Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρειος Πάγος 1878/2019 Πλαστογραφία - Οριστική παύση ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-08-2020 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Άρειος Πάγος 1878/2019
Πλαστογραφία - Οριστική παύση ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής

Αριθμός 1878/2019

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ιωάννη Μαγγίνα, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (σύμφωνα με την υπ'αριθ.260/2019 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου), Γεώργιο Παπαηλιάδη, Ναυσικά Φράγκου, Βασιλική Ηλιοπούλου και Ζωή Κωστόγιαννη - Καλούση Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του την 1η Νοεμβρίου 2019, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου Δασούλα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Γεράσιμου Βάλσαμου, για να δικάσει την αίτηση της αναιρεσείουσας - κατηγορουμένης Δ. Α. του Θ., κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ........, για αναίρεση της υπ'αριθ.1415/2017 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Με πολιτικώς ενάγοντα τον Κ. Ζ. του Γ., κάτοικο ..., ο οποίος δεν εμφανίστηκε. Το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα - κατηγορούμενη ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 5.4.2019 αίτησή της αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 698/19.

Αφού άκουσε Τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παύσει οριστικά η κατά της κατηγορουμένης ποινική δίωξη λόγω παραγραφής, απαλειφομένης της επιβαρυντικής περίστασης τέλεσης των πράξεων κατ' επάγγελμα και το συνολικό όφελος και η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 30.000 ευρώ, και τον πληρεξούσιο δικηγόρο της αναιρεσείουσας, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η από 5.4.2019 αίτηση της Δ. Α. το γένος Θ. και Χ. Π., κατοίκου ..., για αναίρεση της 1415/13.12.2017 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε για τις αξιόποινες πράξεις της πλαστογραφίας με χρήση κατ' εξακολούθηση από υπαίτιο που διαπράττει πλαστογραφίες κατ' επάγγελμα και το συνολικό όφελος και η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 30.000 ευρώ, και της απάτης κατ' εξακολούθηση από υπαίτιο που διαπράττει απάτες κατ' επάγγελμα και το συνολικό όφελος και η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 30.000 ευρώ, με την ελαφρυντική περίσταση του άρθρου 84 παρ. 2ε' του Π.Κ, σε συνολική ποινή φυλάκισης τεσσάρων (4) ετών, που μετατράπηκε προς πέντε (5) ευρώ για κάθε ημέρα φυλάκισης, ασκήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, περιέχει δε λόγους αναίρεσης από τo άρθρo 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Ε' του Κ.Π.Δ., ήτοι έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Επομένως, είναι παραδεκτή.

Από τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του κυρωθέντος με το Ν. 4619/2019 και ισχύοντος από 1.7.2019 Π.Κ. (άρθρα 460, 461 του ιδίου Κώδικα), με την οποίαν ορίζεται ότι "αν από την τέλεση της πράξης έως την αμετάκλητη εκδίκασή της ίσχυσαν περισσότερες διατάξεις νόμων, εφαρμόζεται αυτή που στη συγκεκριμένη περίπτωση οδηγεί στην ευμενέστερη μεταχείριση του κατηγορουμένου", προκύπτει ότι καθιερώνεται με αυτήν η αρχή της αναδρομικότητας του επιεικέστερου νόμου που ίσχυσε από την τέλεση της πράξης μέχρι του χρόνου της αμετάκλητης εκδίκασης της υπόθεσης, είναι δε επιεικέστερος ο νόμος που στη συγκεκριμένη κάθε φορά περίπτωση και όχι αφηρημένα οδηγεί στην ευμενέστερη μεταχείριση του κατηγορουμένου. Εξ άλλου, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 514 και 511 εδ. τελευταίο του κυρωθέντος με το Ν. 4620/2019 και ισχύοντος από 1.7.2019 Κ.Π.Δ. (άρθρα 585, 586 και 589 παρ. 3 του ιδίου Κώδικα) προκύπτει ότι, στην περίπτωση που μετά τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης μεταβλήθηκε το νομοθετικό καθεστώς, όσον αφορά τα στοιχεία της αξιόποινης πράξης ή και την προβλεπόμενη ποινή, κύρια ή παρεπόμενη, ο Άρειος Πάγος εφαρμόζει και αυτεπάγγελτα, κατά το άρθρο 2 του Π.Κ. το νόμο που ίσχυε από την τέλεση της πράξης έως την αμετάκλητη εκδίκασή της και περιέχει τις ευμενέστερες για τον κατηγορούμενο διατάξεις, εφόσον η αίτηση αναίρεσης είναι παραδεκτή, ανεξάρτητα από την εμφάνιση ή μη του κατηγορουμένου κατά τη συζήτηση της τελευταίας, ενώ, σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο 511 του ιδίου Κώδικα, "Αν εμφανιστεί ο αναιρεσείων και κριθεί παραδεκτή η αίτηση αναίρεσης, ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως, αν και δεν προτάθηκαν, όλους τους λόγους της αναίρεσης που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 510, εκτός από το προβλεπόμενο στο στοιχείο Β'. Δεν επιτρέπεται, όμως, να χειροτερεύσει η θέση του κατηγορουμένου. Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις ο Άρειος Πάγος αυτεπαγγέλτως λαμβάνει υπόψη το δεδικασμένο και την παραγραφή που επήλθαν μετά τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης. Επίσης, αυτεπαγγέλτως εφαρμόζει τον επιεικέστερο νόμο που ισχύει μετά τη δημοσίευσή της". Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 216 του Π.Κ., όπως ίσχυε κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης, "Όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλον σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Η χρήση του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίσταση. Αν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βάψει άλλον τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών εάν το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ. Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο υπαίτιος που διαπράττει πλαστογραφίες κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ", ενώ με τις αντίστοιχες διατάξεις του ιδίου άρθρου του ισχύοντος από 1.7.2019 Π.Κ. "Όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλον σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Αν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή". Η τελευταία αυτή διάταξη είναι ευμενέστερη της προγενέστερης, καθόσον α) η χρήση του εγγράφου δεν θεωρείται πλέον επιβαρυντική περίπτωση, β) η πλαστογραφία τιμωρείται με φυλάκιση και μάλιστα χωρίς την πρόβλεψη ελαχίστου ορίου και χρηματική ποινή, τιμωρείται, δηλαδή, σε βαθμό πλημμελήματος και γ) μόνο αν το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή, ήτοι σε βαθμό κακουργήματος. Εξ άλλου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 386 του Π.Κ., όπως ίσχυε κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης, "Όποιος με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και αν η ζημία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών...Επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών: α) αν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ή β) αν το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εκατό είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ", ενώ με τις διατάξεις της παρ. 1 του ιδίου άρθρου του ισχύοντος από 1.7.2019 Π.Κ. "Όποιος με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή με σκοπό από τη βλάβη αυτής της περιουσίας να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Αν η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή". Και στην περίπτωση της απάτης, η τελευταία αυτή διάταξη είναι ευμενέστερη της προγενέστερης, καθόσον α) η απάτη τιμωρείται με φυλάκιση και μάλιστα χωρίς την πρόβλεψη ελαχίστου ορίου και χρηματική ποινή, τιμωρείται, δηλαδή, σε βαθμό πλημμελήματος και β) μόνο αν η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή, τιμωρείται, δηλαδή, σε βαθμό κακουργήματος. Με τις ανωτέρω διατάξεις του ισχύοντος από 1.7.2019 Ποινικού Κώδικα, που έχουν θεσπιστεί προς το σκοπό ευμενέστερης μεταχείρισης του κατηγορουμένου, καταργήθηκε η επιβαρυντική περίπτωση τέλεσης των πράξεων της πλαστογραφίας και της απάτης κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια με συνολικό όφελος ή συνολική ζημία άνω των 30.000 ευρώ, αμφότερες δε οι εν λόγω αξιόποινες πράξεις, οσάκις το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία δεν υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ, τιμωρούνται σε βαθμό πλημμελήματος. Τέλος, κατά τα άρθρα 111, 112 και 113 του Π.Κ, το αξιόποινο των εγκλημάτων εξαλείφεται με την παραγραφή, η οποία, προκειμένου για πλημμελήματα, είναι πέντε έτη, αρχόμενη από την ημέρα που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη. Η προθεσμία αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η κύρια διαδικασία και ώσπου να γίνει αμετάκλητη η καταδικαστική απόφαση, όχι όμως πέραν από τα τρία έτη για τα πλημμελήματα. Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 310 παρ.1β', 368 περ. β' και 511 του Κ.Π.Δ., προκύπτει ότι η παραγραφή, ως θεσμός δημόσιας τάξης, εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως από τα δικαστήρια σε κάθε στάση της ποινικής διαδικασίας, ειδικότερα δε ο Άρειος Πάγος, διαπιστώνοντας τη συμπλήρωσή της, αν εμφανισθεί ο αναιρεσείων και κριθεί παραδεκτή η αίτηση αναίρεσης, οφείλει, αυτεπαγγέλτως, να αναιρέσει την προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση και να παύσει οριστικά την ποινική δίωξη, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 368 περ. β' του ισχύοντος Κ.Π.Δ..

Στην προκείμενη περίπτωση το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, με την προσβαλλόμενη απόφασή του, καταδίκασε την αναιρεσείουσα για τις αξιόποινες πράξεις της πλαστογραφίας με χρήση κατ' εξακολούθηση από υπαίτιο που διαπράττει πλαστογραφίες κατ' επάγγελμα και το συνολικό όφελος και η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 30.000 ευρώ, ανερχόμενη στο συνολικό ποσό των 56.228,19 ευρώ, και της απάτης κατ' εξακολούθηση από υπαίτιο που διαπράττει απάτες κατ' επάγγελμα και το συνολικό όφελος και η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 30.000 ευρώ, ανερχόμενη στο συνολικό ποσό των 56.228,19 ευρώ, ήτοι σε βαθμό κακουργήματος. Εφόσον όμως, με τις προαναφερόμενες διατάξεις των άρθρων 216 και 386 του ισχύοντος από 1.7.2019 Π.Κ., που εφαρμόζονται εν προκειμένω, όπως προαναφέρθηκε, κατ' άρθρο 2 παρ. 1 του ιδίου Κώδικα και 511 εδ. δ' και 514 εδ. δ' (β'), του Κ.Π.Δ., διότι οδηγούν στην ευμενέστερη ποινική μεταχείριση της κατηγορουμένης και ήδη αναιρεσείουσας, οι αξιόποινες πράξεις της πλαστογραφίας και απάτης με συνολικό όφελος και αντίστοιχη συνολική ζημία που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 56.228,19 ευρώ, που δεν υπερβαίνει δηλαδή το ποσό των 120.000 ευρώ, τιμωρούνται σε βαθμό πλημμελήματος, και από το χρόνο τέλεσης αυτών (2005 και πρώτο εξάμηνο του έτους 2006) μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης (1.11.2019) παρήλθε χρόνος μεγαλύτερος της οκταετίας, δηλαδή αυτός των πέντε ετών, που είναι ο χρόνος παραγραφής των πλημμελημάτων και τα τρία έτη που είναι ο χρόνος της αναστολής τους και το αξιόποινο των ως άνω πλημμελημάτων της πλαστογραφίας και απάτης, έχει εξαλειφθεί λόγω παραγραφής, πρέπει, ενόψει του ότι εμφανίσθηκε η αναιρεσείουσα και είναι παραδεκτή η αίτηση αναίρεσης, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παύσει οριστικώς η εναντίον της αναιρεσείουσας ποινική δίωξη, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό. Σημειώνεται ότι ο πολιτικώς ενάγων Κ. Ζ., που κλήθηκε νομότυπα να παραστεί, στην παρούσα δίκη, όπως προκύπτει από το από 3.6.2019 αποδεικτικό επίδοσης της Επιμελήτριας Δικαστηρίων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Μ. Μ., που υπάρχει στο φάκελο της δικογραφίας, δεν εμφανίστηκε ούτε παραστάθηκε δια πληρεξουσίου δικηγόρου, πλην όμως η συζήτηση εφόσον εμφανίστηκε η αναιρεσείουσα γίνεται σαν να ήταν και αυτός παρών (άρθρο 515 παρ. 2 α' Κ.Π.Δ)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την υπ` αριθμ. 1415/2017 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Παύει οριστικά την ποινική δίωξη εναντίον της Δ. Α. το γένος Θ. και Χ. Π., κατοίκου ... για τις αξιόποινες πράξεις της πλαστογραφίας με χρήση κατ' εξακολούθηση από υπαίτιο που διαπράττει πλαστογραφίες κατ' επάγγελμα και το συνολικό όφελος και η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 30.000 ευρώ, και της απάτης κατ' εξακολούθηση από υπαίτιο που διαπράττει απάτες κατ' επάγγελμα και το συνολικό όφελος και η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 30.000 ευρώ και πιο συγκεκριμένα του ότι: "

Α) Στους παρακάτω αναφερόμενους τόπους και χρόνους, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, αποβλέποντας όμως με κάθε μία από τις μερικότερες αυτές πράξεις της στο συνολικό περιουσιακό όφελος που προέκυπτε από αυτές ως αποτέλεσμα, κατάρτισε πλαστό έγγραφο, με σκοπό να παραπλανήσει άλλον, σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, και ακολούθως έκανε χρήση του πλαστού αυτού εγγράφου, ενώ το συνολικό όφελος που αποκόμισε και η αντίστοιχη προξενηθείσα ζημία του παθόντος υπερβαίνουν το ποσό των 30.000 ευρώ, είναι δε άτομο που διαπράττει πλαστογραφίες κατ' επάγγελμα και συγκεκριμένα στη ..... σε αδιευκρίνιστο κατά την κύρια ανάκριση χρονικό σημείο, πάντως εντός του έτους 2005, ενεργώντας εν αγνοία των εγκαλούντων Μ. Μ. και Κ. Ζ., έθεσε κατ' απομίμηση την υπογραφή ενός εκ των εκπροσώπων των εταιριών, στις οποίες αυτοί ήταν εταίροι, στα παρακάτω αναφερόμενα αξιόγραφα και στη συνέχεια έκανε χρήση αυτών, μεταβιβάζοντάς τα σε τρίτους, για την ικανοποίηση εις βάρος της αξιώσεων. Ειδικότερα:

1) Στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, έθεσε την υπογραφή της κατ' απομίμηση της υπογραφής ενός από τους εκπροσώπους της εταιρίας με την επωνυμία ¨... Ο.Ε.¨ (προηγούμενη επωνυμία ¨... Ο.Ε.¨), που ήταν ο Κ. Ζ. και ο Π. Α., και της εταιρίας με επωνυμία ¨... Ο.Ε.¨ (προηγούμενη επωνυμία ¨... Ο.Ε.¨), που ήταν ο Κ. Ζ., η Μ. Μ. και η Α. Κ., στην υπ' αριθμ. ...19-1 επιταγή της ..., ποσού 9.854,88 ευρώ, με αναγραφόμενη ημερομηνία έκδοσης την 30.3.2006, εξέδωσε δηλαδή την ανωτέρω επιταγή σε διαταγή της εταιρίας με την επωνυμία ¨... Ο.Ε.¨(προηγούμενη επωνυμία ¨... Ο.Ε.¨) και στη συνέχεια έθεσε κατ' απομίμηση την υπογραφή ενός από τους παραπάνω εκπροσώπους της στη θέση του πρώτου οπισθογράφου, ώστε να εμφανίζεται ότι η ανωτέρω εταιρία τη μεταβίβασε με οπισθογράφηση στην ίδια. Ακολούθως υπέγραψε, εμφανίζοντας ότι τη μεταβίβασε με οπισθογράφηση στην εταιρία ¨... Ο.Ε." (προηγούμενη επωνυμία "... Ο.Ε."), και στη συνέχεια έθεσε την υπογραφή της κατ7 απομίμηση της υπογραφής των εκπροσώπων της ανωτέρω εταιρίας στη θέση του τρίτου οπισθογράφου, υπό τη σφραγίδα της εταιρικής επωνυμίας της εταιρίας αυτής, και έκανε χρήση αυτής, παραδίδοντας την επιταγή στην εταιρία με επωνυμία "... Ε.Π.Ε.", προς ικανοποίηση αντίστοιχης σε βάρος της αξίωσης.

2) Στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, έθεσε την υπογραφή της κατ' απομίμηση της υπογραφής ενός από τους εκπροσώπους της εταιρίας με επωνυμία "... Ο.Ε." (προηγούμενη επωνυμία "... Ο.Ε."), που ήταν ο Κ. Ζ., η Μ. Μ. και η Α. Κ., στην υπ' αριθμ. ...05-4 επιταγή της ..., ποσού 6.000 ευρώ, με αναγραφόμενη ημερομηνία έκδοσης την 30-6-2005, την οποία εξέδωσε σε διαταγή της εταιρίας με επωνυμία "... Ο.Ε.) (προηγούμενη επωνυμία "... Ο.Ε."), και στη συνέχεια έθεσε την υπογραφή της κατ1 απομίμηση της υπογραφής των εκπροσώπων της ανωτέρω εταιρίας στη θέση του πρώτου οπισθογράφου, υπό τη σφραγίδα της εταιρικής επωνυμίας της εταιρίας αυτής, κατ έκανε χρήση αυτής, παραδίδοντας την επιταγή στην εταιρία με επωνυμία "... Α.Ε. - ...", προς ικανοποίηση αντίστοιχης σε βάρος της αξίωσης.

3) Στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, έθεσε την υπογραφή της υπό την εταιρική σφραγίδα της παρακάτω εταιρίας, στη θέση του αποδέκτη, κατ' απομίμηση της υπογραφής ενός από τους εκπροσώπους της εταιρίας με επωνυμία "... Ο.Ε." (προηγούμενη επωνυμία "... Ο.Ε."), που ήταν ο Π. Α. και η Μ. Μ., οι οποίοι μόνο από κοινού είχαν δικαίωμα υπογραφής και δέσμευσης της ανωτέρω εταιρίας, σύμφωνα με το καταστατικό της, σε δύο συναλλαγματικές, έκδοσης την 17-3-2006 από τον "..." και λήξης την 31-3-2006 η πρώτη και την 20-4-2006 η δεύτερη, ποσών 9.798,54 και 4.234,97 ευρώ, αντίστοιχα, και έκανε χρήση αυτών, παραδίδοντάς τες στον "...", προς ικανοποίηση αντίστοιχης σε βάρος της αξίωσης.

4) Στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, έθεσε την υπογραφή της κατ' απομίμηση της υπογραφής ενός από τους εκπροσώπους της εταιρίας με επωνυμία "... Ο.Ε." (προηγούμενη επωνυμία "... Ο.Ε."), που ήταν ο Κ. Ζ. και ο Π. Α., στη θέση του εκδότη, υπό τη σφραγίδα της εταιρικής επωνυμίας της εταιρίας αυτής, στην υπ' αριθμ. ...7-4 επιταγή της ..., με αναγραφόμενη ημερομηνία έκδοσης 5-2-2006, ποσού 12.540 ευρώ, ανέγραψε στο σώμα της επιταγής στη θέση του προσώπου σε διαταγή του οποίου εκδίδεται τα στοιχεία της ("Δ. Α.") και έκανε χρήση αυτής, μεταβιβάζοντάς την με οπισθογράφηση στη Χ. Λ., προς ικανοποίηση αντίστοιχης σε βάρος της αξίωσης.

5) Στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, έθεσε την υπογραφή της κατ' απομίμηση της υπογραφής ενός από τους εκπροσώπους της εταιρίας με επωνυμία "... Ο.Ε." (προηγούμενη επωνυμία "... Ο.Ε."), που ήταν ο Κ. Ζ. και ο Π. Α., στη θέση του εκδότη, υπό τη σφραγίδα της εταιρικής επωνυμίας της εταιρίας αυτής, στην υπ' αριθμ. ...5-5 επιταγή της ..., με αναγραφόμενη ημερομηνία έκδοσης την 30-4-2006, ποσού 13.800 ευρώ, ανέγραψε στο σώμα της επιταγής στη θέση του προσώπου σε διαταγή του οποίου εκδίδεται τα στοιχεία του Κ. Ζ. και στη συνέχεια έθεσε κατ' απομίμηση την υπογραφή του στη θέση του πρώτου οπισθογράφου, ώστε να φαίνεται ότι ο παραπάνω μεταβιβάζει την επιταγή αυτή στην ίδια, και έκανε χρήση αυτής, μεταβιβάζοντας την με οπισθογράφηση στην εταιρία "... Ο.Ε.", προς ικανοποίηση αντίστοιχης σε βάρος της αξίωσης. Σύμφωνα με τα παραπάνω, το συνολικό όφελος που αποκόμισε και η αντίστοιχη προξενηθείσα ζημία των παθόντων υπερβαίνουν το ποσό των 30.000 ευρώ, αφού ανέρχονται σε 56.228,19 ευρώ, και από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης προκύπτει ο σκοπός της για πόρισμά εισοδήματος, ως στοιχείο της προσωπικότητάς της.

Β) Στη ..., σε ανεξακρίβωτο κατά την κύρια ανάκριση χρονικό σημείο, πάντως εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2006, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, αποβλέποντας όμως με κάθε μία από τις μερικότερες αυτές πράξεις της στο συνολικό περιουσιακό όφελος που προέκυπτε από αυτές ως αποτέλεσμα, με σκοπό να αποκομίσει η ίδια παράνομο περιουσιακό όφελος, έβλαψε ξένη περιουσία, πείθοντας κάποιον σε πράξη, με την εν γνώσει της παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθών, το συνολικό δε σκοπούμενο περιουσιακό όφελος και η αντίστοιχη προκληθείσα στον παθόντα ζημία υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 30.000 ευρώ, ενώ είναι άτομο που διαπράττει απάτες κατ' επάγγελμα, και συγκεκριμένα στον προαναφερόμενο τόπο και χρόνο, αφού έθεσε στα αξιόγραφα που περιγράφονται στην πράξη υπό στοιχ (Α) του παρόντος κατηγορητηρίου και στη θέση είτε του εκδότη είτε του οπισθογράφου ή του αποδέκτη κατ' απομίμηση τις υπογραφές των εκπροσώπων της εταιρίας με επωνυμία "... Ο.Ε." (προηγούμενη επωνυμία "... Ο.Ε."), που ήταν ο Κ. Ζ. και ο Π. Α., και της εταιρίας με επωνυμία "... Ο.Ε." (προηγούμενη επωνυμία "... Ο.Ε."], που ήταν ο Κ. Ζ., η Μ. Μ. και η Α. Κ., χωρίς αυτοί να το γνωρίζουν και να συναινούν προς τούτο, εν συνεχεία μεταβίβασε τα παραπάνω αξιόγραφα σε τρίτους, παριστάνοντας εν γνώσει της ψευδώς ότι αυτά έχουν εκδοθεί και μεταβιβασθεί έγκυρα από τα πρόσωπα που φέρονται ότι υπογράφουν και τα οποία, συνεπώς, ευθύνονται για την πληρωμή τους, γεγονός το οποίο δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, πείθοντας έτσι τα τρίτα πρόσωπα να δεχθούν τα εν λόγω αξιόγραφα χάριν καταβολής οφειλής της, και έτσι πέτυχε να παραπλανήσει τα πρόσωπα αυτά να δεχθούν να λάβουν τα αξιόγραφα χάριν καταβολής, με αποτέλεσμα να ωφεληθεί με αντίστοιχη βλάβη στην περιουσία των εκπροσώπων των ανωτέρω εταιριών, οι οποίοι εμφανίζονταν ως υπόχρεοι για την πληρωμή των αξιογράφων. Ειδικότερα:

1) Στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, αφού έθεσε την υπογραφή της κατ' απομίμηση της υπογραφής ενός από τους εκπροσώπους της εταιρίας με επωνυμία "... Ο.Ε." (προηγούμενη επωνυμία "... Ο.Ε."), που ήταν ο Κ. Ζ. και ο Π. Α., και της εταιρίας με επωνυμία "... Ο.Ε." (προηγούμενη επωνυμία "... Ο.Ε."), που ήταν ο Κ. Ζ., η Μ. Μ. και η Α. Κ., στην υπ' αριθ. ...19-1 επιταγή της ..., ποσού 9.854,88 ευρώ με αναγραφόμενη ημερομηνία έκδοσης την 30-3-2006, και εξέδωσε την ανωτέρω επιταγή σε διαταγή της εταιρίας με επωνυμία "... Ο.Ε." (προηγούμενη επωνυμία "... Ο.Ε."), και, αφού στη συνέχεια έθεσε κατ' απομίμηση την υπογραφή ενός από τους παραπάνω εκπροσώπους της στη θέση του πρώτου οπισθογράφου, ώστε να εμφανίζεται ότι η ανωτέρω εταιρία τη μεταβίβασε με οπισθογράφηση στην ίδια, ακολούθως υπέγραψε, εμφανίζοντας ότι τη μεταβίβασε με οπισθογράφηση στην εταιρία "... Ο.Ε." (προηγούμενη επωνυμία "... Ο.Ε."), και στη συνέχεια έθεσε την υπογραφή της, κατ' απομίμηση της υπογραφής των εκπροσώπων της ανωτέρω εταιρίας στη θέση του τρίτου οπισθογράφου, υπό τη σφραγίδα της εταιρικής επωνυμίας της εταιρίας αυτής, και έκανε χρήση αυτής, παραδίδοντας την επιταγή στην εταιρία με επωνυμία "... Ε.Π.Ε.", προς ικανοποίηση αντίστοιχης σε βάρος της αξίωσης, παριστάνοντας εν γνώσει της ψευδώς ότι η παραπάνω επιταγή έχει εκδοθεί και μεταβιβασθεί έγκυρα από τα πρόσωπα που φέρονται ότι υπογράφουν και τα οποία, συνεπώς, ευθύνονται για την πληρωμή της, γεγονός το οποίο δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, πείθοντας έτσι τον εκπρόσωπο της παραπάνω εταιρίας να δεχθεί το εν λόγω αξιόγραφο χάριν καταβολής οφειλής της, και έτσι πέτυχε να παραπλανήσει το πρόσωπο αυτό να δεχθεί να λάβει το αξιόγραφο χάριν καταβολής, με αποτέλεσμα να ωφεληθεί, με αντίστοιχη βλάβη στην περιουσία των εκπροσώπων των ανωτέρω εταιριών, οι οποίοι εμφανίζονταν ως υπόχρεοι για την πληρωμή της επιταγής.

2) Στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, αφού έθεσε την υπογραφή της κατ' απομίμηση της υπογραφής ενός από τους εκπροσώπους της εταιρίας με επωνυμία "... Ο.Ε." (προηγούμενη επωνυμία "... Ο.Ε."), που ήταν ο Κ. Ζ., η Μ. Μ. και η Α. Κ., στην υπ' αριθ. ...05-4 επιταγή της ..., ποσού 6.000 ευρώ, με αναγραφόμενη ημερομηνία έκδοσης την 30-6-2005, την οποία εξέδωσε σε διαταγή της εταιρίας με επωνυμία "... Ο.Ε." (προηγούμενη επωνυμία "... Ο.Ε."), και στη συνέχεια έθεσε την υπογραφή της κατ' απομίμηση της υπογραφής ενός από τους εκπροσώπους της ανωτέρω εταιρίας στη θέση του πρώτου οπισθογράφου, υπό τη σφραγίδα της εταιρικής επωνυμίας της εταιρίας αυτής, και έκανε χρήση αυτής, παραδίδοντας την επιταγή στην εταιρία με επωνυμία "... Α.Ε. - ...", προς ικανοποίηση αντίστοιχης σε βάρος της αξίωσης, παριστάνοντας εν γνώσει της ψευδώς ότι η παραπάνω επιταγή έχει εκδοθεί και μεταβιβασθεί έγκυρα από τα πρόσωπα που φέρονται ότι υπογράφουν και τα οποία, συνεπώς, ευθύνονται για την πληρωμή της, γεγονός το οποίο δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, πείθοντας έτσι τον εκπρόσωπο της παραπάνω εταιρίας να δεχθεί το εν λόγω αξιόγραφο χάριν καταβολής οφειλής της, και έτσι πέτυχε να παραπλανήσει το πρόσωπο αυτό να δεχθεί να λάβει το αξιόγραφο χάριν καταβολής, με αποτέλεσμα να ωφεληθεί, με αντίστοιχη βλάβη στην περιουσία των εκπροσώπων της ανωτέρω εταιρίας, οι οποίοι εμφανίζονταν ως υπόχρεοι για την πληρωμή της επιταγής.

3) Στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, αφού έθεσε την υπογραφή της υπό την εταιρική σφραγίδα της παρακάτω εταιρίας, στη θέση του αποδέκτη, κατ' απομίμηση της υπογραφής ενός από τους εκπροσώπους της εταιρίας με επωνυμία "... Ο.Ε." (προηγούμενη επωνυμία "... Ο.Ε."), που ήταν ο Π. Α. και η Μ. Μ., οι οποίοι μόνο από κοινού είχαν δικαίωμα υπογραφής και δέσμευσης της ανωτέρω εταιρίας, σύμφωνα με το καταστατικό της, σε δύο συναλλαγματικές, έκδοσης την 17-3-2006 από τον "..." και λήξης την 31-3-2006 η πρώτη και την 20-4-2006 η δεύτερη, ποσών 9.798,54 και 4.234,97 ευρώ, αντίστοιχα, και έκανε χρήση αυτών, παραδίδοντας τες στον "...", προς ικανοποίηση αντίστοιχης σε βάρος της αξίωσης, παριστάνοντας εν γνώσει της ψευδώς ότι τις παραπάνω συναλλαγματικές έχει αποδεχθεί έγκυρα ένα από τα πρόσωπα που φέρονται ότι υπογράφουν και τα οποία συνεπώς ευθύνονται για την πληρωμή τους, γεγονός το οποίο δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, πείθοντας έτσι τον εκπρόσωπο του "... Ε.Π.Ε." να δεχθεί τα εν λόγω αξιόγραφα χάριν καταβολής οφειλής της, και έτσι πέτυχε να παραπλανήσει το πρόσωπο αυτό να δεχθεί να λάβει τα αξιόγραφα χάριν καταβολής, με αποτέλεσμα να ωφεληθεί, με αντίστοιχη βλάβη στην περιουσία των εκπροσώπων της ανωτέρω εταιρίας, η- οποία εμφανιζόταν ως υπόχρεη για την πληρωμή των συναλλαγματικών.

4) Στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, αφού έθεσε την υπογραφή της κατ' απομίμηση της υπογραφής ενός από τους εκπροσώπους της εταιρίας με επωνυμία "... Ο.Ε." (προηγούμενη επωνυμία "... Ο.Ε."), που ήταν ο Κ. Ζ. και ο Π. Α., στη θέση του εκδότη, υπό την σφραγίδα της εταιρικής επωνυμίας της εταιρίας αυτής, στην υπ' αριθ. ...7-4 επιταγή της ..., με αναγραφόμενη ημερομηνία έκδοσης την 5-2-2006, ποσού 12.540 ευρώ, και αφού ανέγραψε στο σώμα της επιταγής στη θέση του προσώπου σε διαταγή του οποίου εκδίδεται τα στοιχεία της ("Δ. Α.") και έκανε χρήση αυτής, μεταβιβάζοντάς την με οπισθογράφηση στη Χ. Λ., προς ικανοποίηση αντίστοιχης σε βάρος της αξίωσης, παριστάνοντας εν γνώσει της ψευδώς ότι η παραπάνω επιταγή έχει εκδοθεί και μεταβιβασθεί έγκυρα από τα πρόσωπα που φέρονται ότι υπογράφουν και τα οποία, συνεπώς, ευθύνονται για την πληρωμή της, γεγονός το οποίο δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, πείθοντας έτσι τη Χ. Λ. να δεχθεί το εν λόγω αξιόγραφο χάριν καταβολής οφειλής της, και έτσι πέτυχε να παραπλανήσει το πρόσωπο αυτό να δεχθεί να λάβει το αξιόγραφο χάριν καταβολής, με αποτέλεσμα να ωφεληθεί, με αντίστοιχη βλάβη στην περιουσία των εκπροσώπων της ανωτέρω εταιρίας, οι οποίοι εμφανίζονταν ως υπόχρεοι για την πληρωμή της επιταγής.

5) Στον παραπάνω τόπο και χρόνο, αφού έθεσε την υπογραφή της κατ' απομίμηση της υπογραφής ενός από τους εκπροσώπους της εταιρίας με επωνυμία "... Ο.Ε." (προηγούμενη επωνυμία "... Ο.Ε."), που ήταν ο Κ. Ζ. και ο Π. Α., στη θέση του εκδότη, υπό τη σφραγίδα της εταιρικής επωνυμίας της εταιρίας αυτής, στην υπ' αριθ. ...5-5 επιταγή της ..., με αναγραφόμενη ημερομηνία έκδοσης την 30-4-2006, ποσού 13.800 ευρώ, ανέγραψε στο σώμα της επιταγής στη θέση του προσώπου σε διαταγή του οποίου εκδίδεται τα στοιχεία του Κ. Ζ. και στη συνέχεια έθεσε κατ' απομίμηση την υπογραφή του στη θέση του πρώτου οπισθογράφου, ώστε να φαίνεται ότι ο παραπάνω μεταβιβάζει την επιταγή αυτή στην ίδια, και έκανε χρήση αυτής, μεταβιβάζοντάς την με οπισθογράφηση στην εταιρία "... Ο.Ε.", προς ικανοποίηση αντίστοιχης σε βάρος της αξίωσης, παριστάνοντας εν γνώσει της ψευδώς ότι η παραπάνω επιταγή έχει εκδοθεί και μεταβιβασθεί έγκυρα από τα πρόσωπα που φέρονται ότι υπογράφουν και τα οποία, συνεπώς, ευθύνονται για την πληρωμή της, γεγονός το οποίο δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, πείθοντας έτσι τον εκπρόσωπο της παραπάνω εταιρίας να δεχθεί το εν λόγω αξιόγραφο χάριν καταβολής οφειλής της, και έτσι πέτυχε να παραπλανήσει το πρόσωπο αυτό να δεχθεί να λάβει το αξιόγραφο χάριν καταβολής, με αποτέλεσμα να ωφεληθεί, με αντίστοιχη βλάβη στην περιουσία των εκπροσώπων της ανωτέρω εταιρίας, οι οποίοι εμφανίζονταν ως υπόχρεοι για την πληρωμή της επιταγής. Σύμφωνα με τα παραπάνω, το συνολικό όφελος που αποκόμισε και η αντίστοιχη προξενηθείσα ζημία των παθόντων υπερβαίνουν το ποσό των 30.000 ευρώ, αφού ανέρχονται σε 56.228,19 ευρώ, και από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης προκύπτει ο σκοπός της για πορισμό εισοδήματος, ως στοιχείο της προσωπικότητάς της.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 15 Νοεμβρίου 2019.

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 27 Νοεμβρίου 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης