ΠΟΛ.1056/19.3.1990

Καθορισμός αντιστοιχίας των κατηγοριών μελετών αρχιτεκτόνων και μηχανικών προς τις μελέτες των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.δ. 3323/1955.Σχόλια:


19 Μάρ 1990

Taxheaven.gr
 ΠΟΛ. 1056/19.3.90 Καθορισμός αντιστοιχίας των κατηγοριών μελετών αρχιτεκτόνων και μηχανικών προς τις μελέτες των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.δ. 3323/1955.

Απόφαση ΥΠ. ΟΙΚ. 1022100/19.3.90, ΠΟΛ. 1056

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.δ. 3323/1955.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 541/1978.

3. Την ανάγκη καθορισμού αντιστοιχίας των μελετών αρχιτεκτόνων και μηχανικών που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του π.δ. 541/1978 προς τις μελέτες που αναφέρονται στις περιπτώσεις των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.δ. 3323/1955, όπως αυτή αναφέρεται στην από 22 Ιανουαρίου 1990 εισήγηση της ομάδας εργασίας, η οποία συγκροτήθηκε με την 1117879/2227/Α 0012 από 9 Νοεμβρίου 1989 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για την υποβολή πρότασης σε θέματα φορολογίας εισοδήματος αρχιτεκτόνων και μηχανικών.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

Καθορίζουμε την αντιστοιχία συντελεστών των μελετών που περιλαμβάνονται στο π.δ. 541/1978 προς τους συντελεστές των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.δ. 3323/1955, όπως ισχύει μετά τον ν. 1828/1989 (βλ. άρθρ. 41 παρ. 5 του Π.Δ. 129/1989), ως ακολούθως:

1) Ο συντελεστής τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) της περίπτωσης γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.δ. 3323/1955 που αφορά μελέτη-επίβλεψη κτιριακών έργων, εφαρμόζεται στις παρακάτω κατηγορίες μελετών:

α) Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων.

β) Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, μνημείων, αποκατάσταση-διατήρηση παραδοσιακών κτιρίων και οικισμών και τοπίου).

γ) Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.

2) Ο συντελεστής δεκαεπτά τοις εκατό (17%) της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.δ. 3323/1955, που αφορά μελέτη-επίβλεψη χωροταξικών, πολεοδομικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών έργων και ακαθάριστες αμοιβές από διεύθυνση εκτέλεσης έργου, εφαρμόζεται στις παρακάτω κατηγορίες μελετών:

α) Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες

β) Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες

γ) Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακές)

δ) Μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων)

ε) Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας

στ) Μελέτες λιμενικών έργων

ζ) Μελέτες γεωργικές (γεωργο-οικονομικές - γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, γεωργο-κτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργο-κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

η) Μελέτες αλιευτικές

3) Ο συντελεστής είκοσι ένα τοις εκατό (21%) της περίπτωσης γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.δ. 3323/1955, που αφορά μελέτη-επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών έργων, εφαρμόζεται στις παρακάτω κατηγορίες μελετών:

α) Μελέτες μηχανολογικές - ηλεκτρολογικές - ηλεκτρονικές

β) Μελέτες οικονομικές

γ) Μελέτες κοινωνικές

δ) Μελέτες μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων)

ε) Ενεργειακές μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές)

στ) Μελέτες βιομηχανιών (προγραμματισμός - σχεδιασμός - λειτουργία)

ζ) Χημικές μελέτες και έρευνες

η) Χημικοτεχνικές μελέτες

θ) Μεταλλευτικές μελέτες και έρευνες

ι) Μελέτες και έρευνες γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές

ια) Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες

ιβ) Εδαφολογικές μελέτες και έρευνες

ιγ) Μελέτες δασικές (διαχείριση δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνική διευθέτηση ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων)

ιδ) Στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων)

4) Ο συντελεστής δεκατρία τοις εκατό (13%) της περίπτωσης δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.δ. 3323/1955 που αφορά μελέτη-επίβλεψη τοπογραφικών έργων, εφαρμόζεται σε μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές)

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί με νόμο.

 
Taxheaven.gr