Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας της Κ.Ε.Ε.Ε. 2661/2020 Νομιμότητα λήψης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση ΑΕ περί αύξησης του κεφαλαίου εντός ορισμένης προθεσμίας και την παράταση αυτής - Ανάκληση της απόφασης

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-07-2020 ]
Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ., Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας της Κ.Ε.Ε.Ε. 2661/2020
Νομιμότητα λήψης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση ΑΕ περί αύξησης του κεφαλαίου εντός ορισμένης προθεσμίας και την παράταση αυτής - Ανάκληση της απόφασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/νση: Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα, Τηλ: (210) 3387104 (-06), Fax: 36.22.320
e-mail: [email protected], http://www.uhc.gr

Προς όλα τα Επιμελητήρια της Χώρας

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2020
Αρ. Πρωτ.: 2661

Σας αποστέλλουμε συνημμένα Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, η οποία αφορά στην νομιμότητα λήψης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση ανώνυμης εταιρείας περί αύξησης του κεφαλαίου εντός ορισμένης προθεσμίας και την παράταση αυτής εντός της αρχικά προσδιορισθείσας προθεσμίας, καθώς επίσης και την ανάκληση της απόφασης περί αύξησης του κεφαλαίου.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.
 
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Σταύρος Βαρδαλάς
Δικηγόρος


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ανώνυμη εταιρεία, μέλος Επιμελητηρίου, υπέβαλε στο ΓΕΜΗ πρακτικό ΓΣ των μετόχων της για αύξηση του κεφαλαίου της, η καταβολή του οποίου επρόκειτο να γίνει εντός διμήνου. Προ της παρέλευσης του διμήνου η ΓΣ της εταιρείας παρέτεινε την προθεσμία καταβολής για ένα άλλο δίμηνο. Προ της παρέλευσης του τελευταίου αυτού χρόνου, η ΓΣ της εταιρείας ανακάλεσε την απόφαση της αύξησης και ταυτόχρονα έλαβε άλλη απόφαση αύξησης με χρονικό όριο καταβολής ένα δίμηνο, το οποίο παρέτεινε προ της λήξεως του διμήνου για ένα άλλα δίμηνο. Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου θεώρησε μη νόμιμη την παράταση αυτή και έκρινε ότι τέτοιας μορφής παράταση είναι δυνατό να δοθεί με απόφαση του ΔΣ και όχι της ΓΣ κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 20 παρ. 9 και 21 παρ. 5 και 6 και δεν μπορεί η παράταση να υπερβεί τον ένα μήνα. Η εταιρεία διαμαρτύρεται διότι θεωρεί μη σύννομη την ερμηνεία αυτή της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου.

Οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 4548/2018 έχουν ως εξής: «Άρθρο 20: 1. Το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρείας. 2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ. ... 5. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. 6. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Κατά τη σύσταση της εταιρείας η καταβολή πιστοποιείται είτε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία είτε από το διοικητικό συμβούλιο. ... 9. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21.».

Το άρθρο 21 έχει ως εξής: «1. Μερική καταβολή του κεφαλαίου, κατά την έννοια του παρόντος νόμου, θεωρείται η καταβολή κατά τη σύσταση της εταιρείας, καθώς και η καταβολή σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής, με ταυτόχρονη ανάληψη της υποχρέωσης για καταβολή της υπόλοιπης αξίας της μετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. ... 5. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής οποιασδήποτε δόσης του υπολοίπου της αξίας των μετοχών, το διοικητικό συμβούλιο τάσσει στο μέτοχο που δεν έχει καταβάλει προθεσμία ενός (1) μηνός, με την προειδοποίηση, ότι σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας αυτής οι μη αποπληρωθείσες μετοχές θα ακυρωθούν και οι τυχόν καταβολές που έλαβαν χώρα παραμένουν στην εταιρεία ως ποινική ρήτρα. Η ως άνω προθεσμία θα πρέπει να κοινοποιηθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο στους μη καταβάλλοντες μετόχους. ... 6. Η μη εμπροθέσμως καταβληθείσα εισφορά οφείλεται εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο έως την ακύρωση των μετοχών. Στο καταστατικό της εταιρείας ή στην απόφαση για αύξηση κεφαλαίου μπορεί να προβλέπεται η κατάπτωση περαιτέρω ποινικών ρητρών για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς. Άλλες αξιώσεις της εταιρείας σε βάρος των υπερήμερων μετόχων δεν αποκλείονται. ...».

Από τα παραπάνω προκύπτουν τα ακόλουθα: Η Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας, ως το ανώτατο όργανο διοίκησής της (και εκ του Νόμου αρμόδιο όργανο για την υπό έρευνα περίπτωση), μπορεί να λάβει απόφαση περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας, που ορίζει περιοριστικά ο Νόμος και που αποφασίζει, όσον αφορά στην ακριβή προθεσμία καταβολής, η Γενική αυτή Συνέλευση, δηλαδή εντός προθεσμίας από 14 ημέρες μέχρι 4 μήνες (η προθεσμία, εφόσον δεν προβλέπεται στον νόμο, μπορεί να είναι είτε συνεχής είτε διακεκομμένη). Η προθεσμία άρχεται από την καταχώριση της περί αύξησης απόφασης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και καταβληθεί η αύξηση, τότε η εμπρόθεσμη καταβολή πιστοποιείται. Εφόσον πάλι υπάρχει σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν καταβληθεί η αύξηση, τότε η μη καταβολή πρέπει, επίσης, να πιστοποιείται. Πιστοποίηση εμπρόθεσμης καταβολής ή μη καταβολής δεν χρειάζεται όταν δεν υπάρχει σχετική περί αύξησης απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η πιστοποίηση της αύξησης γίνεται εντός ενός μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 20, με έκθεση ορκωτού λογιστή και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση ύπαρξης εν ισχύει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί αύξησης του κεφαλαίου εντός μιας προσδιορισθείσας προθεσμίας, εντός της οποίας η αύξηση αυτή δεν καταβλήθηκε, οπότε έχουμε εκπρόθεσμη καταβολή, τότε έχουν εφαρμογή οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 21 ως άνω, δηλαδή, επιγραμματικά, το Διοικητικό Συμβούλιο δίδει προθεσμία ενός μηνός πέραν της κανονικής προθεσμίας (η οποία ήδη έχει παρέλθει) για την καταβολή της αύξησης, η οποία οφείλεται με τον νόμιμο τόκο.

Επί του δοθέντος πραγματικού και με βάση τις απόψεις της υπηρεσίας ΓΕΜΗ και της εταιρείας μέλους του Επιμελητηρίου επί του ως άνω θέματος, θα πρέπει να αναφερθούν τα ακόλουθα:

1. Δεν προβλέπεται πλέον στο Νόμο 4548/2018 η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου για ένα μήνα ακόμη από το Δ.Σ. της εταιρείας, όπως όριζε η παρ. 4 του άρθρου 11 του κ.ν. 2190/1920. Κατά συνέπεια ορθά αποφασίζεται η παράταση της προθεσμίας καταβολής από την Γ.Σ. της εταιρείας, το οποίο είναι το κατ' εξοχήν ανώτατο όργανο της εταιρείας με ευρείες αρμοδιότητες, η δε απόφασή του επί του θέματος αυτού είναι νόμιμη, εφόσον λαμβάνεται μέσα στα απώτατα όρια του τετραμήνου, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 20 του Νόμου 4548/2018.

2. Η ανάκληση της απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου νομίμως γίνεται, επίσης, μέσα στην προθεσμία των τεσσάρων μηνών καταβολής του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου, συνεπώς δεν υπάρχει ανάγκη εφαρμογής των παραγράφων 5 & 6 του άρθρου 21 του Ν.4548/2018, τα οποία εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, γεγονός, το οποίο, όμως, δεν υφίσταται εν προκειμένω, εφόσον η απόφαση για την αύξηση αυτή έχει ήδη ανακληθεί.

3. Η νομική υπηρεσία θεωρεί, επίσης, πως ενδεχόμενη καθυστερημένη καταχώρηση στο ΓΕΜΗ του πρακτικού της Γ.Σ. περί ανάκλησης της αύξησης (δηλαδή μετά την λήξη του τετραμήνου της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου), πέρα από τις τυχόν διοικητικές κυρώσεις, που μπορεί να συνεπάγεται, δεν δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα, εφόσον αυτή γίνεται τουλάχιστον εντός της μηνιαίας προθεσμίας, που προβλέπεται για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του ποσού του κεφαλαίου της αύξησης (παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν.4548/2018) και κατά αυτό τον τρόπο ισοδυναμεί με έμμεση πιστοποίηση περί μη καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λόγω ανάκλησης της

4. Στα πλαίσια, βέβαια, της τυπικής νομιμότητας και για την προστασία των τρίτων, τα συμφέροντα των οποίων εξυπηρετεί η δημοσιότητα του ΓΕΜΗ, η παραπάνω πιστοποίηση (περί μη καταβολής ολοκλήρου του κεφαλαίου), θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί από το Δ.Σ. της εταιρείας αμέσως μετά από την απόφασης της Γ.Σ. περί ανάκλησης της αύξησης, ώστε να πιστοποιείται ότι πράγματι δεν έχει καταβληθεί κανένα μέρος του κεφαλαίου αυτής, με δεδομένο ότι η ανάκληση της αύξησης κεφαλαίου, αποφασίζεται από την Γ.Σ. της εταιρείας, πάντα στο τέλος της τετράμηνης προθεσμίας καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν επιβάλλεται ρητά από τον Νόμο.

Ενόψει των ανωτέρω, η νομική υπηρεσία της ΚΕΕΕ θεωρεί νόμιμη την λήψη απόφασης από την ΓΣ μιας ανώνυμης εταιρείας περί αύξησης του κεφαλαίου εντός ορισμένης προθεσμίας και την παράταση αυτής εντός της αρχικά προσδιορισθείσας προθεσμίας, όπως επίσης και την ανάκληση της απόφασης περί αύξησης του κεφαλαίου, λαμβανόμενης εντός της τετραμήνου νόμιμης προθεσμίας για την καταβολή της αύξησης χωρίς περαιτέρω συνέπειες, όσον αφορά στην νομιμότητα της διαδικασίας αυτής.

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Σταύρος Βαρδαλάς

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης