Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1241/22.10.2002 Υποχρεωτική χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α), για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, από τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων, για την εμπορία πετρελαίου.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1241/22.10.2002
Υποχρεωτική χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α), για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, από τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων, για την εμπορία πετρελαίου.


ΠΟΛ.1241/22.10.2002 Υποχρεωτική χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α), για την έκδοση των α

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.: 1084982/616/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΆ- ΓΆ

ΠΟΛ 1241

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν.1809/1988 (ΦΕΚ.222 ΑΆ), για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, από τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων, για την εμπορία πετρελαίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων β, γ (υποπερίπτωση γδ) και στ του άρθρου 38 του π.δ.186/1992 (ΦΕΚ 84Α), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του π.δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 και της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις της με αριθμ. 1081253/320/0015/ απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων».

5. Την με αριθμ.πρωτ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών».

6. Το νέο οργανωτικό πλαίσιο ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΕΘΕΚ, ΠΕΚ, ΤΕΚ, ΣΔΟΕ, ΤΑXIS, ESKORT).

7. Την ανάγκη περιστολής της φοροδιαφυγής και της διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου.

8. Ότι, η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εντάσσουμε από 1.1.2003 τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων, στην υποχρέωση χρήσης φορολογικών μηχανισμών του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α) για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, στις πωλήσεις πετρελαίου, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής των επιχειρήσεων τους (ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κ.λ.π.) με τις εξής προϋποθέσεις:

1.1. Οι αντλίες πετρελαίου λειτουργούν μόνο, εφόσον διαθέτουν ενσωματωμένο ειδικό απαραβίαστο φορολογικό μηχανισμό αυτόματης καταγραφής και έκδοσης αποδείξεων εσόδου, ο οποίος φέρει τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται με την παράγραφο 16 της με αριθμ.πρωτ. 1081253/320/0015/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων».

Στις εκδιδόμενες, από τους ως άνω φορολογικούς μηχανισμούς αποδείξεις λιανικής πώλησης, θα αναγράφεται επί πλέον των οριζομένων με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ., το είδος και η ποσότητα του πετρελαίου. Σε περίπτωση αποστολής, λιανικώς πωληθέντος πετρελαίου μέσω των αντλιών, στο εκδιδόμενο Δελτίο Αποστολής, θα αναγράφεται εκτός των άλλων και ο αύξων αριθμός της απόδειξης λιανικής πώλησης.

Για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης, που διενεργούνται εκτός συστήματος αντλιών, εκδίδονται, σε κάθε περίπτωση, θεωρημένες αποδείξεις λιανικής πώλησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμ. 1007293/36/0015/ (ΦΕΚ 44/Β) απόφασή μας.

1.2. Για τις μεμονωμένες χονδρικές πωλήσεις πετρελαίου άνω των πενήντα (50) ευρώ ανά συναλλαγή, εκδίδεται σε κάθε περίπτωση Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής (Τ-ΔΑ), στο πρωτότυπο του οποίου επισυνάπτεται η εκδοθείσα απόδειξη λιανικής πώλησης.

Στην περίπτωση αυτή εφόσον η περιγραφή του είδους, η ποσότητα, η αξία, το αναλογούν ποσοστό ΦΠΑ και η συνολική αξία προκύπτουν από την απόδειξη, στο ουσιαστικό περιεχόμενο του Τ-ΔΑ, μπορεί να αναγράφεται μόνο η συνολική αξία.

1.3. Για τις μεμονωμένες χονδρικές πωλήσεις πετρελαίου κίνησης, σε εκμεταλλευτές φορτηγών ή επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, εφόσον η αξία κάθε μιας δεν ξεπερνά το όριο των τριακοσίων (300) ευρώ, παρέχεται η δυνατότητα της αναγραφής στο Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής, που εκδίδεται κατά τα ανωτέρω, μόνο του αριθμού κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, αντί των στοιχείων του αντισυμβαλλομένου.

1.4. Για τις επαναλαμβανόμενες χονδρικές πωλήσεις πετρελαίου, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. (άρθρο 12 παράγραφος 2), ανεξαρτήτως της αξίας κάθε επιμέρους συναλλαγής.

1.5. Για τις πωλήσεις των ως άνω περιπτώσεων 1.2, 1.3 και 1.4 στα σχετικά Τ-ΔΑ ή Τιμολόγια κατά περίπτωση θα αναγράφεται η φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση των αριθμ.......... αποδείξεων λιανικής πώλησης» οι οποίες θα παραδίδονται στον αντισυμβαλλόμενο μαζί με το πρωτότυπο του Τ-ΔΑ ή Τιμολογίου, ο οποίος υποχρεούται να τις διαφυλάσσει βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.

1.6. Για τις ως άνω επίσης περιπτώσεις 1.2, 1.3 και 1.4., δεδομένου ότι, με την έκδοση των αποδείξεων από το φορολογικό μηχανισμό, το ποσόν καταχωρείται στη φορολογική μνήμη και εμφανίζεται στο ημερήσιο δελτίο «Ζ», οι εγγραφές στα βιβλία γίνονται με το ημερήσιο δελτίο «Ζ», τα δε Τ-ΔΑ ή Τιμολόγια δεν καταχωρούνται σε λογαριασμούς εσόδων, αλλά σε ιδιαίτερες στήλες ή σε ιδιαίτερους λογαριασμούς μόνο για την παρακολούθηση άλλων υποχρεώσεων (π.χ. χαρακτηρισμός χονδροπωλητή ή λιανοπωλητή, υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων κ.λ.π.).

1.7. Για τις πωλήσεις επί πιστώσει πετρελαίου, που διενεργούνται από τους τηρούντες Γ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ. πρατηριούχους υγρών καυσίμων, θα εκδίδονται οι σχετικές αποδείξεις από ιδιαίτερο αθροιστή με την ένδειξη «επι πιστώσει».

2. Κάθε διάταξη που αναφέρεται σε κατά διάφορο τρόπο έκδοσης των στοιχείων και αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας, δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που ρυθμίζονται με αυτή.

3. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από 1.1.2003.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης