Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.2118/2020 Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης υπ'αριθ. 220/2019 της Α' Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την τύχη κατάσχεσης εις χείρας τρίτου σε βάρος οφειλέτιδας επιχείρησης, επιβληθείσας προ της κατάθεσης αίτησης περί υπαγωγής της επιχείρησης στη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης του άρθρου 68 του ν. 4307/2014, μετά την έκδοση οριστικής (θετικής) δικαστικής απόφασης

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-07-2020 ]
Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών
Αφορά : Τύχη κατάσχεσης εις χείρας τρίτου σε βάρος οφειλέτιδας επιχείρησης, επιβληθείσας προ της κατάθεσης αίτησης περί υπαγωγής της επιχείρησης στη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης του άρθρου 68 του ν. 4307/2014, μετά την έκδοση οριστικής (θετικής) δικαστικής απόφασης - Γνωμοδότηση ΝΣΚ 220/2019

Ε.2118/2020
Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης υπ'αριθ. 220/2019 της Α' Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την τύχη κατάσχεσης εις χείρας τρίτου σε βάρος οφειλέτιδας επιχείρησης, επιβληθείσας προ της κατάθεσης αίτησης περί υπαγωγής της επιχείρησης στη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης του άρθρου 68 του ν. 4307/2014, μετά την έκδοση οριστικής (θετικής) δικαστικής απόφασης

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2020
Ε 2118/24-7-2020

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε'

Ταχ. Δ/νση :Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας:106 72, Αθήνα
Τηλέφωνο:210 3614303, 210 3636489
Fax:2103635077
E-mail:[email protected]
Url:www.aade.gr

Ε 2118/2020

Θέμα: «Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης υπ'αριθ. 220/2019 της Α' Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την τύχη κατάσχεσης εις χείρας τρίτου σε βάρος οφειλέτιδας επιχείρησης, επιβληθείσας προ της κατάθεσης αίτησης περί υπαγωγής της επιχείρησης στη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης του άρθρου 68 του ν. 4307/2014, μετά την έκδοση οριστικής (θετικής) δικαστικής απόφασης»


Σας κοινοποιούμε συνημμένα σε ακριβές αντίγραφο την γενόμενη δεκτή από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. υπ'αριθ. 220/2019 γνωμοδότηση της Α' Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. , η οποία εκδόθηκε σε απάντηση ερωτημάτων, που διατύπωσε η υπηρεσία μας με το υπ'αριθ. πρωτ. αριθ. Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε 1132379/07-09-2018 έγγραφό της, σε συνέχεια του υπ' αριθ. 35453/19-06-2018 σχετικού ερωτήματος της Δ.Ο.Υ. Λάρισας, τα οποία συνίστανται στα εξής:

α) Εάν η προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4307/2014 αυτοδίκαιη, από τη δημοσίευση απόφασης περί υπαγωγής της επιχείρησης στην ειδική διαχείριση του άρθρου 68 του ν. 4307/2014, αναστολή όλων των ατομικών διώξεων κατά της επιχείρησης καθ' όλη τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων διοικητικής εκτέλεσης από το Δημόσιο και τους ΦΚΑ, καθώς και των μέτρων διασφάλισης της οφειλής κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, έχει ως έννομη συνέπεια την άρση των κατασχέσεων που επιβλήθηκαν εις βάρος της εταιρείας σε χρόνο προ της κατάθεσης της αίτησης περί υπαγωγής της επιχείρησης σε ειδική διαχείριση και

β) Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης στο ανωτέρω ερώτημα και με δεδομένο ότι η υπαγωγή της επιχείρησης στην ειδική διαχείριση δεν συνεπάγεται την παύση της λειτουργίας της και ότι αντικείμενο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου αποτελεί και χρηματική απαίτηση μέλλουσα, ποιες είναι οι έννομες συνέπειες εκ της ανωτέρω αυτοδίκαιης αναστολής, αναφορικά με τα ποσά που τυχόν κατατεθούν στους ήδη δεσμευμένους, συνεπεία των επιβληθεισών κατασχέσεων, τηρούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, μετά την επερχόμενη εκ του νόμου αναστολή (από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης) και κατά το χρονικό διάστημα ισχύος αυτής.

Με την ανωτέρω γνωμοδότηση κρίθηκαν τα εξής:

Α) Επί του πρώτου ερωτήματος κρίθηκε ομόφωνα ότι η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 72 του ν. 4307/2014 αυτοδίκαιη, από τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης για την υπαγωγή της επιχείρησης στην ειδική διαχείριση του άρθρου 68 του ν. 4307/2014, αναστολή μέτρων διοικητικής εκτέλεσης, δεν έχει ως έννομη συνέπεια την άρση των κατασχέσεων που επιβλήθηκαν σε βάρος της οφειλέτιδας επιχείρησης, σε χρόνο πριν από τη δημοσίευση της παραπάνω απόφασης, ούτε βέβαια πριν από την κατάθεση της αίτησης για την υπαγωγή της επιχείρησης σε ειδική διαχείριση, καθόσον η ρηθείσα αυτοδίκαιη αναστολή δεν καταλαμβάνει τις παραπάνω κατασχέσεις, αφού από και με την επίδοση του κατασχετηρίου επέρχεται από το νόμο αναγκαστική εκχώρηση των απαιτήσεων που κατασχέθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο καθίσταται δικαιούχος των απαιτήσεων αυτών.

Επομένως, εάν η κατάσχεση εις χείρας τρίτου επιβλήθηκε σε χρόνο πριν τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης, με την οποία τέθηκε μία επιχείρηση στη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης κατά το άρθρο 68 του ν. 4307/2014, οι κατασχεθείσες απαιτήσεις έχουν ήδη αποχωρισθεί από την περιουσία του οφειλέτη, εξαιτίας της αναγκαστικής εκχώρησης, που συνεπάγεται κατά νόμο (άρθρο 30 παρ. 3 του Κ.Ε.Δ.Ε.) η κατάσχεση και το Δημόσιο έχει καταστεί δικαιούχος των απαιτήσεων αυτών. Συνεπώς η δημοσίευση της παραπάνω απόφασης δεν έχει ως συνέπεια την αναστολή των κατασχέσεων που επιβλήθηκαν σε βάρος οφειλέτη του Δημοσίου στα χέρια των πιστωτικών ιδρυμάτων σε χρόνο πριν από τη δημοσίευση αυτή, αφού, υπό την αντίθετη εκδοχή, θα επρόκειτο για άρση εγκύρων κατασχέσεων μετά την επέλευση των εννόμων συνεπειών της, από τον νόμο, αναγκαστικής εκχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο των απαιτήσεων που κατασχέθηκαν.

Β) Επί του δεύτερου ερωτήματος κρίθηκε κατά πλειοψηφία ότι η δημοσίευση της δικαστικής απόφασης του άρθρου 72 του ν. 4307/2014 για την υπαγωγή της οφειλέτριας εταιρείας στην προβλεπόμενη από το άρθρο 68 του νόμου αυτού, διαδικασία ειδικής διαχείρισης δεν συνεπάγεται την αναστολή των κατασχέσεων που επιβλήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 3 Κ.Ε.Δ.Ε. σε χρόνο πριν από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, αλλά ούτε και την αναστολή εκείνων που το αντικείμενό τους είναι μελλοντικές χρηματικές απαιτήσεις, απορρέουσες από την παραγωγό αιτία (βασική έννομη σχέση), εξαιτίας της αναγκαστικής εκχώρησης των απαιτήσεων αυτών και του αποχωρισμού τους από την περιουσία του οφειλέτη και επομένως, τα πιστωτικά ιδρύματα στα χέρια των οποίων επιβλήθηκαν αναγκαστικές καταχέσεις για μελλοντικές απαιτήσεις που ανάγονται σε χρόνο μετά τη δημοσίευση της συγκεκριμένης απόφασης, οφείλουν να αποδώσουν τις απαιτήσεις αυτές στον δανειστή -Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο έχει καταστεί εκδοχέας τούτων.

Επομένως, η δημοσίευση της δικαστικής απόφασης για την υπαγωγή του κατ' άρθρο 68 παρ. 1 του ν. 4307/2014 νομικού (ή φυσικού προσώπου) προσώπου στη συγκεκριμένη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης δεν συνεπάγεται αναστολή των κατασχέσεων που επιβλήθηκαν στα χέρια των πιστωτικών ιδρυμάτων για τις μελλοντικές απαιτήσεις που ανάγονται σε χρόνο μετά τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης. Κατ' επέκταση τα πιστωτικά ιδρύματα (εις χείρας των οποίων επιβλήθηκαν οι κατασχέσεις) πρέπει να αποδώσουν στο δικαιούχο δανειστή, και εν προκειμένω στο Δημόσιο, τις συγκεκριμένες απαιτήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο της κατάσχεσης υφίσταται η βασική έννομη σχέση, η οποία αποτελεί την παραγωγό αιτία της μελλοντικής απαίτησης.

Ενόψει των ανωτέρω, το Δημόσιο δικαιούται να απαιτήσει άμεσα από τα οικεία πιστωτικά ιδρύματα τα ποσά που τυχόν θα κατατεθούν μελλοντικά στους δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, μέχρι το ύψος της συνολικής, με βάση το κατασχετήριο, απαίτησής του.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης