Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/2/οικ. 14497/2020 Άμεσες ενέργειες των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων για αποστολή στοιχείων

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-07-2020 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/2/οικ. 14497/2020
Άμεσες ενέργειες των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων για αποστολή στοιχείων

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2020
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/2/οικ. 14497

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15, 106 74, Αθήνα
Τηλ.:, 2131306026, 2131313385
Fax: 2131306037

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Άμεσες ενέργειες των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων για αποστολή στοιχείων»


Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 146Α του Ν. 3528/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.17 του άρθρου 53 του ν. 4674/2020 «Τα πειθαρχικά συμβούλια είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν ανά τετράμηνο το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο για την πορεία και την έκβαση των πειθαρχικών υποθέσεων, από την εισαγωγή τους σε αυτά μέχρι την έκδοση της πειθαρχικής απόφασης.». Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του Π.Δ. 133/2017 (ΦΕΚ Α’ 161, Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης) στις αρμοδιότητες του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ανήκουν «…… γ) Η παρακολούθηση της πορείας των πειθαρχικών υποθέσεων που εισάγονται στα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια. δ) Η τήρηση στοιχείων για την σύσταση και συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων.».

Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνέχεια της εγκυκλίου μας με αριθμ. πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/1/οικ.2118/14.1.2020 (ΑΔΑ: 9Ξ3846ΜΤΛ6-Ψ6Η) παρακαλούμε για την αποστολή των σχετικών στοιχείων από τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια. Επισημαίνεται ότι λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας COVID-19 η συγκεντρωτική αποστολή των στοιχείων που αφορούν το χρονικό διάστημα δύο τετραμήνων, από 01-01-2020 έως 31-08-2020 θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 10-09-2020.

Ως εκ τούτου καλούνται τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια να προβούν στη συμπλήρωση και αποστολή του αρχείου Excel με τίτλο «Στοιχεία πειθαρχικών υποθέσεων Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων», που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας (www.ypes.gr) στη διαδρομή Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα → Πειθαρχικά Συμβούλια (https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/peitharchikasymvoylia), στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] . Η αποστολή του αρχείου να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά και υπό μορφή Excel.

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ EXCEL

Στο πρώτο φύλλο του αρχείου Excel με τίτλο «Στοιχεία ΠΠΣ» καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με:
- τον αριθμό των υποθέσεων που θα έχουν εκδικασθεί από 01-01-2020 έως 31-08-2020
- τον αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων την 31-08-2020
- λειτουργικά προβλήματα που ενδεχομένως υπάρχουν και καθυστερούν την εκδίκαση των πειθαρχικών υποθέσεων
- την ημερομηνία εισόδου κάθε εκδικασθείσας υπόθεσης στο οικείο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (βάσει της ημερομηνίας πρωτοκόλλου του εισερχομένου εγγράφου)
- την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για κάθε εκδικασθείσα υπόθεση
- την εκδοθείσα απόφαση για κάθε εκδικασθείσα υπόθεση σε πρώτο βαθμό (επιλογή από συγκεκριμένη λίστα)
- την εκδοθείσα απόφαση για κάθε εκδικασθείσα υπόθεση σε δεύτερο βαθμό (επιλογή από συγκεκριμένη λίστα)

Στο δεύτερο φύλλο του αρχείου Excel με τίτλο «Στοιχεία για αργία» καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με:
- την ημερομηνία εισόδου κάθε διεκπεραιωθείσας υπόθεσης στο οικείο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (βάσει της ημερομηνίας πρωτοκόλλου του εισερχομένου εγγράφου)
- την ημερομηνία έκδοσης γνωμοδότησης ή έκδοσης απόφασης για κάθε διεκπεραιωθείσα υπόθεση
- το θέμα κάθε διεκπεραιωθείσας υπόθεσης (επιλογή από συγκεκριμένη λίστα)
- τον αριθμό των υποθέσεων αργίας που θα έχουν εξεταστεί από 01-01-2020 έως 31-08-2020
- τον αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων αργίας την 31-08-2020

Η εν λόγω ενημέρωση κρίνεται ως απαραίτητη προκειμένου η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών να έχει πλήρη εικόνα για την πορεία των πειθαρχικών υποθέσεων στα οικεία Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια, ώστε να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα με στόχο τη βελτιστοποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
Η Γενική Γραμματέας
Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης