Αποτελέσματα live αναζήτησης

11677/2020 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των κατ' εξαίρεση λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων

Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την 14803/18.9.2020.
Σύμφωνα με το άρθρο 190 του ν. 4764/2020, ορίζεται ότι:
"Τα ποσά οικονομικής ενίσχυσης που καταβάλλονται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11677/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού (Β΄ 3073), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου εβδομηκοστού δεύτερου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), στα τουριστικά καταλύματα συνεχούς λειτουργίας για λόγους δημοσίου συμφέροντος, κατ’ εξαίρεση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας που επιβλήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.20035/22.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών (Β΄ 897), όπως τα καταλύματα αυτά εξειδικεύονται με την υπ’ αριθμ. 5052/24.03.2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού (Β΄ 1018), είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής ενημερότητας εφαρμόζεται το άρθρο 83 του ν.δ. 356/1974 (A΄ 90) περί συμψηφισμού και το άρθρο 12 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) περί βεβαίωσης οφειλής. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των γενικών διατάξεων περί ασφαλιστικής ενημερότητας, εφαρμόζονται το άρθρο 24 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73), η υπ’ αριθμ. 15435/913/23.4.2020 υπουργική απόφαση (Β΄ 1559) και οι οικείες διατάξεις περί συμψηφισμού οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο διατάκτης της πληρωμής, κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πληρωμής, ορίζει ρητά ότι η καταβολή αυτή εμπίπτει στο παρόν άρθρο. Ημερομηνία έναρξης υπολογισμού για τα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης του παρόντος είναι η 24η Μαρτίου 2020."Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

11677/2020
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των κατ' εξαίρεση λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων


11677/2020 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των κατ' εξαίρεση λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. 11677/2020

(ΦΕΚ Β' 3073)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 1 του άρθρου εβδομηκοστού δεύτερου «Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση των κατ' εξαίρεση λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων» της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) "Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (A' 84), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104).
β. Της παρ. 3 του άρθρου μόνου της υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020» (Β' 987).
γ. Του άρθρου μόνου της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27530/29.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών (Β' 987) έως και τις 31.5.2020.» (Β'1633).
δ. Της παρ. 4 του άρθρου εξηκοστού έβδομου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α' 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α'83).
ε. Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42) και ιδίως της περ. ζ' της παρ. 2 και της περ. ε' της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76).
στ. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, "Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α' 112).
ζ. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).
η. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α' 157).
θ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).
ι. Της υπ' αρ. 340/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β'3051).

2. Τον Πίνακα του άρθρου 2 της υπ' αρ. 5052/24.3.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού «Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ' εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι» (Β' 1018), όπως αυτός αντικαταστάθηκε από την υπ' αρ. 5890/10.04.2020 όμοια απόφαση «Τροποποίηση της υπ' αρ. 5052/24.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού με τίτλο ''Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ' εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι (Β' 1018)''» (Β' 1295).

3. Την υπ' αρ. 11265/16.7.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης επιφέρει δημοσιονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού ύψους 3.000.000 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των ΑΛΕ 2310889001 και 2310989899 του Ειδικού Φορέα 1045501-0000000 οικονομικού έτους 2020,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς τα κατ' εξαίρεση λειτουργούντα τουριστικά καταλύματα

1. Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς τα τουριστικά καταλύματα συνεχούς λειτουργίας που περιλαμβάνονται στον Πίνακα του άρθρου 2 της υπ' αρ. 5052/24.3.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού (Β' 1018), όπως αντικαταστάθηκε με τη υπ' αρ. 5890/10.04.2020 όμοια απόφαση (Β' 1295).

2. Το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1, αφορά στο χρονικό διάστημα για το οποίο κρίθηκε αναγκαία η λειτουργία ανά Περιφερειακή Ενότητα της χώρας τουριστικών καταλυμάτων για λόγους δημοσίου συμφέροντος, κατ' εξαίρεση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας που επιβλήθηκε με την υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/22.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών (Β' 897). Προσδιορίζεται δε, για κάθε τουριστικό κατάλυμα του ως άνω Πίνακα, ως ποσοστό 35% επί της διαφοράς του κύκλου εργασιών μηνός Απριλίου 2019 και Απριλίου 2020, υπολογιζόμενο σε τριακοστά επί των ημερών λειτουργίας έκαστου τουριστικού καταλύματος.

Άρθρο 2
Διαδικασία και δικαιολογητικά χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης


1. Το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.

2. Προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την εν λόγω οικονομική ενίσχυση θα πρέπει να προσκομίσουν στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού τα κάτωθι δικαιολογητικά:
- Τιμολόγιο επιχορήγησης.
- Επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος του τουριστικού καταλύματος/επιχείρησης.
- Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.
- Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης.
- Πιστοποιητικό περί μη λύσης.
- Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί μη ενεχυρίασης ή εκχώρησης, καθώς και περί της ισχύουσας ηλεκτρονικής διεύθυνσης του τουριστικού καταλύματος/επιχείρησης.
- Αρ. τραπεζικού λογαριασμού δικαιούχου σε μορφή IBAN που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο.
- Περιοδική δήλωση ΦΠΑ μηνός Απριλίου 2019 και Απριλίου 2020 (αρχική και τροποποιητικές).
- Σε περίπτωση που το τουριστικό κατάλυμα/επιχείρηση ανήκει σε όμιλο επιχειρήσεων, βεβαίωση ως προς το ύψος του κύκλου εργασιών για την ίδια ως άνω περίοδο (Απρίλιος 2019 με Απρίλιο 2020), η οποία υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του τουριστικού καταλύματος/επιχείρησης και συνοδεύεται από τα αντίστοιχα ισοζύγια.


Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υπουργός Τουρισμού
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης