77883/22.7.2020

4η Τροποποίηση της υπ' αριθ. 37674/10.4.2020 απόφασης «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» (Β' 1291)

22 Ιούλ 2020

Taxheaven.gr
Αριθμ. 77883/2020

(ΦΕΚ Β' 3110/27-07-2020)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

2. Το άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α' 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4638/2020 (Α' 83).

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).

7. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (A' 192), όπως ισχύει.

8. Την υπ' αρ. 47/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β' 3100).

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου

2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως ισχύει.

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, όπως ισχύει.

11. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕΕ 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Την υπ' αρ. C(2014) 10162 final/18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP001).

13. Την υπ' αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ' αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/ 20.10.2016 (Β' 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αρ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β' 1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"» (Β' 5968), όπως ισχύει.

14. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-2020 και ειδικότερα το εγχειρίδιο Διαδικασιών και Ελέγχου Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων.

15. Την από 19.3.2020/C(2020) 1863 /ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

16. Την υπ' αρ. 126829/EΥΘΥ1217/8.12.2015 (1) κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το αρ. 22 του ν. 4314/2014» (Β' 2784).

17. Την υπ' αρ. 128864/11.12.2019 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ)» (Β' 4559).

18. Την εγγραφή του έργου στη ΣΑΕ 027/2.

19. Το από 8.4.2020 SA 56839/2020/Ν εγκεκριμένο καθεστώς της ΕΕ.

20. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/2011/ ΕΕ - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 23, 56, 78, 79 και 80.

21. Την υπ' αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων...» (Β' 2857).

22. Την υπ' αρ. 37674/10.4.2020 απόφαση «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» (Β' 1291), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. 40286/22.4.2020 (Β'1560), 44417/6.5.2020 (Β' 1769) και 63890/22.6.2020 (Β' 2486) όμοιες αποφάσεις.

23. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικατάσταση της αναλυτικής πρόσκλησης

Η αναλυτική Πρόσκληση η οποία επισυνάπτεται στην υπ' αρ. 37674/10.04.2020 (Β' 1291) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 40286/22.4.2020 (Β' 1560), 44417/6.5.2020 (Β' 1769) και 63890/22.6.2020 (Β' 2486) όμοιες αποφάσεις, αντικαθίσταται ως εξής:

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, οι χρησιμοποιούμενοι όροι και συντμήσεις έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω:

ΟΡΟΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ

Ε.Π.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα - έγγραφο που καθορίζει μια αναπτυξιακή στρατηγική με τη χρήση ενός συνεκτικού συνόλου προτεραιοτήτων.

Δράση

Σύνολο ενεργειών που πραγματοποιούνται για την υλοποίηση των στόχων που τίθενται από τους άξονες προτεραιότητας του ΕΠ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» 2014- 2020.

Κάθε δράση, μπορεί να υλοποιείται μέσω μίας ή περισσότερων πράξεων.

Πράξη του Ε.Π.

Έργο που επιλέγεται από τη διαχειριστική αρχή του οικείου προγράμματος και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της σχετικής προτεραιότητας.

Δικαιούχος

Στην πρόσκληση αυτή δικαιούχος είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ).

Κρατική ενίσχυση

Ενίσχυση που εμπίπτει στο πεδίο του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Ενίσχυση/Δημόσια Δαπάνη

Κάθε δημόσια συνεισφορά στη χρηματοδότηση πράξεων/έργων.

Λήπτης της ενίσχυσης

Το νομικό πρόσωπο/επιχείρηση το οποίο λαμβάνει την ωφέλεια/πλεονέκτημα από την υλοποίηση της δράσης και το οποίο αποτελεί τον τελικό αποδέκτη της δημόσιας χρηματοδότησης.

Υπεύθυνος του Έργου

Φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την ευθύνη για την υλοποίηση της πράξης από πλευράς επιχείρησης - Λήπτη της ενίσχυσης.

Δημοσιονομική διόρθωση

Η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της Κοινοτικής ή/και της Εθνικής συμμετοχής σε ένα έργο ή σε μία πράξη.

Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό

Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης ή απόφασης με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης.

Ανάκτηση

Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από το λαβόντα.

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα I του Καν. 651/2014 (Παράρτημα II της πρόσκλησης).

Αριθμός εργαζομένων

Οι θέσεις εργασίας τις οποίες διατηρεί η επιχείρηση, όπως αποτυπώνονται στο Πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Δράση χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ ΣΑ 027/2 και θα ενταχθεί, εφόσον ολοκληρωθούν οι διαχειριστικές ενέργειες στο Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία1, και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» (ΑΠ 1 και ΑΠ 1Σ), στον Θεματικό Στόχο 3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» και στην επενδυτική προτεραιότητα 3(γ) «Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών» και συμβάλλει στον Ειδικό Στόχο 1.4: «Αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των MME, κατά προτεραιότητα στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς της χώρας».

1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα υλοποιηθεί η δράση είναι:

1. Το άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α' 68).

2. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Ο ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (Α'265), όπως ισχύει.

5. Η με αρ. C(2014) 10162 final/18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP001).

6. Η με αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (Β' 5968) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ' αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β' 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αρ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β' 1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"», όπως ισχύει.

7. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-2020 και ειδικότερα το Εγχειρίδιο Διαδικασιών και Ελέγχου Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων.

8. Η από 19.3.2020/C(2020) 1863 /ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Η με αρ. 126829/EΥΘΥ1217/8.12.2015 (1) κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το αρ. 22 του ν. 4314/2014» (Β' 2784).

10. Ο Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1046/2018, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

11. Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 821/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουλίου 2014 περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων.

12. Το θεσμικό πλαίσιο χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων της παρούσας πρόσκλησης είναι: το από 8/4/2020 SA 56839/2020/N εγκεκριμένο καθεστώς της ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σημειώνονται τα εξής:

1. Η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σε Μεγάλες, Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές γίνεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της παρούσας πρόσκλησης).

2. Πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις δημοσιότητας, όπως ορίζονται στα άρθρα 115-117 και στο Παράρτημα XII του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013, στο Κεφάλαιο ΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού 821/2014, στον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1046 /2018, στον Επικοινωνιακό Οδηγό για το ΕΣΠΑ 2014 - 2020 που εκδόθηκε από την Εθνική Αρχή Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού το Μάιο του 2015 καθώς και οι απαιτήσεις δημοσιότητας της από 19.3.2020/C(2020) 1863 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Η υποβολή αιτήσεων των ληπτών των Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης σημαίνει και αποδοχή από μέρους τους των όρων δημοσιότητας.

3. Στοιχεία των εγκεκριμένων προς χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων, όπως αυτά προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Καν. 1303/2013 και στην κατά περίπτωση εφαρμοζόμενη νομική βάση του Ανταγωνισμού, θα αποτελέσουν αντικείμενο δημοσιοποίησης.

4. Κατά την εκτέλεση του έργου τηρείται η ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα ο ν. 4624/2019 (Α' 137) "Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις".

5. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφοι 2, 3 της Συνθήκης και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις των Κεφαλαίων 3.1,4 και 5 της από 19.3.2020/C(2020) 1863 ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19.

2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Οι επιχειρήσεις ενδέχεται όχι μόνο να αντιμετωπίσουν ανεπαρκή ρευστότητα, αλλά και να υποστούν σημαντική ζημία λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19 . Ο εξαιρετικός χαρακτήρας της έξαρσης της νόσου COVID-19 σημαίνει ότι οι εν λόγω ζημίες δεν θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί, είναι σημαντικής κλίμακας και, ως εκ τούτου, δημιουργούν για τις επιχειρήσεις συνθήκες που διαφέρουν σημαντικά από τις συνθήκες της αγοράς στις οποίες λειτουργούν κανονικά. Ακόμη και υγιείς επιχειρήσεις, οι οποίες είναι καλά προετοιμασμένες για τους εγγενείς κινδύνους της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας, μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες σε αυτές τις εξαιρετικές περιστάσεις σε βαθμό που να υπονομευθεί η βιωσιμότητά τους.

Οι επιπτώσεις από την έξαρση της νόσου COVID-19 ενέχουν τον κίνδυνο σοβαρής επιβράδυνσης ολόκληρης την οικονομίας της χώρας αλλά και της ΕΕ, πλήττοντας τις επιχειρήσεις, τις θέσεις εργασίας και τα νοικοκυριά. Απαιτείται καλά στοχευμένη δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στις αγορές παραμένει διαθέσιμη επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκαλούνται σε υγιείς επιχειρήσεις και για τη διατήρηση της συνέχειας της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 και ύστερα από αυτήν.

Στο πλαίσιο αυτό η συγκεκριμένη δράση αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεων τους για περίοδο 3μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω. Η προαναφερόμενη περίοδος είναι δυνατό να ανέλθει σε 5 μήνες μετά από σχετικό αίτημα του λήπτη της ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. 7 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ». Το παρόν μέτρο θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μέτρων που θα διαβιβαστούν στην ΕΕ έως τις 31.12.2020, στο πλαίσιο καθεστώτων που εγκρίθηκαν βάσει της 19.3.2020/C(2020) 1863 /ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 750 ΕΚ ΕΥΡΩ.

Η Δράση χρηματοδοτείται από πόρους του ΠΔΕ (ΣΑΕ 027/2) και θα συγχρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), εφόσον ολοκληρωθούν οι διαχειριστικές ενέργειες για την ένταξη τους στο Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία".

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη χρηματοδότηση της στήριξης που στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και χωρικής συνοχής με τη μείωση των κύριων περιφερειακών ανισορροπιών στην Ένωση μέσω της στήριξης της βιώσιμης αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρμογής των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των βιομηχανικών περιοχών που βρίσκονται σε παρακμή και των περιφερειών των οποίων η ανάπτυξη καθυστερεί.

Η δράση υλοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), είτε με απευθείας ενημέρωσή του, είτε με ενημέρωση του μέσω διεπαφών. Η πρόσβαση στο ΠΣΚΕ παρέχεται στους λήπτες των ενισχύσεων μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis και οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους τελευταίους υποχρεωτικά μέσω αυτού.

Κωδικός πρόσκλησης

3183/671/A3/11.06.2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΒ46ΜΤΛΡ-ΧΥ9)

Τίτλος και περιγραφή Δράσης

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΜΕ

ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ COVID 19

Τομείς

Επιλέξιμοι ΚΑΔ όπως ορίζονται στο Παράρτημα V

Δείκτες εκροών

- Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται/ που λαμβάνουν επιχορηγήσεις (CO01, CO02) : 100.000

Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται (CO05) (από τις παραπάνω οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί τα τελευταία 5 έτη): 5.000

Γεωγραφικές Ενότητες υλοποίησης

ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ

ΕΠΑΝΕΚ-ΑΞΟΝΑΣ 1:

- ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

- ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:

Αττική

ΕΠΑΝΕΚ-ΑΞΟΝΑΣ 1Σ:

- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: Στερεά Ελλάδα

- ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:

Νότιο Αιγαίο

Συνολική διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη

750 ΕΚ €

Κατηγορία ενίσχυσης

Ενίσχυση επιχειρηματικότητας

Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων

Επιχορήγηση (Grant)

Καθεστώς ενίσχυσης

C(2020) 1863 final / 19-3-2020 COMMUNICATION

FROM THE COMMISSION «Temporary Framework for state aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak»

Λήξη Καθεστώτος (ημερομηνία δυνατότητας χορήγησης τελευταίας ενίσχυσης)

31.12.2020

3. ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Δικαιούχος της δράσης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία θα μεριμνήσει για τη μεταβίβαση των απαιτούμενων πόρων στα οικεία Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Κεφ. 11. «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΡΩΝ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ», καθώς και τη γενική εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης του έργου. Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών υλοποίησης της δράσης και της τήρησης όλων των παραστατικών καθώς και της επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων των ληπτών της ενίσχυσης , όπως αναφέρονται στο Κεφ. 14. «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΛΗΠΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ».

Επίσης, η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ έχει την υποχρέωση:

1. Να παρέχει διευκρινίσεις σε όλους τους εμπλεκόμενους αναφορικά με την υλοποίηση της παρούσας δράσης.

2. Να αποστέλλει στην ΕΥΚΕ, προκειμένου να δημοσιευτούν στον εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο για τις κρατικές ενισχύσεις, σχετικές πληροφορίες για κάθε μεμονωμένη ενίσχυση που χορηγείται βάσει της σχετικής ανακοίνωσης, εντός 12 μηνών από τη στιγμή της χορήγησης, σύμφωνα με τη φόρμα του Παραρτήματος VIII της παρούσας απόφασης (σημείο 34 της 19.3.2020/C(2020) 1863 ανακοίνωσης).

3. Να υποβάλλει στην ΕΥΚΕ τις προβλεπόμενες ετήσιες εκθέσεις, προκειμένου να υποβληθούν στην Επιτροπή (σημείο 35 της 19.3.2020/C(2020) 1863 ανακοίνωσης).

4. Να τηρεί λεπτομερή αρχεία, για 10 έτη, όσον αφορά τη χορήγηση ενισχύσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να πιστοποιηθεί η τήρηση των αναγκαίων προϋποθέσεων της 19.3.2020/C(2020) 1863 ανακοίνωσης, ώστε να είναι δυνατό να διαβιβαστούν στην Επιτροπή, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα.

5. Να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που προκύπτει εκ του ρόλου της ως «Δικαιούχος» της δράσης, όπως αυτές περιγράφονται στην οικεία απόφαση ένταξης.

Τα νομίμως λειτουργούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, τα οποία έχουν συνάψει δανειακές συμβάσεις και έχουν χορηγήσει δάνεια είτε τακτής λήξης είτε ομολογιακά είτε μέσω αλληλόχρεων λογαριασμών στις επιχειρήσεις του Κεφ.4: «ΛΗΠΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» αναλαμβάνουν:

1. να εφαρμόσουν τη διαδικασία που αναγράφεται στο Κεφ. 9: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ» της παρούσης. Για το σκοπό αυτό πρέπει να ενημερώσουν το ΠΣΚΕ με δικαιώματα χρηστών για τη διαχείριση της δράσης

2. να επιβεβαιώσουν την τήρηση των προϋποθέσεων του Κεφ. 4 «ΛΗΠΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

3. να διαβιβάζουν στη ΕΥΔΕ-ΒΕΚ τα στοιχεία που αναγράφονται στο Κεφ. 6: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ» και

4. να διατηρούν, κατά το μέρος εμπλοκής και αρμοδιότητάς τους, αρχεία, για 10 έτη, όσον αφορά τη χορήγηση ενισχύσεων που τα αφορούν και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να πιστοποιηθεί η τήρηση των αναγκαίων προϋποθέσεων της 19.3.2020/0(2020) 1863 ανακοίνωσης, ώστε να είναι δυνατό να διαβιβαστούν στην Επιτροπή, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα.

Η συμμετοχή στην παρούσα δράση του συνόλου των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων που νομίμως δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική προκειμένου να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των δυνητικών ληπτών των ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένων των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων τα οποία έχουν αναθέσει εγγράφως την υλοποίηση του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται στο πλαίσιο της Δράσης σε άλλο Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που νομίμως δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το οποίο έχει την ευθύνη τήρησης των προβλεπομένων στην παρούσα απόφαση.

4. ΛΗΠΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Λήπτες της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

1. Να δραστηριοποιούνται στις 19.3.2020 στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα V της παρούσας προκήρυξης.

2. Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (MME), όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.

3. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α' 137).

4. Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV «ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» της παρούσας πρόσκλησης είτε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και βάση των οριζομένων στην 19.3.2020/0(2020) 1863 ανακοίνωση είτε πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης.

5. Διευκρινίζεται ότι η χρηματοδότηση μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που δεν είναι προβληματικές και/ή επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019, αλλά οι οποίες αντιμετώπισαν προβλήματα ή κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια.

6. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις και σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του παραρτήματος Ι του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία) που ήταν ήδη προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης (ή έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας πρόσκλησης) ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης (ή έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αλλά δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας πρόσκλησης). Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και για την υποχρέωση ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

7. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

8. Να δεσμευτούν ότι θα απασχολούν την 31.12.2020 τουλάχιστον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν την 19.03.2020. Ο τρόπος εξέτασης πλήρωσης αυτής της υποχρέωσης αναλύεται στο σημείο (α) του Κεφαλαίου 13. Διευκρινίζεται ότι η αναστολή συμβάσεων εργασίας στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του ιού COVID 19 δεν αποκλείει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων.

9. Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση (σε επίπεδο "δεδομένης επιχείρησης" όπως αυτή ορίζεται από την Κοινοτική νομοθεσία και νομολογία) από τη συγκεκριμένη δράση, λαμβάνοντας υπόψη κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει δυνάμει της από 19.3.2020/0(2020) 1863 ανακοίνωσης, και η οποία μπορεί να έχει χορηγηθεί με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή άλλες μορφές όπως επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια, με την προϋπόθεση ότι δεν δύναται σε συνολική ονομαστική αξία να υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 800.000 ευρώ. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι ακαθάριστα, δηλαδή προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλης επιβάρυνσης.

Διευκρινίζεται ότι επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα αναστολής καταβολής κεφαλαίου δανείου για την επιλέξιμη χρονική περίοδο, δύνανται να λάβουν την ενίσχυση της παρούσας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 3 του κεφαλαίου 6. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και οι εξωχώριες εταιρείες.

5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Στο Παράρτημα V «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)» αναφέρονται οι επιλέξιμοι ΚΑΔ στους οποίους πρέπει να δραστηριοποιείται η προς ενίσχυση επιχείρηση.

Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε επιλέξιμες και μη δραστηριότητες πρέπει να διασφαλίζει, με κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο των σημείων 22 στοιχείο α) και 23 στοιχείο α), του C(2020) 1863 final / 19.3.2020 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION «Temporary Framework for state aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak».

6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους καθώς και την αναλογούσα εισφορά του ν. 128/1975 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, και ειδικότερα επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης (όπως αποτυπώνεται στη σχετική υπογεγραμμένη δανειακή σύμβαση), ομολογιακών δανείων (όπως αποτυπώνεται στη σχετική υπογεγραμμένη δανειακή σύμβαση), περιλαμβανομένων και των κοινοπρακτικών δανείων και συμβάσεων πίστωσης (ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών), περιλαμβανομένων επίσης:
(α) τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων (άρθρο 10 του ν. 3156/2003),
(β) δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης (άρθρα 1-3 του ν. 4354/2015),
(γ) δανείων τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει Ειδικός Εκκαθαριστής των υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων - αποτελώντας σήμερα το διαχειριστικό όχημα ειδικής εκκαθάρισης, όπως ορίζεται στις διατάξεις του ν. 4261/2014,

2. με διαχειριστή είτε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που μετέχει στη Δράση (περ. α ανωτέρω), είτε Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων του ν. 4354/2015 η οποία έχει αναθέσει εγγράφως την υλοποίηση του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται στο πλαίσιο της Δράσης σε Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που μετέχει στη Δράση, το οποίο και έχει την ευθύνη τήρησης των προβλεπομένων στην παρούσα απόφαση (περ. β ανωτέρω), ή Ειδικό Εκκαθαριστή των υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων - όπως ορίζεται στις διατάξεις του ν. 4261/2014 ο οποίος έχει αναθέσει εγγράφως την υλοποίηση του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται στο πλαίσιο της Δράσης σε Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που μετέχει στη Δράση, το οποίο και έχει την ευθύνη τήρησης των προβλεπομένων στην παρούσα απόφαση (περ. γ ανωτέρω) . Τα ανωτέρω δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα στις 31.12.2019 (δηλαδή να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες με σημείο αναφοράς την 31.12.2019). Πέραν των ανωτέρω, καλύπτονται συμβατικοί τόκοι καθώς και η αναλογούσα εισφορά του ν. 128/1975 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, και ειδικότερα επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης, ομολογιακών δανείων και συμβάσεων πίστωσης (ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών) τα οποία δεν ήταν ενήμερα στις 31.12.2019, αλλά κατέστησαν ενήμερα έως 29.02.2020. Η ενημερότητα κρίνεται με σημείο αναφοράς την επιδοτούμενη οφειλή. Δεν καλύπτονται τόκοι υπερημερίας και λοιπά έξοδα. Οι σχετικές δανειακές/πιστωτικές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί, πριν από την 01.04.2020.

3. Η δημόσια χρηματοδότηση συνολικά καλύπτει ποσό ίσο με τους συμβατικούς τόκους που δημιουργούνται από 01.04.2020 έως και 30.06.2020 ή από 01.04.2020 έως 31.08.2020, ήτοι για χρονικό διάστημα 3 ή 5 μηνών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες δανειακές / πιστωτικές συμβάσεις. Ειδικά για τις Συμβάσεις Πίστωσης (με ανοικτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς), καλύπτονται οι τόκοι για το χρεωστικό υπόλοιπο σύμφωνα με το τελευταίο - πριν ή κατά την 31.03.2020 - προσωρινό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού, καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από τη χρήση του υφιστάμενου (κατά την 01.04.2020) πιστωτικού ορίου.

4. Οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν χρηματοδότηση οφείλουν να απασχολούν στις 31.12.2020 ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν στις 19.3.2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

5. Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση (σε επίπεδο "δεδομένης επιχείρησης" όπως αυτή ορίζεται από την Κοινοτική νομοθεσία και νομολογία) από τη συγκεκριμένη δράση, λαμβάνοντας υπόψη κάθε άλλη άμεση ενίσχυση που θα έχει λάβει δυνάμει της 19.3.2020/C(2020) 1863 ανακοίνωσης, δεν δύναται να ξεπερνάει τις 800.000 ευρώ.

6. Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης είναι 750 εκ ευρώ €. Η Δημόσια Δαπάνη πρόκειται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή. Εφόσον ο διαθέσιμος π/υ δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο των απαιτήσεων των εγκεκριμένων αιτήσεων, αυξάνεται μέχρι την πλήρη κάλυψή τους.

7. Πέραν των αναφερομένων στην Παράγραφο (1) τύπων δανειακών συμβάσεων (επιχειρηματικά δάνεια τακτής λήξης και ομολογιακά δάνεια) δεν είναι επιλέξιμος άλλος τύπος δανειακής σύμβασης, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται σύμβαση καταναλωτικού δανείου, σύμβαση στεγαστικού δανείου, σύμβαση δανείου με παρακράτηση κυριότητας.

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

1. Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ MME ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ COVID 19».

2. Ο δυνητικός λήπτης υποβάλλει μία αίτηση χρηματοδότησης ανά Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, η οποία αφορά στο σύνολο των επιλέξιμων υποχρεώσεών του προς αυτό. Κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης ο λήπτης της ενίσχυσης υποχρεούται σωρευτικά:

i. να συμπληρώσει στο ΠΣΚΕ τα σχετικά πεδία του σημείου «ΥΠΟΒΟΛΗ» όπως αυτά εμφανίζονται στο Παράρτημα Ι

ii. να επισυνάψει στο ΠΣΚΕ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται Παράρτημα VI

iii. να οριστικοποιήσει την αίτηση ώστε αυτή να καταστεί διαθέσιμη προς επεξεργασία σε επόμενο στάδιο.

3. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 15.04.2020 και ώρα 12.00 και έως την 31.08.2020 ώρα 17:00. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης. Εφόσον πρόκειται για κοινοπρακτικό δάνειο, η αίτηση υποβάλλεται κατά τον παραπάνω τρόπο στον εκπρόσωπο (agent) των δανειστών, ο οποίος και αναλαμβάνει την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης. Στην περίπτωση που ο εκπρόσωπος (agent) των δανειστών είναι Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της αλλοδαπής, εκχωρεί την αρμοδιότητα και όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα απόφαση σε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής, ενημερώνοντας προσηκόντως και τον λήπτη της ενίσχυσης.

Προκειμένου να υπάρχει ομαλή ροή υποβολής των αιτήσεων, η έναρξη δυνατότητας υποβολής δίνεται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του δυνητικού λήπτη, ένα ψηφίο ανά ημέρα, με πρώτο το ψηφίο ΕΝΑ (1), ήτοι την πρώτη ημέρα έναρξης των υποβολών αποκτούν δυνατότητα υποβολής τα ΑΦΜ με τελευταίο ψηφίο το 1, τη δεύτερη αποκτούν δυνατότητα υποβολής και τα ΑΦΜ με τελευταίο ψηφίο το 2 κ.ο.κ. έως την δέκατη ημέρα όπου αποκτούν δυνατότητα υποβολής και τα ΑΦΜ με τελευταίο ψηφίο το 0. Από την 11η ημέρα και μέχρι και τις 31.8.2020 δύνανται να υποβάλλουν το σύνολο των ληπτών ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

4. Στην περίπτωση που ο λήπτης της ενίσχυσης έχει ήδη υποβάλει την αίτησή του ηλεκτρονικά και έχει λάβει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης πριν από τη δημοσίευση της παρούσας τροποποίησης δύναται να υποβάλλει στο ΠΣΚΕ αίτημα παράτασης της χρηματοδότησης για 2 επιπλέον μήνες. Κατά την υποβολή του Αιτήματος Παράτασης ο λήπτης της ενίσχυσης υποχρεούται σωρευτικά:

i. να συμπληρώσει στο ΠΣΚΕ τα σχετικά πεδία του σημείου «ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ»

ii. να επισυνάψει στο ΠΣΚΕ εν νέου επικαιροποιημένη την υπεύθυνη δήλωση Β του Παραρτήματος VII (σημείο 4 του Παραρτήματος VI)

iv. να οριστικοποιήσει την αίτηση ώστε αυτή να καταστεί διαθέσιμη προς επεξεργασία σε επόμενο στάδιο.

Αιτήματα Παράτασης που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν επιπλέον ενίσχυση. Κάθε δυνητικός λήπτης ενίσχυσης δύναται να υποβάλλει άπαξ ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, για κάθε εγκεκριμένη αίτηση αυτού.

5. Δυνητικοί λήπτες των Ενισχύσεων οι οποίοι έχουν υποβάλλει ενστάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 10 "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ" δύναται να υποβάλλουν ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένστασης και την κοινοποίηση σε αυτούς του αποτελέσματος της διαδικασίας. Στην περίπτωση που η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρωθεί μετά την 31.8.2020, και μόνο για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι δυνατή κατά παρέκκλιση της προαναφερόμενης προθεσμίας η υποβολή ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία υποβολής ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ καθώς και η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ αυτού, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 31.12.2020.

6. Λήπτες των Ενισχύσεων για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης, όπως αυτή περιγράφεται στο Κεφ. 9 "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ" δεν υποβάλλουν ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ αλλά προσκομίζουν στον οικείο Χρηματοπιστωτικό οργανισμό, προκειμένου να ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση, επικαιροποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση Β, δικαιολογητικό του σημείου 4 του Παραρτήματος VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

7. Καταβολές που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01.04.2020 και αφορούν δόσεις καταβλητέες πριν την έγκριση της αίτησης καλύπτονται από την παρούσα υπουργική απόφαση.

Στην περίπτωση αυτή η καταβολή της ενίσχυσης θεωρείται ότι καλύπτει το εν λόγω διάστημα και τα ήδη καταβεβλημένα ποσά συμψηφίζονται με λοιπές οφειλές του λήπτη στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, με ευθύνη του Ιδρύματος.

8. Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου μετά ζητούμενα δικαιολογητικά.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στη δράση συνιστά επίσης εξουσιοδότηση προς την Διαχειριστική Αρχή, τη ΕΥΔΕ-ΒΕΚ και το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, τα οποία και τηρούνται:

• για τις ανάγκες υλοποίησης της παρούσας δράσης (ενδεικτικά: έλεγχοι και διασταυρώσεις κατά την υποβολή, αξιολόγηση, παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων των ληπτών της ενίσχυσης),

• για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων (δεικτών), καθώς και

• για το σκοπό της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση της εν λόγω δράσης.

9. Ο λήπτης της ενίσχυσης αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότερα στη διεύθυνση e-mail που έχει δηλώσει στο έντυπο Υποβολής επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων προθεσμιών και συνεπειών.

10. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων βάσει του ν. 4624/2019.

8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία του Παραρτήματος VI υποβάλλονται στο ΠΣΚΕ ηλεκτρονικά. Το σύνολο των δικαιολογητικών που θα επισυναφθούν στο ΠΣΚΕ θα πρέπει να έχει συνολικό μέγεθος μικρότερο των 5 MB. Οι ανωτέρω περιορισμοί είναι υποχρεωτικοί. Για την διευκόλυνση των δικαιούχων είναι δυνατή η επισύναψη συμπιεσμένων αρχείων τύπου pdf, zip ή και rar.

9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης ακολουθεί την άμεση διαδικασία και γίνεται από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μέσω του ΠΣΚΕ κατά τη σειρά υποβολής τους στο σύστημα.

Ειδικότερα:

Αιτήσεις χρηματοδότησης οι οποίες κατά το προηγούμενο στάδιο υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και οριστικοποιήθηκαν (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. 7 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ»), είναι διαθέσιμες προς επιβεβαίωση της τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων από τα αρμόδια ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ενώ μέσω του ΠΣΚΕ τα στοιχεία των αιτήσεων είναι διαθέσιμα (σε διάφορες μορφές) για την χρήση τους από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Βάσει των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στο ΠΣΚΕ τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα:

1. Επιβεβαιώνουν την τήρηση ή μη των τυπικών προϋποθέσεων του Κεφ. 4. «ΛΗΠΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», βάσει των αναγραφόμενων στα Δικαιολογητικά που επισυνάπτει ο λήπτης στο ΠΣΚΕ και ενημερώνουν το ΠΣΚΕ με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

2. Προχωρούν στην καταβολή της ενίσχυσης στους λήπτες της ενίσχυσης, σε μηνιαία βάση ανάλογα των προβλέψεων της οικείας δανειακής σύμβασης, ενημερώνοντας για το ποσό της καταβληθείσας επιχορήγησης το ΠΣΚΕ με τον προσφορότερο τρόπο. Σε περίπτωση που η δανειακή/πιστωτική σύμβαση δεν προβλέπει μηνιαίες καταβολές αλλά καταβολές μεγαλύτερου διαστήματος, καταβάλλονται κατ' αναλογία για το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στην παρούσα απόφαση.

Η επιβεβαίωση των σημείων του Κεφ. 4 γίνεται ως ακολούθως:

1. Για το σημείο 4.1. μέσω του δικαιολογητικού του σημείου 1 του Παραρτήματος VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

2. Για το σημείο 4.2. μέσω του δικαιολογητικού του σημείου 3 του Παραρτήματος VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

3. Για το σημείο 4.3. με βάση την Υπεύθυνη Δήλωση, δικαιολογητικό του σημείου 4 του Παραρτήματος VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

4. Για το σημείο 4.4. βάσει των δικαιολογητικών του σημείου 2 του Παραρτήματος VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

5. Για το σημείο 4.5. με βάση την Υπεύθυνη Δήλωση, δικαιολογητικό του σημείου 4 του Παραρτήματος VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

6. Για το σημείο 4.6. ελέγχεται με βάση την Υπεύθυνη Δήλωση, δικαιολογητικό του σημείου 4 του Παραρτήματος VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

7. Για το σημείο 4.7. με βάση την Υπεύθυνη Δήλωση, δικαιολογητικό του σημείου 4 του Παραρτήματος VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ κατά την αξιολόγηση και ηλεκτρονικά από την ΕΡΓΑΝΗ, βάσει των αναγραφόμενων στο Κεφ. 13.

8. Για το σημείο 4.8. με βάση την Υπεύθυνη Δήλωση Β, δικαιολογητικό του σημείου 4 του Παραρτήματος VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

9. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης το αρμόδιο Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, εφόσον διαπιστώσει σχετικές ελλείψεις ή ασάφειες, δύναται να καλεί τους υποψηφίους λήπτες των ενισχύσεων να τροποποιήσουν ή συμπληρώσουν τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημερολογιακές ημέρες και να αναρτά αυτό το ίδιο τα ορθά έγγραφα στο ΠΣΚΕ. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία το Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δύναται να προχωρήσει σε αρνητική αξιολόγηση.

10. Τα υποβαλλόμενα ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ αξιολογούνται μόνο για το σημείο 4.8. με βάση την επικαιροποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση Β, δικαιολογητικό του σημείου 4 του Παραρτήματος VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

11. Εφόσον πρόκειται για κοινοπρακτικά δάνεια προς επιλέξιμες κατά τους όρους της παρούσας επιχειρήσεις, η αίτηση και το σύνολο των αναγκαίων δικαιολογητικών υποβάλλεται στον εκπρόσωπο (agent) των δανειστών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφ. 7.3.

Βάσει των οριστικοποιημένων από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στοιχείων αξιολόγησης στο ΠΣΚΕ, για τις επιχειρήσεις που δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ εκδίδει απόφαση απόρριψης, στην οποία αναγράφεται ποιο ή ποια από τα προανα-φερόμενα σημεία δεν πληρούνται. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα στους αιτούντες. Γ ια τους λήπτες που δεν εκδίδεται απόφαση απόρριψης τεκμαίρεται ότι έχουν λάβει εγκριτική απόφαση. Εφόσον πρόκειται για κοινοπρακτικό δάνειο η αξιολόγηση της αίτησης γίνεται από τον εκπρόσωπο των δανειστών ή σε περίπτωση Χ. Ι. της αλλοδαπής σύμφωνα με το Κεφ. 7.3.

Για τους λήπτες της ενίσχυσης, για τους οποίους το αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι θετικό ενημερώνεται το ΠΣΚΕ για το προβλεπόμενο συνολικό ποσό της ενίσχυσης που τους αναλογεί, ήτοι το ποσό των προ-βλεπόμενων συμβατικών τόκων. Εφόσον πρόκειται για κοινοπρακτικό δάνειο η ενημέρωση αφορά το σύνολο του δανείου. Έκαστος των ληπτών ενημερώνεται για την έγκριση της πρότασης του από την ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ στο ΠΣΚΕ και τη λήψη σχετικού αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού μηνύματος από το Σύστημα με την ένδειξη "Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ (συμπληρώνεται αυτόματα ο αριθμός αίτησης από το ΠΣΚΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συμπληρώνεται αυτόματα ο αριθμός πρόσκλησης από το ΠΣΚΕ) ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (συμπληρώνεται αυτόματα η ημερομηνία οριστικοποίησης αξιολόγησης από το ΠΣΚΕ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (συμπληρώνεται αυτόματα από το ΠΣΚΕ)". Ως ημερομηνία χορήγησης της σχετικής ενίσχυσης λογίζεται η ημερομηνία οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων στο ΠΣΚΕ για την κάθε πρόταση από το οικείο Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Επίσης η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ σε μηνιαία βάση εκδίδει απόφαση έγκρισης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά για το συγκεκριμένο διάστημα η οποία πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου επιλεξιμότητας, δηλ. από 01.07.2020.

Επίσης για τη διαδικασία ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ έκαστος των ληπτών ενημερώνεται για την έγκριση της πρότασης του από την ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ στο ΠΣΚΕ και τη λήψη σχετικού αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού μηνύματος από το Σύστημα με την ένδειξη "ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ (συμπληρώνεται αυτόματα ο αριθμός αίτησης από το ΠΣΚΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συμπληρώνεται αυτόματα ο αριθμός πρόσκλησης από το ΠΣΚΕ) ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (συμπληρώνεται αυτόματα η ημερομηνία οριστικοποίησης αξιολόγησης του αιτήματος παράτασης από το ΠΣΚΕ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (συμπληρώνεται αυτόματα από το ΠΣΚΕ)". Ως ημερομηνία χορήγησης της σχετικής ενίσχυσης (η οποία αφορά στο αίτημα παράτασης χρηματοδότησης) λογίζεται η ημερομηνία οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων στο ΠΣΚΕ για την κάθε πρόταση από το οικείο Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Επίσης η ΕΥ-ΔΕ-ΒΕΚ σε μηνιαία βάση εκδίδει απόφαση έγκρισης των αιτημάτων παράτασης χρηματοδότησης που έχουν αξιολογηθεί θετικά για το συγκεκριμένο διάστημα.

Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης για το σύνολο των υποβληθεισών προτάσεων από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ:

1. Επιβεβαιώνει ότι για το σύνολο των ληπτών της ενίσχυσης το συνολικό ποσό που έλαβε έκαστος δυνάμει του εν λόγω μέτρου ενίσχυσης δεν ξεπερνά τις 800.000 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη και τις λοιπές ενισχύσεις που έχει λάβει η δεδομένη επιχείρηση, δυνάμει του Τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου. Η επιβεβαίωση γίνεται ηλεκτρονικά με έλεγχο των στοιχείων του ΠΣΚΕ και του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ) που τηρεί το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στην περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση του ποσού αναζητείται το ποσό της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στους τόκους της τελευταίας χρονικά εγκεκριμένης προς ενίσχυση κατά την αξιολόγηση δανειακής σύμβασης ή σύμβασης πίστωσης / αλληλόχρεου, βάσει της ημερομηνίας οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο ΠΣΚΕ. Η επιστροφή του ποσού γίνεται εντόκως με το επιτόκιο του επιχορηγούμενου δανείου. Σε αυτή την περίπτωση ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης.

2. Προβαίνει σε δειγματοληπτικό έλεγχο των ληπτών της ενίσχυσης αναφορικά με το μέγεθος αυτών (ήτοι επιβεβαίωση του χαρακτήρα τους ως MME). Για το σκοπό αυτό δύναται να ζητήσει από τον λήπτη της ενίσχυσης κάθε είδους πρόσθετο δικαιολογητικό.

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Συστήνεται Επιτροπή Ενστάσεων με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η διαδικασία ενστάσεων ακολουθεί το άρθρο 43 παρ. 7 της υπ' αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (Β' 5968) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ο ενδιαφερόμενος δύναται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης να υποβάλει διοικητική ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999) μέσω του ΠσΚΕ προκει-μένου να εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων. Η ηλεκτρονική υποβολή της ένστασης γίνεται στο ΠΣΚΕ με συμπλήρωση των σχετικών πεδίων του σημείου "ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ". Ο τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών είναι ίδιος με τον περιγραφόμενο στο κεφάλαιο 8 "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ".

Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται μέσω του ΠΣΚΕ. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων εκδίδονται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών και γνωστοποιούνται στη ΔΑ και στο δικαιούχο (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) προκειμένου να προχωρήσει σε έκδοση συμπληρωματικής εγκριτικής απόφασης, και στο οικείο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, σε περίπτωση αναίρεσης της αρχικής αξιολόγησης, ώστε αυτό να προχωρήσει στην καταβολή της σχετικής ενίσχυσης. Επίσης κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με την ένδειξη "Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ (συμπληρώνεται αυτόματα ο αριθμός αίτησης από το ΠΣΚΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συμπληρώνεται αυτόματα ο αριθμός πρόσκλησης από το ΠΣΚΕ) ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ/ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ (συμπληρώνεται αυτόματα η ημερομηνία οριστικοποίησης αξιολόγησης από το ΠΣΚΕ)" αλλά και μέσω του ΠΣΚΕ, ώστε να λαμβάνουν εγκαίρως γνώση για τα αποτελέσματα εξέτασης της ένστασης.

Με την ίδια ακριβώς διαδικασία ο ενδιαφερόμενος δύναται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ να υποβάλει διοικητική ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999) μέσω του ΠΣΚΕ προκειμένου να εξεταστεί από την Επιτροπή Ενστάσεων. Η ηλεκτρονική υποβολή της ένστασης γίνεται στο ΠΣΚΕ με συμπλήρωση των σχετικών πεδίων του σημείου "ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ". Ο τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών είναι ίδιος με τον περι-γραφόμενο στο κεφάλαιο 8 "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ".

Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται μέσω του ΠΣΚΕ. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων εκδίδονται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών και γνωστοποιούνται στη ΔΑ και στο δικαιούχο (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) προκειμένου να προχωρήσει σε έκδοση συμπληρωματικής εγκριτικής απόφασης, και στο οικείο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, σε περίπτωση αναίρεσης της αρχικής αξιολόγησης, ώστε αυτό να προχωρήσει στην καταβολή της σχετικής ενίσχυσης. Επίσης κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με την ένδειξη "Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ (συμπληρώνεται αυτόματα ο αριθμός αίτησης από το ΠΣΚΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συμπληρώνεται αυτόματα ο αριθμός πρόσκλησης από το ΠΣΚΕ) ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ/ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ (συμπληρώνεται αυτόματα η ημερομηνία οριστικοποίησης αξιολόγησης από το ΠΣΚΕ)" αλλά και μέσω του ΠΣΚΕ, ώστε να λαμβάνουν εγκαίρως γνώση για τα αποτελέσματα εξέτασης της ένστασης.

Ως ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης λογίζεται η ημερομηνία οριστικοποίησης της αξιολόγησης στο ΠΣΚΕ.

11. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ -ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΡΩΝ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Για την υλοποίηση της δράσης με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών χρηματοδότησης της υπόψη δράσης και μέχρι την έκδοση της απόφασης ένταξης της στο ΕΠΑΝΕΚ, η δράση εγγράφεται στη ΣΑ 027/2 του ΠΔΕ συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Προκειμένου να καταβληθεί η δημόσια επιχορήγηση στους λήπτες της ενίσχυσης ορίζεται η ακόλουθη διαδικασία:

11.1. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ Α' ΔΟΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

1. Κάθε Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο συμμετέχει στη δράση ανοίγει Καταθετικό λογαριασμό ειδικού σκοπού με τίτλο "ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ TOY COVID19', υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Η διαχείριση του εν λόγω λογαριασμού από τους εμπλεκόμενους φορείς γίνεται με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση, η οποία αποτελεί και εξουσιοδότηση προς τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα να διαχειρίζονται τον εν λόγω λογαριασμό. Εφόσον πρόκειται για κοινοπρακτικό δάνειο το αίτημα μεταφοράς πιστώσεων συμπεριλαμβάνεται από τον εκπρόσωπο των δανειστών στο συνολικό αίτημα αυτού, ώστε να μπορεί στη συνέχεια να γίνει από αυτό, εσωτερικά, η μεταφορά στα λοιπά Πιστωτικά Ιδρύματα, κατά το ποσοστό συμμετοχής ενός εκάστου στο κοινοπρακτικό δάνειο.

2. Στη συνέχεια υποβάλλει στην ΕΥΔΕ-ΒΕΚ αίτημα μεταβίβασης πιστώσεων που αφορά την μεταβίβαση της Α' δόσης της δημόσιας επιχορήγησης. Για κάθε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα η Α' δόση αντιστοιχεί στο 40% των επιλέξιμων δαπανών (τόκων πλέον εισφοράς) του ενεργού χαρτοφυλακίου δανείων του για τους συγκεκριμένους επιλέξιμους τύπους δανείων, των επιλέξιμων ΚΑΔ και επιχειρήσεων (MME). Στην ίδια επιστολή αναγράφεται ο αριθμός του Καταθετικού λογαριασμού ειδικού σκοπού του φορέα προκειμένου να καταβληθούν τα σχετικά ποσά.

3. Η μεταφορά των πιστώσεων του ΠΔΕ στους ανωτέρω καταθετικούς λογαριασμούς, κατά την α' και τις επόμενες δόσεις επιχορήγησης, πραγματοποιείται με τη διαδικασία άνευ υπολόγου. Ειδικότερα πραγματοποιείται με απευθείας μεταφορά της πίστωσης από το ενάριθμο του έργου στο ΠΔΕ, στον Καταθετικό λογαριασμό ειδικού σκοπού κάθε Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος, από την ΓΔΟΥ του ΥΠΑΝΕΠ σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία πληρωμών του ΠΔΕ. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ΔΕΝ μπορούν να αξιοποιήσουν τα χρήματα αυτά για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέρα από το σκοπό της παρούσας δράσης.

4. Η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ αιτείται με σύμφωνη γνώμη της προς την ΓΔΟΥ του ΥΠΑΝΕΠ, τη μεταφορά του ποσού κάθε δόσης στον ειδικό λογαριασμό που έχει ανοίξει το Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

5. Βάσει των επιλέξιμων προς ενίσχυση δανειακών συμβάσεων, το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα μεταφέρει από τον εν λόγω λογαριασμό στους λογαριασμούς των ληπτών των ενισχύσεων μέσω των οποίων εξοφλούνται τα επιλέξιμα δάνεια, τα ποσά που τους αναλογούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 3 του κεφαλαίου 6 περιόδου και την αντίστοιχη εισφορά του ν. 128/1975. Τα ποσά που καταβάλλονται στους λήπτες των ενισχύσεων με την Α' δόση Επιχορήγησης είναι αυτά που αντιστοιχούν στην περίοδο χρήσης της Α' δόσης και μέχρι αυτή να καταστεί μικρότερη από το 20% της δημόσιας επιχορήγησης που καταβλήθηκε με την Α' δόση. Εφόσον πρόκειται για κοινοπρακτικό δάνειο η πίστωση στους λογαριασμούς των ληπτών γίνεται με τη μεταφορά του συνολικού ποσοστού των τόκων αρχικά από τον εκπρόσωπο των δανειστών στα λοιπά κοινοπρακτούντα μέλη και στη συνέχεια με πίστωση των λογαριασμών του λήπτη σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα χωριστά.

6. Το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ενημερώνει το ΠΣΚΕ για το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που έκαστος λήπτης έλαβε συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία (π.χ. ποσό, ημερομηνία καταβολής, αριθμός δανειακής σύμβασης ένδειξη ενδιάμεσης ή τελικής καταβολής) με τον πλέον πρόσφορο τρόπο, όπως η ηλεκτρονική ανταλλαγή αρχείων, η απευθείας συμπλήρωση, κ.α. Εφόσον πρόκειται για κοινοπρακτικό δάνειο η ενημέρωση γίνεται από τον εκπρόσωπο των δανειστών.

11.2. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ Β' ΔΟΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Για την Β' δόση της δημόσιας επιχορήγησης, η οποία αντιστοιχεί στο 30% της αναλογούσας συνολικής δημόσιας επιχορήγησης ανά Χρηματοπιστωτικό "Ιδρυμα, τα Χρηματοπιστωικά Ιδρύματα υποβάλλουν στη ΕΥΔΕ-ΒΕΚ αίτημα μεταβίβασης, εφόσον το διαθέσιμο ποσό της δημόσιας επιχορήγησης που βρίσκεται κατατεθειμένο στον αντίστοιχο ειδικό λογαριασμό τους είναι χαμηλότερο από το 20% της δημόσιας επιχορήγησης που καταβλήθηκε με την Α' δόση. Το ως άνω ποσοστό προκύπτει με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία, από το ΠΣΚΕ στην επιλογή «Εκταμιεύσεις», όπου το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα οφείλει να έχει εισαγάγει όλα τα αναφερόμενα στοιχεία. Το αίτημα συνοδεύεται:

• από κατάσταση, με βάση τα στοιχεία του ΠΣΚΕ, η οποία περιλαμβάνει ανά δικαιούχο ενίσχυσης τη συνολική ήδη καταβληθείσα δημόσια δαπάνη καθώς και την ημερομηνία καταβολής της,

• τα αποδεικτικά καταβολής (extraits) ή κίνηση του Ειδικού λογαριασμού των ποσών της δημόσιας επιχορήγησης που έχουν ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους της ενίσχυσης.

Σύμφωνα με τα πιστοποιημένα στοιχεία η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ μεριμνά υποβάλλοντας σχετικό αίτημα με σύμφωνη γνώμη της στη ΓΔΟΥ του ΥΠΑΝΕΠ για τη καταβολή του ποσού σε κάθε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα με πίστωση του ειδικού λογαριασμού αυτού.

Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης στους λήπτες σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 11.1, εδ. 4, 5 και 6.

11.3. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Για την αποπληρωμή της Γ' δόσης της δημόσιας επιχορήγησης, η οποία αντιστοιχεί στο υπόλοιπο της αναλο-γούσας συνολικής δημόσιας επιχορήγησης, τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στην ΕΥΔΕ-ΒΕΚ αίτημα μεταβίβασης, εφόσον το διαθέσιμο ποσό της δημόσιας επιχορήγησης που βρίσκεται κατατεθειμένο στον αντίστοιχο ειδικό λογαριασμό τους είναι χαμηλότερο από το 20% της δημόσιας επιχορήγησης που καταβλήθηκε με την Β' δόση. Το ως άνω ποσοστό προκύπτει με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία, από το ΠΣΚΕ στην επιλογή «Εκταμιεύσεις», όπου το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα οφείλει να έχει εισαγάγει όλα τα αναφερόμενα στοιχεία. Το αίτημα συνοδεύεται:

• από κατάσταση, με βάση τα στοιχεία του ΠΣΚΕ, η οποία περιλαμβάνει ανά λήπτη ενίσχυσης τη συνολική ήδη καταβληθείσα δημόσια δαπάνη καθώς και την ημερομηνία καταβολής της,

• τα αποδεικτικά καταβολής (extraits) ή κίνηση Ειδικού λογαριασμού των ποσών της δημόσιας επιχορήγησης που έχουν ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους της ενίσχυσης.

Σύμφωνα με τα πιστοποιημένα στοιχεία, η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ μεριμνά υποβάλλοντας σχετικό αίτημα με σύμφωνη γνώμη της στη ΓΔΟΥ του ΥΠΑΝΕΠ για τη καταβολή του ποσού σε κάθε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα με πίστωση του ειδικού λογαριασμού αυτού. Το ποσό της αποπληρωμής αντιστοιχεί στην αναλογούσα δημόσια επιχορήγηση όπως έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο του αιτήματος αποπληρωμής, αφού αφαιρεθεί η ήδη καταβληθείσα δημόσια δαπάνη της Α' και Β' δόσης.

Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης στους λήπτες σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 11.1, εδ. 4, 5 και 6.

Το κάθε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα με την ολοκλήρωση των καταβολών αρμοδιότητας του, υποβάλλει στη ΕΥΔΕ-ΒΕΚ κατάσταση, η οποία περιλαμβάνει:

• τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό, τις καταβληθεί-σες δόσεις της δημόσιας επιχορήγησης με τις αντίστοιχες ημερομηνίες καταβολής τους, καθώς και το τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο (τα οποίο μπορεί να προέρχεται και από καταθέσεις ενδεχόμενων επιστροφών πληρωμών) στον ειδικό λογαριασμό.

• τα υπόλοιπα αποδεικτικά καταβολής (extraits) των ποσών της δημόσιας επιχορήγησης που έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους της ενίσχυσης βάσει της κίνησης του Ειδικού λογαριασμού.

Για όλες τις διαδικασίες του παρόντος κεφαλαίου τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα βεβαιώνουν την ακρίβεια/ ορθότητα των αποστελλομένων στοιχείων.

Η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ λαμβάνοντας υπόψη και τα καταχωρημένα στο ΠΣΚΕ στοιχεία, από την επιλογή «Εκταμιεύσεις» και με βάση τα στοιχεία που έχει εισαγάγει το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, προχωρεί σε εκκαθάριση και κλείσιμο αρχικά της προκηρυσσόμενης δράσης και κατόπιν των ειδικών λογαριασμών. Τα τυχόν αδιάθετα ποσά των ανωτέρω ειδικών λογαριασμών αποτελούν έσοδο του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Για το σκοπό αυτό τα ως άνω ποσά θα κατατίθενται στον υφιστάμενο στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών νομικών προσώπων σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΠΔΕ.

Σε κάθε περίπτωση μετά την τελική καταβολή της ενίσχυσης στον λήπτη αυτός ενημερώνεται για το συνολικά καταβληθέν ποσό με τον πλέον πρόσφορο τρόπο από το ΠΣΚΕ.

12. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ -ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι λήπτες της ενίσχυσης είναι υπεύθυνοι για την ορθή τήρηση των όρων και περιορισμών της παρούσας πρόσκλησης. Όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν την εκτέλεση του έργου (π.χ. δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα αναγραφόμενα στην αίτηση, δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά) πρέπει να τηρούνται από τη ΕΥΔΕ-ΒΕΚ τόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου εκτέλεσης του έργου όσο και μετά απ' αυτή, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών μετά την τελευταία καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης.

12.1. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

Οι δείκτες εκροής που χαρακτηρίζουν τη δράση είναι οι ακόλουθοι:

- CO01 - Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται: 100.000 (μοναδιαία ΑΦΜ)

- CO02 - Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις: 100.000 (μοναδιαία ΑΦΜ)

- CO05 - Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται: 5.000

(από το σύνολο των επιχειρήσεων που ενισχύονται, ο αριθμός εκείνων -μοναδιαία ΑΦΜ- που έχουν συσταθεί τα τελευταία 5 έτη βάσει της έναρξης λειτουργίας).

(Η δράση αναμένεται να συμβάλει στον μακροσκοπικό δείκτη αποτελέσματος του ΕΠΑΝΕΚ: Τ4212-Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) των 9 στρατηγικών τομέων της χώρας, οποίος δεν στοχοθετείται σε επίπεδο δράσης)

13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΗΠΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ο λήπτης της ενίσχυσης έχει τις κάτωθι μακροχρόνιες υποχρεώσεις:

α) οφείλει να απασχολεί στις 31.12.2020 τουλάχιστον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.03.2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Για τον λόγο αυτό, εντός του Ιανουαρίου του 2021 η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ υποχρεούται να πραγματοποιήσει έλεγχο επιβεβαίωσης της προαναφε-ρόμενης υποχρέωσης. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Οι λήπτες που δεν διατήρησαν την απασχόληση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. 6, υποχρεούνται σε ολική επιστροφή της επιχορήγησης εκτός εάν προβούν στην εκ των υστέρων τήρηση αυτής για τις 31.01.2021 . Προς τούτο η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ εκδίδει σχετικές οδηγίες.

β) Μέχρι 31.10.2020 οφείλει να προσκομίσει στο οικείο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα τα ακόλουθα πιστοποιητικά: (α) Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών και (β) πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση, ή θέση σε εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών. Η χορήγηση των ανωτέρω εγγράφων μπορεί να γίνεται, κατά περίπτωση, είτε από το Γ.Ε.ΜΗ. είτε από τα κατά τόπον αρμόδια πρωτοδικεία για τις 31.12.2019 ή για την περίοδο που προηγείται της χορήγησης της ενίσχυσης. Η περίοδος αναφοράς του εν λόγω εγγράφου εξαρτάται από το χρόνο για τον οποίο ελέγχεται η επιχείρηση ως μη προβληματική. Το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα αναρτά το συγκεκριμένο έγγραφο στο ΠΣΚΕ και σε περίπτωση μη προσκόμισης από το λήπτη της ενίσχυσης ενημερώνει την ΕΥΔΕ-ΒΕΚ, η οποία εκδίδει απόφαση ολικής ανάκτησης της επιχορήγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση Δημοσιονομικών Διορθώσεων. Ο υπολογισμός των τόκων ανάκτησης για τη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.

γ) Επίσης οι λήπτες των ενισχύσεων υποχρεούνται να:

- τηρούν τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση

- μην ενισχύονται από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τμήματος αυτής

- πραγματοποιούν το σύνολο των ενεργειών μέσω του ΠΣΚΕ διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων

- λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και να αποδέχονται τη συμπερίληψη τους στον κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η οικεία ΕΥΔ στις διαδικτυακές πύλες www.ependyseis.gr,www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα XII του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης

- αποδέχονται να δημοσιευτούν, σχετικές πληροφορίες σχετικά με την ενίσχυση που τους χορηγήθηκε, σύμφωνα με τη φόρμα του Παραρτήματος VIII της παρούσας απόφασης (σημείο 34 της 19.3.2020/C(2020) 1863).

δ) Για τον έλεγχο των μακροχρονίων υποχρεώσεων όπως αναφέρονται στα σημεία (α) και (β) ανωτέρω, ο λήπτης της ενίσχυσης, υποχρεούται να αποστέλλει στην ΕΥΔΕ-ΒΕΚ όλα τα σχετικά έγγραφα που ζητούνται από αυτήν. Σε περίπτωση μη προσκόμισης αυτών επιβάλλεται επιστροφή του συνόλου της δημόσιας επιχορήγησης.

ε) Κατά την υλοποίηση μιας πράξης, ο λήπτης της ενίσχυσης ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία:

i. παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο του, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματα της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση,

ii. τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (ελάχιστο μέγεθος A3), που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο.

στ) Ο λήπτης της ενίσχυσης, οφείλει να παράσχει κάθε στοιχείο και πληροφορία που αφορούν στο έργο ακόμα και μετά τη λήξη της Δράσης, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτίμησης και αξιολόγησης της Δράσης, στα αρμόδια όργανα.

ζ) Όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία των δαπανών του έργου τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική μερίδα καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και στη συνέχεια για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης της επιχορήγησης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου, της ΕΥΔΕ ΒΕΚ, της ΕΔΕΛ ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος και τούτο ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών της παραγωγικής επένδυσης.

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

η) Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της δημόσιας επιχορήγησης από τον λήπτη της ενίσχυσης σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 126829/EΥΘΥ1217/8.12.2015 (1) (Β' 2784) εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά στην παρούσα, όπως στην περίπτωση υπερβάσης του ορίου σώρευσης.

14. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΛΗΠΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Μετά την ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) η οικεία διαχειριστική αρχή (Δ.Α) η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του επιχειρησιακού προγράμματος σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, θέτει στη διάθεση του δικαιούχου και των ληπτών ενίσχυσης πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την υλοποίηση πράξεων αντίστοιχα.

Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου αναπτύσσει επί μέρους δραστηριότητες με αντικειμενικό σκοπό τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων (οικονομία αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα).

Η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ στο πλαίσιο της υποχρέωσής της για τη διασφάλιση της τήρησης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των πόρων του προγράμματος, αλλά και ο δικαιούχος αναλαμβάνουν όλες τις ενέργειες, οι οποίες απαιτούνται για την παρακολούθηση της τήρησης της υποχρέωσης του δικαιούχου και των ληπτών των ενισχύσεων.

Η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ ενημερώνει σχετικά την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και το ΟΠΣ (Τεχνικό Δελτίο Έργου, Δελτία Επίτευξης Δεικτών, Δελτία Δαπανών κλπ) και διατηρεί φακέλους με όλες τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται, οι οποίοι φυλάσσονται κατά τα προανα-φερθέντα επί 10 έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των πράξεων.

Η παρακολούθηση της τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων του Κεφαλαίου 13 και λοιπών δεσμεύσεων και των ληπτών των ενισχύσεων γίνεται από την ΕΥΔΕ-ΒΕΚ με διοικητική επαλήθευση ηλεκτρονικά βάσει στοιχείων που αποστέλλονται από άλλα πληροφοριακά συστήματα (ΕΡΓΑΝΗ, TAXIS κλπ) των ή βάσει διασταύρωσης στοιχείων βάσεων δεδομένων, ενώ δύναται να ζητούνται από τους λήπτες των ενισχύσεων δικαιολογητικά που επιτρέπουν την επαλήθευση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

Δειγματοληπτικά είναι δυνατόν να γίνει επαλήθευση πέραν της ΕΥΔΕ-ΒΕΚ και της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και από άλλα όργανα του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ έχει το δικαίωμα διενέργειας όχι μόνο δειγματοληπτικών αλλά και στοχευμένων επανελέγχων μετά την ολοκλήρωση έκαστου έργου.

Γ ια τη διοικητική επαλήθευση ο δικαιούχος υποχρεού-ται να υποβάλλει τα δικαιολογητικά, τα οποία ζητούνται.

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Γ ια την πληροφόρηση των δυνητικών ληπτών λειτουργεί γραφείο ενημέρωσης, Τηλ: 1520, (ώρες γραφείου 09:00-17:00) e-mail: [email protected], URL www.mindev. gov.gr όπου και θα αναρτηθούν τα βασικά στοιχεία του προγράμματος και menu συχνών ερωτήσεων/απαντήσεων. Τυχόν ερωτήματα θα διατυπώνονται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση [email protected] gge.gr. Για τεχνικά θέματα της εφαρμογής οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο HELPDESK (γραφείο υποστήριξης) που λειτουργεί η ΜΟΔ, τηλ: 210-7787940, [email protected] (ώρες γραφείου 09:00-17:00).

16. ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΑΝΑΚΤΗΣΗ

Σε ό,τι αφορά σε παρατυπίες, διακοπή της ενίσχυσης καθώς και σε ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην με αρ. 126829/EΥΘΥ1217/8.12.2015 (1) κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του ν. 4314/2014» (Β' 2784).

Σημειώνεται ότι η Δ.Α. / ο Δικαιούχος, στο πλαίσιο της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις θα διαβιβάζει στοιχεία που περιέχουν υπόνοια απάτης στις αρμόδιες αρχές. Λεπτομερής αναφορά για την «Καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις» υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο https://www.espa.gr/el/Pages/ staticAntiFraudPolicy .aspx.

17. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (προκύπτει από την ηλεκτρονική καταχώρηση στο ΠΣΚΕ των σχετικών πεδίων από τον δυνητικό λήπτη της ενίσχυσης)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΟΡΙΣΜΟΣ MME

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ MME ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ε.Ε.

Άρθρο 2
Τροποποιήσεις παραρτημάτων της αναλυτικής πρόσκλησης

1. Για τη συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ MME ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, τα στοιχεία για τον προσδιορισμό της κατηγορίας επιχείρησης υπολογίζονται σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕ 2003/361/EC σχετικά με τον ορισμό των MME.

2. Το Παράρτημα VI αντικαθίσταται ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Α/Α

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1

κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης).

2

Για τον έλεγχο της μη προβληματικότητας της επιχείρησης, την 31-12-2019, όπως ορίζεται στο Παράρτημα ... “Ορισμός Προβληματικών Επιχειρήσεων” και βάση των οριζομένων στην 19.3.2020/C(2020) 1863 ανακοίνωση, όπως ισχύει:

1) Υπεύθυνη δήλωση λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα με την νομική μορφή, το μέγεθος και το είδος βιβλίων της επιχείρησης) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σημείο Α του Παραρτήματος . “Ορισμός Προβληματικών Επιχειρήσεων”:

- είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών

- είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

2) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης αυτής ότι :

i. κατά την 31-12-2019 η επιχείρηση δεν υπαγόταν σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου υπαγωγής της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της και

ii. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο ή έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.

Σε περίπτωση τροποποίησης των απαιτήσεων που θέτει η 19.3.2020/C(2020) 1863 ανακοίνωση, όπως ισχύει, τα δικαιολογητικά του εν λόγω σημείου τροποποιούνται αναλόγως.

Σε περίπτωση ελέγχου προβληματικότητας πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης τα δικαιολογητικά του σημείου (1) και (2) τροποποιούνται ως προς την περίοδο/ημερομηνία στην οποία αφορούν.

Σε περίπτωση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ο έλεγχος θέσης τους μπορεί να γίνει μόνο βάσει του γεγονότος ότι:

Ι Η επιχείρηση δεν υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία

ΙΙ Η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο ή έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.

3

Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ

4

Υπεύθυνες δηλώσεις του Παραρτήματος VII

3. Το σημείο (4) στο Α ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ του Παραρτήματος VII αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική ή δεν ήταν προβληματική στις 31.12.2019 βάσει των οριζομένων στην 19.3.2020/C(2020) 1863 ανακοίνωση, όπως αυτή ισχύει».

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα Παραρτήματα που επισυνάπτονται στην υπ' αρ. 37674/10.4.2020 απόφαση «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19 (Β' 1291), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις υπ' αρ. 40286/22.4.2020 (Β' 1560), 44417/6.5.2020 (Β' 1769) και 63890/22.6.2020 (Β' 2486) όμοιες αποφάσεις.

Άρθρο 3

Η παρούσα να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http:// www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων www.mindev. gov.gr

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ


Taxheaven.gr