Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1099/30.4.1990 Οδηγίες στη διοίκηση για την αντίκρουση προσφυγών κατά της έκτακτης εισφοράς

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1099/30.4.1990
Οδηγίες στη διοίκηση για την αντίκρουση προσφυγών κατά της έκτακτης εισφοράς


ΠΟΛ.1099/30.4.1990 Οδηγίες στη διοίκηση για την αντίκρουση προσφυγών κατά της έκτακτης εισφοράς

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 1099/30.4.1990 Οδηγίες στη διοίκηση για την αντίκρουση προσφυγών κατά της έκτακτης εισφοράς

Εγκ. 1032451/582/Α0017/Πολ. 1099/30.4.1990

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με την υπεράσπιση του Δημοσίου σε περιπτώσεις που ασκήθηκε προσφυγή κατά εκκαθαριστικών σημειωμάτων έκτακτης εφάπαξ εισφοράς, που επιβλήθηκε με την Ε. 3789/128/15.3.1988 απόφαση του υπουργού Οικονομικών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις προσφυγές αυτές προβάλλεται ακυρότητα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων αυτών, λόγω επιβολής δι' αυτών φορολογίας βάσει κανονιστικής διοικητικής πράξης κατά παράβαση του άρθρ. 78, παρ. 1 του Συντάγματος (που επιτρέπει την επιβολή και είσπραξη φόρων μόνο βάσει τυπικού νόμου) και λόγω αναδρομικής επιβολής φορολογίας επί των κερδών του διαχειριστικού έτους 1986, κατά παράβαση του άρθρ. 78, παρ. 2 του Συντάγματος (το οποίο δεν επιτρέπει αναδρομή της επιβολής οικον. βαρών σε χρόνο πέρα του προηγούμενου οικον. έτους).

2. Τα ζητήματα αυτά έχουν αντιμετωπισθεί ήδη από καιρού, από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε σχέση με έκτακτες εφάπαξ εισφορές που είχαν επιβληθεί κατά το παρελθόν. Για τα παραπάνω και για άλλα συνταγματικά ζητήματα που έχουν αντιμετωπισθεί, εκδόθηκε η εγκύκλιος 19036/18.3.1986 της Δ/νσης Δικαστικού των Νομ. Υπηρεσιών Διοίκησης, σχετικά με την παροχή οδηγιών και πληρέστερη υποστήριξη του Δημοσίου.

3. Ειδικότερα το θέμα της αναδρομής στη προκειμένη έκτακτη εισφορά τίθεται με δύο μορφές: Όχι μόνο με την έννοια της αναδρομικής κύρωσης της υπουργικής απόφασης Ε. 3789/128/15.3.1988 δια του Ν. 1796/1988 από το χρόνο έκδοσής της (που ταυτίζεται πάντως με το έτος του κυρωτικού νόμου), αλλά και με την έννοια της αναφοράς της απόφασης αυτής στα κέρδη της διαχειριστικής περιόδου 1986, η οποία, αν αποτελούσε επιβολή φορολογίας στα κέρδη της περιόδου αυτής, ως ισχυρίζονται οι προσφεύγοντες, θα συνιστούσε ρύθμιση αντικείμενη στο άρθρ. 78, παρ. 2 του Συντάγματος, όπως ερμηνεύτηκε τούτο από τη νομολογία, κατά την οποία, η κατά τη διάταξη αυτή επιτρεπόμενη αναδρομή στο προηγούμενο οικ. έτος, αφορά το χρόνο κτήσης του εισοδήματος.

Το ζήτημα αυτό, υπό την έννοια αυτή, δεν ετίθετο για την προηγούμενη έκτακτη εισφορά της απόφασης Ε. 15451/8.11.1985, που αναφερόταν σε εισοδήματα κτηθέντα κατά το αμέσως προηγούμενο έτος.

4. Το ειδικότερο ζήτημα αυτό είχε αντιμετωπισθεί νομολογιακά (Σ.τ.Ε. 1317, 1318/1979, 3098/1981, 3515/1983, 357, 3639/1984 κ.α.) σε σχέση με τις έκτακτες εισφορές του Ν. Δ/τος 44/1974 και τον Ν. 257/1976) δεκτού γενομένου στις περιπτώσεις αυτές, ότι δεν επρόκειτο για επιβολή αναδρομικού βάρους, αλλά η αναφορά σε κέρδη προηγουμένων ετών είχε την έννοια καθορισμού κριτηρίου για τη διάγνωση, με βάση, όπως κι εδώ, τον τελευταίο διαθέσιμο ισολογισμό, της ικανότητας της επιχείρησης να επωμισθεί το έκτακτο βάρος, που αφορούσε όμως στο χρόνο του μέτρου που της το επέβαλε.

5. Παρατηρείται τέλος, ότι σε σχέση με την προηγούμενη έκτακτη εφάπαξ εισφορά της απόφασης Ε. 15451/8.11.1985 και τα εκκαθαριστικά σημειώματα Οικ. Εφοριών, που είχαν εκδοθεί κατά το μεσοδιάστημα, μεταξύ έκδοσης της υπουργικής απόφασης και κύρωσής της με νόμο έχει εκδοθεί μεγάλος αριθμός ακυρωτικών αποφάσεων, για αντίθεση των σημειωμάτων αυτών προς την παρ. 1 του άρθρ. 78 του Συντάγματος, επειδή κατά το χρόνο έκδοσής των δεν υφίστατο νομοθετική κάλυψη. Θα μπορούσε βεβαίως επί τούτου να υποστηριχθεί - όχι χωρίς κάποιες σοβαρές επιφυλάξεις- ότι συνεπεία της αναδρομικής κύρωσης της κανονιστικής πράξης, κυρούνται αναδρομικά και οι ατομικές πράξεις επιβολής της φορολογίας. Ενόψει όμως των πρακτικών αποτελεσμάτων της ακύρωσης στις υποθέσεις αυτές, (αφού η ακυρωτική πρωτόδικη απόφαση είναι αμέσως εκτελεστή κατ' άρθρ. 1 του ν. 820/1978 και πρέπει για τούτο να επιστραφούν με ΤΑΦΕ τα καταβληθέντα ποσά) και ενόψει της αμφίβολης έκβασης των ένδικων μέσων επί του θέματος αυτού, σκόπιμο είναι να γίνεται επανάληψη της διαδικασίας, με νέα εκκαθαριστικά σημειώματα που να εκδίδονται πλέον με βάση την ήδη κυρωμένη υπουργ. απόφαση, οπότε είναι  και επανεισπρακτέο και το ποσό της εισφοράς, αν υπάρξουν για τέτοιο λόγο ακυρώσεις και ως προς αυτήν.

6. Είναι αυτονόητο και πρέπει να διευκρινισθεί ότι η συνιστωμένη επανάληψη διαδικασίας προϋποθέτει προηγούμενη δικαστική ακύρωση για το συγκεκριμένο αυτό λόγο των εκκαθαριστικών σημειωμάτων, που έχουν εκδοθεί για την αντίστοιχη εισφορά, και πρέπει να γίνεται κατά ρητή επίκληση της συγκεκριμένης ακυρωτικής απόφασης και κατά συμμόρφωση προς αυτήν. Η επανάληψη δεν μπορεί να γίνει χωρίς τέτοια δικαστική ακύρωση, δεδομένου ότι, βασικά, δεν επιτρέπεται ανάκληση, έστω και των νομίμων πράξεων των φορολ. αρχών που επιβάλλουν οικονομικά βάρη, (προβλ. Σ.τ.Ε. 2326/1983 κ.α.). Χωρίς την κατάργηση της ισχύος του σημειώματος που επέρχεται με τη δικαστική ακύρωση, θα υφίστατο, με την έκδοση νέου εκκαθαριστικού σημειώματος, επιβολή διπλής φορολογίας.

7. Τέλος, σας επισυνάπτουμε υπόδειγμα το οποίο μπορείτε να λάβετε υπόψη σας σε περίπτωση που συντάσσετε έκθεση αντίκρουσης κατά προσφυγών ή αιτήσεων στις οποίες διαλαμβάνονται αντίστοιχα θέματα συνταγματικότητας για την έκδοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς που επεβλήθηκε με την Ε. 3789/128/15.3.1988 απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης