Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α.1177/2020 Μεταφορά εκκρεμών υποθέσεων των ειδικών συνεργείων ελέγχου

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-07-2020 ]
Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.), Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Α.1177/2020
Μεταφορά εκκρεμών υποθέσεων των ειδικών συνεργείων ελέγχου

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: Α.1177/24-7-2020

ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: 3137 Β'/ 30-7-2020Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Η', Β', Γ', Ζ'
II. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3375203
FAX: 210 3375354
Email: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Μεταφορά εκκρεμών υποθέσεων των ειδικών συνεργείων ελέγχου».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 50 του Μέρους Γ' «Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Οικονομικών» του ν. 4701/2020 (Α' 128).
β) Του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (Α' 178).

2. Την υπ' αρ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β' 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

3. Την υπ' αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ' αρ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β' 2743).

5. Την υπ' αρ. ΔΕΛ Β 1163033 ΕΞ 2015/16.12.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, τις υπ' αρ. ΔΕΛ 116196 ΕΞ 2014 ΕΜΠ/6.11.2014 και ΔΕΛ Β 1105653 ΕΞ 2015/6.8.2015 Αποφάσεις της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων και την υπ' αρ. ΔΕΛ Β 150684 ΕΞ 2016 ΕΜΠ/13.10.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

6. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας, του τρόπου μεταφοράς και κατανομής των εκκρεμών υποθέσεων των ειδικών συνεργείων ελέγχου που έχουν συγκροτηθεί δυνάμει του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 στο Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή στο Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., κατά περίπτωση, με κριτήρια τη νομική μορφή του ελεγχόμενου, τα ειδικότερα αντικείμενα ελέγχου, το φόρτο εργασίας, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή των τροποποιούμενων διατάξεων.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Οι εκκρεμείς έλεγχοι ή επανέλεγχοι των υποθέσεων των ειδικών συνεργείων που έχουν συγκροτηθεί δυνάμει του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 συνεχίζονται και ολοκληρώνονται, ανεξάρτητα από το άρθρο 26 του ν. 4174/2013 από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., κατά περίπτωση.
Ειδικότερα: (α) οι εκκρεμείς υποθέσεις των υπ' αρ. ΔΕΛ 116196 ΕΞ 2014 ΕΜΠ/6.11.2014 και ΔΕΛ Β 1105653 ΕΞ 2015/6.8.2015 αποφάσεων της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, μεταφέρονται στο Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και (β) οι εκκρεμείς υποθέσεις της υπ' αρ. ΔΕΛ Β 1163033 ΕΞ 2015/16.12.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και της υπ' αρ. ΔΕΛ Β 150684 ΕΞ 2016 ΕΜΠ/13.10.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, μεταφέρονται στο Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π..

Άρθρο 2

Για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των ως άνω εκκρεμών ελέγχων και επανελέγχων, καθώς και την περαιτέρω παρακολούθηση και διεκπεραίωση των μεταφερόμενων υποθέσεων εκδίδεται νέα εντολή ελέγχου από το κατά περίπτωση αρμόδιο Ελεγκτικό Κέντρο που κοινοποιείται στο ελεγχόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4174/2013. Οι ελεγκτικές διαδικασίες συνεχίζονται κατά τα λοιπά από το στάδιο στο οποίο εκκρεμούν κατά τον χρόνο της μεταφοράς των υποθέσεων (30.7.2020).
Για τις ως άνω μεταφερόμενες εκκρεμείς υποθέσεις, ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., κατά περίπτωση, είναι αρμόδιος για την έκδοση των οικείων πράξεων προσδιορισμού φόρου και λοιπών καταλογιστικων πράξεων, την είσπραξη των φόρων, τελών, εισφορών, προστίμων και λοιπών επιβαρύνσεων, τη λήψη των προβλεπόμενων διασφαλιστικών μέτρων σε βάρος των οφειλετών και των περιουσιακών στοιχείων αυτών, την εκπροσώπηση στα δικαστήρια, την παραλαβή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των ενδικοφανών προσφυγών με αίτημα την επανεξέταση των καταλογιστικων πράξεων στο πλαίσιο της ειδικής διοικητικής διαδικασίας που προβλέπεται με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4174/2013, καθώς και κάθε άλλη οφειλόμενη ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και σχετίζεται με τις ως άνω τυχόν καταλογιστικές πράξεις.

Άρθρο 3

Για την εφαρμογή των ανωτέρω και έως την ολοκλήρωση των εν λόγω ελέγχων ή επανελέγχων, αποκλειστικά για τις ως άνω μεταφερόμενες εκκρεμείς υποθέσεις:
(α) Ο προϊστάμενος και τα μέλη, στους οποίους έχει ανατεθεί ο έλεγχος ή ο επανέλεγχος των εκκρεμών υποθέσεων της υπ' αρ. ΔΕΛ Β 1163033 ΕΞ 2015/16.12.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, αποσπώνται στο Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. αποκλειστικά για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου των εν λόγω Συνεργείων.
(β) Τα μέλη, στα οποία έχει ανατεθεί ο έλεγχος ή ο επανέλεγχος των εκκρεμών υποθέσεων της υπ' αρ. ΔΕΛ Β 150684 ΕΞ 2016 EM Π/13.10.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, τα οποία δεν υπηρετούν στο Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., αποσπώνται στο Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και οι έλεγχοι ή οι επανέλεγχοι συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την οργανωτική δομή (Τμήμα Ελέγχου) του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., στην οποία έχει θέση ευθύνης ο προϊστάμενος του ειδικού συνεργείου ελέγχου κατά τη δημοσίευση της παρούσας.
(γ) Οι έλεγχοι ή οι επανέλεγχοι των εκκρεμών υποθέσεων της υπ' αρ. ΔΕΛ 116196 ΕΞ 2014 ΕΜΠ/6.11.2014 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την οργανωτική δομή (Υποδιεύθυνση) του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., στην οποία έχει θέση ευθύνης ο προϊστάμενος του ειδικού συνεργείου ελέγχου κατά τη δημοσίευση της παρούσας.
Oι έλεγχοι ή οι επανέλεγχοι των μεταφερόμενων εκκρεμών υποθέσεων συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από τους ίδιους υπαλλήλους, στους οποίους είχαν ανατεθεί και δύνανται να ανατίθενται και σε άλλους υπαλλήλους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., κατά περίπτωση, πλέον των ανωτέρω.

Άρθρο 4

Τα σχετικά φυσικά και τα ηλεκτρονικά αρχεία σε μεταφερόμενα μέσα αποθήκευσης, που αφορούν στις ως άνω μεταφερόμενες εκκρεμείς υποθέσεις, περιέρχονται στο Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή στο Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας.

H παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης