρόνο καταβολής των αμοιβών.

β) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 311-312 και 313-314, θα γράψουν, αντίστοιχα, τα αναλογούντα και τα παρακρατηθέντα ποσά του φόρου εισοδήματος, όπως αυτά εμφανίζονται στη σχετική βεβαίωση του εργοδότη (δεν συναθροίζονται στα ποσά αυτά η εισφορά υπέρ ΟΓΑ, που γράφεται μόνο στο ΕΕΔ).

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εισοδήματα από αμοιβές υπαλλήλων της αμερικανικής αποστολής βοηθείας στην Ελλάδα

Οι κωδικοί αριθμοί 281-282 του πίνακα Δ του ΕΕΔ θα συμπληρωθούν με το συνολικό ακαθάριστο ποσό των αποδοχών των υπαλλήλων της Αμερικανικής Αποστολής Βοήθειας στην Ελλάδα και όχι με το ποσό που έχει γραφεί στους κωδικούς αριθμούς 301-302 του πίνακα 7 (εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες) της δεύτερης σελίδας του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Λοιπές περιπτώσεις.

Οι κωδικοί αριθμοί 661-688 του πίνακα Ε του ΕΕΔ θα χρησιμοποιηθούν για τυχόν άλλες έκτακτες περιπτώσεις για τις οποίες θα καταστεί αδύνατη η εκκαθάριση του φόρου, μόνο από τα στοιχεία που είναι γραμμένα στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Είναι αυτονόητο ότι η χρησιμοποίηση των ανωτέρω κωδικών αριθμών θα γίνει ύστερα από σχετική διαταγή μας.

Τέλος, παρακαλούνται οι κ.κ. επιθεωρητές των ΔΟΥ να παρακολουθήσουν την πιστή εφαρμογή της παρούσας.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης