Αποτελέσματα live αναζήτησης

83535 ΕΞ 2020 Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη συγκέντρωση πληροφοριών από κράτη-μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο αξιολόγησης της αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας 2015/849 (ΕΕ)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-08-2020 ]
Κατηγορία: Λοιπά , Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

83535 ΕΞ 2020
Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη συγκέντρωση πληροφοριών από κράτη-μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο αξιολόγησης της αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας 2015/849 (ΕΕ)

Αριθμ. 83535 ΕΞ 2020

(ΦΕΚ Β' 3321/07-08-2020)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία, διαφάνεια κυβερνητικών οργάνων» (Α’ 133),
β) των άρθρων 7 και 8 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 62 του ν. 4607/2019 (Α΄65),
γ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’112) και του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),
δ) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),
ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (A΄98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

2. Την υπ’αρ. 82564 ΕΞ 2019/23.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση καθηκόντων μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, στον Χρήστο Τριαντόπουλο του Γεωργίου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 537).

3. Την υπ’ αρ. 144858 ΕΞ 2019 (ΑΔΑ 90ΕΣΗ-ΓΧΟ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής (άρθρα 7 και 49 της Οδηγίας 2015/849)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 66728/30.06.2020 (ΑΔΑ: Β3ΕΒΗ-Π2Ο) και 80669/27.07.2020 (ΑΔΑ: Ψ8ΔΟΗ-ΜΥ2) αποφάσεις της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Την ανάγκη προετοιμασίας των εμπλεκόμενων φορέων στην επικείμενη αξιολόγηση της χώρας ως προς την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 2015/849 (ΕΕ).

5. Την από 22/5/2020 απόφαση της Επιτροπής Στρατηγικής για τη σύσταση Ομάδας Εργασίας για τη συγκέντρωση πληροφοριών από κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο αξιολόγησης της αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας 2015/849 (ΕΕ).

6. Τις εισηγήσεις για ορισμό μελών της Ομάδας από τους εμπλεκόμενους φορείς.

7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:
 
A. Τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη συγκέντρωση πληροφοριών από κράτη-μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο αξιολόγησης της αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας 2015/849 (ΕΕ) από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ, η οποία απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:
1. Τζόαν Αδρακτά του Κωνσταντίνου, ΠΕ Δημοσιονομικών/Α΄, υπάλληλο του Τμήματος Δ΄ της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Κυριακή Περδικάκη του Γεωργίου, ΠΕ Εφοριακών/Α΄, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος.
2. Χριστίνα Λυμπέρη του Επαμεινώνδα, ΠΕ Α’ – Δικαστική υπάλληλο αποσπασμένη στην Αρχή, Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Μελετών της Α’ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Στάμου του Αθανασίου, Αστυνόμο Α’, αποσπασμένο στην Αρχή, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος.
3. Άγγελο Τζερμιαδιανό του Κωνσταντίνου, Προϊστάμενο του Τμήματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος.
4. Ευτυχία Κατσιγαράκη του Αντωνίου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης, Διεθνών Νομικών Σχέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
5. Σωτηροπούλου Αναστασία του Βασιλείου, ειδική Νομική Συνεργάτιδα στο Γραφείο του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
Συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Τζόαν Αδρακτά, τακτικό μέλος.

B. Έργο της ομάδας εργασίας είναι:
α) Η επικοινωνία με ομόλογες αρχές και φορείς άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Η διερεύνηση και συγκέντρωση πληροφοριών από κράτη-μέλη της ΕΕ που έχουν ήδη αξιολογηθεί ή βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης, στο πλαίσιο ελέγχου της αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας 2015/849 (ΕΕ).
γ) Η υποβολή προτάσεων στην Επιτροπή Στρατηγικής για τη βέλτιστη προετοιμασία των εμπλεκόμενων φορέων στην ως άνω αξιολόγηση της χώρας.

Γ. Οργάνωση/Λειτουργία της Ομάδας
1. Με απόφαση της Συντονίστριας της Ομάδας Εργασίας, ένας/μια εκ των μελών ορίζεται ως γραμματέας της Ομάδας.
2. Οι αποφάσεις της Ομάδας Εργασίας λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος της Συντονίστριας.
3. Για τα μέλη της Ομάδας Εργασίας δεν προβλέπεται αποζημίωση.
4. Η Ομάδα Εργασίας συνεδριάζει σε τακτές ημερομηνίες που καθορίζονται από τη Συντονίστρια, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών της και οι συνεδριάσεις λαμβάνουν χώρα εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών.
5. Η Ομάδα Εργασίας υποβάλει σχετικά Ενημερωτικά Σημειώματα προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Στρατηγικής, καθ’όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ και οπωσδήποτε πριν την αποστολή του σχετικού ερωτηματολογίου.
6. Το έργο της Ομάδας Εργασίας ολοκληρώνεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ως άνω αξιολόγησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2020

Ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης