Αποτελέσματα live αναζήτησης

IKA ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.45/7.5.2001 Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας Κοινών και Οικοδομικοτεχνικών Επιχειρήσεων, αντικατάσταση της εγκυκλίου - διαταγής 61/2000.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-05-2001 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

IKA ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.45/7.5.2001
Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας Κοινών και Οικοδομικοτεχνικών Επιχειρήσεων, αντικατάσταση της εγκυκλίου - διαταγής 61/2000.


Αθήνα, 7-5-01
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αρ.Πρωτ.: Ε57/33
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.45
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ


ΤΜΗΜΑΤΑ: ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΧ/ΣΕΩΝ,
    

ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
    

Θέμα: Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας Κοινών και Οικοδομικοτεχνικών Επιχειρήσεων, αντικατάσταση της εγκυκλίου - διαταγής 61/2000.


Σχετ.: εγκύκλιες 17/96, 52/99, 111/99 και 61/00

γενικά έγγραφα Ε57/4/29-1-99, Ε57/49/15-12-99 και Ε3/44/8-3-01

Μετά τη δημοσίευση, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 2 παρ.5 του Ν. 2556/1997, της υπ' αριθμ. Φ21/116/4-7-2000 (ΦΕΚ 839/τ.Β'/10/7/2000) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφ/σεων, που ισχύει από 1-9-2000, με την οποία ορίζονται, πέραν των προβλεπομένων από τις μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις και άλλες περιπτώσεις προσκόμισης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς επίσης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έκδοσης τους και της υπ' αριθμ. Φ21/156/6-3-2001 (ΦΕΚ 287/τ.Β'/20-3-2001) Απόφασης του ιδίου Υπουργού, που ισχύει από 20-3-2001 και τροποποιεί ή συμπληρώνει ορισμένες από τις διατάξεις της προηγούμενης Υ.Α., κρίνεται αναγκαία η έκδοση νέας εγκυκλίου προς αντικατάσταση της προηγούμενης (61/00). Με την ένδειξη -?- επισημαίνονται οι τροποποιήσεις που επήλθαν στην εγκύκλιο 61/00.

Όπως είναι γνωστό, η προσεκτική και με επιμέλεια τήρηση της διαδικασίας χορήγησης των βεβαιώσεων διασφαλίζει τα συμφέροντα του Ιδρύματος, διευκολύνοντας ταυτόχρονα τη συναλλαγή με τους ενδιαφερόμενους.

1. ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

Με την εγκ. 61/2000 είχαν σταλεί νέα έντυπα αιτήσεων, Υπηρεσιακών Σημειωμάτων και βεβαιώσεων προς αντικατάσταση αυτών που χρησιμοποιούσαν οι υπηρεσίες μας μέχρι 31-8-2000. Με την παρούσα κοινοποιούνται εκ νέου όλα τα έντυπα με τις απαραίτητες συμπληρώσεις διορθώσεις που έγιναν σε ορισμένα απ΄ αυτά (Υποδείγματα βεβαιώσεων: 1, 3,7 και αιτήσεων).

Μέχρι την παραλαβή των νέων εντύπων αιτήσεων και βεβαιώσεων ναχρησιμοποιούνται φωτοαντίγραφα των συνημμένων υποδειγμάτων.

1.1 Κοινές επιχ/σεις

α) «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ», όταν δεν υπάρχουν οφειλές ή έχουν ρυθμισθεί σε δόσεις και τηρείται η ρύθμιση (Υπόδειγμα 1).

β) «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ», όταν υπάρχουν οφειλές μη ρυθμισμένες. (Υπόδειγμα 2).

γ)«ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ». Χορηγείται αποκλειστικά για την θεώρηση φορολογικών βιβλίων ή στοιχείων επιχειρήσεων και ασφαλισμένων και για έκδοση - ανανέωση της άδειας εργασίας αλλοδαπού προσωπικού. (Υπόδειγμα 3) .

Για τις αιτήσεις θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ».

1.2 Οικοδ/κές επιχ/σεις

1.2.1 Βεβαιώσεις για είσπραξη λογαριασμών Δημοσίων έργων

? α) « ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ », όταν δεν υπάρχουν οφειλές από το έργο και την επιχείρηση του αναδόχου (Υπόδειγμα 4) .

? β) « ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ », όταν υπάρχουν οφειλές από το έργο και την επιχείρηση του αναδόχου (Υπόδειγμα 5).

γ) «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ», όταν υπάρχουν οφειλές από το έργο ή την επιχείρηση του αναδόχου, οι οποίες (οφειλές) έχουν ρυθμισθεί σε δόσεις με τις διατάξεις του Ν. 2556/97 περί σεισμοπλήκτων - πλημμυροπαθών κλπ. και τηρείται η ρύθμιση (Υπόδειγμα 6).

Για τις αιτήσεις θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά το έντυπο « ΑΙΤΗΣΗ ΠΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ».

?1.2.2 Βεβαίωση μη οφειλής - ασφαλιστικής ενημερότητας για «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ, ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ Ή ΔΩΡΕΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Ή ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ», όταν δεν υπάρχουν οφειλές ή έχουν ρυθμισθεί σε δόσεις και τηρείται η ρύθμιση (Υπόδειγμα 7).

Για συμμετοχή σε Δημοπρασία θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΠΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ».

Για την πώληση, γονική παροχή ή δωρεά οικοδομής ή αυτοτελούς ιδιοκτησίας αυτής, θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ».

2. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ (άρθρο 3 της Φ21/116/4-7-2000 Υ.Α., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 της Φ21/156/6.3.2001 Υ.Α. και παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2837/2000, ΦΕΚ 178Α)

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ:

α) Οι δικαιούχοι αμοιβών γενικά από παροχή εξαρτημένης εργασίας, συντάξεων, διατροφής, εξόδων νοσηλείας και κηδείας, εφόσον η πληρωμή γίνεται απευθείας στο δικαιούχο ή σε πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο.

β) Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου εκτός Δήμων, Κοινοτήτων, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Διαδημοτικών, Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων.

γ) Τα Ιδρύματα που συνιστώνται σύμφωνα με τον αν.ν. 2039/1939, οι αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες και ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ ), εφόσον παραμένει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

δ) αγρότες, εφόσον:

ι. δεν είναι υποκείμενα (υπόχρεοι) καταβολής ασφαλιστικών εισφορών,

ιι. δεν είναι μέλη κοινοπραξίας. Αστικής Εταιρείας, Ομορρύθμου Εταιρείας, Ομόρρυθμα μέλη Ετερορρύθμου Εταιρείας, Διαχειριστές ΕΠΕ, Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Διευθυντές που ασκούν ή ασκούσαν διοίκηση σε ΑΕ, Διευθυντές, Διαχειριστές, Διευθύνοντες Σύμβουλοι Συνεταιρισμού ή Ενώσεως Συνεταιρισμών, Διευθυντές, Διαχειριστές και γενικά εντεταλμένοι στη Διοίκηση σε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική Επιχείρηση και εκμετάλλευση κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα αν είναι νομικό πρόσωπο, σε αλλοδαπή επιχείρηση και αλλοδαπό οργανισμό εγκατεστημένων στην Ελλάδα, σε ημεδαπό ή αλλοδαπό εγκατεστημένο στην Ελλάδα πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και σε κάθε είδους Ιδρύματα.

ιιι. δεν είναι υποκείμενα (υπόχρεοι) καταβολής εισφορών οικοδομικού έργου.

ε) Οι ομογενείς που μετοικούν στην Ελλάδα για την είσπραξη κάθε είδους επιδομάτων περίθαλψης και στέγασης αυτών.

στ) Ο Σύνδικος της πτώχευσης φυσικού ή νομικού προσώπου για πράξεις ή συναλλαγές, που αφορούν την πτωχευτική περιουσία.

ζ) Κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν έχει μία από τις ιδιότητες ί έως και ίίί της παραγράφου δ).

η) Οι δικηγόροι και συμβολαιογράφοι, εφόσον δεν έχουν μία από τις ιδιότητες ί έως και ίίί της παραγράφου δ).

θ) Οι εκμισθωτές κινητών και ακινήτων για τη λήψη του μισθώματος, εφόσον δεν έχουν μία από τις ιδιότητες ί έως και ii της παραγράφου δ) και δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

ι) Τα συμβεβλημένα με το ΙΚΑ φαρμακεία, εκτός των περιπτώσεων είσπραξης χρημάτων απ΄ αυτό.

ια) Οι δικαιούχοι στεγαστικών δανείων για την παροχή υποθήκης προς εξασφάλιση των δανείων αυτών.

ιβ) Οι δικαιούχοι επιδότησης - επιχορήγησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο για την είσπραξη αυτής και όχι της κρατικής συμμετοχής.

?ιγ) Οι συμβεβλημένοι με το ΙΚΑ ιατροί, εκτός των περιπτώσεων είσπραξης χρημάτων απ΄ αυτό.

?ιδ) Ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς όταν ενεργεί αποδεδειγμένα για πράξεις εκκαθάρισης της σχολάζουσας κληρονομιάς, καθώς και ο εκκαθαριστής κληρονομιάς για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν την κληρονομιά.

?ιε) Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού(ΔΕΗ), οι Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης και οι Δημόσιες Επιχειρήσεις Φωταερίου και Φυσικού Αερίου, κατά την είσπραξη χρημάτων για εξόφληση λογαριασμών που αφορούν χρήση σταθερής τηλεφωνίας, ηλεκτροδότησης, ύδρευσης-αποχέτευσης και φωταερίου-φυσικού αερίου αντίστοιχα.

ιστ) Οι ασφαλιστικές εταιρείες που τελούν υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, μόνο για τις περιπτώσεις μεταβίβασης ή εκποίησης περιουσιακών τους στοιχείων.

- Τα πρόσωπα των παρ. δ),ξ), η) και θ) όταν δεν έχουν μία από τις ιδιότητες i έως και iii της παραγράφου δ) υποβάλλουν, αντί για βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα .

3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

3.1 Κοινές επιχ/σεις

Για να εκδοθεί η βεβαίωση πρέπει να υποβληθεί το συνημμένο υπόδειγμα «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ», χωρίς χαρτόσημο, το οποίο περιλαμβάνει:

α) για φυσικό πρόσωπο: Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Διεύθυνση Επαγγελματικής Δραστηριότητας, Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ εφόσον είναι απογεγραμμένο, ΑΦΜ και Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Με την αίτηση δηλώνεται:

- Ο σκοπός για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

- Αν έχει ή είχε επαγγελματική δραστηριότητα στην ασφαλιστική περιοχή και άλλων Υποκ/των του ΙΚΑ και σε ποια.

- Εάν είναι ή όχι μέλος ομορρύθμου εταιρείας, κοινοπραξίας, αστικής εταιρείας. Ομόρρυθμο μέλος Ετερορρύθμου Εταιρείας, Διαχειριστής ΕΠΕ, Διευθύνων Σύμβουλος, Διευθυντής που ασκεί ή ασκούσε διοίκηση σε Ανώνυμη Εταιρεία, Διευθυντής, Διαχειριστής, Διευθύνων Σύμβουλος Συνεταιρισμού ή Ενώσεως Συνεταιρισμών, Διευθυντής, Διαχειριστής και γενικά εντεταλμένος στην Διοίκηση Δημοσίων, Δημοτικών ή Κοινοτικών Επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα αν είναι νομικά πρόσωπα, αλλοδαπών επιχειρήσεων και οργανισμών εγκατεστημένων στην Ελλάδα, ημεδαπών ή αλλοδαπών, εγκατεστημένων στην Ελλάδα προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και σε κάθε είδους Ιδρύματα. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις θα δηλώνεται η επωνυμία και η έδρα.

- Αν είναι υποκείμενο (υπόχρεο) καταβολής εισφορών οικοδομικού έργου στην περιοχή του ίδιου Υποκ/τος ή άλλου και σε ποιο.

- Αν απασχολεί προσωπικό ή όχι.

β) για Νομικό Πρόσωπο: Επωνυμία, Διεύθυνση, Είδος Επιχείρησης, Αριθμός Γενικού Μητρώου ΙΚΑ εφόσον είναι απογεγραμμένο και ΑΦΜ.

Με την αίτηση δηλώνεται:

- Ο σκοπός για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί το αποδεικτικό

ασφαλιστικής ενημερότητας.

- Αν έχει ή είχε επαγγελματική δραστηριότητα στην ασφαλιστική

περιοχή και άλλων Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ και σε ποια.

- Αν είναι μέλος ομορρύθμου εταιρείας, κοινοπραξίας ή ομόρρυθμο μέλος ετερορρύθμου εταιρείας.

- Αν στο παρελθόν λειτούργησε με άλλη νομική μορφή.

- Αν προήλθε από συγχώνευση ή μεταβίβαση άλλων επιχ/σεων.

- Αν είναι υποκείμενο (υπόχρεο) καταβολής εισφορών οικοδομικού έργου στην περιοχή του ιδίου υποκ/τος ή άλλου και σε ποιο.

- Αν απασχολεί, προσωπικό ή όχι.

Η αίτηση, τόσο από φυσικό όσο και από νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται στο αρμόδιο για την έκδοση της βεβαίωσης Υποκ/μα (σχετική παράγραφος 7.1), μαζί με τα Βιβλία Αγοράς Ενσήμων (ΒΑΕ) και τις αντίστοιχες μισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ πλήρως ενημερωμένες, από την διενέργεια του προηγούμενου ελέγχου και μετά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να προσκομίζονται Υπηρεσιακά Σημειώματα από:

α) το αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ ή την Ταμειακή Υπηρεσία, εφόσον έχουν βεβαιωθεί καθυστερούμενες εισφορές,

β) τις Υπηρεσίες Εσόδων άλλων Υποκ/των, στη περίπτωση που ο εργοδότης έχει ή είχε γραφεία, καταστήματα, εργοστάσια κλπ στην ασφαλιστική τους περιοχή και δεν ασφαλίζει το προσωπικό του με το Σύστημα Μηχανογραφικών Μέσων (ΣΜΜ) και

γ) τις Υπηρεσίες Εσόδων Ταμείων που έχουν συγχωνευθεί στο ΙΚΑ και στα οποία ήταν ασφαλισμένο το προσωπικό της επιχείρησης, προ της συγχώνευσης.

Τα προαναφερόμενα Υπηρεσιακά Σημειώματα είναι δυνατόν να αποσταλούν μέσω συσκευών τηλεομοιοτυπίας (FΑΧ), αφού καταβληθεί από τον αιτούντα ποσό χιλίων (1.000) δρχ., για κάλυψη της σχετικής δαπάνης, εφόσον χρησιμοποιείται υπεραστικός αριθμός κλήσης (άρθρο 8 παρ. 6 της Υ.Α. Φ21/116/4.7.2000). Για την είσπραξη του ποσού εκδίδεται γραμμάτιο με κωδικό αριθμό 16669.

Το Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού δεν προσκομίζεται στο Υποκ/μα ούτε και για την έκδοση βεβαίωσης ασφ/κής ενημερότητας.

3.2 Οικοδ/κές επιχ/σεις

3.2.1 Βεβαίωση είσπραξης Λογαριασμού Δημοσίου Έργου

Για να εκδοθεί η βεβαίωση θα πρέπει να υποβληθούν από τον ανάδοχο-εργολάβο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του στο αρμόδιο για την έκδοση της βεβαίωσης Υποκ/μα:

α) το συνημμένο υπόδειγμα «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ», χωρίς χαρτόσημο, το οποίο περιλαμβάνει:

i. Για Φυσικό Πρόσωπο: Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Διεύθυνση Επαγγελματικής Δραστηριότητας, Αριθμό Μητρώου Έργου, Τίτλο Έργου, Αριθμό Γενικού Μητροόου Κοινής Επιχείρησης εφόσον είναι απογεγραμμένη, ΑΦΜ και Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος ή Διαβατηρίου.

ii. Για Νομικό Πρόσωπο: Επωνυμία, Διεύθυνση, Είδος Επιχείρησης, Αριθμός Γενικού Μητρώου Κοινής Επιχ/σης, εφόσον είναι απογεγραμμένο, ΑΦΜ, Αριθμό Μητρώου Έργου και Τίτλο Έργου.

Με την αίτηση δηλώνεται η πιστοποίηση - λογαριασμός για τον οποίο ζητείται βεβαίωση (π.χ. 3ος λογαριασμός).

β) Πιστοποίηση - λογαριασμός, που θα πρέπει να φέρει απαραίτητα την υπογραφή του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας η οποία έχει αναθέσει το έργο, άλλως το στοιχείο αυτό δεν γίνεται δεκτό.

?γ) Υπηρεσιακό Σημείωμα της επιχείρησης του αναδόχου για την χορήγηση του οποίου θα ελέγχονται τυχόν υπάρχουσες οφειλές για τις οποίες έχει ευθύνη για την εξόφληση τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

δ) Υπηρεσιακό Σημείωμα από το αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ ή την Ταμειακή Υπηρεσία εφόσον έχουν βεβαιωθεί καθυστερούμενες εισφορές.

ε) Δήλωση αναδόχου - βεβαίωση υπεργολάβου και τιμολόγια για τις μη οικοδομικές εργασίες (όπου απαιτείται, σχετική παράγραφος 9.2.1.2).

3.2.2 Βεβαίωση συμμετοχής σε Δημοπρασία

Για να εκδοθεί η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να υποβληθεί το συν/νο υπόδειγμα «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ», χωρίς χαρτόσημο, το οποίο περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στην περίπτωση α) της παραγράφου 3.2.1.

3.3 Νομιμοποίηση αιτούντος

Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, από τον κατά Νόμο υπεύθυνο ή από εργαζόμενο της επιχείρησης πρέπει να προσκομισθεί επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων του υπευθύνου ή σχετική εξουσιοδότηση ή αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο (σχετ. Γ.Ε. Ε33/44/8.3.01).

Ειδικά, όταν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο η αίτηση φέρει την σφραγίδα του και υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του, όπως αυτός καθορίζεται από τα σχετικά έγγραφα, αντίγραφα των οποίων πρέπει να τηρούνται στο φάκελο του εργοδότη ή του έργου, ώστε να μη ζητούνται κάθε φορά που υποβάλλεται αίτημα για τη χορήγηση βεβαίωσης.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 2690/99 (Κωδ. Διοικητικής Διαδικασίας, Εγκ. 67/99) η βεβαίωση χορηγείται αμέσως, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης τηρεί τις υποχρεώσεις του προς το ΙΚΑ.

Εάν αυτό δεν είναι δυνατό αποστέλλεται ταχυδρομικά, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της αίτησης, στη διεύθυνση που δηλώθηκε ως έδρα της επιχ/σης, εκτός αν ο δικαιούχος δηλώσει ότι θα την παραλάβει αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του.

Η παραπάνω προθεσμία θα εξαντλείται μόνο όταν ο χρόνος αυτός είναι απαραίτητος για να γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες προσδιορισμού της οφειλής όπως περιγράφονται στην παρ. 9.

Ωστόσο, εάν ο αιτών εργοδότης αποδεδειγμένα δεν προσκομίζει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα για τον έλεγχο στοιχεία η ανωτέρω προθεσμία (των δέκα ημερών) δεν ισχύει.

5. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ - ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΝΣΗ (άρθρο 8 παρ. 4 της Φ21/116/00 ΥΑ. και ΕΓΚ. 52/98,73/00)

Η βεβαίωση χορηγείται ατελώς. Εφόσον επιθυμεί ο εργοδότης την έκδοση περισσοτέρων αντιγράφων, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης τους από το πρωτότυπο του αποδεικτικού, πριν την υπογραφή του από το αρμόδιο όργανο κι όχι μεταγενέστερα, τα οποία επίσης υπογράφονται και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο ταυτόχρονα με το πρωτότυπο.

Θεώρηση φωτοαντιγράφων ή αντιγράφων βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας μετά την έκδοση τους δεν είναι επιτρεπτή. Εξαιρούνται μόνο τα φωτοαντίγραφα ασφαλιστικής ενημερότητας δωδεκάμηνης, εξάμηνης και τρίμηνης διάρκειας ισχύος. Η θεώρηση γίνεται ατελώς και από την Αρχή στην οποία θα προσκομισθεί η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας με την επίδειξη του πρωτοτύπου κατά τη διάρκεια ισχύος του.

Τα θεωρημένα αυτά φωτοαντίγραφα κατατίθενται αντί του πρωτοτύπου και η διάρκεια ισχύος τους είναι αυτή που αναγράφεται στο πρωτότυπο.

6.ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ (άρθρο 8 παρ. 5 της Φ21/116/00 Υ.Α.)

Οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας και τα Υπηρεσιακά Σημειώματα , σε όλες τις περιπτώσεις , καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο (πρωτόκολλο) και φέρουν συνεχή και ενιαία αρίθμηση. Τα τμήματα Κοινών και Οικοδ/κών επιχ/σεων τηρούν ξεχωριστά ειδικά βιβλία (πρωτόκολλα).

Το πρώτο αντίγραφο από τη βεβαίωση που εκδίδεται επισυνάπτεται στην αίτηση και αρχειοθετείται ως στέλεχος με ευθύνη του Προϊσταμένου του Τμήματος Εσόδων. Τα αντίγραφα των βεβαιώσεων ασφ/κής ενημερότητας διατηρούνται σε ασφαλή χώρο στο αρχείο του Τμήματος Εσόδων επί πενταετία.

7. ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ

7.1 Κοινές επιχ/σεις

Αρμόδιο Υποκ/μα για την έκδοση και χορήγηση βεβαίωσης είναι εκείνο στην ασφ/κή περιοχή του οποίου βρίσκεται η έδρα της επιχ/σης. Προκειμένου για εταιρείες έδρα είναι αυτή που ορίζεται στο καταστατικό τους, άλλως είναι ο τόπος που ασκείται η διοίκηση της ή αναπτύσσεται η παραγωγική της δραστηριότητα.

Το Υποκ/μα της έδρας είναι αρμόδιο για τη χορήγηση της βεβαίωσης έστω και αν η επιχ/ση δεν είναι απογεγραμμένη σ΄ αυτό. Στην περίπτωση αυτή, στην ένδειξη «Αριθμός Μητρώου Εργοδότη» της βεβαίωσης θα αναγράφεται ο Αριθμός Γενικού Μητρώου του Υποκ/τος που έχει απογραφεί το παράρτημα της επιχείρησης και παραπλεύρως το αντίστοιχο Υποκ/μα ΙΚΑ.

Επισημαίνεται ότι, οι βεβαιώσεις στους αναδόχους οικοδομικό-τεχνικών έργων που εκτελούνται για λογαριασμό του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Δημοσίων Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχ/σεων Δημόσιας ή Κοινής Ωφέλειας και γενικά επιχ/σεων και οργανισμών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά από την ισχύουσα νομοθεσία, χορηγούνται από το Υποκ/μα του τόπου απογραφής του έργου, στο οποίο οι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν Υπ. Σημείωμα της έδρας τους και της υπεργολάβου επιχ/σης, όταν αυτό απαιτείται (σχετ. παρ. 7.2). Το Υποκ/μα της έδρας θα χορηγεί το Υπηρεσιακό Σημείωμα, μετά από αίτηση, αφού πρώτα ελέγξει τις τυχόν οφειλές των παραρτημάτων της επιχ/σης καθώς και των τυχόν λοιπών συνυπεύθυνων επιχ/σεων. Στην περίπτωση αυτή ελέγχονται οι οφειλές μόνο των κοινών επιχ/σεων από εστεγασμένες εργασίες και όχι οι οφειλές από τα έργα.

7.1.1 Επιχειρήσεις ενταγμένες στο Σύστημα Μηχανογραφικών Μέσων (Σ.Μ.Μ.), εγκ. 33/89

Για τις επιχειρήσεις που εξυπηρετούνται από Μηχανογράφηση και ασφαλίζουν το προσωπικό τους με το Σύστημα Μηχανογραφικών Μέσων (ΣΜΜ), αρμόδιο είναι το Υποκ/μα της έδρας τους. Αν οι επιχειρήσεις αυτές διατηρούν γραφεία, καταστήματα, εργοστάσια κλπ. στην ασφαλιστική περιοχή και άλλων Υποκ/των, η αίτηση τους συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του εργοδότη, ότι δεν οφείλει εισφορές σε άλλο Υποκ/μα. Τα Υποκ/τα που είναι αρμόδια για τον έλεγχο των επί μέρους μισθολογικών καταστάσεων των ανωτέρω επιχειρήσεων, σε περίπτωση που συντάξουν Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ε. ή Π.Ε.Π.Α.Ε. θα πρέπει να ενημερώσουν αμέσως το Υποκ/μα της έδρας.

Επειδή οι ανωτέρω επιχ/σεις προσκομίζουν τις μισθοδοτικές μηχανογραφημένες καταστάσεις τους στο Υποκ/μα ΙΚΑ της έδρας κάθε τρίμηνο, για τη χορήγηση βεβαίωσης πρέπει να προσκομίζουν τις αποδείξεις της Τράπεζας από τις οποίες αποδεικνύεται η καταβολή εισφορών αναλόγων με το συνηθισμένο ύψος των εκάστοτε μηνιαίων.

7.1.2 Αλλοδαπή επιχ/ση χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα

Η βεβαίωση για λογαριασμό αλλοδαπής εταιρείας που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα, χορηγείται στο νόμιμο εκπρόσωπο της από το Υποκ/μα στην ασφ/κή περιοχή του οποίου υπάγεται η διεύθυνση του εκπροσώπου, η οποία αναγράφεται στο σχετικό πληρεξούσιο. Πέραν του πληρεξουσίου απαραίτητη είναι και η υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου ότι η επιχ/ση δεν ασκεί άλλη δραστηριότητα στην Ελλάδα, πλην εκείνης για την οποία ζητείται βεβαίωση. Στη βεβαίωση θα αναγραφεί η επωνυμία της αλλοδαπής επιχ/σης και η Δ/νση του εκπροσώπου.

7.1.3 Έργα συντήρησης πρασίνου (μη οικοδομικά)

Οι εργασίες συντήρησης πρασίνου δεν απογράφονται στα Υποκ/τα ΙΚΑ που πραγματοποιούνται. Η βεβαίωση χορηγείται από το Υποκ/μα ΙΚΑ της έδρας της επιχείρησης, χωρίς να απαιτούνται Υπηρεσιακά Σημειώματα από τα άλλα Υποκ/τα που τυχόν εκτείνονται οι εν λόγω εργασίες (πρασίνου).

7.1.4 Καθαρισμοί Δημοσίων κτιρίων

Οι καθαρισμοί Δημοσίων κτιρίων διενεργούνται ύστερα από μειοδοτικό διαγωνισμό, από επιχ/σεις που πιθανόν να έχουν την έδρα τους σε ασφ/κή περιοχή άλλου Υποκ/τος από εκείνου που υπάγονται τα κτίρια που καθαρίζουν.

Η απογραφή των εν λόγω επιχειρήσεων καθαρισμού Δημοσίων κτιρίων θα γίνεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 παρ. 1 του Κανονισμού Ασφ/σης ΙΚΑ, μόνο στο Υποκ/μα της έδρας της επιχείρησης απ΄ όπου θα εκδίδεται και η βεβαίωση ασφ/κής ενημερότητας, εκτός κι αν υπάρχει διοικητική υποστήριξη της (γραφείο - επόπτης) στο συγκεκριμένο Δημόσιο κτίριο (π.χ. Νοσοκομεία, Αεροδρόμια κλπ.), οπότε πρέπει να γίνει απογραφή και στο κατά τόπο αρμόδιο Υποκ/μα ΙΚΑ.

7.1.5 Αναπόγραφες επιχειρήσεις (Μη απασχόληση προσωπικού)

Από αναπόγραφες επιχειρήσεις πρέπει να ζητούνται έγγραφα στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η ακριβής επωνυμία τους, το αντικείμενο των εργασιών τους και κυρίως η έδρα τους (καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία, βεβαίωση έναρξης εργασιών από την ΔΟΥ, τιμολόγια ή δελτία αποστολής, άδεια άσκησης επαγγέλματος κλπ) ώστε να επαληθεύονται τα αναγραφόμενα στην αίτηση στοιχεία και ότι ο αναπόγραφος έχει την έδρα του στο Υποκ/μα που ζητά τη βεβαίωση και δεν έχει άλλα παραρτήματα. Η μη απασχόληση προσωπικού δηλώνεται μόνο στο έντυπο της αίτησης που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 της Φ21/116/00 Υ.Α. και δεν χρειάζεται να υποβληθεί ξεχωριστά υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.

Επισημαίνεται ότι, εφόσον είναι δυνατόν, σε εύλογο χρονικό διάστημα, θα γίνεται επιτόπιος έλεγχος για τη διαπίστωση της μη απασχόλησης όταν η επιχείρηση είναι αναπόγραφη ή δήλωσε μη απασχόληση προσωπικού.

7.2 Οικοδομικές επιχ/σεις (Δημόσια έργα )

Αρμόδιο Υποκατάστημα για την έκδοση και χορήγηση βεβαίωσης είναιτο Υποκ/μα απογραφής του έργου.

Η απογραφή και παρακολούθηση των οικοδομικοτεχνικών έργων διενεργείται, κατ΄ αρχήν, από το Υποκ/μα του τόπου εκτέλεσης του έργου, το οποίο ελέγχει την σωστή ασφάλιση των απασχολουμένων σ΄ αυτό και παρακολουθεί, τόσο με βάση τις ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις εντολών ασφάλισης όσο και με τις πιστοποιήσεις - λογαριασμούς και τον συντελεστή εργατικής δαπάνης (προκειμένου για Δημόσια έργα), την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, ώστε να χορηγεί βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας.

Αναφορικά όμως με έργα για τα οποία έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 8 παρ. 5 περ. ε του Α.Ν. 1846/1951 που εκτελούνται στην ασφαλιστική περιοχή πολλών Υποκ/των με ενιαία σύμβαση, από τη λήψη της παρούσας η απογραφή, παρακολούθηση και χορήγηση βεβαιώσεων να διενεργείται από το Υποκ/μα στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου ξεκινούν οι εργασίες του έργου, εφόσον τηρείται η παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει:

- να απογράφει το έργο στο Υποκ/μα του τόπου έναρξης των εργασιών με τη γνωστή διαδικασία,

- να αναγγέλει την έναρξη των εργασιών στα κατά τόπους συναρμόδια Υποκ/τα εκτέλεσης του έργου,

- να μεριμνεί ώστε στις πιστοποιήσεις να αναφέρεται απαραίτητα εκτός από το είδος, την ποσότητα και την αξία των εργασιών, και ο τόπος εκτέλεσης αυτών, ώστε να προσδιορίζονται τα Υποκ/τα από τα οποία θα πρέπει να προσκομίζονται υπηρεσιακά σημειώματα κατά τη χορήγηση βεβαιώσεων, άλλως θα πρέπει να προσκομίζονται Υπηρεσιακά σημειώματα από όλα τα εμπλεκόμενα Υποκ/τα,

-να προσκομίζει Υπηρεσιακά σημειώματα από το Υποκ/μα της έδρας της επιχείρησης του και από τα Υποκ/ματα στην ασφαλιστική περιοχή των οποίων εκτελούνται οι εργασίες που περιέχει ο κάθε λογαριασμός, προκειμένου να του χορηγείται βεβαίωση για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Υποκ/μα απογραφής και παρακολούθησης του έργου.

Τα Υποκ/τα του τόπου εκτέλεσης των εργασιών, τα οποία θα ενημερώνονται από τον ανάδοχο για την έναρξη των εργασιών στην ασφ/κή τους περιοχή θα πρέπει:

- να απογράφουν το έργο, το οποίο όμως δεν θα αναγγέλουν στη

μηχανογράφηση,

- να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους και να κοινοποιούν στο Υποκ/μα της αρχικής απογραφής (τόπου έναρξης των εργασιών) αντίγραφα των σχετικών εκθέσεων επιτοπίου ελέγχου,

- να χορηγούν Υπηρεσιακό σημείωμα, όταν τους ζητείται, (το οποίο ο ανάδοχος θα προσκομίζει στο Υποκ/μα της αρχικής απογραφής, προκειμένου να του χορηγηθεί βεβαίωση), για τυχόν καταγγελίες κλπ.

Το Υποκ/μα του τόπου έναρξης των εργασιών θα πρέπει:

- να απογράφει το έργο με τη γνωστή διαδικασία,

- να μεριμνεί για τον καθορισμό συντελεστή εργατικής δαπάνης του έργου,

- να παρακολουθεί το ύψος των εισφορών σε σχέση με τους συντελεστές εργατικής δαπάνης (εγκ. 110/65,50/81,7/93).

- να χορηγεί βεβαιώσεις, για την έκδοση των οποίων θα απαιτεί την προσκόμιση Υπηρεσιακών σημειωμάτων του Υποκ/τος της έδρας του αναδόχου και των αντίστοιχων με τις εργασίες της πιστοποίησης Υποκ/των.

- να ενημερώνει τα Υποκ/τα του τόπου εκτέλεσης του έργου, μετά την εκκαθάριση του, για την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων στο αρχείο.

8. ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

Αρμόδιο όργανο για την υπογραφή της βεβαίωσης είναι ο Α/ντής του Υποκ/τος ή ο Προϊστάμενος του Παραρτήματος και σε περίπτωση κωλύματος, οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Ακόμη κάθε άλλο όργανο προς το οποίο εκχωρήθηκε η εν λόγω αρμοδιότητα. Η εκχώρηση αυτή πρέπει να γίνεται με προσοχή και ανάλογα με τον αριθμό των αιτουμένων βεβαιώσεων, την αριθμητική δύναμη και τις ικανότητες του προσωπικού.

9. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

9.1 Κοινές επιχ/σεις - γενικά

Όταν οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές δεν έχουν καταβληθεί πρέπει να γίνει έλεγχος στην επιχείρηση μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της βεβαίωσης. Ο έλεγχος αυτός γίνεται με προτεραιότητα και κατά παρέκκλιση των όσων αναγράφονται στις σχετικές με τον έλεγχο δοθείσες οδηγίες (εγκ. 40/99).

Εφόσον, από τα Μισθολόγια, τα ΒΑΕ και το ΒΕΕ προκύπτει καταβολή εισφορών ανάλογων με το συνηθισμένο ύψος των εκάστοτε μηνιαίων καταβαλλομένων, θα χορηγείται βεβαίωση, χωρίς να προηγηθεί έλεγχος στην επιχείρηση.

Επίσης, βεβαίωση μπορεί να χορηγηθεί και σε εργοδότη που έχει ελεγχθεί την τελευταία πενταετία, όταν διαπιστώνεται ότι οφείλει μόνο πρόσθετα τέλη, που δεν έχουν καταλογισθεί και υπολογίζεται ότι δεν υπερβαίνουν τις 300.000 δρχ. Στην περίπτωση αυτή, αναστέλλεται προσωρινά η έκδοση της σχετικής ΠΕΠΤ.

Όταν επιχείρηση που έχει ελεγχθεί την τελευταία πενταετία, έχει οφειλή μόνο από πρόσθετα τέλη που υπολογίζεται ότι υπερβαίνουν τις 300.000 δρχ. και δεν υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου για διάφορους λόγους, δύναται να εκδοθεί μόνο η σχετική ΠΕΠΤ με ειδική σημείωση στο Β.Ε.Ε., διευκρινίζοντας το λόγο που δεν πραγματοποιήθηκε τακτικός έλεγχος.

Καταγγελίες και εκθέσεις επιτοπίων ελέγχων της ΕΥΠΕΑ που εκ­κρεμούν πρέπει να διεκπεραιώνονται πριν από τη χορήγηση της βεβαίωσης.

Για τον ακριβή προσδιορισμό της οφειλής εκτός από τον έλεγχο στην επιχείρηση απαιτείται η προσκόμιση των Υπηρεσιακών Σημειωμάτων που αναφέρονται στην παρ. 3.1.

Η ύπαρξη ή όχι παλαιών οφειλών, όταν ο εργοδότης δεν έχει στη διάθεση του σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα από το Ταμείο Είσπραξης Εσόδων και δεν έχουν καταλογισθεί άλλες (οφειλές) σε πρόσφατους ελέγχους, μπορεί να διαπιστωθεί από την αναλυτική κατάσταση οφειλετών που πρέπει να αποστέλλουν κάθε μήνα τα Ταμεία σύμφωνα με το ΤΑΜ/5/11.2.97 έγγραφο της Δ/νσης Πληροφορικής Τμήμα Ενημέρωσης.

9.1.1 Τρέχουσες εισφορές

Τρέχουσες εισφορές θεωρούνται και οι καθυστερούμενες εισφορές που προέκυψαν μετά την απόφαση ρύθμισης της οφειλής και δεν συμπεριλαμβάνονται σ΄ αυτή, διότι καταλογίσθηκαν ή έγιναν απαιτητές μεταγενέστερα, ανεξαρτήτως του λόγου καταλογισμού τους και της χρονικής περιόδου που ανάγονται.

9.2 Οικοδομικές επιχ/σεις (Δημοσία έργα)

Για τον προσδιορισμό των απαιτητών εισφορών (τρεχουσών και καθυστε­ρουμένων) ελέγχουμε:

α) Από την πινακίδα παρακολούθησης του έργου, εάν οφείλονται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές εισφορές με βάση τις υποβληθείσες ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις εντολών ασφάλισης (ασφάλιση εργατοτεχνιτών οικοδόμων).

β) Από την πιστοποίηση - λογαριασμό για την είσπραξη του οποίου ζητείται βεβαίωση:

ί. εάν οι με βάση τις ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις εντολών ασφάλισης εισφορές καλύπτουν τις με βάση τον Συντελεστή Εργατικής Δαπάνης και την αξία του λογαριασμού εισφορές. Σε αντίθετη περίπτωση, προκειμένου να χορηγηθεί βεβαίωση, καταβάλλεται η διαφορά, άλλως χορηγείται βεβαίωση οφειλής.

ii. εάν έχουν υποβληθεί ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις εντολών ασφάλισης για όλες τις οικοδομικές εργασίες που πιστοποιούνται με τον συγκεκριμένο λογαριασμό, με βάση την ανάλυση του. Σε αντίθετη περίπτωση συντάσσεται έκθεση ελέγχου, πλήρως αιτιολογημένη και με τον προβλεπόμενο από το άρθρο 38 του ΚΑ ΙΚΑ συντελεστή της εργασίας ή των εργασιών για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις εντολών ασφάλισης, υπολογίζεται η εργατική δαπάνη και οι οφειλόμενες εισφορές.

?γ) Την επιχείρηση του αναδόχου, για την οποία ο ανάδοχος προσκομίζει υπηρεσιακό σημείωμα.

Καταγγελίες και εκθέσεις επιτόπιων ελέγχων της ΕΥΠΕΑ που εκκρεμούν πρέπει να διεκπεραιώνονται πριν από τη χορήγηση της βεβαίωσης.

Για τον ακριβή προσδιορισμό της οφειλής εκτός από τον έλεγχο στην επιχείρηση απαιτείται η προσκόμιση Υπηρεσιακού Σημειώματος από το Ταμείο Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ ή την Ταμειακή Υπηρεσία εφόσον έχουν βεβαιωθεί καθυστερούμενες εισφορές.

9.2.1 Έλεγχος εισφορών δημοσίων έργων

Για τον ορθό προσδιορισμό της οφειλής Δημοσίων Έργων κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ο τρόπος ελέγχου των καταβλητέων εισφορών.

9.2.1.1 Εισφορές Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων

Οι καταβλητέες εισφορές για την ασφαλιστική τακτοποίηση των απασχολουμένων στα έργα εργατοτεχνιτών οικοδόμων παρακολουθούνται με βάση τις ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις εντολών ασφάλισης και τον Συντελεστή Εργατικής δαπάνης οικοδομικών εργασιών του έργου ο οποίος,

- είναι απόλυτα περιοριστικός κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, όπως ρητά ορίζεται από την παρ. 5 του άρθρου 39 του ΚΑ ΙΚΑ,

- εφαρμόζεται στο σύνολο της αξίας κάθε πιστοποίησης με εξαίρεση τα ποσά υλικών επί τόπου, του φόρου προστιθέμενης αξίας και της προκαταβολής,

- αποτελεί προκαθορισμό των οφειλόμενων εισφορών, ενώ μετά την περαίωση του έργου διενεργείται εκκαθάριση για τον προσδιορισμό της πράγματι αναλωθείσας εργατικής δαπάνης και το ύψος των οφειλόμενων εισφορών.

Επισημαίνεται ότι, θα πρέπει να ελέγχονται με ιδιαίτερη προσοχή:

α) τα ποσά υλικών επί τόπο, τα οποία θα πρέπει ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών και την ενσωμάτωση τους στο έργο να μειώνονται.

β) τα ποσά των προκαταβολών, τα οποία σταδιακά συμψηφίζονται με το προς πληρωμή ποσό και μειώνονται.

9.2.1.2 Εισφορές προσωπικού στεγασμένης επιχείρησης

Όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 5 εδ. ε του Α.Ν. 1846/1951, ο ανάδοχος ή εργολάβος ευθύνεται, κατ΄ αρχήν, για την ασφαλιστική τακτοποίηση του συνόλου των απασχολουμένων στο έργο (οικοδόμων και μη).

Οι εργασίες της παρ. 1 εδ. β του άρθρου 35 του ΚΑ ΙΚΑ (ηλεκτρολογικές - υδραυλικές - ξυλουργικές κλπ) εκτελούνται είτε από μόνιμο προσωπικό του αναδόχου - εργολάβου είτε από υπεργολάβο επιχείρηση.

Παρά τα προαναφερόμενα ισχύοντα έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (εγκ. 30/80) ότι, όταν οι παραπάνω εργασίες εκτελούνται υπεργολαβικά, από στεγασμένη επιχείρηση, προκειμένου να χορηγηθεί βεβαίωση στον ανάδοχο, η Υπηρεσία δεν ερευνά την ύπαρξη τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών της στεγασμένης επιχείρησης που εκτελεί τις μη οικοδομικές εργασίες. Στην περίπτωση όμως αυτή (εκτέλεση των μη οικοδομικών εργασιών υπεργολαβικά) θα πρέπει ο ανάδοχος να υποβάλλει στην υπηρεσία μας:

α) δήλωση με την οποία θα δηλώνει σε ποιόν υπεργολάβο ανέθεσε την εκτέλεση των μη οικοδομικών εργασιών, το είδος αυτών, καθώς και την χρονική περίοδο εκτέλεσης τους (Υπόδειγμα 8).

β) βεβαίωση της υπεργολάβου επιχείρησης με την οποία θα βεβαιώνει ότι ανέλαβε να εκτελέσει το συγκεκριμένο είδος εργασιών με το μόνιμο προσωπικό της, το οποίο ασφαλίζεται στο Υποκ/μα ΙΚΑ..............................με ΑΜ.................................................... (Υπόδειγμα 9)

γ) αντίγραφα τιμολογίων υπεργολάβων, ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών, όπως αυτή διαπιστώνεται από τις επί μέρους πιστοποιήσεις.

Τονίζεται ότι κατά την απογραφή του έργου και εφόσον από τον αναλυτικό προϋπολογισμό αυτού προκύπτει εκτέλεση μη οικοδομικών εργασιών, θα πρέπει να χορηγούνται στον ανάδοχο τα υποδείγματα βεβαίωσης - δήλωσης και να ενημερώνεται για την υποχρέωση της έγκαιρης υποβολής αυτών και των τιμολογίων.

9.3Συνυπεύθυνες επιχ/σεις· (γνωμ. 732/95, εγκ. 17/96)

9.3.1 Επιχ/σεις που λειτουργούν παράλληλα στον ίδιο χώρο με τον ίδιο μηχανολογικό εξοπλισμό και απασχολούν το ίδιο προσωπικό κ.λ.π. θεωρούνται συνυπεύθυνες

Εφόσον όλες οι συνυπεύθυνες επιχειρήσεις έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και είναι ενήμερες, σε κάθε μία χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας με τις παρακρατήσεις που προβλέπονται από την απόφαση ρύθμισης της, χωρίς να συνδέεται με τις παρακρατήσεις που προβλέπονται από τις ρυθμίσεις των υπολοίπων. Οι αντίστοιχες οδηγίες που είχαν δοθεί με τηνεγκ. 17/96 (περίπτωση: α.α., συνυπολογισμός των οφειλών, προσαρμογή των εντύπων των βεβαιώσεων, κλπ) ανακαλούνται.

Όταν ζητηθεί βεβαίωση από επιχ/ση που είναι ενήμερη για τις οφειλές της, αλλά η συνυπεύθυνη της δεν έχει ρυθμίσει τις δικές της οφειλές, κατ΄ αρχήν θα επιδιώκεται η ρύθμιση και αυτών. Σε περίπτωση που η ρύθμιση δεν επιτευχθεί, θα χορηγείται βεβαίωση οφειλής (Υπόδειγμα 2) στην οποία θα αναγράφεται ως οφειλή το σύνολο του ποσού που προκύπτει από :

α) την παρακράτηση που προβλέπει η απόφαση ρύθμισης της αιτούσας επιχείρησης και

β) την οφειλή (Κ.Ε. και Π.Τ.) της συνυπεύθυνης επιχ/σης. Επίσης, πρέπει στη βεβαίωση να σημειωθούν οι ΑΓΜ των επιχειρήσεων, με τις αντίστοιχες οφειλές τους και τα αρμόδια Ταμεία Είσπραξης ή Ταμειακές Υπηρεσίες που πρέπει να αποδοθούν τα παρακρατηθέντα ποσά. Όταν η αιτούσα δεν οφείλει θα αναγράφεται στη βεβαίωση μόνο η οφειλή της συνυπεύθυνης της.

9.3.2 Επιχ/σεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους με την ήδη υπάρχουσα νομική τους μορφή και συνεχίζουν να λειτουργούν με νέα κατόπιν μετατροπής, συγχώνευσης - απορρόφησης

Όταν ζητείται βεβαίωση από εταιρεία που προήλθε από μετατροπή, συγχώνευση - απορρόφηση άλλων εταιρειών, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι οφειλές όλων αυτών των επιχειρήσεων, αφού πλέον η νέα εταιρεία υποκαθίσταται σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε μίας από τις μετατρεπόμενες, συγχωνευόμενες ή απορροφούμενες εταιρείες.

Για το λόγο αυτό πρέπει να διαλύονται οι παλαιές εταιρείες που μετατρέπονται, συγχωνεύονται ή απορροφώνται, να καταχωρείται σχετική παρατήρηση στο ΒΕΕ της νέας και να διαβιβάζεται Υπηρεσιακό σημείωμα στο Ταμείο ή την Ταμειακή Υπηρεσία ώστε οι οφειλές της παλαιάς επιχ/σης να μεταφέρονται στη νέα και η χορηγούμενη βεβαίωση να εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των οφειλών όλων των επιχειρήσεων.

9.3.3 Συνυπευθυνότητα πτωχής και μη πτωχής επιχ/σης

Η πτωχή επιχ/ση δεν δεσμεύεται με οφειλές άλλης επιχ/σης για την οποία έχει κριθεί συνυπεύθυνη. Αντίθετα, η μη πτωχή επιχ/ση δεσμεύεται με τις οφειλές της πτωχής για την οποία έχει κριθεί συνυπεύθυνη.

Η επιχ/ση που απέκτησε περιουσιακά στοιχεία από πλειστηριασμό άλλης που πτώχευσε δεν θεωρείται συνυπεύθυνη και ως εκ τούτου δεν ευθύνεται με τις οφειλές της πτωχής (σχετ. έγγραφο Νομικής Υπηρεσίας 4014/4.4.97)

9.4 Επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση κ.λ.π.

Οι διατάξεις για την ασφ/κή ενημερότητα έχουν εφαρμογή στις επιχειρήσεις που έχουν τεθεί:

- σε αναγκαστική διαχείριση

- στη διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών τους (Ν. 3562/56)

- σε εκκαθάριση με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Στις εν λόγω επιχ/σεις χορηγούνται τα Υποδείγματα 1 και 2 κατά περίπτωση.

 Από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ασφ/κής ενημερότητας εξαιρούνται: ο σύνδικος πτώχευσης για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν την πτωχευτική περιουσία, ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, όταν ενεργεί αποδεδειγμένα για πράξεις εκκαθάρισης της σχολάζουσας κληρονομιάς και ο εκκαθαριστής κληρονομιάς για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν την κληρονομιά (κεφ. 2 της παρούσας εγκυκλίου).

 9.5 Προβληματικές επιχ/σεις που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης του αρ. 46α του Ν. 1892/1990

Για τις επιχειρήσεις που τίθενται σε ειδική εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46α του Ν. 1892/90, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται τα κατωτέρω:

-Όλες οι οφειλές των ανωτέρω επιχειρήσεων χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 30/11/2001 αναλαμβάνονται και εξοφλούνται από το Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 του Ν. 2881/01 (ΦΕΚ 16/ τ.Α΄ /6-2-01). Αναλογική εφαρμογή έχουν και οι διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 2127/93 (ΦΕΚ 48 /τ.Α΄ /8-4-93) και της παρ. 18 του άρθρου 14 του Ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206/ τ.Α΄ /91), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 53 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/ τ.Α΄ /94).

- Χορηγούνται βεβαιώσεις ασφ/κής ενημερότητας χωρίς παρακράτηση, για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο κλπ. και δανειοδότηση από Τράπεζες κλπ. σε εφαρμογή του άρθρου 39 του Ν. 2065/92 και 4 του Ν. 1239/82 (Υπόδειγμα 7) ανεξάρτητα από τις οφειλές χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 30/11/2001.

9.6 Βεβαίωση σε Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε, Ε.Ε, κοινοπραξία κλπ.

Το νομικό πρόσωπο της εταιρείας δεν δεσμεύεται ποτέ με τις οφειλές των μελών του. Συνεπώς δίδεται βεβαίωση σε ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, κοινοπραξία, σωματείο αστική εταιρεία κλπ. χωρίς να ερευνώνται οι τυχόν οφειλές των μελών τους από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα.

9.7 Βεβαιώσεις σε μέλη Ο.Ε., διοικητικών συμβουλίων Α.Ε., μετόχους Α.Ε., διαχειριστές ΕΠΕ, ομόρρυθμα μέλη Ε.Ε, μέλη κοινοπραξιών κ.λ.π.

9.7.1 Χορήγηση βεβαίωσης σε μέλη ΟΕ ή ομόρρυθμα μέλη ΕΕ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Εμπορικού Νόμου και 920 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τα μέλη Ο.Ε. ή τα ομόρρυθμα μέλη Ε.Ε. ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με την ατομική τους περιουσία, για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας. Για το λόγο αυτό όταν ζητείται βεβαίωση από εργοδότη ατομικής επιχ/σης, ο οποίος παράλληλα είναι μέλος Ο.Ε. ή ομόρρυθμο μέλος Ε.Ε. ερευνάται και η τυχόν οφειλή της Ο.Ε. ή Ε.Ε.. Εάν υπάρχει οφειλή της Ο.Ε. ή της Ε.Ε. η οποία έχει ρυθμιστεί και τηρούνται οι όροι της ρύθμισης, χορηγείται βεβαίωση (Υπόδειγμα 1) στο Ομόρρυθμο μέλος τους, χωρίς να συνδέεται με τις παρακρατήσεις της ρύθμισης της Ο.Ε. ή της Ε.Ε.. Όταν όμως , η Ο.Ε. ή η Ε.Ε. έχει οφειλή μη ρυθμισμένη θα χορηγηθεί βεβαίωση οφειλής (Υπόδειγμα 2) στην οποία θα συμπεριληφθεί η οφειλή αυτή με εγγραφή του αντίστοιχου Α.Γ.Μ., προκειμένου να αποδοθεί το ποσό στην αρμόδια Ταμειακή Υπηρεσία του ΙΚΑ.

- Εξυπακούεται ότι αν υπάρχει οφειλή και στην ατομική επιχείρηση, στο έντυπο της βεβαίωσης καταχωρούνται ξεχωριστά για κάθε επιχ/ση η οφειλή της, ο ΑΓΜ της και η υπηρεσία του ΙΚΑ στην οποία θα αποδοθεί το παρακρατηθέν ποσό.

Παράδειγμα 1ο :

Έστω ότι έχουμε την ατομική επιχείρηση με ΑΓΜ 1254 και οφειλή μη ρυθμισμένη 1.000.000δρχ. και την Ε.Ε. με ΑΓΜ 5386 και οφειλή 2.000.000 δρχ. επίσης μη ρυθμισμένη, στην οποία ομόρρυθμο μέλος είναι ο ιδιοκτήτης της ατομικής επιχ/σης.

Στο έντυπο της βεβαίωσης (Υπόδειγμα 2) για την ατομική επιχείρηση και στην ένδειξη που αφορά την παρακράτηση συμπληρώνονται τα εξής:

α) Ποσό δρχ. 1.000.000 ΑΓΜ 1264 στο Γ΄ Ταμείο Είσπραξης Εσόδων β) Ποσό δρχ. 2.000.000 ΑΓΜ 5380 στην Ταμειακή Υπηρεσία του ίΚΑ Λαμίας.

Παράδειγμα 2°:

Ατομική επιχείρηση έχει οφειλή ρυθμισμένη και είναι ενήμερη. Ε.Ε. έχει επίσης ρυθμισμένη οφειλή και είναι ενήμερη. Ομόρρυθμο μέλος της Ε.Ε. είναι ο ιδιοκτήτης της ατομικής επιχείρησης.

Στο έντυπο της βεβαίωσης (Υπόδειγμα 1), για την ατομική επιχείρηση και στην ένδειξη της παρακράτησης, θα γραφεί μόνο αυτή που αναφέρεται στην δική της ρύθμιση (4 δόσεις).

Παράδειγμα 3°:

Ατομική επιχείρηση έχει οφειλή ρυθμισμένη και είναι ενήμερη. Ε.Ε. έχει οφειλή που δεν έχει ρυθμίσει. Ομόρρυθμο μέλος της Ε.Ε. είναι ο εργοδότης της ατομικής επιχείρησης.

Στο έντυπο της βεβαίωσης οφειλής (Υπόδειγμα 2), για την ατομική επιχείρηση και στην ένδειξη παρακράτηση θα αναγραφεί εκτός από το ποσό που προβλέπει η απόφαση της ρύθμισης της (4 δόσεις) και το σύνολο της οφειλής της Ε.Ε., με σημείωση των αντίστοιχων ΑΓΜ και των Ταμείων ή Ταμειακών Υπηρεσιών που πρέπει να αποδοθούν τα παρακρατηθέντα ποσά.

Τα παραπάνω ισχύουν και όταν ζητείται βεβαίωση από εταιρεία οιασδήποτε μορφής (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., κλπ), η οποία είναι και μέλος Κοινοπραξίας, διότι τα μέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται αλληλέγγυα, με ολόκληρη την περιουσία τους, για χρέη της Κοινοπραξίας (παρ.1 άρθρ.21 Ν. 1902/90).

9.7.2 Χορήγηση βεβαίωσης σε διοικούντες Νομικά Πρόσωπα

Όταν ζητείται βεβαίωση από διοικούντες Νομικά πρόσωπα (δηλ. από Δ/ντές, Διαχειριστές ή Διευθύνοντες Συμβούλους Α.Ε., Συνεταιρισμώνκαι Ενώσεως Συνεταιρισμών ή Διευθυντές, Διαχειριστές και γενικά εντεταλμένους στη Διοίκηση Δημόσιων, Δημοτικών, Κοινοτικών Επιχ/σεων και εκμεταλλεύσεων κερδοσκοπικού χαρακτήρα αλλοδαπών επιχ/σεων και οργανισμών εγκατεστημένων στην Ελλάδα, ΕΠΕ, ημεδαπών ή αλλοδαπών εγκατεστημένων στην Ελλάδα Νομικών προσώπων (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) θα ερευνώνται τυχόν οφειλές αυτών, αφού σύμφωνα με τα άρθρα 4 παρ. 4 του Ν. 2556/97 και 69 παρ. 2 του Ν. 2676/99 (Εγκ. 20/98 και 15/99), ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, με την ατομική τους περιουσία, για τα χρέη προς το ΙΚΑ των Νομικών Προσώπων που διοικούν ή διοικούσαν.

Εάν οι αντίστοιχες επιχ/σεις έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και είναι ενήμερες θα χορηγείται στα εν λόγω πρόσωπα βεβαίωση (Υπόδειγμα 1), εφόσον δεν οφείλουν τα ίδια, χωρίς να συνδέεται με τις παρακρατήσεις αυτών.

Αντίθετα, εάν οι επιχ/σειςδεν έχουν ρυθμίσει την οφειλή τους θα χορηγούνται στα πρόσωπα αυτά βεβαιώσεις οφειλής (Υπόδειγμα 2) στις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται οι οφειλές τους, οι ΑΓΜ τους και οι υπηρεσίες του ΙΚΑ συς οποίες θα αποδοθούν τα παρακρατηθέντα ποσά.

9.7.3 Μέτοχοι Ανωνύμων Εταιρειών

΄Οταν ζητά βεβαίωση μέτοχος Α.Ε. για λογαριασμό του, χωρίς να είναι ή να ήταν Δ/νων Σύμβουλος ή Δ/ντής που ασκεί ή ασκούσε Διοίκηση σ΄ αυτή, ώστε να ευθύνεται με την ατομική του περιουσία για τις οφειλές της (εγκ. 20/98,15/99), δεν θα εξετάζονται οι οφειλές της Α.Ε..

9.8 Αθλητικές ανώνυμες εταιρείες (ΑΑΕ), τμήματα αμειβομένων αθλητών (ΤΑΑ), αθλητικά σωματεία

- Οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες (ΠΑΕ, ΚΑΕ κλπ) εκτός από τις δικές τους οφειλές, δεσμεύονται και με αυτές του αντίστοιχου Αθλητικού Σωματείου ή του Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών (ΤΑΑ) από το οποίο προήλθαν, αφού μετά την ίδρυση τους αναλαμβάνουν, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους (άρθρο 73 παρ. 1 Ν. 2725/99).

- Τα ΤΑΑ δεν δεσμεύονται με τις οφειλές του Αθλητικού Σωματείου από το οποίο προήλθαν , διότι έχουν οικονομική και διαχειριστική αυτοτέλεια σε σχέση με τα λοιπά Ερασιτεχνικά Τμήματα του (άρθρο 60 παρ. 2 Ν. 2725/99).

- Όταν υποβιβασθεί Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία (ΠΑΕ) από την Γ΄ Εθνική Κατηγορία ή Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία (ΚΑΕ) από την Α2 στην οικεία ερασιτεχνική κατηγορία, διαλύεται και τίθεται σε εκκαθάριση άρθρα 111 και 116 του Ν. 2725/99 σύμφωνα με τις διατάξεις περί ΑΕ. Στις περιπτώσεις αυτές το αντίστοιχο αθλητικό σωματείο δεν ευθύνεται με τις οφειλές της ΠΑΕ ή ΚΑΕ. `Αρα, θα εξετάζονται μόνο οι δικές του οφειλές.

9.9 ΟΤΑ - Νομαρχιακές - Δημοτικές - Κοινοτικές -Διαδημοτικές - Διακοινοτικές επιχ/σεις

Όταν ζητούνται βεβαιώσεις από τους ΟΤΑ (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δήμους και Κοινότητες) θα λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν οφειλές όλων των Νομαρχιακών, Διαδημοτικών, Διακοινοτικών, Δημοτικών ή Κοινοτικών Επιχ/σεων που αυτοί συμμετέχουν. Εάν οι εν λόγω επιχ/σεις έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και είναι ενήμερες χορηγείται βεβαίωση στον αντίστοιχοΟΤΑ, χωρίς να συνδέεται με τις παρακρατήσεις αυτών (των επιχ/σεων).

Αντίθετα, δεν δεσμεύονται οι Νομαρχιακές, Δημοτικές, Κοινοτικές, Διαδημοτικές ή Διακοινοτικές Επιχ/σεις με τις οφειλές των αντίστοιχων ΟΤΑ που συμμετέχουν αυτές.

 9.10 Εισφορά υπέρ τ. ΤΑΤ (Κοινωνικός πόρος)

Οι διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 2166/93 (εγκ. 92/93), οι οποίες από 28.12.2000 παύουν να ισχύουν (παρ. 44 άρθρου 34 του Ν. 2873/2000, σχετ. Ε40/29/1-2-2001) προέβλεπαν ότι, οι επιχ/σεις που δραστηριοποιούντο στο χώρο εμπορίας και επεξεργασίας χάρτου, έπρεπε να καταβάλλουν ειδική εισφορά υπέρ

τ. ΤΑΤ, η οποία αποτελούσε πόρο του Ταμείου και κατόπιν του ΙΚΑ. Το ύψος της εισφοράς ήταν 0,8% ή 2%, αναλόγως του αποκτώμενου ή παραγόμενου χάρτου ή προϊόντων αυτού.

Κατά την διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης συς εν λόγω επιχ/σεις πρέπει να ελέγχεται η καταβολή της παραπάνω ειδικής εισφοράς (για προϊόντα που αποκτήθηκαν, εισήχθησαν ή επωλήθησαν μέχρι 27-12-2000).9.11 Προσδιορισμός οφειλής σε περίπτωση άσκησης ενδίκων μέσων

Παρακάτω εκτίθενται περιπτώσεις που χορηγούνται ή όχι βεβαιώσεις ασφ/κής ενημερότητας σε εργοδότες που έχουν οφειλή, την οποία αμφισβητούν και έχουν προσφύγει για επίλυση της διαφοράς στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή και στα Διοικητικά Δικαστήρια, από τα οποία δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση.

9.11.1 Υποβολή ένστασης στην ΤΔΕ - Έκδοση απόφασης ΤΛΕ

Από την υποβολή ένστασης στην ΤΔΕ μέχρι την έκδοση απόφασης επ΄ αυτής, για τη χορήγηση βεβαίωσης θα λαμβάνεται ως οφειλόμενη η αμφισβητούμενη από τον εργοδότη οφειλή, διότι η υποβολή της ένστασης δεν αναστέλλει την βεβαίωση της και την διενέργεια πράξεων διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 2556/97). Σύμφωνα όμως με τις διατάξεις του ιδίου άρθρου, εάν καταβληθεί το 50% της συνολικής οφειλής συγκεκριμένης Πράξης Επιβολής, για την οποία υποβλήθηκε ένσταση στην ΤΔΕ, θα χορηγείται βεβαίωση χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το υπόλοιπο ποσό της Πράξεως αυτής (εγκ. 20/98).

Εάν η απόφαση της ΤΔΕ δεχθεί εν όλω ή εν μέρει την ένσταση του εργοδότη, για τη χορήγηση βεβαίωσης δεν λαμβάνεται ως οφειλόμενη η οφειλή για την οποία η ΤΔΕ έκρινε ότι δεν έπρεπε να καταλογισθεί.

9.11.2 `Ασκηση προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο

Υποβολή αίτησης αναστολής εκτέλεσης της απόφασης της ΤΔΕ.

Σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 69 του Ν. 2717/99 (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας, ΦΕΚ: 97/τ.Α΄/17-5-99) «Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης». Για τη χορήγηση βεβαίωσης ασφ/κής ενημερότητας οι αποφάσεις της ΤΔΕ που δικαιώνουν τον εργοδότη λαμβάνονται υπόψη ως προς το ποσό της οφειλής που η επιτροπή δέχθηκε ότι δεν οφείλεται. Το ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται ως οφειλόμενο στη σχετική βεβαίωση, ανεξάρτητα από την άσκηση προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο.

Οι αποφάσεις της ΤΔΕ δεν θα λαμβάνονται υπόψη στις εξής περιπτώσεις:

α) Αν υποβληθεί από το ΙΚΑ, μετά από άσκηση προσφυγής, αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης της Τ.Δ.Ε., που δέχθηκε εν όλω ή εν μέρει την ένσταση του εργοδότη, μέχρι τη λήψη απόφασης επ΄ αυτής (της αίτησης αναστολής), αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης της Τ.Δ.Ε. και για τη χορήγηση βεβαίωσης στον εργοδότη θα λαμβάνεται ως οφειλόμενο και το ποσό της οφειλής, για το οποίο έγινε δεκτή η ένσταση του.

β) Αν γίνει δεκτή η αίτηση αναστολής του ΙΚΑ, δεν εκτελείται η απόφαση της Τ.Δ.Ε. και για τη χορήγηση βεβαίωσης θα λαμβάνεται ως οφειλόμενο και το ποσό της οφειλής, για το οποίο έγινε δεκτή η ένσταση του εργοδότη. Αντίθετα, αν απορριφθεί η αίτηση του ΙΚΑ, για τη χορήγηση βεβαίωσης θα εκτελείται η απόφαση της Τ.Δ.Ε. και δεν θα λαμβάνεται ως οφειλόμενο το ποσό της οφειλής για το οποίο δέχθηκε την ένσταση του εργοδότη η Τ.Δ.Ε.

γ) Αν υποβληθεί από τον εργοδότη, μετά από άσκηση προσφυγής από αυτόν, αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης της Τ.Δ.Ε. που απέρριψε εν όλω ή εν μέρει την ένσταση του, δεν θα εκτελείται η απόφαση της Τ.Δ.Ε. μέχρι την έκδοση απόφασης επ΄ αυτής και για τη χορήγηση βεβαίωσης δεν θα λαμβάνεται υπόψη η οφειλή για την οποία απέρριψε την ένσταση του η Τ.Δ.Ε.

Από τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι, οι αποφάσεις της Τ.Δ.Ε. θα εκτελούνται (τροποποίηση - μείωση ή ακύρωση των Πράξεων Επιβολής και αποστολή κατάστασης διαγραφών στην αρμόδια Ταμειακή Υπηρεσία), εκτός αν υποβληθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης τους από το ΙΚΑ ή τον εργοδότη, οπότε μέχρι την έκδοση απόφασης επ΄ αυτής (της αίτησης αναστολής) αναστέλλεται αυτοδικαίως η εκτέλεση τους (άρθρο 204 παρ. 3 του Ν.2717/99).

9.11.3 Εκτέλεση αποφάσεων Διοικητικού Πρωτοδικείου `Ασκηση Έφεσης στο Διοικητικό Εφετείο

Από τον συσχετισμό των άρθρων 88 και 206 - 209 του Ν. 2717/99, προκύπτει ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου είναι εκτελεστές, έστω και αν έχουν ασκηθεί εφέσεις κατ΄ αυτών. Συνεπώς, για τη χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, θα πρέπει προηγούμενα να εκτελεσθούν οι αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου ανεξάρτητα από την άσκηση ή όχι έφεσης στο Διοικητικό Εφετείο από το ΙΚΑ ή τον εργοδότη.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου δεν θα εκτελεσθούν μόνο όταν η τυχόν υποβληθείσα αίτηση αναστολής του εκκαλούντος (δηλαδή εκείνου που ασκεί την έφεση) γίνει δεκτή από το αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο το οποίο θα εκδικάσει και την αντίστοιχη έφεση (`Αρθρο 207 Ν. 2717/99).

10. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σ΄ όλες τις χορηγούμενες βεβαιώσεις πρέπει να αναφέρεται και η τυχόν υπαγωγή του προσωπικού στην ασφάλιση και άλλων φορέων Κυρίας Ασφάλισης π.χ. το προσωπικό ασφαλίζεται για τον κλάδο Ασθενείας στο ΤΑΞΥ. Η σχετική καταχώριση πρέπει να γίνεται στην αντίστοιχη ένδειξη των εντύπων των βεβαιώσεων.

11. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

11.1 Βεβαιώσεις για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από δημόσιο ΝΠΛΔ, ΟΤΑ, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δημόσιες, Δημοτικές και Κοινοτικές επιχ/σεις Δημόσιας ή Κοινής Ωφελείας και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα

(άρθρα 39 παρ. 7 N. 2065/92 και 59 N. 2676/99, περ. 1 του άρθρου 1 της 21/116/4.7.2000 Υ.Α., όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 1 του άρθρου 1 της Φ21/156/63.2001 Υ.Α.)

Σ΄ εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων χορηγούνται οι εξής βεβαιώσεις:

11.1.1 Βεβαιώσεις μη οφειλής - Ασφαλιστικής ενημερότητας (Υπόδειγμα 1)

Οι βεβαιώσεις αυτές χορηγούνται σε όσους:

- δεν οφείλουν εισφορές στο Ίδρυμα για την ασφ/κή τακτοποίηση του προσωπικού τους, ούτε οφείλουν από καθυστερούμενες εισφορές, πρόσθετα τέλη κλπ. για απασχόληση μισθωτών στο παρελθόν.

- έχουν ρυθμίσει την οφειλή τους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 112-116 του ΚΑ ΙΚΑ, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 49-55 του Ν. 2676/99 (εγκ. 52/99,111/99 Κεφ. Γ΄) και είναι ασφαλιστικά ενήμεροι. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται με τον όρο παρακράτησης από κάθε εκκαθαρισμένη απαίτηση του ποσού που ορίζει η σχετική απόφαση ρύθμισης.

- έχουν ρυθμίσει την οφειλή τους με ειδικές διατάξεις (π.χ. ρύθμιση για σεισμοπαθείς, πλημμυροπαθείς κλπ) και τηρούν τη ρύθμιση.

- δεν έχουν απογραφεί σαν εργοδότες, διότι ουδέποτε απασχόλησαν προσωπικό ή δεν είχαν ποτέ επιχείρηση. Στην βεβαίωση θα αναγράφεται η μη απασχόληση προσωπικού.

11.1.2 Βεβαιώσεις οφειλής (Υπόδειγμα 2)

Οι βεβαιώσεις αυτές χορηγούνται σε όσους:

- έχουν οφειλή από καθυστερούμενες εισφορές, πρόσθετα τέλη κλπ. και δεν την έχουν ρυθμίσει. Στο ποσό της οφειλής θα περιλαμβάνονται και τα οίκοθεν πρόσθετα τέλη, υπολογισμένα μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της βεβαίωσης.

- απώλεσαν το ευεργέτημα της τμηματικής εξόφλησης της οφειλής τους. Στο ποσό της οφειλής θα περιλαμβάνονται και τα οίκοθεν πρόσθετα τέλη, υπολογισμένα μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της βεβαίωσης.

Όταν το Υποκ/μα έχει πληροφορία ότι, εργοδότης-οφειλέτης δικαιούται να εισπράξει χρηματικό ποσό από κάποια υπηρεσία (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ) πρέπει να της διαβιβάσει οίκοθεν βεβαίωση οφειλής, χωρίς να απαιτείται αίτηση του εργοδότη, προκειμένου να παρακρατηθεί και να αποδοθεί στο ΙΚΑ το οφειλόμενο ποσό, άλλως να μεθοδευθεί η κατάσχεση εις χείρας τρίτων.

11.13 Διευκρινήσεις - Επισημάνσεις

Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39 του Ν. 2065/92 και 59 του Ν. 2676/99 διευκρινίζονται τα εξής:

Δημόσιο - ΝΠΔΔ - ΟΤΑ - Επιχ/σεις Κοινής Ωφελείας

Στην έννοια «Δημόσιο» περιλαμβάνεται πλέον το Δημόσιο τόσο με την στενή όσο και με την ευρεία έννοια (Οργανισμοί, Δημοτικές Επιχειρήσεις κ.α.), ενώ εκτός από τους ΟΤΑ (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δήμοι, Κοινότητες) και τις επιχειρήσεις αυτών οι διατάξεις αφορούν και όσους ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των εν λόγω επιχ/σεων και Οργανισμών (Γ.Ε.: Ε57/4/29.1.99), όπως π.χ. όταν η ΕΠΑΕ ή ο ΟΠΑΠ καταβάλλουν στις ΠΑΕ μετά από έγκριση της ΓΓΑ, χρήματα που αφορούν κρατική επιχορήγηση ή ποσοστά από τις εισπράξεις του ΠΡΟ-ΠΟ.

Εκκαθαρισμένη απαίτηση

Εκκαθαρισμένη απαίτηση είναι η κάθε είδους χρηματική αξίωση φυσικού ή νομικού προσώπου από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ.

? Από 20.3.2001 το συνολικό ποσό της εκκαθαρισμένης απαίτησης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των λοιπών επιβαρύνσεων (εισφορές, τέλη κλπ), για την είσπραξη του οποίου απαιτείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας Θα πρέπει να υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000)δρχ. (άρθρο 1 παρ.1 της Φ21/156/6.3.2001 Υ.Α).

Όταν η συνολική εκκαθαρισμένη απαίτηση υπερβαίνει το 1.000.000 δρχ. τότε απαιτείται βεβαίωση και για την είσπραξη μέρους αυτής έστω και αν το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει το 1.000.000 δρχ.

Επισημαίνεται ότι η επιστροφή ΦΠΑ αποτελεί εκκαθαρισμένη απαίτηση

και συνεπώς απαιτείται βεβαίωση, διότι η διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 1947/91, σύμφωνα με την οποία δεν χρειαζόταν σχετική βεβαίωση, καταργήθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 2065/92.

Είσπραξη επιδότησης - επιχορήγησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 3 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2082/93 οι πληρωμές πρέπει να γίνονται στους λοιπούς τελικούς δικαιούχους, χωρίς καμία έκπτωση ή κράτηση που ενδέχεται να μειώσει το ύψος της ενίσχυσης που δικαιούνται. Ωστόσο, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν δικαίωμα, στα πλαίσια Δημοσιονομικού Ελέγχου, να ζητήσουν ασφ/κή ενημερότητα για να αξιολογήσουν την οικονομική κατάσταση της επιχ/σης προκειμένου να εγκρίνουν την επιδότηση αλλά και να πιστοποιήσουν την πραγματοποίηση των δαπανών που αναφέρονται στο επιδοτούμενο πρόγραμμα (φόροι, εισφορές κλπ). Αντίθετα, για την είσπραξη της Κρατικήςσυμμετοχήςαπαιτείταιηπροσκόμισηβεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, διότι, αν υπάρχει οφειλή προς το ΙΚΑ, πρέπει να γίνει παρακράτηση.

Παρακράτηση

Εάν η επιχ/ση κλπ. δεν είναι ασφ/κά ενήμερη, παρακρατείται το ποσό της εκκαθαρισμένης απαίτησής της (από Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ) μέχρι του ποσού της οφειλής της και αποδίδεται υποχρεωτικά στις αναφερόμενες στη βεβαίωση Υπηρεσίες του ΙΚΑ, εφόσον δεν συμψηφισθεί με τυχόν οφειλή της επιχ/σης προς την Υπηρεσία που αποδίδει την απαίτηση (άρθρο 39 Ν. 2065/92).

Ρητά ορίζεται στην ανωτέρω διάταξη, ότι εκχωρήσεις προς τρίτους δεν ισχύουν · δηλαδή το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. ή ο ΟΤΑ θα αποδίδουν το ποσό της εκκαθαρισμένης απαίτησης στο ΙΚΑ, εφόσον υπάρχει οφειλή, έστω και αν ο δικαιούχος το έχει εκχωρήσει σε τρίτο.

Βεβαιώσεις για ΟΑΕΔ

Προκειμένου να εισπραχθούν από τον ΟΑΕΔ, ο οποίος είναι ΝΠΔΔ εκκαθαρισμένες απαιτήσεις πρέπει οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να προσκομίσουν τις προαναφερόμενες βεβαιώσεις.

Στις περιπτώσεις που οΟΑΕΔ πρέπει να λαμβάνει γνώση του απασχολούμενου προσωπικού, των αποδοχών του κλπ. παράλληλα με τις χορηγούμενες βεβαιώσεις θα επικυρώνονται ακριβή αντίγραφα των Μισθολογικών καταστάσεων.

Βεβαιώσεις για σύσταση Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)

Βεβαιώσεις μη οφειλής - ασφαλιστικής ενημερότητας (Υπόδειγμα1) απαιτούνται και από τις επιχ/σεις που πρόκειται να συστήσουν Κ.Ε.Κ. σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 115372/11.11.94 απόφαση του Υπουργού Εργασίας.

11.2 Βεβαιώσεις σε επιχ/σεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Υπουργείο Εθνικής `Αμυνας (άρθρο 43 Ν. 2109/92)

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, που προστέθηκαν στο τέλος της παρ. 7 του αρ. 39 του Ν. 2065/92, στις επιχ/σεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και στις θυγατρικές τους που έχουν εκκαθαρισμένες απαιτήσεις από την εκτέλεση συμβάσεων για τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, μπορεί να χορηγείται βεβαίωση ασφ/κής ενημερότητας με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Αναστολών του ΙΚΑ, εφόσον παρακρατείται για λογαριασμό του ΙΚΑ, μέρος των κάθε φορά απαιτήσεών τους, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 10%, υπό την προϋπόθεση καταβολής των τρεχουσών εισφορών.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης είναι η σχετική απόφαση της Επιτροπής Αναστολών.

Στην περίπτωση αυτή και εφόσον τηρούνται οι όροι της απόφασης χορηγείται βεβαίωση ασφ/κής ενημερότητας (Υπόδειγμα 1) για είσπραξη χρημάτων μόνο από το Υπουργείο Εθνικής `Αμυνας με το ποσοστό της παρακράτησης που αναφέρεται στην απόφαση. Συνεπώς, πρέπει να επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη βεβαίωση ισχύει μόνο για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Υπουργείο Εθνικής `Αμυνας.

11.3 Διάρκεια ισχύος

Οδηγίες για την διάρκεια ισχύος των βεβαιώσεων των παραγράφων 11.1. και 11.2. δίνονται στην παρ. 11.10. (σελίδα 34).

11.4 Βεβαιώσεις για δανειοδότηση από Τράπεζες και άλλα πιστωτικά Ιδρύματα (άρθρο 4 Ν. 1239/82 και παρ. 5 του άρθρου 1 της Φ21/156/63.2001 Υ.Α.)

Οι βεβαιώσεις αυτές χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα (υπό προϋποθέσεις), επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα κλπ. για να δανειοδοτηθούν από τις Τράπεζες ή άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα, όπως το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ.

Επίσης χορηγούνται για να προεξοφληθούν γραμμάτια και συναλλαγματικές και να εισπραχθούν χρήματα (δάνεια) από τις Τράπεζες μέσω αλληλόχρεων λογαριασμών.

Σ΄ εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων χορηγούνται οι κατωτέρω βεβαιώσεις:

11.4.1 Βεβαιώσεις μη οφειλής - Ασφαλιστικής ενημερότητας σε επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα κ.λ.π. (Υπόδειγμα 1)

Χορηγούνται σε όσους αναφέρονται στην παρ. 11.1.1.

Τονίζεται ότι, στις βεβαιώσεις που χορηγούνται στους εργοδότες που έχουν ρυθμίσει την οφειλή τους σε δόσεις και είναι ασφαλιστικά ενήμεροι θα αναγράφεται οπωσδήποτε το ποσοστό παρακράτησης που ορίζει η απόφαση ρύθμισης της οφειλής.

?11.4.2 Βεβαιώσεις μη οφειλής - Ασφαλιστικής ενημερότητας σε φυσικά πρόσωπα (υπό προϋποθέσεις) για λήψη δανείων καταναλωτικής πίστης άνω των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δρχ. (Υπόδειγμα 1)

Χορηγούνται στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τουλάχιστον μία από τις παρακάτω ιδιότητες:

α) είναι υποκείμενα (υπόχρεα) καταβολής ασφαλιστικών εισφορών,

β) είναι μέλη κοινοπραξίας, Αστικής Εταιρείας, Ομορρύθμου Εταιρείας, Ομόρρυθμα μέλη Ετερορρύθμου Εταιρείας, Διαχειριστές ΕΠΕ, Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Διευθυντές που ασκούν ή ασκούσαν διοίκηση σε ΑΕ, Διευθυντές, Διαχειριστές, Διευθύνοντες Σύμβουλοι Συνεταιρισμού ή Ενώσεως Συνεταιρισμών, Διευθυντές, Διαχειριστές και γενικά εντεταλμένοι στη Διοίκηση σε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική Επιχείρηση και εκμετάλλευση κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα αν είναι νομικό πρόσωπο, σε αλλοδαπή επιχείρηση και αλλοδαπό οργανισμό εγκατεστημένων στην Ελλάδα, σε ημεδαπό ή αλλοδαπό εγκατεστημένο στην Ελλάδα πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και σε κάθε είδους Ιδρύματα,

γ) είναι υποκείμενα (υπόχρεα) καταβολής εισφορών οικοδομικού έργου.

Οι εν λόγω βεβαιώσεις χορηγούνται από το Υποκ/μα ΙΚΑ της έδρας του φυσικού προσώπου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στις περιπτώσεις όμως, που ο ενδιαφερόμενος είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα , αλλά έχει μία από τις ιδιότητες των παραγράφων β) (π.χ. μέλος Κοινοπραξίας, Αστικής Εταιρείας, Ομόρρυθμο μέλος Ετερορρύθμου Εταιρείας, Διαχειριστής ΕΠΕ, Διευθύνων Σύμβουλος, Διευθυντής που ασκεί διοίκηση σε Α.Ε. κλπ.) και γ) (δηλαδή υπόχρεος καταβολής εισφορών οικοδομικού έργου), οι βεβαιώσεις χορηγούνται από το Υποκ/μα ΙΚΑ της κατοικίας του, στο οποίο θα πρέπει να προσκομίσει Υπηρεσιακά Σημειώματα από τα κατά περίπτωση αρμόδια Υποκ/τα ΙΚΑ στα οποία:

ί. βρίσκεται η έδρα του νομικού προσώπου για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του για τις οποίες ευθύνεται αστικά,

ίί. εκτελείται, οικοδομικό έργο που του ανήκει.

Η προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας είναι αναγκαία μόνο εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει μία από τις προαναφερόμενες ιδιότητες , άλλως, αντί για αυτήν, υποβάλει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην Τράπεζα ή τοΠιστωτικό Ίδρυμα.

11.4.3 Βεβαιώσεις οφειλής (Υπόδειγμα 2)

Χορηγούνται σε όσους αναφέρονται στην παρ. 11.1.2.

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 2466/25.7.2000 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, επιτρέπεται η χρηματοδότηση από τα Πιστωτικά Ιδρύματα φυσικώνπροσώπων για την κάλυψη υποχρεώσεων τους από εισφορές έναντι των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης. Η εκταμίευση των εν λόγω δανείων γίνεται με έκδοση από την δανείστρια Τράπεζα δίγραμμης επιταγής.

11.4.4 Διάρκεια ισχύος

Οδηγίες στην παράγραφο 11.10 της παρούσας.

11.5 Βεβαιώσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ (άρθρο 6 ΠΔ 394/96)

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή προμηθευτών σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ είναι η προσκόμιση βεβαίωσης ασφ/κής ενημερότητας (Υπόδειγμα 1).

Οι βεβαιώσεις αυτές χορηγούνται σε όσους δεν έχουν οφειλές στο ίδρυμα ή τις έχουν ρυθμίσει και είναι ενήμεροι.

11.5.1 Διάρκεια ισχύος

Οδηγίες στην παράγραφο 11.10 της παρούσας.

11.6 Βεβαιώσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμούς της Οργανω­τικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - ΑΘΗΝΑ 2004 ΑΕ

(Πράξη 72/25-11-99 του Υπουργικού Συμβουλίου)

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε διαγωνισμούς που διενεργεί η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων -ΑΘΗΝΑ 2004 ΑΕ είναι η προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας (Υπόδειγμα 1).

Η εν λόγω βεβαίωση όταν εκδίδεται για λογαριασμό Ανώνυμης Εταιρείας ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ κλπ. αφορά μεταξύ άλλων και την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης όσων εκπροσώπων τους ασφαλίζονται στο ΙΚΑ, εάν παράλληλα με την ιδιότητα τουεκπροσώπου παρέχουν και εξαρτημένη εργασία προς την συγκεκριμένη επιχείρηση. Συνεπώς, δεν θα χορηγούνται χωριστές βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας για κάθε ένα από τα πρόσωπα αυτά, στην περίπτωση που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ από τις αντίστοιχες επιχ/σεις.

11.6.1 Διάρκεια ισχύος

Οδηγίες στην παρ. 11.10 της παρούσας.

11.7 Βεβαιώσεις για συμμετοχή σε δημοπρασίες

(άρθρο 1 παρ. 6 Ν. 2229/94)

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις κάθε εργοληπτική επιχείρηση προκειμένου να συμμετέχει σε δημοπρασία, υποχρεούται κατά την κατάθεση της προσφοράς της να υποβάλλει βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για τα Δημόσια ΄Εργα που εκτελεί μόνη της ή ως κοινοπρακτούν μέλος καθώς και για την έδρα της (ως κοινή επιχ/ση).

Τονίζεται ότι η βεβαίωση για την έδρα της επιχείρησης (Υπόδειγμα 1) εκδίδεται χωρίς να εξετάζονται οι οφειλές των έργων αυτής

Για τις βεβαιώσεις των έργων που εκτελεί η εργοληπτική επιχείρηση δίνονται λεπτομερείς οδηγίες στην παρ. 12.3.

11.7.1 Διάρκεια ισχύος

Οδηγίες στην παρ. 11.10 της παρούσας.

11.8 Βεβαιώσεις για απόκτηση αθλητή (άρθρο 93 Ν. 2725/99)

Τα Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) και οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Α.Ε.) δεν έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν αθλητή, κατά την μεταγραφική περίοδο, εάν δεν είναι ασφαλιστικά ενήμερα.

Κατά την διαδικασία χορήγησης της βεβαίωσης (Υπόδειγμα 1) θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι οδηγίες της παρ. 9.8 της παρούσας.

11.8.1 Διάρκεια ισχύος

Οδηγίες στην παρ. 11.10 της παρούσας.

11.9 `Αλλες περιπτώσεις προσκόμισης βεβαίωσης Ασφαλιστικής ενημερότητας που προβλέπονται από το άρθρο 1 της Υ.Α. Φ21/116/4-7-00, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 της ΥΑ Φ21/156/6-3-01

11.9.1 Πώληση, γονική παροχή ή δωρεά ακινήτων και μεταβίβαση κινητών περιουσιακών στοιχείων

Βεβαιώσεις ασφ/κής ενημερότητας πρέπει να προσκομισθούν για τη πώληση ακινήτων από τον πωλητή καθώς και για τη μεταβίβασή τους λόγω γονικής παροχής ή δωρεάς από τον παρέχοντα τη γονική παροχή ή τη δωρεά, εφόσον ο πωλητής ή ο παρέχων είναι ή ήταν:

α) Φυσικό πρόσωπο υποκείμενο (υπόχρεο) καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής, κοινωνία αστικού δικαίου, αστική κερδοσκοπική ή μη εταιρεία, συμμετοχική ή αφανής εταιρεία καθώς και κοινοπραξία.

β) Μέλος κοινοπραξίας, Αστικής Εταιρείας, Ομορρύθμου Εταιρείας, Ομόρρυθμο μέλος Ετερορρύθμου Εταιρείας, Διαχειριστής ΕΠΕ, Διευθύνων Σύμβουλος, Διευθυντής που ασκεί διοίκηση σε ΑΕ, Διευθυντής, Διαχειριστής, Διευθύνων Σύμβουλος Συνεταιρισμού ή Ενώσεως Συνεταιρισμών, Διευθυντής, Διαχειριστής και γενικά εντεταλμένος στη Διοίκηση σε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική Επιχείρηση και εκμετάλλευση κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα αν είναι νομικό πρόσωπο, σε αλλοδαπή επιχείρηση και αλλοδαπό οργανισμό εγκατεστημένων στην Ελλάδα, σε ημεδαπό ή αλλοδαπό εγκατεστημένο στην Ελλάδα πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και σε κάθε είδους Ιδρύματα.

γ) Υποκείμενο (υπόχρεος) καταβολής εισφορών οικοδομικών έργων, οι άδειες των οποίων εκδόθηκαν εντός της τελευταίας δεκαετίας από τη σύνταξη της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης.

Οι βεβαιώσεις για την πώληση, γονική παροχή ή δωρεά οικοδομών ή αυτοτελών ιδιοκτησιών (Υπόδειγμα 7) χορηγούνται από τα Τμήματα Ελέγχου Οικοδομικοτεχνικών Έργων του Υποκ/τος στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η μεταβιβαζόμενη οικοδομή ή αυτοτελής ιδιοκτησία αυτής, μετά από «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» του πωλητή ή του παρέχοντα τη γονική παροχή ή δωρεά, αφού προσκομίσει Υπηρεσιακά Σημειώματα από τα Υποκ/τα ΙΚΑ που βρίσκονται:

- η έδρα της επιχείρησης του,

- η έδρα του Νομικού Προσώπου για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του οποίου ευθύνεται αστικά,

- άλλη πλην της μεταβιβαζόμενης οικοδομής ιδιοκτησίας του, η άδεια της οποίας εκδόθηκε εντός της δεκαετίας.

Διευκρινίζεται ότι όλα τα παραπάνω Υπηρεσιακά Σημειώματα προσκομίζονται μόνο εφόσον ο μεταβιβάζων έχει αθροιστικά τις προαναφερόμενες ιδιότητες των περιπτώσεων α) - γ), άλλως ανάλογα με την ιδιότητα που έχει, βάσει της Υπεύθυνης Δήλωσής του στην αίτηση, προσκομίζει Υπηρεσιακό Σημείωμα από το αντίστοιχο Υποκ/μα ΙΚΑ.

Ειδικά στις περιπτώσεις που ο πωλητής, ή ο παρέχων τη γονική παροχή ή δωρεά είναι φυσικό πρόσωπο και δεν έχει τις ιδιότητες των περιπτώσεων α΄ και β΄, αλλά είναι υποκείμενο (υπόχρεος) καταβολής εισφορών οικοδομικού έργου η άδεια του οποίου εκδόθηκε εντός της δεκαετίας και προτίθεται να μεταβιβάσει τμήμα αυτού ή όλο, χορηγείται βεβαίωση ελέγχοντας τυχόν οφειλόμενες εισφορές μόνο του συγκεκριμένου οικοδομικού έργου.

Εξυπακούεται ότι εάν ανεγείρει συγχρόνως πλέον της μιας οικοδομής θα ελέγχονται τυχόν οφειλόμενες εισφορές όλων των οικοδομών ανεξάρτητα από το ποια μεταβιβάζεται. Εάν όμωςπρόκειται να μεταβιβάσει άλλη οικοδομή ή αυτοτελή ιδιοκτησία αυτής (παλαιά), πλην της ανεγειρόμενης με άδεια που εκδόθηκε εντός της δεκαετίας , ελέγχονται τυχόν οφειλόμενες εισφορές μόνο της τελευταίας οικοδομής, για την οποία θα προσκομισθεί Υπηρεσιακό Σημείωμα από το αρμόδιο Υποκ/μα ΙΚΑ.

Στις περιπτώσεις που μεταβιβάζουν οικοδομή ή αυτοτελή ιδιοκτησία αυτής, περισσότεροι του ενός συνιδιοκτήτες θα πρέπει να υποβάλλονται αιτήσεις από όλους και συνεπώς θα εκδίδονται ξεχωριστές βεβαιώσεις στον καθένα.

Στην αίτηση όπως και στη χορηγούμενη βεβαίωση θα αναφέρεται το οικοδομικό έργο αυτοτελής ιδιοκτησία του οποίου ή όλο μεταβιβάζεται (ΑΓΜ έργου , οδός , αριθμός , περιοχή).

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, όπως ρητά προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρ. 4 της κοινοποιούμενης Υ.Α. κατ΄ εξαίρεση, κατά τη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για την πώληση οικοδομής ή αυτοτελούς ιδιοκτησίας αυτής που έχει ανεγερθεί ή ανεγείρεται με το σύστημα της αντιπαροχής, βάσει εργολαβικού συμβολαίου, το οποίο έχει ήδη συνταχθεί ή θα συνταχθεί μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας (έως 31.5.2001), ελέγχονται αποκλειστικά οι τυχόν οφειλόμενες εισφορές της μεταβιβαζόμενης οικοδομής. Συνεπώς ελέγχονται μόνο τυχόν οφειλές της μεταβιβαζόμενης οικοδομής και όχι άλλες οφειλές προερχόμενες από επιχειρησιακές δραστηριότητες των πωλητών ή άλλα οικοδομικά έργα αυτών.

Η διάρκεια ισχύος των αποδεικτικών ασφαλιστικής ενημερότητας για την πώληση, γονική παροχή και δωρεά οικοδομών ή αυτοτελών ιδιοκτησιών είναι τρίμηνη, όταν δεν υφίστανται οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές για την εξόφληση των οποίων ο πωλητής ή ο παρέχων τη γονική παροχή ή τη δωρεά είναι υπεύθυνος και μηνιαία, εάν οι οφειλές αυτές έχουν ρυθμιστεί και είναι ασφαλιστικά ενήμερος.

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας προσκομίζεται από τον πωλητή ή τον παρέχοντα για την πώληση, γονική παροχή ή δωρεά λοιπών ακινήτων πλην οικοδομών (π.χ. οικόπεδα, αγροτεμάχια) και την μεταβίβαση κινητής περιουσίας (δηλαδή μεταχειρισμένων επαγγελματικών αυτοκινήτων, μηχανοκίνητων θαλασσίων σκαφών άνω των 5 μέτρων, ελικοπτέρων, ανεμοπτέρων, αεροσκαφών και επαγγελματικών σκαφών αλιείας) εφόσον ο πωλητής, ο παρέχων ή ο μεταβιβάζων είναι ή ήταν ­:

α) Νομικό Πρόσωπο (ΑΕ, ΕΠΕ κλπ.) ή Φυσικό Πρόσωπο υπόχρεο καταβολής ασφ/κών εισφορών που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι βεβαιώσεις (Υπόδειγμα 1) θα χορηγούνται από το τμήμα ελέγχου κοινών επιχειρήσεων του Υποκ/τος που ελέγχει την έδρα τους,

β) Φυσικό Πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά έχει μία από τις ιδιότητες των παραγράφων α) (υπόχρεο καταβολής ασφ/κών εισφορών), β) (μέλος Κοινοπραξίας, Ομόρρυθμο μέλος Ετερορρύθμου Εταιρείας, Διαχειριστής ΕΠΕ, Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. κλπ) ή γ) (δηλαδή υπόχρεος καταβολής εισφορών οικοδομικού έργου), της περίπτωσης 11.9.1 (σελίδα 31). Αρμόδιο για τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης (Υπόδειγμα 1) είναι το Υποκ/μα ΙΚΑ της κατοικίας του, στο οποίο θα πρέπει να προσκομίσει Υπηρεσιακά Σημειώματα από τα Υποκ/τα ΙΚΑ στα οποία βρίσκεται η έδρα του νομικού προσώπου για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του οποίου ευθύνεται αστικά ή οικοδομικό έργο που του ανήκει.

Ο συμβολαιογράφος που συντάσσει τη σχετική πράξη υποχρεούται να προσαρτά και να μνημονεύει στο κείμενό της τον αριθμό πρωτοκόλλου, την ημερομηνία και την υπηρεσία του ΙΚΑ που έχει εκδώσει τη βεβαίωση.

? 11.9.2 Συμμετοχή μέλους σε Κοινοπραξία, εταίρου σε Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.. Σύσταση υποθήκης επί ακινήτου

Βεβαίωση ασφ/κής ενημερότητας (Υπόδειγμα 1) απαιτείται για τη συμμετοχή οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού) ως μέλος σε κοινοπραξία ή ως εταίρος σε ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη ή περιορισμένης ευθύνης εταιρεία και για την σύσταση του εμπράγματος δικαιώματος της υποθήκης επί ακινήτου από τον παρέχοντα την υποθήκη (εξαιρούνται οι περιπτώσεις σύστασης υποθήκης υπέρ του Δημοσίου και του ΙΚΑ).

Οι εν λόγω βεβαιώσεις χορηγούνται από το Υποκ/μα ΙΚΑ της έδρας του Νομικού Προσώπου ή του Φυσικού Προσώπου υπόχρεου καταβολής ασφ/κών εισφορών που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στις περιπτώσεις όμως, που ο ενδιαφερόμενος είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά έχει μία από τις ιδιότητες των παραγράφων α) (υπόχρεο καταβολής ασφ/κών εισφορών), β) ( μέλος Κοινοπραξίας, Ομόρρυθμο μέλος Ετερορρύθμου Εταιρείας, Διαχειριστής ΕΠΕ, Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. κλπ.) ή γ) (δηλαδή υπόχρεος καταβολής εισφορών οικοδομικού έργου), της περίπτωσης 11.9.1 (σελίδα 31). Οι βεβαιώσεις χορηγούνται από το Υποκ/μα ΙΚΑ της κατοικίας του, στο οποίο θα πρέπει να προσκομίσει Υπηρεσιακά Σημειώματα από τα Υποκ/τα ΙΚΑ στα οποία βρίσκεται η έδρα του νομικού προσώπου για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του για τις οποίες ευθύνεται αστικά, ή εκτελείται οικοδομικό έργο που του ανήκει.

Η προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας για τις περιπτώσεις των παρ. 11.9.1 και 11.9.2 είναι αναγκαία μόνο εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει μία από τις ιδιότητες α) έως και γ) της παρ. 11.9.1 άλλως, αντί για αυτήν, αρκεί η υποβολή σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης τον Ν. 1599/86:

- στον συμβολαιογράφο που συντάσσει τη σχετική πράξη,

- στην ΔΟΥ που είναι αρμόδια να βεβαιώσει την καταβολή σχετικών οικονομικών επιβαρύνσεων για τη μεταβίβαση κινητής περιουσίας,

- στην ΔΟΥ που είναι αρμόδια για την θεώρηση του κατά περίπτωση συστατικού ή τροποποιητικού εγγράφου.

11.9.3 Διάρκεια ισχύος

Οδηγίες στην παρ. 11.10 της παρούσας.

11.10 Διάρκεια ισχύος των βεβαιώσεων

Η χρονική διάρκεια ισχύος των βεβαιώσεων ασφαλιστική ενημερότητας που χορηγούνται από τα Τμήματα Ελέγχου Κοινών Επιχ/σεων, εκτός απ΄ αυτές της θεώρησης φορολογικών βιβλίων ή στοιχείων (ισχύουν για ένα έτος) και της έκδοσης ή ανανέωσης άδειας αλλοδαπού (δεν αναγράφεται διάρκεια ισχύος) είναι:

α) Εξάμηνη, για τις επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό καθώς και για εκείνες που δεν οφείλουν στο ΙΚΑ και απασχολούν μέχρι και τέσσερις (4) εργαζόμενους (Υπόδειγμα 1). Εξάμηνη είναι η διάρκεια ισχύος και των βεβαιώσεων που χορηγούνται στα πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για τη λήψη δανείων καταναλωτικής πίστης που υπερβαίνουν τα 2.000.000 δρχ.

β) Τρίμηνη, για τις εποχικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, καθώς και τις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από τέσσερις (4) εργαζόμενους εφόσον και στις δύο περιπτώσεις, δεν υπάρχουν οφειλές στο ΙΚΑ (Υπόδειγμα 1).

γ) Μηνιαία για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν ρυθμίσει την οφειλή τους στο ΙΚΑ και είναι ασφαλιστικά ενήμερες (Υπόδειγμα 1).

δ) Μέχρι το τέλος του μήνα έκδοσής του για όλες τις επιχ/σεις που οφείλουν (Υπόδειγμα 2).

Δηλαδή, η διάρκεια ισχύος των βεβαιώσεων εξαρτάται κατ΄ αρχήν από την ύπαρξη ή όχι οφειλής (ρυθμισμένης ή μη) και στη συνέχεια, εφόσον δεν υπάρχει οφειλή, από τον αριθμό των εργαζομένων στην επιχ/ση (έδρα και παραρτήματα), κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο είναι απαιτητές οι ασφαλιστικές εισφορές την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης (άρθρο 6 της Υ.Α.Φ21/116/00).

Επειδή όπως προαναφέρεται, ο αριθμός των εργαζομένων, που απασχολούνται τόσο στην έδρα όσο και στα παραρτήματα της επιχείρησης, καθορίζει αποκλειστικά, εφόσον δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, τη διάρκεια ισχύος των βεβαιώσεων, θα πρέπει να συμπληρώνεται με ιδιαίτερη προσοχή η ένδειξη 4 του εντύπου του Υπηρεσιακού Σημειώματος (αριθμός εργαζομένων στο παράρτημα της επιχείρησης τον τελευταίο μήνα για τον οποίο είναι απαιτητές οι εισφορές) που χορηγούν τα αντίστοιχα Υποκ/τα ΙΚΑ, ώστε το Υποκ/μα της έδρας να προσδιορίσει τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων της επιχ/σης.

Παράδειγμα 1ο:

Τον Μάιο του 2001 υποβάλλονται αιτήσεις για βεβαιώσεις από δύο επιχ/σεις που δεν οφείλουν στο ΙΚΑ και τον τελευταίο μήνα, για τον οποίο είναι απαιτητές οι εισφορές (δηλαδή Μάρτιος 2001), απασχόλησαν τέσσερις και πέντε εργαζόμενους αντίστοιχα. Οι βεβαιώσεις (Υπόδειγμα Ι) θα έχουν ισχύ έξι και τρεις μήνες αντιστοίχως.

Παράδειγμα. 2ο:

Τον Μάιο 2001 υποβάλλεται αίτηση για βεβαίωση από επιχ/ση που μέχρι 29/3/2001 δεν απασχολούσε προσωπικό και στις 30/3/2001 προσέλαβε πέντε εργαζόμενους καταβάλλοντος κανονικά τις αναλογούσες εισφορές. Η βεβαίωση (Υπόδειγμα Ι) θα έχει ισχύ για τρεις μήνες.

Παράδειγμα 3ο:

Τον Μάιο 2001 υποβάλλεται αίτηση για βεβαίωση από επιχ/ση της οποίας το προσωπικό εντός του Μαρτίου 2001 μειώθηκε από επτά σε τρεις εργαζόμενους. Οφειλή δεν υπάρχει. Θα χορηγηθεί βεβαίωση (Υπόδειγμα 1) με τρίμηνη διάρκεια ισχύος.

Παράδειγμα 4ο:

Τον Μάιο 2001 υποβάλλεται αίτηση για βεβαίωση από επιχ/ση που έχει δίμηνη προθεσμία καταβολής των εισφορών. Ο τελευταίος μήνας για τον οποίο είναι απαιτητές οι εισφορές είναι ο Φεβρουάριος 2001. Οφειλή δεν υπάρχει, θα χορηγηθεί βεβαίωση (Υπόδειγμα 1) με διάρκεια ισχύος ανάλογη του αριθμού εργαζομένων τον Φεβρουάριο 2001 (μέχρι τέσσερις εργαζόμενοι έξι μήνες ισχύ, από πέντε εργαζόμενους και πάνω τρεις μήνες ισχύ).

Παράδειγμα 5ο:

Τον Μάιο 2001 υποβάλλεται αίτηση για βεβαίωση από επιχ/ση που μέχρι 28/2/2001 είχε δέκα εργαζόμενους. Τον Μάρτιο 2001 δεν απασχόλησε κανένα. Εφόσον δεν υπάρχει οφειλή η βεβαίωση (Υπόδειγμα 1) θα έχει εξάμηνη ισχύ (λόγω μη απασχόλησης προσωπικού το Μάιο 2001).

Παράδειγμα 6ο:

Στις 28/5/2001 υποβάλει αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης επιχ/ση που έχει οφειλή την οποία έχει ρυθμίσει και είναι ενήμερη. θα χορηγηθεί βεβαίωση ασφ/κής ενημερότητας (Υπόδειγμα 1) με μηνιαία ισχύ (μέχρι 27/6/2001).

Παράδειγμα 7ο:

Στις 29/5/2001 Υποβάλλεται αίτηση από επιχ/ση που έχει οφειλή μη ρυθμισμένη. Η βεβαίωση οφειλής (Υπόδειγμα 2) θα ισχύει μέχρι 31/5/2001 (το τέλος τον μήνα έκδοσης).

Παράδειγμα 8ο :

Υποβάλλεται αίτηση για βεβαίωση από επιχείρηση που στην έδρα της απασχολεί δύο εργαζόμενους και από παράρτημα της άλλους τρεις. Οφειλή δεν υπάρχει. Θα χορηγηθεί βεβαίωση (Υπόδειγμα 1) με τρίμηνη διάρκεια ισχύος, διότι απασχολούνται περισσότεροι από τέσσερις εργαζόμενοι.

Παράδειγμα 9ο:

Φυσικό πρόσωπο ζητά βεβαίωση προκειμένου να λάβει καταναλωτικό δάνειο 2.500.000 δρχ.. Δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι Δ/νων Σύμβουλος σε Α.Ε. που απασχολεί 30 εργαζόμενους και έχει οφειλή προς το ΙΚΑ την οποία έχει ρυθμίσει και τηρεί τη ρύθμιση. Θα χορηγηθεί στο όνομα τον εν λόγω φυσικού πρόσωπον βεβαίωση (Υπόδειγμα 1) με εξάμηνη διάρκεια ισχύος, διότι δεν απασχολεί προσωπικό για λογαριασμό του.

Στον αριθμό των εργαζομένων δεν θα προσμετρούνται αυτοί που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΙΚΑ και των Οργανισμών για λογαριασμό των οποίων συνεισπράττονται εισφορές (π.χ. υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν αποσπασθεί στην Ελλάδα και ασφαλίζονται στη χώρα προέλευσής τους, συγγενικά πρόσωπα του εργοδότη για τα οποία δεν έχει εκδηλώσει βούληση να τα ασφαλίσει, τακτικοί Υπάλληλοι του Δημοσίου κλπ.).

Αντίθετα, τα πρόσωπα για τα οποία ο εργοδότης καταβάλλει εισφορές στο ΙΚΑ μόνο για ορισμένους κλάδους (π.χ. ασθενείας για τους ασκούμενους σπουδαστές των ΤΕΙ) ή αποκλειστικά για άλλους οργανισμούς (ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΟΕΕ) συνυπολογίζονται στο σύνολο των εργαζομένων του.

Οι επιχειρήσεις που στις μισθολογικές τους καταστάσεις εμφανίζουν σημαντική μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους (π.χ. από 10 σε 4) τον τελευταίο μήνα, για τον οποίο είναι απαιτητές οι ασφαλιστικές εισφορές, θα πρέπει κατά τη χορήγηση της βεβαίωσης να προσκομίσουν έγγραφα στοιχεία (καταγγελίες συμβάσεων εργασίας, δηλώσεις οικειοθελών αποχωρήσεων κλπ.) που να την δικαιολογούν.

Η ισχύς των βεβαιώσεων μηνιαίας, τρίμηνης και εξάμηνης διάρκειας αρχίζει την ημερομηνία έκδοσης τους και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του επόμενου, τρίτου ή έκτου μήνα, αναλόγως της έκδοσης τους.

Σε περίπτωση που ημερομηνία λήξης όλων των βεβαιώσεων, ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας ισχύος τους, συμπίπτει με αργία ή με μη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα, η ισχύς της εκπνέει την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την αργία ή την μη εργάσιμη ημέρα.

Εάν το αποδεικτικό εκδίδεται σε ημερομηνία που δεν υπάρχει αντίστοιχη στο μήνα λήξης (π.χ. η 29η Φεβρουαρίου), η ισχύς του λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα αυτού.

11.11 Βεβαιώσεις για θεώρηση φορολογικών βιβλίων ή στοιχείων επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών (άρθρο 63 παρ. 1 Ν. 2084/1992)

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη οι επιχειρήσεις ή οι επιτηδευματίες για να θεωρήσουν φορολογικά βιβλία ή στοιχεία, πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια ΔΟΥ βεβαίωση, τόσο από τον φορέα που ασφαλίζονται οι εργαζόμενοι που τυχόν απασχολούν, όσο και από τον φορέα που ασφαλίζονται οι ίδιοι ως φυσικά πρόσωπα.

Για την εν λόγω αιτία θα χορηγείται αποκλειστικά το συνημμένο Υπόδειγμα 3 των βεβαιώσεων, τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ (από παροχή ασφαλιστέας σ΄ αυτό εργασίας ή ως αυτοτελώς απασχολούμενοι).

11.11.1 Βεβαιώσεις για θεώρηση φορολογικών βιβλίων ή στοιχείων επιχειρήσεων (Υπόδειγμα 3)

Το Υπόδειγμα 3, με συμπληρωμένη μία από τις ενδείξεις 1-3, χορηγείται σε όσους:

- δεν οφείλουν εισφορές στο Ίδρυμα για την ασφαλιστική τακτοποίηση του προσωπικού τους, ούτε οφείλουν από καθυστερούμενες εισφορές, πρόσθετα τέλη κλπ. για απασχόληση μισθωτών στο παρελθόν.

- έχουν οφειλή, αλλά έχουν ρυθμίσει την εξόφλησή της σε δόσεις με τα άρθρα 112-116 του ΚΑ ΙΚΑ, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 49-55 του Ν. 2676/99, ή με ειδικούς νόμους και είναι ενήμεροι.

- δεν έχουν απογραφεί σαν εργοδότες, διότι ουδέποτε απασχόλησαν προσωπικό ή δεν είχαν ποτέ επιχείρηση. Στην βεβαίωση θα αναγράφεται η μη απασχόληση προσωπικού.

- η μη ρυθμισμένη οφειλή τους, χωρίς τα οίκοθεν πρόσθετα τέλη δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 δρχ. (άρθρο 9 παρ.37 και 38 Ν. 2753/99). Επισημαίνεται ότι όταν έχει ρυθμισθεί οφειλή ανεξαρτήτως ποσού και απολεσθεί η ρύθμιση τότε το υπόλοιπο της οφειλής θεωρείται μη ρυθμισμένο και εάν είτε αυτοτελώς, είτε αθροιστικά με τυχόν άλλες οφειλές υπερβαίνει τα 2.000.000 δρχ. (πάντοτε χωρίς τα οίκοθεν Π.Τ.) δεν χορηγείται η εν λόγω βεβαίωση.

Το υπόδειγμα βεβαίωσης οφειλής του εγγράφου μας Ε57/49/15.12.99 καταργείται.

Οι εν λόγω βεβαιώσεις όταν εκδίδονται για λογαριασμό ΑΕ, ΕΠΕ,ΟΕ, ΕΕ κλπ. αφορούν μεταξύ άλλων και την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης όσων εκπροσώπων τους ασφαλίζονται στο ΙΚΑ, εάν παράλληλα με την ιδιότητα του εκπροσώπου παρέχουν και εξαρτημένη εργασία προς την συγκεκριμένη επιχείρηση.

11.11.2 Βεβαιώσεις για θεώρηση φορολογικών βιβλίων ή στοιχείων σε επιτηδευματίες ασφαλισμένους στο ΙΚΑ (Υπόδειγμα 3)

Σε ασφ/νους στο ΙΚΑ είτε από παροχή ασφαλιστέας σ΄ αυτό εργασίας είτε ως αυτοτελώς απασχολούμενους χορηγείται το Υπόδειγμα 3 των βεβαιώσεων, με συμπληρωμένη απαραιτήτως την ένδειξη 4 , καθώς και μία από τις ενδείξεις 1-3 κατά περίπτωση. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της παραπάνω βεβαίωσης είναι η προσκόμιση του ΔΑΤΕ του ασφ/νου για έλεγχο της ασφαλιστικής του τακτοποίησης.

Παραθέτουμε κατωτέρω κατηγορίες ασφ/νων στο ΙΚΑ στους οποίους χορηγείται η εν λόγω βεβαίωση:

α) αυτοτελώς απασχολούμενος που δεν έχει χρήστη των υπηρεσιών του και

ασφαλίζεται στο ΙΚΑ μόνος του διότι στο πρόσωπό του συμπίπτει η ιδιότητα του εργοδότη και ασφ/νου π.χ. απασχολούμενος στο ακρόαμα, θέαμα, όπως μουσικός που διοργανώνει μόνος του ένα ρεσιτάλ, καραγκιοζοπαίκτης, θεατρικός επιχειρηματίας κλπ (άρθρο 5 παρ.2 του Ν. 1296/82, εγκ. 133/82).

Ο παραπάνω απασχολούμενος θα πρέπει να έχει καταβάλλει τις εισφορές για την ασφάλισή του και να είναι ασφαλιστικά ενήμερος για τυχόν απασχόληση μισθωτών του. Οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 37 και 38 του Ν. 2753/99, περί μη ρυθμισμένης οφειλής μέχρι 2.000.000 δρχ., χωρίς τα οίκοθεν Π.Τ., ισχύουν και στην παρούσα περίπτωση .

β) αυτοτελώς απασχολούμενοι που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ μέσω χρήστη των υπηρεσιών τους - εργοδότη π.χ. απασχολούμενοι στο ακρόαμα θέαμα όπως σκηνογράφοι, μουσικοσυνθέτες κλπ (άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 1296/82 εγκύκλιος 133/82).

γ) μέλη ασφαλιστικού συνεταιρισμού που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ μέσω του συνεταιρισμού π.χ. εκσκαφείς κλπ. (Κεφ. ΙΑ Καν. Ασφ/σης ΙΚΑ).

δ) απασχολούμενοι και αμειβόμενοι με το κομμάτι (φασόν), πλασιέ απασχολούμενοι με σύμβαση μίσθωσης έργου, που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ με ειδικές διατάξεις.

Στους ασφ/νους των εδαφίων β), γ) και δ) χορηγείται η παραπάνω βεβαίωση, έστω και αν δεν έχουν τακτοποιηθεί ασφ/κα, διότι την υποχρέωση ασφάλισής τους φέρει αποκλειστικά ο εργοδότης, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι οι ίδιοι είναι ασφ/κά ενήμεροι για τυχόν απασχόληση μισθωτών τους.

Αρμόδιο Υποκ/μα για την χορήγηση των βεβαιώσεων είναι αυτό της επαγγελματικής δραστηριότητας των ασφαλισμένων και όχι της κατοικίας τους, το οποίο εάν διαπιστώσει οτι αυτοί είναι ανασφάλιστοι, θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως το Υποκ/μα στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου εδρεύει ο εργοδότης τους, για να προβεί στην ασφαλιστική τους τακτοποίηση. Στην αίτηση τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν υποχρεωτικά τον εργοδότη που απασχολούνται ή απασχολήθηκαν.

?11.11.3 Βεβαιώσεις για θεώρηση φορολογικών βιβλίων ή στοιχείων σε εμπειροτέχνες εργολάβους (Υπόδειγμα 3)

Στους εμπειροτέχνες εργολάβους χορηγείται το Υπόδειγμα 3 των βεβαιώσεων με συμπληρωμένη απαραιτήτως την ένδειξη 4, χωρίς να ελέγχονται τα έργα που τυχόν εκτελούν, επειδή ο έλεγχος αυτός θα δημιουργούσε λειτουργικά προβλήματα στις υπηρεσίες μας και δεδομένου ότι τα έργα αυτά παρακολουθούνται για την είσπραξη λογαριασμών το κάθε ένα ξεχωριστά. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της βεβαίωσης είναι να προσκομισθούν τα βιβλιάρια εντολών ασφάλισης.

Αρμόδιο Υποκατάστημα για τη χορήγηση των βεβαιώσεων είναι αυτό της κατοικίας τους (Τμήμα Ελέγχου Κοινών Επιχ/σεων).

11.11.4 Διάρκεια ισχύος

Όλες οι βεβαιώσεις της παραγράφου 11.11 ισχύουν για ένα έτος από την έκδοσή τους, με τις επιφυλάξεις που αναφέρονται στο τέλος της παραγράφου 11.10, σχετικά με την ημερομηνία λήξης ισχύος τους.

11.12 Βεβαιώσεις για έκδοση ή ανανέωση αδείας αλλοδαπού σ΄ εφαρμογή της διάταξης της 4803/13/8α/29.7.92 Υ.Α.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 21 παρ.2 του Ν. 1975/91 όλοι οι εργοδότες που πρόκειται να απασχολήσουν ή απασχολούν αλλοδαπό πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια Αστυνομική Υπηρεσία μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών και βεβαίωση του αρμόδιου ασφ/κού φορέα, προκειμένου να εκδοθεί ή να ανανεωθεί η άδεια εργασίας του αλλοδαπού.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 21 της ίδιας απόφασης, βεβαίωση ασφ/κού φορέα προσκομίζει και ο εργοδότης που ζητά την επιστροφή της εγγυητικής επιταγής, που έχει καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατά την πρόσληψη των αλλοδαπών.

Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις χορηγείται το Υπόδειγμα 3 των βεβαιώσεων, με συμπληρωμένη μόνο την ένδειξη 5, αφού καταχωρηθούν στο ΒΕΕ οι σχετικές σημειώσεις όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω, για την μελλοντική ασφαλιστική τακτοποίηση του αλλοδαπού.

Κατά συνέπεια, για τη χορήγηση της παραπάνω βεβαίωσης και ανάλογα με την αιτία χορήγησής της, η υπηρεσία εσόδων του Υποκ/τος που βρίσκεται η έδρα του εργοδότη πρέπει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

α) Βεβαίωση για έκδοση αδείας εργασίας αλλοδαπού

Απογράφεται ο εργοδότης εφόσον είναι αναπόγραφος και ενημερώνεται για την ασφαλιστική τακτοποίηση του αλλοδαπού.

β) Βεβαίωση για ανανέωση αδείας εργασίας αλλοδαπού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης είναι η προσκόμιση της αρχικής αδείας εργασίας του αλλοδαπού. Αν διαπιστωθεί ότι ο αιτών εργοδότης αναγράφεται και στην αρχική άδεια, απογράφεται εφόσον είναι αναπόγραφος, προκειμένου να καταλογισθούν οι τυχόν οφειλόμενες εισφορές.

Εάν ο αιτών εργοδότης δεν είναι αυτός που αναγράφεται στην αρχική άδεια εργασίας του αλλοδαπού αλλά είναι διαφορετικός, θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να τακτοποιηθεί ασφαλιστικά ο αλλοδαπός και στους δύο εργοδότες. Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση που στην αρχική άδεια αναγράφεται ως εργοδότης επιχείρηση που λειτουργεί σε ασφ/κή περιοχή άλλου Υποκ/τος πρέπει να διαβιβασθεί άμεσα φωτοαντίγραφο αυτής για την ασφ/κή του τακτοποίηση.

Τονίζεται ότι εάν πρόκειται για αλλοδαπό ανασφάλιστο που απασχολείται στην οικία του εργοδότη και το Υποκατάστημα δεν έχει την αρχική άδεια εργασίας, θα ασφαλισθεί κατ΄ ανάγκη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την εν λόγω βεβαίωση (άρθρ. 54 ΚΑ ΙΚΑ).

γ) Βεβαίωση για επιστροφή εγγυητικής επιταγής

Για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης πραγματοποιούνται όλες οιαπαραίτητες ενέργειες για την ασφαλιστική τακτοποίηση του αλλοδαπού όπως αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω.

11.12.1 Διάρκεια ισχύος

Στις βεβαιώσεις αυτές δεν αναγράφεται διάρκεια ισχύος.

12. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ)

Βεβαιώσεις χορηγούνται σε αναδόχους - εργολάβους Δημοσίων Έργων στις παρακάτω περιπτώσεις:

12.1 Βεβαιώσεις για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων (λογαριασμών) από Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δημόσιες, Δημοτικές και Κοινοτικές επιχειρήσεις δημόσιας ή κοινής ωφελείας και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (άρθρ. 8 παρ.5 εδ.ε΄ ΑΝ 1846/1951, άρθρ. 39 παρ.7 Ν. 2065/92και άρθρ.59 Ν. 2676/99)

Σ΄ εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων χορηγούνται οι εξής βεβαιώσεις:

12.1.1 Βεβαιώσεις μη οφειλής (Υπόδειγμα 4)

Οι βεβαιώσεις αυτές χορηγούνται σε αναδόχους - εργολάβους που δεν οφείλουν εισφορές στο Ίδρυμα από:

- το έργο για το οποίο χορηγείται η βεβαίωση, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην παρ. 9.2.1.2 της παρούσας για τις μη οικοδομικές εργασίες του έργου.

? - την επιχείρηση τους, για την οποία προσκομίζεται Υπηρεσιακό Σημείωμα του Υποκ/τος ΙΚΑ που την ελέγχει.

12.1.2 Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας (Υπόδειγμα 6 )

Οι βεβαιώσεις αυτές χορηγούνται σε αναδόχους - εργολάβους που έχουν ρυθμίσει την οφειλή τους με τις ειδικές διατάξεις του Ν. 2556/97 (σεισμοπαθείς - πλημμυροπαθείς κλπ.) και τηρούν τους όρους της ρύθμισης.

Προσοχή: Οι παραπάνω βεβαιώσεις δεν ισχύουν για είσπραξη τελικού λογαριασμού.

12.1.3 Βεβαιώσεις οφειλής (Υπόδειγμα 5)

Οι βεβαιώσεις αυτές χορηγούνται σε αναδόχους-εργολάβους που οφείλουν εισφορές στο Ίδρυμα:

- από ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις εντολών ασφάλισης ή εκθέσεις ελέγχου που έχουν συνταχθεί από την Υπηρεσία μας μετά από καταγγελίες, επιτόπιους ελέγχους ή ελέγχους για μη υποβολή ανακεφαλαιωτικών καταστάσεων για όλες τις οικοδομικές εργασίες του λογαριασμού.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει στο σώμα της βεβαίωσης πέραν της κύριας οφειλής να αναφέρεται το ύψος του προσθέτου τέλους, έως το τέλος του μήνα εντός του οποίου χορηγείται η βεβαίωση, καθώς και το ποσοστό της επιπλέον, κατά μήνα, επιβάρυνσης.

- πέραν των ανακεφαλαιωτικών καταστάσεων εντολών ασφάλισης με βάση την πιστοποίηση - λογαριασμό και τον Συντελεστή Εργατικής Δαπάνης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει στο σώμα της βεβαίωσης να αναφέρεται ότι το οφειλόμενο ποσό θα πρέπει να αποδοθεί στο ΙΚΑ εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία χορήγησης της βεβαίωσης (άρθρο 39 παρ. 5 του ΚΑ ΙΚΑ) και ότι μετά την προθεσμία αυτή επιβαρύνεται με πρόσθετο τέλος καθώς και το ποσοστό της μηνιαίας επιβάρυνσης.

V - από την επιχείρηση του αναδόχου.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει επιπλέον να αναφέρεται το Ταμείο Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ ή η Ταμειακή Υπηρεσία του Υποκ/τος στο οποίο θα αποδοθεί το παρακρατηθέν ποσό καθώς και ο ΑΓΜ του έργου ή της επιχείρησης για την οποία οφείλονται οι εισφορές.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι τα ευεργετήματα του άρθρου 54 Ν. 2676/99 δεν ισχύουν για είσπραξη λογαριασμών από τους αναδόχους έργων του άρθρου 8 παρ. 5 εδ. ε του ΑΝ 1846/1951.

Συνεπώς, ακόμα και εάν αυτοί έχουν ρυθμίσει με τα άρθρα 51-55 Ν. 2676/99 οφειλές του έργου ή της επιχείρησής τους και τηρούν τους όρους της ρύθμισης χορηγείται βεβαίωση οφειλής με το σύνολο του οφειλόμενου ποσού (και του ποσού που έχουν ρυθμίσει).

12.1.4 Διάρκεια ισχύος

Οι βεβαιώσεις πιστοποιήσεων - λογαριασμών Δημοσίων έργων ισχύουν μέχρι την εξόφληση του λογαριασμού για τον οποίο χορηγούνται.

12.2 Διευκρινίσεις - επισημάνσεις

Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 8 παρ. 5 εδ.ε΄ του ΑΝ. 1846/1951 και 39 του Ν. 2065/92 και 59 του Ν. 2676/99 διευκρινίζονται τα εξής:

Δημόσιο - ΝΠΔΔ - ΟΤΑ - Επιχ/σεις Κοινής Ωφελείας

Στην έννοια «Δημόσιο» περιλαμβάνεται πλέον το Δημόσιο τόσο με την στενή όσο και με την ευρεία έννοια (Οργανισμός, Δημ. Επιχειρήσεις κ.α.), ενώ εκτός από τους ΟΤΑ (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δήμοι, Κοινότητες) και τις επιχειρήσεις αυτών οι διατάξεις αφορούν και όσους ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση, των εν λόγω επιχ/σεων και οργανισμών (Γ.Ε.: Ε57/4/29.1.99).

Εκκαθαρισμένη απαίτηση

Εκκαθαρισμένη απαίτηση είναι κάθε είδους χρηματική αξίωση φυσικού ή νομικού προσώπου από Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ, συνεπώς και η είσπραξη λογαριασμού.

Ειδικά για την είσπραξη πιστοποίησης - λογαριασμού απαιτείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ανεξάρτητα από το ποσό της εκκαθαρισμένης απαίτησης.

Επισημαίνεται ότι η επιστροφή ΦΠΑ αποτελεί εκκαθαρισμένη απαίτηση

και συνεπώς απαιτείται βεβαίωση, διότι η διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 1947/91, σύμφωνα με την οποία δεν χρειαζόταν σχετική βεβαίωση, καταργήθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 2065/92.

Παρακράτηση

Εάν η επιχ/ση κλπ. οφείλει παρακρατείται το ποσό της εκκαθαρισμένης απαίτησής της (από Δημόσιο ήΝΠΔΔ ή ΟΤΑ) μέχρι του ποσού της οφειλής της και αποδίδεται υποχρεωτικά στις αναφερόμενες στη βεβαίωση Υπηρεσίες του ΙΚΑ, εφόσον δεν συμψηφισθεί με τυχόν οφειλή της επιχ/σης προς την Υπηρεσία που αποδίδει την απαίτηση (άρθρο 39 Ν. 2065/92).

Ρητά ορίζεται στην ανωτέρω διάταξη, ότι εκχωρήσεις προς τρίτους δεν ισχύουν δηλαδή το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ ή οι ΟΤΑ θα αποδώσουν το ποσό της εκκαθαρισμένης απαίτησης στο ΙΚΑ ακόμη και αν ο δικαιούχος το έχει εκχωρήσει σε τρίτο.

12.3 Βεβαιώσεις συμμετοχής σε δημοπρασίες

(άρθρο 1 παρ. 6 Ν. 2229/94)

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις κάθε εργοληπτική επιχείρηση προκειμένου να συμμετέχει σε δημοπρασία, υποχρεούται κατά την κατάθεση της προσφοράς της να υποβάλλει βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας τόσο για τα έργα που εκτελεί μόνη της ή σε κοινοπραξία όσο και για την έδρα της .

Οι παραπάνω βεβαιώσεις χορηγούνται μετά από αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης, για μεν τα δημόσια έργα που εκτελεί από το αρμόδιο για κάθε έργο Υποκ/μα ΙΚΑ (απογραφής του έργου), για δε την έδρα της από το Υποκ/μα ΙΚΑ στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου λειτουργεί η επιχείρηση.

Επισημαίνεται ότι για την χορήγηση βεβαίωσης συγκεκριμένου έργου δεν ελέγχονται άλλα έργα που τυχόν εκτελεί η εργοληπτική επιχείρηση ούτε η έδρα της. Ο έλεγχος περιορίζεται στο έργο για το οποίο ζητείται βεβαίωση (Υπόδειγμα 7).

Για τη βεβαίωση της έδρας οδηγίες δίνονται στην παρ. 11.7 της παρούσας.

12.3.1 Διάρκεια ισχύος

Οι ανωτέρωβεβαιώσεις χορηγούνται ατελώς και ισχύουν για τρεις μήνες από την έκδοσή τους. Εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση επιθυμεί την έκδοση περισσοτέρων αντιγράφων, παρέχεται η δυνατότητα:

α) έκδοσής τους από το πρωτότυπο του αποδεικτικού πριν την υπογραφή του από το αρμόδιο όργανο κι όχι μεταγενέστερα, τα οποία επίσης υπογράφονται και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο ταυτόχρονα με το πρωτότυπο,

β) της θεώρησης ατελώς φωτοαντιγράφων και από την Αρχή στην οποία θα προσκομιστεί το αποδεικτικό ενημερότητας με την επίδειξη του πρωτοτύπου κατά τη διάρκεια ισχύος του. Τα θεωρημένα φωτοαντίγραφα κατατίθενται αντί του πρωτοτύπου και η διάρκεια ισχύος τους είναι αυτή που αναγράφεται στο πρωτότυπο.

13. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Τα Υπηρεσιακά Σημειώματα χρησιμοποιούνται από τις Υπηρεσίες του ΙΚΑ για τη μεταξύ τους ενημέρωση και δεν αποτελούν βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας. Όταν δίδονται για είσπραξη χρημάτων από το ΙΚΑ ή για την έκδοση βεβαίωσης οφειλής πρέπει να αναγράφονται σ΄ αυτά και τα οίκοθεν πρόσθετα τέλη, υπολογισμένα μέχρι την ημερομηνία έκδοσης τους.

Σχετικά με τη δυνατότητα αποστολής των Υπηρεσιακών Σημειωμάτων μέσω συσκευών τηλεομοιοτυπίας (FΑΧ) δίνονται οδηγίες στην παράγραφο 3.1 της παρούσας (σελ. 7).

13.1 Υπηρεσιακά Σημειώματα από τμήματα Εσόδων

Για να χορηγηθεί βεβαίωση σε επιχ/ση η οποία έχει ή είχε γραφείο, κατάστημα κλπ. εκτός της ασφ/κής περιοχής του Υποκ/τος της έδρας της, απαιτείται η προσκόμιση Υπηρεσιακού Σημειώματος από το αρμόδιο Υποκ/μα, το οποίο εκδίδεται χωρίς αίτηση. Στο παραπάνω Υπηρεσιακό Σημείωμα αναγράφεται τυχόν μη βεβαιωμένη στα Ταμεία ή στις Ταμειακές υπηρεσίες οφειλή με τα οίκοθεν πρόσθετα τέλη μέχρι την ημερομηνία έκδοσής του, ο αριθμός των εργαζομένων τον τελευταίο μήνα που είναι απαιτητές οι εισφορές ή η μη απασχόληση προσωπικού ή ότι η επιχ/ση είναι αναπόγραφη.

13.2 Υπηρεσιακά Σημειώματα προς τα τμήματα Έλεγχου Οικοδομικοτεχνικών Επιχειρήσεων

Τα Υπηρεσιακά Σημειώματα που απευθύνονται στα Τμήματα Ελέγχου Οικοδομικοτεχνικών Επιχειρήσεων, για την έκδοση βεβαιώσεων για Δημόσια Έργα ή για μεταβιβάσεις οικοδομών, εκδίδονται κατόπιν υποβολής αίτησης

από τον ενδιαφερόμενο, ώστε τα Τμήματα Ελέγχου Κοινών Επιχειρήσεων να εξετάσουν όλα τα θέματα που αναφέρονται στο ερωτηματολόγιο της υποβληθείσας σε αυτά αίτησης (λειτουργία παραρτημάτων επιχείρησης, αστική ευθύνη για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΙΚΑ κλπ.).

Τα Υπηρεσιακά Σημειώματα κατά τη διάρκεια ισχύος τους πρέπει να γίνονται δεκτά και από τα Υποκαταστήματα ΙΚΑ (Τμήματα Ελέγχου Οικοδομικών Επιχειρήσεων) που τυχόν δεν αναγράφονται σ΄ αυτά.

13.3 Υπηρεσιακά Σημειώματα από τμήματα Εσόδων συγχωνευθέντων Ταμείων

Για να χορηγηθεί βεβαίωση σε επιχ/ση της οποίας το προσωπικό ασφαλιζόταν, κατά το παρελθόν, σε ασφαλιστικό Ταμείο που έχει συγχωνευθεί στο ΙΚΑ (π.χ. ΕΤΕΜ), θα πρέπει να προσκομισθεί Υπηρεσιακό Σημείωμα και από την Υπηρεσία Εσόδων του Ταμείου αυτού.

13.4 Υπηρεσιακά Σημειώματα από Ταμεία και Ταμειακές Υπηρεσίες

Από τα Ταμεία ή τις Ταμειακές Υπηρεσίες ΙΚΑ χορηγούνται Υπηρεσιακά Σημειώματα στις επιχ/σεις που έχουν βεβαιωμένη οφειλή στα οποία αναγράφεται, τόσο το ύψος της οφειλής, όσο και ο αριθμός της τελευταίας ΠΕΕ, ΠΕΠΤ, κλπ. ώστε να δύναται η Υπηρεσία Εσόδων να προσδιορίσει επακριβώς την οφειλή, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν ΠΕΕ, ΠΕΠΤ κλπ. που εκδόθηκαν μεταγενέστερα και δεν έχουν ακόμη βεβαιωθεί.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση Υπηρεσιακού Σημειώματος σε επιχ/ση που έχει ρυθμίσει την οφειλή της χωρίς άμεση καταβολή κάποιου ποσού, είναι η καταβολή της πρώτης δόσης ακόμη και αν αυτή δεν είναι απαιτητή (Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 22/57, εγκ. 169/67).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το ΤΑΜ/5/11.2.97 έγγραφο της Δ/νσης Πληροφορικής - Τμήμα Ενημέρωσης θα πρέπει κάθε μήνα να αποστέλλεται από τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων κατάσταση οφειλετών στα Υποκ/τα της αρμοδιότητος τους.

13.4.1 Ποσό παρακράτησης μεγαλύτερο της οφειλής

Σε ορισμένες περιπτώσεις το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, οι ΟΤΑ, οι Τράπεζες ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα παρακρατούν, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39 του Ν. 2065/92 και 4 του Ν. 1239/82 και αποδίδουν στο ΙΚΑ (με επιταγή), ποσό μεγαλύτερο από τη συνολική οφειλή του εργοδότη, η οποία από την έκδοση της βεβαίωσης μέχρι την παραλαβή της επιταγής από τις Υπηρεσίες μας μειώθηκε. Για την επιστροφή του επιπλέον ποσού θα ακολουθείται η γνωστή διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.

13.5 Υπηρεσιακά Σημειώματα σε Προμηθευτές συμβασιούχους του ΙΚΑ. Συμψηφισμός απαίτησης - οφειλής

Για να εισπράξουν εκκαθαρισμένες απαιτήσεις τους από το ΙΚΑ οι προμηθευτές ή οι συμβασιούχοι του Ιδρύματος (φαρμακεία, νοσοκομεία, κλινικές κλπ) πρέπει απαραιτήτως και ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού της απαίτησης, να προσκομίσουν στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία Υπηρεσιακό Σημείωμα (όχι βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας) από το Υποκ/μα ΙΚΑ της έδρας τους.

Όταν οι συμβασιούχοι ή οι προμηθευτές του ΙΚΑ συμβαίνει να είναι και οφειλέτες του, το ποσό της εκκαθαρισμένης απαίτησης τους, ανεξάρτητα από το ύψος αυτής και της ρύθμισης της οφειλής, συμψηφίζεται υποχρεωτικά με την οφειλή τους (άρθρο 83 ΝΔ 356/74-ΚΕΔΕ). Ο συμψηφισμός ενεργείται αυτεπάγγελτα. Για το λόγο αυτό στα Υπηρεσιακά Σημειώματα πρέπει να αναγράφεται το ποσό της οφειλής με τα οίκοθεν πρόσθετα τέλη υπολογισμένα μέχρι την ημερομηνία έκδοσής τους.

Ο προαναφερόμενος συμψηφισμός επέρχεται υποχρεωτικά ακόμη και στην περίπτωση που οι οφειλές έχουν ρυθμισθεί σε δόσεις με τις διατάξεις των άρθρων 112-116 του ΚΑ ΙΚΑ, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 49-55 του Ν. 2676/99 και οι οφειλέτες είναι ασφαλιστικά ενήμεροι.

Είναι ευνόητο ότι, εάν η επιχ/ση είχε ή έχει γραφείο, κατάστημα κλπ. και στην ασφ/κή περιοχή άλλων υποκ/των, στο Υπηρεσιακό Σημείωμα που χορηγεί το Υποκ/μα της έδρας θα πρέπει να αναγράφονται όλες οι τυχόν οφειλές του εργοδότη, ο ΑΓΜ, καθώς και τα Ταμεία ή οι Ταμειακές Υπηρεσίες στις οποίες πρέπει να αποδοθούν τα οφειλόμενα ποσά.

Περίπτωση μη συμψηφισμού υφίσταται μόνο όταν οι οφειλές έχουν ρυθμισθεί σε δόσεις με τις διατάξεις ειδικού νόμου και οι εργοδότες είναι ασφαλιστικά ενήμεροι (π.χ. παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2556/97 που αφορά ρύθμιση οφειλών των πληγέντων από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές).

13.6 Διάρκεια ισχύος

Τα Υπηρεσιακά Σημειώματα ισχύουν μέχρι το τέλος του μήνα της έκδοσης τους.

Εξαιρέσεις:

α) τα Υπηρεσιακά Σημειώματα που χορηγούνται στους φαρμακοποιούς ισχύουν για έξι μήνες από την έκδοση τους (Φ1/2406/16.11.92 Υ.Α.),

β) όταν η επιχ/ση είναι αναπόγραφη, δεν απασχολεί προσωπικό, ή έχει καταβάλλει τις εισφορές του προηγούμενου μήνα από αυτόν που ζητείται το Υπηρεσιακό Σημείωμα, τούτο θα ισχύει μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της έκδοσής του.

14. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (άρθρο 8 παρ. 7 της Υ.Α.)

Η Διεύθυνση Επιθεώρησης του Ιδρύματος υποχρεούται να εκδίδει εντολές δειγματοληπτικού ελέγχου γνησιότητας και νομιμότητας των βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας, που προσκομίζονται στις διάφορες υπηρεσίες, διασταυρώνοντας τα σχετικά στοιχεία με αυτά που τηρούνται στα κατά τόπους Υποκ/τα.

Από την λήψη της παρούσας παύουν να ισχύουν οι οδηγίες που είχαν δοθεί με τις εγκ. 30/80, 125/92, 1/94, 6/93, 7/95, 65/95, 61/00 και τα Γ.Ε. 129675/25.8.72, 167621/Φ224/27.5.81, Ε41/54/6.7.87, Ε41/61/23.4.97, Ε41/6/16.1.98.

Με ευθύνη των Δ/ντών των Μονάδων και των Προϊσταμένων των τμημάτων Εσόδων και Ταμειακών Υπηρεσιώννα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις των αρμοδίων υπαλλήλων και να δοθούν διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή εφαρμογή της παρούσας εγκυκλίου.

Επίσης, να αναρτηθούν στους χώρους των Υποκ/των πίνακες με πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των βεβαιώσεων και να κοινοποιήσουν αντίγραφα της παρούσας εγκυκλίου στους Δικηγορικούς και Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους της περιοχής τους.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης