ΠΟΛ.1048/28.2.1990

Επιχειρήσεις μεταφορών εγκαταστημένες στην ΑυστρίαΣχόλια:


28 Φεβ 1990

Taxheaven.gr
 ΠΟΛ. 1048/28.2.90  Επιχειρήσεις μεταφορών εγκαταστημένες στην Αυστρία

Απόφ. 1009335/439/0014/Πολ. 1048/90 (ΦΕΚ 251/Β'/6.4.90)

Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας σε επιχειρήσεις μεταφορών που έχουν την εγκατάστασή τους στην Αυστρία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4, 4α και 5 του άρθρου 27 και της παραγράφου 3 του άρθρου 58 του Ν. 1642/86 "για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 125/Α').

2. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Π. 4472/3230/3.7.1987 (ΦΕΚ 430/Β') για την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας, σε υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκατεστημένος σε άλλο Κράτος-μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3. Το αριθ. Π. 7684/2598/21.12.1988 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών προς τον Εμπορικό Επιτετραμμένο της Αυστρίας για την Ελλάδα και την Κύπρο καθώς και το αριθ. 042164/3-IV/4/89/2 απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών της Αυστρίας, από τα οποία προκύπτει ότι οι δύο ενδιαφερόμενες χώρες Ελλάδα και Αυστρία, συμφωνούν, με τον όρο της αμοιβαιότητας, για την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας που καταβάλλουν στην Ελλάδα οι Αυστριακές επιχειρήσεις μεταφορών και στην Αυστρία οι αντίστοιχες Ελληνικές επιχειρήσεις.

4. Ότι ο όρος της αμοιβαιότητας πληρούται σύμφωνα με την Οδηγία (O.J.L. 326 της 21.11.1986) γνωστή ως 13η Οδηγία ΦΠΑ, εφόσον τυγχάνουν εφαρμογής οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της Οδηγίας 79/1072/ΕΟΚ(O.J.L. 331 της 27.12.1979) γνωστής ως 8ης Οδηγίας ΦΠΑ, όπως οι ανωτέρω όροι κλπ. αναφέρονται στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Π. 4472/3230/3.7.1987.

5. Την ανάγκη διευκόλυνσης και προώθησης των εργασιών των μεταφορικών επιχειρήσεων Ελλάδας και Αυστρίας, αποφασίζουμε:

1. Επιστρέφεται στις επιχειρήσεις μεταφορών που έχουν την εγκατάστασή τους στην Αυστρία ο φόρος προστιθέμενης αξίας, τον οποίο κατέβαλαν στην Ελλάδα για κινητά αγαθά που αγόρασαν ή για υπηρεσίες που τους παρασχέθηκαν στην Ελλάδα ή για εισαγωγές αγαθών που έγιναν σ' αυτή, εφόσον οι ανωτέρω δαπάνες ενεργούνται για την πραγματοποίηση στην Ελλάδα των ακόλουθων απαλλασσόμενων από το φόρο προστιθέμενης αξίας μεταφορών και των στενά συνδεομένων με αυτές βοηθητικών υπηρεσιών:

α) μεταφορές αγαθών προοριζομένων για εξαγωγή,

β) μεταφορές αγαθών που τίθενται σε ειδικά καθεστώτα προσωρινής απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας, και

γ) μεταφορές εισαγομένων αγαθών μέχρι τον πρώτο τόπο προορισμού στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον η αξία των υπηρεσιών αυτών συμπεριλαμβάνεται στη φορολογητέα βάση κατά την εισαγωγή.

2. Για την πραγματοποίηση της επιστροφής που προβλέπεται από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, εφαρμόζονται ανάλογα οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που προβλέπονται από τις διατάξεις της απόφασής μας Π. 4472/3230/3.7.1987.

3. Η επιστροφή της παραγράφου 1 καλύπτει φόρο προστιθέμενης αξίας που καταβάλλεται στην Ελλάδα από 1ης Ιανουαρίου 1990 και εφεξής.

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1990, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 1990

 

 

 
Taxheaven.gr