Αποτελέσματα live αναζήτησης

οικ. 29408/682/17.7.2020 Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23103/478/13-06-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»» (Β' 2274)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-07-2020 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

οικ. 29408/682/17.7.2020
Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23103/478/13-06-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»» (Β' 2274)

Αθήνα, 17/7/2020
Α.Π.: οικ. 29408/682

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 10110, Αθήνα
Τηλ.: 2131516 -091, 093.-073, -037

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23103/478/13-06-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»» (Β' 2274)

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται συμπληρωματικές διευκρινίσεις για την εφαρμογή του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τη συμπλήρωση της αίτησης/δήλωσης ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από τις επιχειρήσεις - εργοδότες αναφορικά με τη Β' ΦΑΣΗ, ως ακολούθως:

Προκειμένου για τον υπολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης της βραχυχρόνιας εργασίας, στους εργαζόμενους που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α της με αριθμ πρωτ. οικ. 23103/478/13-06-2020 ΚΥΑ οι επιχειρήσεις-εργοδότες καλούνται να δηλώσουν:

α) τις μικτές μηνιαίες αποδοχές με πλήρη απασχόληση, δηλαδή τον ονομαστικό μισθό του εργαζόμενου για ολόκληρο το μήνα (ανεξαρτήτως του διαστήματος που εντάσσεται ο εργαζόμενος στον Μηχανισμό), όπως αυτός αποτυπώνεται στον πίνακα προσωπικού-έντυπο Ε4 που έχει υποβληθεί στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» (χωρίς προσαυξήσεις για τυχόν εργασία, νύχτα ή Κυριακές και χωρίς πρόσθετες αμοιβές όπως οικειοθελείς παροχές κ.λ.π).

Στην περίπτωση όπου υπάρχουν πρόσθετες αποδοχές πέραν του ονομαστικού μισθού, αυτές βαρύνουν πλήρως τους εργοδότες.

β) τις καθαρές αποδοχές, που θα καταβάλλονταν στον εργαζόμενο για το χρονικό διάστημα ένταξής του στον Μηχανισμό, αν εργαζόταν με πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση-εργοδότη, προ φόρων και εισφοράς αλληλεγγύης, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου.

Επισημαίνεται ότι δεν δηλώνονται στο σύστημα οι καθαρές αποδοχές που αντιστοιχούν σε προσαυξήσεις για τυχόν εργασία, νύχτα ή Κυριακές και πρόσθετες αμοιβές όπως οικειοθελείς παροχές κ.λ.π.

γ) τις καταβαλλόμενες αποδοχές στον εργαζόμενο για το χρονικό διάστημα ένταξής του στον Μηχανισμό που αφορούν τις μειωμένες ώρες εργασίας του, όπως αυτές αποτυπώνονται στις αιτήσεις/δηλώσεις ένταξής στον Μηχανισμό σε συνδυασμό με το υποβληθέν έντυπο Ε4: πίνακας προσωπικού-συμπληρωματικός ωραρίου. Οι αποδοχές αφορούν καθαρές πληρωτέες αποδοχές προ φόρων και προ παρακράτησης εισφοράς αλληλεγγύης από τις επιχειρήσεις - εργοδότες, χωρίς προσαυξήσεις για τυχόν εργασία, νύχτα ή Κυριακές και χωρίς πρόσθετες αμοιβές όπως οικειοθελείς παροχές κ.λ.π.

Στην περίπτωση που οι συνολικά καταβαλλόμενες αποδοχές (συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας) υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου μισθού ή ημερομισθίου η διαφορά που προκύπτει αναπληρώνεται από το κράτος. Επισημαίνεται ότι όσοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και εντάσσονται στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έχουν αναπλήρωση εισοδήματος 100%.

Επίσης, σημειώνεται ότι κατά τη δήλωση των χρονικών διαστημάτων ένταξης εργαζομένων στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α ΦΑΣΗ) δεν συμπεριλαμβάνονται διαστήματα που οι εργαζόμενοι δεν αμείβονται από τον εργοδότη όπως για παράδειγμα όταν τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών, ασθένεια κ. λ. π.

Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγματα προς διευκόλυνση συμπλήρωσης της Β' ΦΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ/ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ 50% ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Β' ΦΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ/ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (πεδία του εντύπου προς συμπλήρωση)

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ /ΑΝΑ ΜΗΝΑ*

ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ_(ΑΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ & ΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ & ΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ)

ΜΙΣΟΣ ΜΗΝΑΣ

1.000

423,5

211,8

127,1

338,8

275,2

 

338,8

 

650

275,2

137,6

82,6

220,1

275,2

55,0

275,2

ΠΛΗΡΗΣ ΜΗΝΑΣ

1000

846,7

423,4

254,0

677,4

550,4

 

677,4

 

650

550,4

275,2

165,1

440,3

550,4

110,1

550,4


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ 30% ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Β' ΦΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ/ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (πεδία του εντύπου προς συμπλήρωση)

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ /ΑΝΑ ΜΗΝΑ*

ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ_(ΑΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ & ΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ & ΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ)

ΜΙΣΟΣ ΜΗΝΑΣ

1.000

423,5

296,5

76,2

372,68

275,2

 

372,68

 

650

275,2

192,6

49,5

242,2

275,2

33,0

275,2

ΠΛΗΡΗΣ ΜΗΝΑΣ

1000

846,7

592,7

152,4

745,1

550,4

 

745,1

 

650

550,4

385,2

99,1

484,3

550,4

66,1

550,4

*Ενδεικτικά έχει χρησιμοποιηθεί το πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης 101Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης