Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ.ΟΡΓ. Α 1081819 ΕΞ 2020 Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη σύσταση ενός (1) επιπλέον Τμήματος με τίτλο «Τμήμα ΙΓ΄Υπηρεσίας myAADElive» στη Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων του και της υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/ 31-07-2017 (Β’ 2743) όμοιας, καθώς και ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της Διεύθυνσης Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γ.Δ.Φ.Δ.».


Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-07-2020 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Δ.ΟΡΓ. Α 1081819 ΕΞ 2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη σύσταση ενός (1) επιπλέον Τμήματος με τίτλο «Τμήμα ΙΓ΄Υπηρεσίας myAADElive» στη Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων του και της υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/ 31-07-2017 (Β’ 2743) όμοιας, καθώς και ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της Διεύθυνσης Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γ.Δ.Φ.Δ.».


Αθήνα, 10 Ιουλίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ. Α 1081819 ΕΞ 2020

ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: Β'2871/15-07-2020


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Α'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Παπαδοπούλου
Τηλέφωνο: 210-3222386
213 2112913
Fax: 210-3230829
E-Mail: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη σύσταση ενός (1) επιπλέον Τμήματος με τίτλο «Τμήμα ΙΓ'- Υπηρεσίας myAADElive» στη Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων του και της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Β' 2743) όμοιας, καθώς και ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της Διεύθυνσης Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γ.Δ.Φ.Δ.».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. αα΄, ββ΄, γγ’ και εε’ της υποπαρ. θ΄ της παρ. 4, της υποπαρ. α΄ της παρ. 2, των υποπαρ. α’ και γ’ της παρ. 6 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, της υποπαρ. θ’ της παρ. 2 του άρθρου 9, των άρθρων 2, 7, 19, 26 και 27 και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,
β) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170), όπως ισχύουν και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού,
γ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),
δ) του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90), όπως ισχύει και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού, σε συνδυασμό με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 8 του ν. 4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 288),
ε) του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημοσίου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 178),
στ) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101),
ζ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Τις αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, υπ’ αρ.:
α) Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 968 και 1238), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 28 αυτής.
β) Δ.ΟΡΓ.Α 1059459 EΞ2020/28-05-2020 «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τον ανακαθορισμό της δομής και των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Ελέγχων (Δ.ΕΛ.), καθώς και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.)» (Β’ 2240).
γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Το υπ’ αρ. ΔΕΛ Ε 1071614 ΕΞ2020/23-06-2020 έγγραφο και τα από 08 και 09-07-2020 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

4. Το υπ’ αρ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1078456 ΕΞ 2020/06-07-2020 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε., σχετικά με την εκτίμηση της δαπάνης που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, η οποία είναι εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του προϋπολογισμού, έτους 2020, του Ειδικού Φορέα 1023801-0000000 και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ., καθώς και την υπ’ αρ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. A 1176977 ΕΞ 2019/20-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΩΩ46ΜΠ3Ζ-ΗΘΧ) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., περί Ανάληψης Υποχρέωσης.

5. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών:
α) υπ’ αρ. 2/77928/0004/27-9-2016 «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) και
β) υπ’ αρ. 2/77929/0004/27-09-2016 «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507).

6. Την από 07/07/2020 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατά την οποία παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του, σύμφωνα τις διατάξεις της υποπαρ. θ’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016 (αριθ. 36/07-07-2020 έγγραφο του Προέδρου του Σ.Δ.).

7. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

8. Την ανάγκη σύστασης ενός (1) επιπλέον Τμήματος στη Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γ.Δ.Φ.Δ., με τίτλο “Τμήμα ΙΓ΄Υπηρεσίας myAADElive”, προκειμένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των υποψήφιων χρηστών του TAXISnet και να επιτευχθεί ανάλογη αποσυμφόρηση των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2020, με ποσό ύψους χιλίων επτακοσίων πενήντα έξι περίπου (1.756) € και για κάθε επόμενο έτος, με ποσό ύψους τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων δεκαπέντε περίπου (4.215) €, η οποία εγγράφεται στους Α.Λ.Ε. 2120104001, 2190201002, 2190201003 και 2190202001 του Ειδικού Φορέα 1023-801-0000000 και η οποία βρίσκεται εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του τρέχοντος προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ.,

αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις κατωτέρω αποφάσεις, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν:

I. Την υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 968 και 1238), ως κατωτέρω:

1. Συνιστούμε στη Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) ένα (1) επιπλέον Τμήμα, με τίτλο «Τμήμα ΙΓ΄Υπηρεσίας myAADElive» και καθορίζουμε τις αρμοδιότητές του και ειδικότερα:

α) Στο άρθρο 28 «Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.)» του Κεφαλαίου «1.ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Κ.Υ.)» της Υποενότητας «IV. Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.)» της Ενότητας «Β.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ» του Μέρους Α’ της ως άνω απόφασης:

αα) Αντικαθιστούμε την παρ. 2 αυτού, την οποία διαμορφώνουμε, ως εξής:

«Άρθρο 28
Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.)»

«2.Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε δεκατρία (13) Τμήματα, ως κατωτέρω:
α) Τμήμα Α΄ Ψηφιακής Απεικόνισης Συναλλαγών και Διαβίβασης Δεδομένων
β) Τμήμα Β΄ Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων
γ) Τμήμα Γ΄ Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχου Φυσικών Προσώπων Μεγάλου Πλούτου
δ) Τμήμα Δ΄ Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχου Μεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων και Φυσικών Προσώπων
ε) Τμήμα Ε’ Ενδοομιλικών Συναλλαγών Πολυμερών και Ειδικών Ελέγχων
στ) Τμήμα ΣΤ΄ Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών στον Τομέα του Φ.Π.Α.
ζ) Τμήμα Ζ΄ Προτεραιοποίησης Υποθέσεων Ελέγχου και Ανίχνευσης Τάσεων Παραβατικότητας, Μηχανογραφικής Υποστήριξης και Αναφορών
η) Τμήμα Η΄ Υποστήριξης Ελεγκτικών Υπηρεσιών επί Θεμάτων Ελέγχου και Μερικών Επιτόπιων Ελέγχων Πρόληψης
θ) Τμήμα Θ΄ Διοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων και Παρακολούθησης Δικαστηριακής Νομολογίας
ι) Τμήμα Ι΄ Αντιμετώπισης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών
ια) Τμήμα ΙΑ΄ Μητρώου και Εικόνας Φορολογουμένων
ιβ) Τμήμα ΙΒ’ – Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης
ιγ) Τμήμα ΙΓ’ – Υπηρεσίας myAADElive».

ββ) Προσθέτουμε νέα υποπαράγραφο XIII στην παρ. 3 αυτού, ως εξής:

«3.-ΧΙΙΙ. Τμήμα ΙΓ’ – Υπηρεσίας myAADElive
i. α) Η παραλαβή δηλώσεων απόδοσης Α.Φ.Μ. και έναρξης εργασιών που αφορούν σε φυσικά πρόσωπα, των συνυποβαλλόμενων δηλώσεων και δικαιολογητικών, καθώς και η έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων.
(β) Η χορήγηση κλειδαρίθμου σε φυσικά πρόσωπα.
ii. H κατά τόπον αρμοδιότητα του Τμήματος εκτείνεται σε ολόκληρη την Επικράτεια και η καθ’ ύλην αρμοδιότητά του ασκείται παράλληλα με αυτήν των κατά τόπον αρμόδιων Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.».

γγ) Αντικαθιστούμε τις υποπαρ. I και II της παρ. 4 αυτού, ως εξής:

«4.-I. Στις αρμοδιότητες των Τμημάτων Α΄ έως και ΙΑ΄ και ΙΓ΄, κατά λόγο αρμοδιότητας, ανήκουν:
(α) Η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η υποβολή προτάσεων στο Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Δ., για τις επιχειρησιακές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι προς ανάπτυξη, βελτίωση και επικαιροποίηση εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αφού έχει διασφαλιστεί η νομοθετική και επιχειρησιακή συνέπεια των απαιτήσεων, από κοινού με τις συναρμόδιες υπηρεσίες της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, όπου απαιτείται.
(β) Η εισήγηση στο Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Δ. για τη βελτίωση και απλούστευση των διαδικασιών και του περιεχομένου των εντύπων, από κοινού με τις συναρμόδιες υπηρεσίες αυτής, καθώς και της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. για τη διερεύνηση της εφικτότητας υλοποίησής τους.
(γ) Η εισήγηση υποθέσεων ελέγχου.
(δ) Η υποδοχή, η λύση και η απάντηση ερωτημάτων. IΙ. Στις αρμοδιότητες των Τμημάτων Α΄, Ε΄, ΣΤ΄, Η΄, Θ΄, Ι΄, ΙΑ΄ και ΙΓ΄ κατά λόγο αρμοδιότητας, ανήκει η ανάλυση των επιπτώσεων και εν γένει θεμάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας και η υποβολή προτάσεων, καθώς και η μελέτη, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αποτύπωση των επιπτώσεων των προτάσεων των
τροποποιήσεων αυτής.».

II.Την υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 (Β΄ 2743) απόφαση, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με Εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», ως κατωτέρω:

1.Στην υποπερ. 1 της στήλης 5 της περ. 137 του Πίνακα του άρθρου 1 αυτής:
α) Αντικαθιστούμε το τρίτο εδάφιο αυτής, ως εξής:
«Εξαιρετικά, για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. σε φυσικά πρόσωπα, αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, κατόχους αδειών, που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου και της Ελληνικής Αστυνομίας, αρμοδιότητας:
α) των Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών και ΙΓ’ Αθηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των κατωτέρω Δ.Ο.Υ., στις οποίες κατανέμονται κατά αλφαβητική σειρά, ως εξής:
Α’ Αθηνών, σε όσους το επώνυμο αρχίζει από Α έως και D,
ΙΓ’ Αθηνών, σε όσους το επώνυμο αρχίζει από E έως και K,
Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής, σε όσους το επώνυμο αρχίζει από L έως και Q και
Νέας Ιωνίας, σε όσους το επώνυμο αρχίζει από R έως και Z.
β) των Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης και Ε΄ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια και υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης ή της Δ.Ο.Υ. Η’ Θεσσαλονίκης».

β) Προσθέτουμε νέο εδάφιο στο τέλος αυτής, ως εξής:

«Ειδικά για την παραλαβή δηλώσεων απόδοσης Α.Φ.Μ./μεταβολής ατομικών στοιχείων μόνο για απόδοση ΑΦΜ, των δηλώσεων έναρξης/μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου μόνο για έναρξη εργασιών, των συνυποβαλλόμενων δηλώσεων και δικαιολογητικών, καθώς και για την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων που αφορούν σε φυσικά πρόσωπα, υπάλληλος του Τμήματος ΙΓ΄Υπηρεσίας myAADElive της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), παράλληλα με τον υπάλληλο του Τμήματος ή του Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας κατά περίπτωση Δ.Ο.Υ».

2. Αντικαθιστούμε την υποπερ. 1 της στήλης 5 της περ. 137Α του Πίνακα του άρθρου 1 αυτής, ως εξής:

«Για τα φυσικά πρόσωπα, υπάλληλος του Τμήματος ή του Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ. ή υπάλληλος του Τμήματος ΙΓ΄Υπηρεσίας myAADElive της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) ή σε περίπτωση που υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία Μητρώου, της Δ.Ο.Υ., που ορίζεται στην περίπτωση 137 της παρούσας απόφασης.
Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση φυσικών προσώπων, αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών, κατόχων αδειών, που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου και της Ελληνικής Αστυνομίας, αρμοδιότητας:
α) των Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών και ΙΓ’ Αθηνών, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των κατωτέρω Δ.Ο.Υ., στις οποίες κατανέμονται κατά αλφαβητική σειρά:
Α’ Αθηνών, σε όσους το επώνυμο αρχίζει από Α έως και D,
ΙΓ’ Αθηνών, σε όσους το επώνυμο αρχίζει από Ε έως και Κ,
Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής, σε όσους το επώνυμο αρχίζει από L έως και Q και
Νέας Ιωνίας, σε όσους το επώνυμο αρχίζει από R έως και Ζ.
β) των Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης και Ε΄ Θεσσαλονίκης και υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης ή της Δ.Ο.Υ. Η’ Θεσσαλονίκης.».

Β. Ανακαθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού της Διεύθυνσης Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
 

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΠΕ ΤΕ ΥΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Δ.Φ.Δ.)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Κ.Υ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (Δ.ΕΛ.) 109 11 13 1 2 1 137


Γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν:

1) Οι κατωτέρω αποφάσεις, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, υπ’ αρ.:
α) Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1059459 EΞ 28-05-2020 (Β’ 2240) όμοια και
β) Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 (Β΄ 2743).

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης