ΠΟΛ.1051/5.3.1990

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών απαλλάσσεται από ΦΠΑΣχόλια:


5 Μάρ 1990

Taxheaven.gr
 ΠΟΛ. 1051/5.3.90    Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών απαλλάσσεται από ΦΠΑ

Υ.Α. 1018411/927/0014/Πολ. 1051/5.3.90

"Έχοντας υπόψη κλπ. αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Απαλλάσσονται από το φόρο προστιθέμενης αξίας οι παραδόσεις αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, εφόσον προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή τον πάγιο εξοπλισμό του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Άρθρο 2

Για την απαλλαγή του προηγουμένου άρθρου, ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του συντάσσει και υποβάλλει κατά προμηθευτή ή παρέχοντα υπηρεσίες, κατάσταση εις διπλούν στον αρμόδιο για τη φορολογία του ΦΠΑ προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. για την αγορά των αναγκαίων αγαθών ή τη λήψη των υπηρεσιών, για την οριστικοποίηση της οποίας στη συνέχεια εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της Π. 1497/629/Πολ. 98/19.2.1988 απόφασής μας.

Άρθρο 3

Η απόφαση αυτή που ισχύει από την έκδοσή της να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί με νόμο".

 

 

 
Taxheaven.gr