Αποτελέσματα live αναζήτησης

83525 ΕΞ 2020 Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την καταγραφή των στατιστικών στοιχείων που απαιτείται να τηρούνται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και των βασικών αδικημάτων αυτών τα οποία χορηγούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε διεθνείς οργανισμούς

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-08-2020 ]
Κατηγορία: Λοιπά , Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

83525 ΕΞ 2020
Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την καταγραφή των στατιστικών στοιχείων που απαιτείται να τηρούνται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και των βασικών αδικημάτων αυτών τα οποία χορηγούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε διεθνείς οργανισμούς

Αριθμ. 83525 ΕΞ 2020

(ΦΕΚ Β' 3321/07-08-2020)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία, διαφάνεια κυβερνητικών οργάνων» (Α’ 133),
β) των άρθρων 7 και 8 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 62 του ν. 4607/2019 (Α΄65),
γ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’112) και του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),
δ) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),
ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (A΄98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
 
2. Την υπ’αρ. 82564 ΕΞ 2019/23.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση καθηκόντων μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, στον Χρήστο Τριαντόπουλο του Γεωργίου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 537).

3. Την υπ’ αρ. 144858 ΕΞ 2019 (ΑΔΑ 90ΕΣΗ-ΓΧΟ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών  «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής (άρθρα 7 και 49 της Οδηγίας 2015/849)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 66728/30.06.2020 (ΑΔΑ: Β3ΕΒΗ-Π2Ο) και 80669/27.07.2020 (ΑΔΑ: Ψ8ΔΟΗ-ΜΥ2) αποφάσεις της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Τα αποτελέσματα της Έκθεσης Αμοιβαίας Αξιολόγησης της χώρας από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force), σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα πρέπει να ενισχύσει τη συλλογή και την τήρηση περιεκτικών στατιστικών στοιχείων που σχετίζονται με ΞΧ/ΧΤ, προκειμένου να είναι σε θέση να εξετάζει την επάρκεια των πολιτικών που έχουν αναληφθεί, να αναλύει τα αποτελέσματά τους και να αξιολογεί εάν οι πολιτικές αυτές είναι επιτυχημένες ή χρήζουν βελτιώσεων.

5. Την ανάγκη καταγραφής των στατιστικών στοιχείων που τηρούνται από τους φορείς και αυτών που ζητούνται στο πλαίσιο αξιολογήσεων και άλλων διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, όπως συζητήθηκε στις από 16/1/2020 και 03/03/2020 συνεδριάσεις της Επιτροπής Στρατηγικής.

6. Την από 22/05/2020 απόφαση της Επιτροπής για τη σύσταση σχετικής Ομάδας Εργασίας.

7. Τις εισηγήσεις για τον ορισμό μελών της Ομάδας από τους εμπλεκόμενους φορείς.

8. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

A. Τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την καταγραφή των στατιστικών στοιχείων που απαιτείται να τηρούνται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και των βασικών αδικημάτων αυτών και χορηγούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε διεθνείς οργανισμούς, η οποία απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:
1. Τζόαν Αδρακτά του Κωνσταντίνου, ΠΕ Δημοσιονομικών/Α΄, υπάλληλο του Τμήματος Δ΄ της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Λήδα Τσαγκαράκη του Δονάτου, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού/Α’, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος.
2. Σταυρούλα Σμυρνή του Κωνσταντίνου, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, υπάλληλο του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου, Διεθνών Σχέσεων και Δικαστικής Συνεργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Βερεντζιώτη του Ιωάννη, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού/Α’, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος.
3. Χάιδω Βελιούρη του Περικλή, ΠΕ Εφοριακών/Α΄, Προϊσταμένη του Τμήματος Δ’ Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων της Γενικής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ, με αναπληρώτρια την Κωνσταντίνα Ευδαίμων του Νικολάου, ΠΕ Εφοριακών/Α΄, Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ Στρατηγικού Σχεδιασμού της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
4. Μαίρη Ματζοράκη του Αντωνίου, ΠΕ Δημοσιονομικών/Α΄, που υπηρετεί με απόσπαση στο Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού των Διεθνών Σχέσεων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών Αναλύσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, με αναπληρωτή τον Αργύριο Τσομώκο του Ιωάννη, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών/Α΄, που υπηρετεί με απόσπαση στο Τμήμα Ειδικών Τομεακών Στρατηγικών Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Διεύθυνσης Αξιολόγησης Κινδύνων Διαφθοράς και Ειδικών Τομεακών Στρατηγικών Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της ίδιας Αρχής.
5. Πολυξένη Τσώνη του Διονυσίου, ΠΕ Εφοριακών/ Γ’ που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με αναπληρωτή τον Απόστολο Γεροντόπουλο του Ευαγγέλου, ΠΕ Εφοριακών/Α’, που υπηρετεί ως αναπληρωτής Προϊστάμενο του Τμήματος Ζ’ της ίδιας Διεύθυνσης.
6. Ευφροσύνη Παπαγεωργίου του Γεωργίου, ΠΕ Τελωνειακών/Α΄, που υπηρετεί στο Τμήμα Γ’ «Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της Α.Α.Δ.Ε., με αναπληρωτή τον Ηλία Χρηστάκη του Δημητρίου, ΠΕ Τελωνειακών Γ΄, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος. Συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Τζόαν Αδρακτά, τακτικό μέλος.

B. Έργο της ομάδας εργασίας είναι:
α) Ο προσδιορισμός και η καταγραφή των στατιστικών στοιχείων που απαιτείται να τηρούνται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και των βασικών αδικημάτων αυτών και χορηγούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε διεθνείς οργανισμούς.
β) Ο εντοπισμός και η καταγραφή των ελλείψεων αναφορικά με τη συλλογή και τήρηση των ως άνω στατιστικών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές και τους εμπλεκόμενους φορείς.
γ) Η υποβολή προτάσεων με τη μορφή πορίσματος, το οποίο θα περιλαμβάνει Σχέδιο Δράσης για την κάλυψη των ως άνω ελλείψεων.

Γ. Οργάνωση/Λειτουργία της Ομάδας
1. Με απόφαση της Συντονίστριας της Ομάδας Εργασίας, ένας/μια εκ των μελών ορίζεται ως γραμματέας της Ομάδας.
2. Κατόπιν απόφασης της Ομάδας Εργασίας, η Συντονίστρια της Ομάδας δύναται να αιτείται πληροφορίες και στοιχεία και από φορείς που δεν συμμετέχουν στην Ομάδα και να καλεί στις συνεδριάσεις της εκπροσώπους άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
3. Οι αποφάσεις της Ομάδας Εργασίας λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος της Συντονίστριας.
4. Για τα μέλη της Ομάδας Εργασίας, καθώς και για τα πρόσωπα που καλούνται να συμμετάσχουν στην ομάδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο 2, δεν προβλέπεται αποζημίωση.
5. Η Ομάδα Εργασίας συνεδριάζει σε τακτές ημερομηνίες που καθορίζονται από την Συντονίστριά της, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών της και οι συνεδριάσεις λαμβάνουν χώρα εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών.
6. Το έργο της Ομάδας Εργασίας ολοκληρώνεται με την υποβολή σχετικού Πορίσματος συνοδευόμενου από Σχέδιο Δράσης, στον Πρόεδρο της Επιτροπής Στρατηγικής.
7. Η Ομάδα Εργασίας θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της έως 31 Μαρτίου 2021. Σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο, και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης, ο Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας, δύναται να αποστείλει αίτημα στον Πρόεδρο της Επιτροπής Στρατηγικής για έγκριση παράτασης της ως άνω προθεσμίας. Η παράταση χορηγείται κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής  Στρατηγικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2020

Ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης