Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ Θ 822/2020 Απόρριψη - Εικονικά τιμολόγια. Τυχόν ποινικές ευθύνες του λογιστή δεν απαλλάσσουν τον επιχειρηματία

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-07-2020 ]
Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ , Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

ΔΕΔ Θ 822/2020
Απόρριψη - Εικονικά τιμολόγια. Τυχόν ποινικές ευθύνες του λογιστή δεν απαλλάσσουν τον επιχειρηματία

Θεσσαλονίκη, 17.05.2020
Αριθμός απόφασης: 822


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α8 - ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εγνατία 45
Ταχ. Κώδικας: 54630 - Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313-333254
ΦΑΞ: 2313-333258
E-Mail: [email protected]

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
β. Του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 1440/27-04-2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/1.9.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την από και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή των α) , ΑΦΜ και της , ΑΦΜ , ως εκκαθαριστών και πρώην εταίρων (ετερόρρυθμου και ομόρρυθμου αντίστοιχα) της λυθείσας εταιρίας με την επωνυμία « » με ΑΦΜ: και β), ΑΦΜ ενεργούσας για τον εαυτό της ως αλληλεγγύως υπεύθυνο πρόσωπο (εκκαθαρίστρια και πρώην ομόρρυθμος εταίρος) κατά της υπ' αριθ οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 (διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2013) και της υπ' αριθ οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού/επιβολής προστίμου φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2014, της υπ' αριθ οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2013 και της υπ' αριθ. οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικού έτους 2014, της υπ' αριθ πράξης επιβολής προστίμου Φ.Π.Α. (άρθρο 79 ν. 4472/2017) διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2013 και της υπ' αριθ πράξης επιβολής προστίμου Φ.Π.Α. (άρθρο 79 ν.4472/2017) φορολογικού έτους 2014 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Την υπ' αριθ οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 (διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2013) και την υπ' αριθ οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού/επιβολής προστίμου φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2014, την υπ' αριθ οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2013 και την υπ' αριθ οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικού έτους 2014, την υπ' αριθ πράξη επιβολής προστίμου Φ.Π.Α. (άρθρο 79 ν. 4472/2017) διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2013 και την υπ' αριθ πράξη επιβολής προστίμου Φ.Π.Α. (άρθρο 79 ν. 4472/2017) φορολογικού έτους 2014 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, των οποίων ζητείται η ακύρωση.

6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α8 - Επανεξέτασης όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής των α), ΑΦΜ και της , ΑΦΜ , ως εκκαθαριστών και πρώην εταίρων
(ετερόρρυθμου και ομόρρυθμου αντίστοιχα) της λυθείσας εταιρίας με την επωνυμία « » με ΑΦΜ: και β) , ΑΦΜ ενεργούσας για τον εαυτό της ως αλληλεγγύως υπεύθυνο πρόσωπο (εκκαθαρίστρια και πρώην ομόρρυθμος εταίρος) η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθ οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 (διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ επιβλήθηκε στη λυθείσα επιχείρηση με την επωνυμία « » με ΑΦΜ: ..........φόρος ποσού 1.672,99 €, πλέον πρόσθετου φόρου ανακρίβειας (προστίμου άρθρου 58 Κ.Φ.Δ. και τόκων άρθρου 53 Κ.Φ.Δ.) 1.715,81 €, δη σύνολο φόρων, τελών και εισφορών για καταβολή 3.388,80 €, κατόπιν προσθήκης στη φορολογητέα ύλη της αξίας των δέκα (10) εκδοθέντων από αυτήν εικονικών φορολογικών στοιχείων, για συναλλαγές ανύπαρκτες στο σύνολό τους, συνολικής καθαρής αξίας 17.029,99 €.

Με την υπ' αριθ οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού/επιβολής προστίμου φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ επιβλήθηκε στην ανωτέρω επιχείρηση φόρος ποσού 1.255,70 €, πλέον προστίμου άρθρου 58 Κ.Φ.Δ. 627,85 €, δη σύνολο φόρων, τελών και εισφορών για καταβολή 1.883,55 €, κατόπιν προσθήκης στη φορολογητέα ύλη της αξίας των οκτώ (8) εκδοθέντων από αυτήν εικονικών φορολογικών στοιχείων, για συναλλαγές ανύπαρκτες στο σύνολό τους, συνολικής καθαρής αξίας 3.044,70 €.

Με την υπ' αριθ οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ επιβλήθηκε στην ανωτέρω επιχείρηση φόρος ποσού 3.249,90 €, πλέον πρόσθετου φόρου ανακρίβειας (προστίμου άρθρου 58α Κ.Φ.Δ. και τόκων άρθρου 53 Κ.Φ.Δ.) ποσού 3.333,10 €, δη σύνολο φόρου για καταβολή 6.583,00 €, ενώ εξαλείφθηκε το υπόλοιπο φόρου για έκπτωση ποσού 534,00 €, κατόπιν προσθήκης στις φορολογητέες εκροές της αξίας των προαναφερθέντων εικονικών φορολογικών στοιχείων, εκδοθέντων από αυτήν, συνολικής καθαρής αξίας 17.029,99 € πλέον Φ.Π.Α. 3.783,88 €.

Με την υπ' αριθ οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικού έτους 2014 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ επιβλήθηκε στην ανωτέρω επιχείρηση φόρος ποσού 1.234,28 €, πλέον προστίμου άρθρου 58Α Κ.Φ.Δ. 617,14 €, δη σύνολο φόρου για καταβολή 1.851,42 €, κατόπιν προσθήκης στις φορολογητέες εκροές της αξίας των προαναφερθέντων εικονικών φορολογικών στοιχείων, εκδοθέντων από αυτήν, συνολικής καθαρής αξίας 3.044,70 € πλέον Φ.Π.Α. 700,28 €.

Με την υπ' αριθ πράξη επιβολής προστίμου Φ.Π.Α. (άρθρο 79 ν. 4472/2017) διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ επιβλήθηκε στην ανωτέρω επιχείρηση πρόστιμο ποσού 1.891,94 €, ήτοι το 50% του φόρου που δεν απέδωσε ως εκδότης εικονικών φορολογικών στοιχείων, ήτοι 3.783,88 € * 50 % = 1.891,94 €.

Με την υπ' αριθ πράξη επιβολής προστίμου Φ.Π.Α. (άρθρο 79 ν. 4472/2017) φορολογικού έτους 2014 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ επιβλήθηκε στην ανωτέρω επιχείρηση πρόστιμο ποσού 350,14 €, ήτοι το 50% του φόρου που δεν απέδωσε ως εκδότης εικονικών φορολογικών στοιχείων, ήτοι 700,28 € * 50 % = 350,14 €.

Οι εν λόγω πράξεις εδράζονται επί των από εκθέσεων μερικού ελέγχου φόρου εισοδήματος (Ν. 2238/1994 και Ν. 4172/2013), μερικού επιτόπιου ελέγχου Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000) και μερικού ελέγχου προστίμου Φ.Π.Α. (άρθρο 79 Ν. 4472/2017) της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, σε εκτέλεση των υπ' αριθ και εντολών ελέγχου του Προϊσταμένου της.

Οι προσφεύγοντες, με την υπό κρίση ενδικοφανή, ζητούν την ακύρωση των παραπάνω πράξεων προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους:

• Εσφαλμένη εφαρμογή άρθρων 23, 24, 25 και 66 του ν. 4174/2013 ως προς τη φορολογία εισοδήματος και των άρθρων 48 και 49 του ν. 2859/2000 ως προς τη φορολογία του Φ.Π.Α..

• Απαλλαγή από κάθε φορολογική επιβάρυνση και καταλογισμός του ποσού στον πραγματικό εκδότη των φορολογικών στοιχείων , δυνάμει του άρθρου 40 ν. 3220/2004, ο οποίος της παρείχε λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες βάσει του από Ιδιωτικού Συμφωνητικού Σύμβασης Έργου Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης. Ο τελευταίος εκμεταλλευόμενος τόσο την πλήρη επαγγελματική απειρία της όσο και την παντελή άγνοιά της ως προς την τήρηση των λογιστικών και φορολογικών στοιχείων μιας εταιρείας, έστησε αυτή τη φορολογική απάτη προς ίδιον όφελος, πιστεύοντας ότι δεν θα γίνει αντιληπτός.

• Η φορολογική αρχή επικαλείται την ΣτΕ 3159/2007 ενώ έπρεπε να εφαρμόσει τα νομολογηθέντα με την ΣτΕ 963/2012, συνεπώς υφίσταται πλημμελής αιτιολογία.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «Η Φορολογική Διοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου».

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «Η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, εντός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής των απόψεων του φορολογούμενου ή, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει τις απόψεις του, την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1. Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται με βάση έκθεση ελέγχου την οποία συντάσσει η Φορολογική Διοίκηση. Η έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει εμπεριστατωμένα και αιτιολογημένα τα γεγονότα, τα στοιχεία και τις διατάξεις τις οποίες έλαβε υπόψη της η Φορολογική Διοίκηση για τον προσδιορισμό του φόρου. Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου μαζί με την έκθεση ελέγχου κοινοποιούνται στον φορολογούμενο».

Επειδή, η συνευθύνη της προσφεύγουσας επιχείρησης, δια ενεργειών και παραλείψεων της διαχειρίστριας , ΑΦΜ κρίθηκαν με την υπ' αριθ απόφαση της Υπηρεσίας μας, κατόπιν της υπ' αριθ ενδικοφανούς προσφυγής.

Από την προαναφερόμενη απόφαση της Υπηρεσίας μας ( ) προκύπτει ότι η ίδια η ......................, ΑΦΜ , ως νόμιμος εκπρόσωπος της λυθείσας εταιρίας με την επωνυμία «....................... » με ΑΦΜ: παρείχε στον πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης. Μάλιστα ο τελευταίος είχε υπό την κατοχή του και στέλεχος στοιχείων της επιχείρησης.

Επειδή, η τυχόν αστική, πειθαρχική και ποινική ευθύνη του λογιστή δεν απαλλάσσει τον επιτηδευματία από τη δική του ευθύνη.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι «1. Η Φορολογική Διοίκηση έχει την εξουσία να επαληθεύει, να ελέγχει και να διασταυρώνει την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων εκ μέρους του φορολογούμενου, την ακρίβεια των φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται σε αυτήν και να επιβεβαιώνει τον υπολογισμό και την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, διενεργώντας έλεγχο σε έγγραφα, λογιστικά στοιχεία και στοιχεία γνωστοποιήσεων και παρόμοιες πληροφορίες, θέτοντας ερωτήσεις στον φορολογούμενο και σε τρίτα πρόσωπα, ερευνώντας εγκαταστάσεις και μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διαδικασίες και χρησιμοποιώντας μεθόδους που προβλέπονται στον Κώδικα. ...»

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 2238/1994 ορίζεται ότι: «1. Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατομική ή εταιρική επιχείρηση εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα που αναφέρονται στο άρθρο 48.»

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 2238/1994 ορίζεται ότι: «1. Ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές αυτών.»

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: «1. Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. ...»

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1071/2003 με θέμα: «Υπαγωγή σε φόρο εισοδήματος της αξίας εκδοθέντων εικονικών τιμολογίων» ορίζεται ότι: «Σας γνωρίζουμε ότι αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, της φορολογικής αντιμετώπισης από τον έλεγχο, ως προς τη φορολογία εισοδήματος, φερόμενων ακαθαρίστων εσόδων εκ της έκδοσης εικονικών ως προς τη συναλλαγή τιμολογίων, εκδόθηκε η αριθ. 727/2002 γνωμοδότηση του Β' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Σύμφωνα με την εν λόγω γνωμοδότηση, εφ' όσον ο εικονικώς φερόμενος ως επιτηδευματίας ή έχων πράγματι συναλλαγές και εκδίδων εικονικά στοιχεία πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών δεν υπέβαλε φορολογική δήλωση ή δεν συμπεριέλαβε τα σχετικά εισοδήματα στις δηλώσεις του, θα υπέβαλε φορολογική δήλωση ή δεν συμπεριέλαβε τα σχετικά εισοδήματα στις δηλώσεις του, θα ληφθεί υπ' όψη και θα υπαχθεί σε φόρο εισοδήματος (μέσω των οικείων καταλογιστικών πράξεων) η συνολική αξία των εκδοθέντων εικονικών στοιχείων και όχι μόνο η τυχόν αμοιβή για την έκδοση και διάθεση των στοιχείων αυτών, στο πλαίσιο των διατάξεων περί εξωλογιστικού προσδιορισμού του εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 2298/94. Την παραπάνω γνωμοδότηση, η οποία έγινε αποδεκτή από τον κ. Γενικό Γραμματέα, σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας και εφαρμογή στις σχετικές περιπτώσεις.»

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 3 του ν. 2859/2000 ορίζεται ότι: «3. Εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια ή ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων, τα οποία τηρεί ο υπόχρεος στο φόρο, αναφορικά με τη φορολογητέα αξία, τα ποσοστά ή τις εκπτώσεις του φόρου, ο Προϊστάμενος ΔΟΥ προβαίνει στον προσδιορισμό τους με βάση τα υπόψη του στοιχεία και ιδίως:

α) τα ακαθάριστα έσοδα που προσδιορίζονται ύστερα από έλεγχο στη φορολογία εισοδήματος, τις αγορές και τις σχετικές με το φόρο του παρόντος νόμου δαπάνες,

β) τα συναφή στοιχεία που προκύπτουν από τον έλεγχο άλλων φορολογιών από πληροφορίες που διαθέτει ή περιέρχονται σ' αυτόν. Η ανεπάρκεια ή ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και της φορολογίας εισοδήματος.»

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2523/1997 ορίζεται ότι: «1. Στο Φ.Π.Α. όταν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι ο υποκείμενος στο φόρο, ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασμό του, διενήργησε έκπτωση φόρου εισροών ή έλαβε επιστροφή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Φ.Π.Α., ή ως εκδότης δεν απέδωσε φόρο, με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο ισόποσο με το τριπλάσιο του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή δεν απέδωσε, ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή.»

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ. 2 περ. δ' του ν. 4174/2013 οριζόταν από 26/07/2013 έως 17/10/2015 οπότε καταργήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4337/2015 ότι: «δ) Στο Φ.Π.Α., όταν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι ο υποκείμενος στο φόρο, ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασμό του, διενήργησε έκπτωση φόρου εισροών ή έλαβε επιστροφή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Φ.Π.Α., ή ως εκδότης δεν απέδωσε φόρο, με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή δεν απέδωσε, ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται και στα πρόσωπα που έλαβαν επιστροφή φόρου με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσαν οι ίδιοι.»

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4472/2017 ορίζεται ότι: «1. Για παραβάσεις για τις οποίες προβλέπεται η επιβολή προστίμων του άρθρου 6 του ν. 2523/1997 (Α'179) και της περίπτωσης δ' της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013 (Α'170), για τις οποίες κατά την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος (σ.σ. 13.5.2017) δεν έχουν εκδοθεί οι οριστικές πράξεις επιβολής προστίμων, δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα των προαναφερομένων διατάξεων, αλλά επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή που δεν αποδόθηκε, ανεξάρτητα εάν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή.»

Επειδή, οι από εκθέσεις μερικού ελέγχου φόρου εισοδήματος (Ν. 2238/1994 και Ν.4172/2013), μερικού επιτόπιου ελέγχου Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000) και μερικού ελέγχου προστίμου Φ.Π.Α. (άρθρο 79 Ν. 4472/2017) της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, στις οποίες εδράζονται οι προσβαλλόμενες πράξεις, αναγράφουν τις διατάξεις εκείνες που αποτελούν το νόμιμο έρεισμα για την έκδοση των προσβαλλόμενων πράξεων, εκτίθενται λεπτομερώς τα πραγματικά περιστατικά και οι διαπιστώσεις του ελέγχου, κρίνονται βάσιμες και αιτιολογημένες.

Κατά συνέπεια, βάσει όλων των ανωτέρω ορθώς στην φορολογητέα ύλη του φόρου εισοδήματος και του Φ.Π.Α. συμπεριλήφθηκε η αξία των ανωτέρω εικονικών τιμολογίων και περαιτέρω υπολογίστηκε το πρόστιμο του άρθρου 79 του ν. 4472/2017.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της υπ' αριθ. πρωτ / ενδικοφανούς προσφυγής των α) ,ΑΦΜ και της , ΑΦΜ , ως εκκαθαριστών και πρώην εταίρων (ετερόρρυθμου και ομόρρυθμου αντίστοιχα) της λυθείσας εταιρίας με την επωνυμία « » με ΑΦΜ: και β), ΑΦΜ ενεργούσας για τον εαυτό της ως αλληλεγγύως υπεύθυνο πρόσωπο (εκκαθαρίστρια και πρώην ομόρρυθμος εταίρος).

Υπ' αριθ οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 (διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2013)
 

Διαφορά φόρου 1.672,99€
Πρόσθετος φόρος ανακρίβειας (Πρόστιμο άρθρου 58 Κ.Φ.Δ. και τόκοι άρθρου 53 Κ.Φ.Δ.) 1.715,81€
Σύνολο φόρων, τελών και εισφορών για καταβολή 3.388,80€


Υπ' αριθ οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού/επιβολής προστίμου φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2014
 

Διαφορά φόρου 1.255,70€
Πρόστιμο άρθρου 58 Κ.Φ.Δ. 627,85€
Σύνολο φόρων, τελών και εισφορών για καταβολή 1.883,55€


Υπ' αριθ οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2013
 

Διαφορά φόρου 3.249,90€
Πρόσθετος φόρος ανακρίβειας (Πρόστιμο άρθρου 58Α Κ.Φ.Δ. και τόκοι άρθρου 53 Κ.Φ.Δ.) 3.333,10€
Σύνολο φόρων, τελών και εισφορών για καταβολή 6.583,00€
Μη αναγνώριση υπόλοιπου φόρου για έκπτωση 534,00€


Υπ' αριθ οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικού έτους 2014
 

Διαφορά φόρου 1.234,28€
Πρόστιμο άρθρου 58Α Κ.Φ.Δ. 617,14€
Σύνολο φόρων, τελών και εισφορών για καταβολή 1.851,42€


Υπ' αριθ πράξη επιβολής προστίμου Φ.Π.Α. (άρθρο 79 ν. 4472/2017) διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2013
 

Πρόστιμο 1.891,94€


Υπ' αριθ ... πράξη επιβολής προστίμου Φ.Π.Α. (άρθρο 79 ν. 4472/2017) φορολογικού έτους 2014
 

Πρόστιμο 350,14€
Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στους υπόχρεους.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης