Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1098/30.4.1990 Αύξηση συντελεστών φόρου κατανάλωσης καπνοβιομηχανικών προϊόντων

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1098/30.4.1990
Αύξηση συντελεστών φόρου κατανάλωσης καπνοβιομηχανικών προϊόντων


ΠΟΛ.1098/30.4.1990 Αύξηση συντελεστών φόρου κατανάλωσης καπνοβιομηχανικών προϊόντων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 1098/30.4.1990 Αύξηση συντελεστών φόρου κατανάλωσης καπνοβιομηχανικών προϊόντων

Εγκ. 1031527/1838/0014/Πολ. 1098/30.4.1990

Α. ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του σχεδίου νόμου "Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις" που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 παραγρ. 3 του Συντάγματος θα εφαρμοσθεί πριν από τη ψήφισή του ήτοι από 1 Μαΐου 1990, αυξάνονται οι συντελεστές του φόρου κατανάλωσης καπνοβιομηχανικών προϊόντων εγχώριας παραγωγής και αλλοδαπής προέλευσης ως εξής:

α) Ο συντελεστής του φόρου κατανάλωσης τσιγάρων, που επιβάλλεται στην πλέον ζητούμενη τιμή λιανικής πώλησής τους, αυξάνεται από 44,53% σε 45,03%.

β) Ο συντελεστής του φόρου κατανάλωσης καπνού, που επιβάλλεται στα πούρα ή τσιγαρίλλος αυξάνεται από 10% σε 12%.

γ) Ο συντελεστής του φόρου κατανάλωσης καπνού, που επιβάλλεται στον καπνό καπνίσματος, αναρρόφησης και μασήματος, αυξάνεται από 41% σε 42%.

2. Ο συντελεστής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δε μεταβάλλεται και παραμένει στο ίδιο ποσοστό δηλαδή 26,47% στην τιμή λιανικής πώλησης όλων γενικά των καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

3. Ύστερα από την αύξηση του συντελεστή φορολογίας των τσιγάρων, που επιβάλλεται στην πλέον ζητούμενη τιμή λιανικής πώλησής τους, σε ποσοστό 45,03%, επέρχονται μεταβολές στο πάγιο και αναλογικό στοιχείο του φόρου κατανάλωσης των τσιγάρων.

Έτσι από 1η Μαΐου 1990, ο πάγιος φόρος κατανάλωσης των τσιγάρων διαμορφώνεται σε 196,625 δραχμές τα 1.000 τεμάχια τσιγάρων αντί 195,25 δραχμές που είναι σήμερα και ο αναλογικός συντελεστής διαμορφώνεται σε ποσοστό 41,455% στην τιμή λιανικής πώλησης αντί 40,98% που είναι σήμερα.

4. Τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα, εγχώριας και αλλοδαπής προέλευσης, που θα φορολογηθούν μέχρι και 30 Απριλίου 1990 και θα εξαχθούν από τους ελεγχόμενους χώρους των καπνοβιομηχανιών ή θα εισαχθούν από την αλλοδαπή και θα παραδοθούν από τα αρμόδια τελωνεία στους εισαγωγείς μετά την 4 Μαΐου 1990, θα αναφορολογηθούν και θα υπαχθούν στη νέα αυξημένη φορολογία.

Β. ΑΥΞΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. Έπειτα από το με ημερομηνία 25.4.1990 υπόμνημα του Συνδέσμου Ελληνικών Καπνοβιομηχανιών, με το οποίο ζητούν αύξηση των τιμών λιανικής πώλησης των τσιγάρων κατά 10 και 15 δραχμές το πακέτο, για τους αναφερόμενους σ' αυτό λόγους, εγκρίνουμε τις ζητούμενες αυξήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1439/1984, για την κάλυψη: α) της αύξησης των συντελεστών φορολογίας των τσιγάρων και λοιπών καπνοβιομηχανικών προϊόντων από 1 Μαΐου 1990 και β) του κόστους παραγωγής τους.

2. Οι τιμές λιανικής πώλησης, των τσιγάρων, κατά σήμα, θα διαμορφωθούν όπως ο συνημμένος πίνακας και θα ισχύσουν για όλα τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα εγχώριας παραγωγής που θα φορολογηθούν από 1 Μαΐου 1990.

3. Οι τιμές λιανικής πώλησης των λοιπών καπνοβιομηχανικών προϊόντων εγχώριας παραγωγής, αυξάνονται, για τους ανωτέρω λόγους, από 1 Μαΐου 1990 και διαμορφώνονται, κατά σήμα, στο ύψος που ζητήθηκαν με την από 26.4.1990 αίτηση της καπνοβιομηχανίας που τα παράγει.

4. Προκειμένου να προβείτε στην έκδοση των σχετικών αδειών κυκλοφορίας των τσιγάρων και λοιπών καπνοβιομηχανικών προϊόντων με τις νέες αυξημένες τιμές λιανικής πώλησής τους, παρακαλούμε να δεχθείτε δηλώσεις των καπνοβιομηχανιών, για αύξηση των τιμών των προϊόντων τους, αντίγραφα των οποίων θα κοινοποιηθούν και στην υπηρεσία μας.

5. Τα καπν/κά προϊόντα εγχώριας παραγωγής που θα φορολογηθούν μέχρι και 30 Απριλίου 1990 θα εξαχθούν από τα ελεγχόμενα διαμερίσματα των καπνεργοστασίων με τις παλιές τιμές και την παλιά φορολογία μέχρι τις 4 Μαΐου 1990, όπως και ανωτέρω αναφέρεται. Παρέχεται όμως η ευχέρεια στις ελληνικές καπνοβιομηχανίες, να ζητήσουν με αιτήσεις τους, την εξαγωγή των προϊόντων αυτών με τις νέες τιμές, οπότε θα προβείτε στην αναφορολόγησή τους, για την βεβαίωση των αναλογούντων, επιπλέον φόρων κατανάλωσης καπνού και ΦΠΑ.

Για την αναφορολόγηση θα συνταχθεί πρακτικό στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά οι ποσότητες, κατά σήμα, των καπνοβιομηχανικών προϊόντων, που αναφορολογούνται, η επιπλέον αξία και οι αναλογούντες φόροι κατανάλωσης καπνού και ΦΠΑ. Αντίγραφο του πρακτικού αυτού θα υποβληθεί και στην υπηρεσία μας.

6. Με τις πραγματοποιούμενες αυξήσεις των εγχώριων καπνοβιομηχανικών προϊόντων, είναι ευχερής η διάκριση των κουτιών με τις παλιές και νέες τιμές και κατά συνέπεια διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δημοσίου, σε περίπτωση καταστροφής από την οικεία επιτροπή, επιστρεφόμενων άχρηστων καπνοβιομηχανικών προϊόντων, για τα οποία οι καπνοβιομηχανίες δικαιούνται επιστροφής ή συμψηφισμού των φόρων κατανάλωσης καπνού και προστιθέμενης αξίας, που έχουν καταβληθεί.

7. Σε περίπτωση καταστροφής, από την αρμόδια επιτροπή, επιστρεφόμενων άχρηστων καπνοβιομηχανικών αλλοδαπής προέλευσης, για τα οποία οι εισαγωγείς δικαιούνται επιστροφής ή συμψηφισμού των φόρων κατανάλωσης καπνού και ΦΠΑ, που έχουν καταβληθεί, εφόσον δεν είναι ευχερής, από οποιοδήποτε στοιχείο, η εξακρίβωση του χρόνου υπαγωγής αυτών σε φορολογία, επειδή η αύξηση της φορολογίας δεν συνοδεύεται πάντοτε με αύξηση των τιμών λιανικής πώλησης των εισαγόμενων προϊόντων, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, οι φόροι που επιστρέφονται ή συμψηφίζονται, θα υπολογίζονται με βάση τους μικρότερους φορολογικούς συντελεστές που εφαρμόστηκαν στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ίσχυσαν οι τιμές λιανικής πώλησης των προς καταστροφή άχρηστων καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

8. Οι προϊστάμενοι των τμημάτων καπνού που είναι αρμόδιοι για τη φορολογία των καπνοβιομηχανικών προϊόντων αλλοδαπής προέλευσης, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερόμενους εισαγωγείς.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης