Αποτελέσματα live αναζήτησης

46543/2020 Κυρώσεις σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης ληξιαρχικών γεγονότων

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-07-2020 ]
Κατηγορία: Λοιπά , Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

46543/2020
Κυρώσεις σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης ληξιαρχικών γεγονότων

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2020
Αρ. Πρωτ.: 46543

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥNΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας : 101 83, Αθήνα
Πληροφορίες : 213 136 1034,1369,1257

Εγκύκλιος: 251

Θέμα: «Κυρώσεις σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης ληξιαρχικών γεγονότων.»


Σχετ.: α. Οι διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4674/2020 (53Α ΄).
β. Η αριθμ. 37430/2020 Απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών.

Σας γνωρίζουμε ότι στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 2724, τεύχος Β΄ δημοσιεύτηκε η κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών αριθμ. 37430/2020 «Καθορισμός διαδικασίας και τρόπου καταβολής των προστίμων του άρθρου 49 του ν. 344/1976 (Α΄ 143)», κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53).

Σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 344/1976, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν. 4674/2020, για τη δήλωση γεγονότων κατ’ άρθρο 14 παρ. 1, 20 παρ. 1 και 29 παρ. 1 του ν. 344/1976, μετά την παρέλευση αντιστοίχως της μηνιαίας, δεκαήμερης και σαρανταήμερης προθεσμίας καταβάλλεται παράβολο ύψους τριάντα ευρώ (30 €), ενώ μετά την παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από τότε που συνέβη το γεγονός καταβάλλεται παράβολο εξήντα ευρώ (60 €).

Ειδικότερα:

α. καταβάλλεται από τον υπόχρεο προς δήλωση παράβολο δημοσίου τριάντα ευρώ (30 €) για:
- Γέννηση, η οποία δηλώνεται μετά το πέρας των δέκα (10) ημερών από τότε που συνέβη ο τοκετός,
- Γάμο, ο οποίος δηλώνεται μετά το πέρας των σαράντα (40) ημερών από τότε που τελέστηκε,
- Μεταβολή αστικής κατάστασης (άρθρο 14 ν. 344/1976), η οποία δηλώνεται μετά το πέρας των τριάντα (30) ημερών από τη συντέλεσή της και

β. καταβάλλεται από τον υπόχρεο προς δήλωση παράβολο δημοσίου εξήντα ευρώ (60 €), όταν η γέννηση, ο γάμος και η μεταβολή αστικής κατάστασης δηλωθούν μετά το πέρας των ενενήντα (90) ημερών από τότε που συνέβη το γεγονός.

Όταν οι υπόχρεοι προς δήλωση είναι περισσότεροι, η δήλωση κάποιου εξ αυτών απαλλάσσει τους λοιπούς.

Η καταβολή των ανωτέρω παραβόλων πραγματοποιείται, μέσω της διαδικασίας έκδοσης παραβόλων, με τη χρήση της εφαρμογής του e-paravolo της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Για την καταβολή των εν λόγω παραβόλων χορηγείται, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.aade.gr της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και της διαδικτυακής πύλης www.gsis.gr της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης μοναδικός ψηφιακός κωδικός πληρωμής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-paravolo). Ειδικότερα τα εν λόγω παράβολα εντάσσονται στο e-paravolo, https://www.gsis.gr/e-paravolo, ως ακολούθως:

Φορέας Δημοσίου: "Οριζόντια Παράβολα"

Κατηγόρια Παραβόλου: "Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές σε μη φορολογικά έσοδα και παράβολα"

Τύπος Παραβόλου:
I. "ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΓΑΜΟΥ, ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (πέραν της 10ημερης/ 40ήμερης /30ημερης προθεσμίας)" και
II. "ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΓΑΜΟΥ, ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (πέραν του 90ημερου από τότε που συνέβη το γεγονός)".


Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπρόθεσμη καταχώριση του σχετικού γεγονότος σε ληξιαρχική πράξη, αποτελεί η εξόφληση του e-paravolo, από τον υπόχρεο προς δήλωση.

Εφεξής παύει να ισχύει οποιοδήποτε άλλο παράβολο ή πρόστιμο για την εκπρόθεσμη δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων.

Προξενεία - Ειδικό Ληξιαρχείο

Δεν επιβάλλονται κυρώσεις, και ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου (e-paravolo) για την εκπρόθεσμη δήλωση σε ελληνικό Προξενείο ή στο Ειδικό Ληξιαρχείο, της γέννησης ή του γάμου Ελλήνων πολιτών που έλαβαν χώρα στην αλλοδαπή, όταν η γέννηση ή ο γάμος έχουν ήδη δηλωθεί στις αλλοδαπές αρχές και έχουν συνταχθεί αλλοδαπές ληξιαρχικές πράξεις.

Τούτο, επειδή οι αλλοδαπές ληξιαρχικές πράξεις για τη γέννηση, το γάμο (ή το θάνατο) Έλληνα/ Ελληνίδας έχουν αποδεικτική ισχύ και στην Ελλάδα, εφόσον έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που ορίζει ο νόμος του τόπου σύνταξης αυτών [άρθρο 41 ν. 344/1976, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 1250/1982 (Α΄ 46)].

Ωστόσο, επιβάλλονται κυρώσεις και απαιτείται η καταβολή παραβόλου (e-paravolo), σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα, για την εκπρόθεσμη δήλωση στο Προξενείο ή στο Ειδικό Ληξιαρχείο της μεταβολής αστικής κατάστασης, κατά το άρθρο 14 του ν. 344/1976, Έλληνα/δας, είτε έλαβε χώρα στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή.

Ειδικώς για την αναγνώριση δεδικασμένου αλλοδαπού τίτλου που αφορά μεταβολή αστικής κατάστασης το εκπρόθεσμο άρχεται από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης.

Τέλος επισημαίνουμε, με δεδομένο ότι δεν υφίσταται απόφαση του Υπουργού Υγείας που να βεβαιώνει την έλλειψη κίνδυνου εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID19,εξακολουθούν να ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 1 του άρθρου εικοστού τέταρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), και, ως εκ τούτου, δεν επιβάλλονται πρόστιμα για την εκπρόθεσμη δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων, έως και την 14η-9-2020.

Εν όψει των ανωτέρω, η παρούσα ισχύει από την 15η-9-2020.
 


Ο Υφυπουργός Εσωτερικών
Θεόδωρος Λιβάνιος

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης