Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1242/24.10.2002 Χρόνος υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α, για τις φορολογικές περιόδους από 1η Ιανουαρίου 2003.

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1242/24.10.2002
Χρόνος υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α, για τις φορολογικές περιόδους από 1η Ιανουαρίου 2003.


ΠΟΛ.1242/24.10.2002 Χρόνος υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α, για τις φορολογικές περιόδους από 1η Ιανουα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1085725/6531/1127/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΆ

ΠΟΛ 1242

ΘΕΜΑ: Χρόνος υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για τις φορολογικές περιόδους από 1η Ιανουαρίου 2003.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντος υπόψη:

1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α) όπως ισχύουν :

α) των παραγράφων 1 περίπτωση α 2, 3, 6 και 9 του άρθρου 38,

β) της παράγραφου 3 του άρθρου 64

2. Τις διατάξεις των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών (Ά.Υ.Ο.).

α) 1023404/1563/0016/ ,

β) 102324 0/1107/163/0014/ (Φ ΕΚ 215Β).

γ) 1101260/6084/787/0014/ (ΦΕΚ 1578Β).

δ) 1092541/5472/690/0014/ (ΦΕΚ 1678Β),

ε) 1042252/1534/355/0014/ (ΦΕΚ656Β).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3052/2002 (ΦΕΚ 221Α),

4. Τις διατάξεις του άρθρου 65 και 69 του Π.Δ. 16/89 (ΦΕΚ 6Α).

5. Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Την ανάγκη περιορισμού του χρόνου υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για τη διευκόλυνση των Δ.Ο.Υ, δεδομένου ότι, μειώνονται σημαντικά οι επισκέψεις των υπόχρεων στις Δ.Ο.Υ,

7. Τις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν μετά την κατάργηση υποβολής των πιστωτικών και μηδενικών περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. καθώς και της υποχρεωτικής υποβολής των περιοδικών δηλώσεων αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο για όσους τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας και την προαιρετική για όσους τηρούν βιβλία Α ή Β κατηγορίας, του Κ.Β.Σ.

8. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν. προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1

1. Προκειμένου για υποκείμενους στο φόρο και το Δημόσιο, όταν αυτό ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπάγεται στο φόρο, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται, ως εξής :

α) Για κάθε ημερολογιακό μήνα και μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα, εφόσον αυτοί τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. καθώς και το Δημόσιο.

β) Για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι τις 20 του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο, εφόσον αυτοί τηρούν βιβλία Α ή Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

2. Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων στις Δ.Ο.Υ. στις προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου παρατείνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποκειμένου και ολοκληρώνεται μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες ως εξής:

α) Την 20η ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο, εφόσον αυτή είναι εργάσιμη, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2.

β) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας της περίπτωσης α (ψηφία 1, 2), προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3, 4, 5.

γ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας της περίπτωσης β (ψηφία 3, 4, 5), προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6, 7, 8.

δ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας της περίπτωσης γ (ψηφία 6. 7, 8), προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9, 0.

Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται ανάλογα.

Κατ εξαίρεση, προκειμένου για εγκεκριμένους αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται στην προθεσμία που προβλέπεται παραπάνω στην περίπτωση δ, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους.

3. Η υποβολή των αρχικών εμπροθέσμων περιοδικών δηλώσεων με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (μέσω του ειδικού δικτύου ΤΑXISnet), παρατείνεται μέχρι την εικοστή έκτη (26η) ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ.

Η ίδια ημερομηνία θεωρείται ως καταληκτική για τις πληρωμές των οφειλόμενων ποσών μέσω τραπεζών.

Επίσης η ίδια ημερομηνία ισχύει και για τις περιπτώσεις που οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. λόγω τεχνικής αδυναμίας υποβολής τους μέσω του συστήματοςTAXISnet ή πληρωμής τους μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων και του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.

4. Η απόδειξη κατάθεσης (ΤΕΣΕΠ), η οποία εκδίδεται σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την Τράπεζα Ελλάδος για την απόδοση των ποσών Φ.Π.Α., στο λογαριασμό 200/21010/4, θα εμφανίζεται στο ημερολόγιο εισπράξεων - πληρωμών της Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής των δηλώσεων μέσω του συστήματος TAXISnet.

Αρθρο 2
Η απόφαση αυτή ισχύει για τις περιοδικές δηλώσεις που θα υποβληθούν από 1η Ιανουαρίου 2003 και αφορούν φορολογικές περιόδους απέ την ίδια ημερομηνία.

Αρθρο 3
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης