Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο Νόμου «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις»


Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-07-2020 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο Νόμου
«Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις»


Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο:

«Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Επί της αρχής

Η παράλληλη λειτουργία της Διεύθυνσης Ελέγχων και Παρατηρητηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του συλλογικού οργάνου με την ονομασία «Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου » (ΣΥΚΕΑΑΠ) έχει προκαλέσει σύγχυση ως προς τις αρμοδιότητες των οργάνων αυτών. Η Διεύθυνση Ελέγχων και Παρατηρητηρίων, μεταξύ άλλων, ελέγχει την εφαρμογή του νόμου για τη διακίνηση και την εμπορία προϊόντων και εμπορευμάτων και σε χώρους παροχής υπηρεσιών, καθώς και τη συμμόρφωση των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών με τις διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή. Το ΣΥΚΕΑΑΠ συντονίζει τις ενέργειες των αρμοδίων αρχών για την πάταξη του παραεμπορίου και τον έλεγχο διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών και οργανώνει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς, σχέδια δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, για την συγκρότηση μικτών κλιμακίων. Τόσο δε, η Διεύθυνση Ελέγχων και Παρατηρητηρίων, όσο και το ΣΥΚΕΑΑΠ συμμετέχουν στα μικτά κλιμάκια ελέγχου.

Η παράλληλη λειτουργία των δύο οργάνων ανέδειξε την αναγκαιότητα δημιουργίας μίας και μόνον δομής, η οποία θα διατηρήσει τα βέλτιστα στοιχεία των προηγούμενων δομών και συγκεκριμένα την εμπειρία των στελεχών που θα συνεχίσουν να αποτελούν τον ελεγκτικό βραχίονα της νέας δομής. Περαιτέρω, στη νέα δομή θα λειτουργεί η Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου, οι επιχειρήσεις της οποίας θα αποσκοπούν στη δημιουργία αρχείου δράσεων από την επεξεργασία του οποίου θα εξάγονται χρήσιμα δεδομένα.

Επί των άρθρων 1-2

Στο άρθρο 1 παρατίθενται το αντικείμενο του Κεφαλαίου Α' του νομοσχεδίου με τις καινοτομίες που εισάγονται στη διαδικασία ελέγχου της αγοράς από τη νέα δομή και το πεδίο εφαρμογής του νέου νόμου, το οποίο συμπεριλαμβάνει την προστασία της εσωτερικής αγοράς, μέσω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας, της προστασίας του καταναλωτή από επικίνδυνα και παράνομα αγαθά και υπηρεσίες που διακινούνται και προσφέρονται στην εσωτερική αγορά, της ενίσχυσης της εθνικής ασφάλειας, μέσω της καταπολέμησης των παράνομων κυκλωμάτων εμπορίας και διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών, της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας, της δημιουργίας υπεραξίας των εμπορικών σημάτων, της αύξησης των οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων και της αύξησης των δημοσίων εσόδων. Στην παρ. 3 επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής του νόμου δεν εντάσσονται α) τα ζητήματα που διέπονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ζ του ν. 4691/2020 (Α'108) «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις», β) τα προϊόντα ελέγχου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και γ) τα φυτοφάρμακα.

Στο άρθρο 2 παρατίθενται οι ορισμοί του παράνομου εμπορίου, των απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, της διανοητικής ιδιοκτησίας - ορισμοί που αποτελούν πεδία επιχειρησιακής δράσης της νέας μονάδας ελέγχου της αγοράς - καθώς και των ελεγκτών, οι οποίοι επιχειρούν για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου προϊόντων και υπηρεσιών σε όλες τις εκφάνσεις του, τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, με την πιστή εφαρμογή των νόμων που τη διασφαλίζουν (ν. 4177/2013, ν. 4497/2017, ν. 3377/2005) και την ασφάλεια και προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.
Επί του άρθρου 3

Με το άρθρο 3 προβλέπεται η σύσταση «Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς» (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία αποτελεί αυτοτελή Υπηρεσία και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η ως άνω Υπηρεσία έχει την έδρα της στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και υποστηρίζεται λειτουργικά από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ενώ για θέματα διοικητικής και οικονομικής φύσης καθώς και θέματα προσωπικού υποστηρίζεται από τις οριζόντιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Επί του άρθρου 4

Το άρθρο 4 προβλέπει την αποστολή και τους επιχειρησιακούς στόχους της ΔΙ.Μ.Ε.Α., η οποία ορίζεται ως Αρχή Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης για το πεδίο εποπτείας «Προστασία καταναλωτή και σύννομη (ή προσήκουσα) παροχή υπηρεσιών» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του ν. 4512/2018 και έχει ως αποστολή τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου, της παράνομης απομίμησης προϊόντων, την εφαρμογή του άρθρου 11 του ν. 3377/2005 και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Οι υπηρεσιακοί στόχοι της ΔΙ.Μ.Ε.Α. περιλαμβάνουν τη διενέργεια ελέγχων κατά τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων και παροχή υπηρεσιών και κυρίως κατά την παραγωγή, αποθήκευση και διακίνηση των προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, τον έλεγχο για την τήρηση του ν. 4177/2013 και του ν. 4497/2017, κατά την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας για προϊόντα και υπηρεσίες και την καταπολέμηση φαινομένων παραπλάνησης των καταναλωτών σε όλα τα στάδια της διακίνησης και εμπορίας αγαθών, καθώς και της παροχής υπηρεσιών, τη διαπίστωση παραβάσεων, τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης ελέγχου, και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων από τα όργανά της, την εκπόνηση από κοινού με τη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου και Προγραμματισμού για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και υπηρεσιών, τον έλεγχο όλων των νόμιμων παραστατικών που αφορούν στη διακίνηση και εμπορία προϊόντων ή την αποτίμηση παρεχόμενης υπηρεσίας όπως προβλέπονται στο άρθρο 13 του ν. 4177/2019 και την τήρηση των οριζόμενων στα άρθρα 65 και 66 παρ. 1 του ν. 4446/2010, τη συγκρότηση μικτών κλιμακίων ελέγχου σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο και τον συντονισμό αυτών, για τον έλεγχο της αγοράς, την πάταξη του παράνομου εμπορίου και την εποπτεία για την εφαρμογή των κανόνων διακίνησης εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, με τη συμμετοχή των υπηρεσιών που ασκούν ελεγκτικό έργο, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4497/2017, της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, της Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των εποπτευόμενων αυτού φορέων, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και των Διευθύνσεων Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας όταν προκύπτει αντικείμενο των αρμοδιοτήτων τους. Περαιτέρω, μεταξύ των στόχων της ΔΙ.Μ.Ε.Α. είναι η τήρηση του ψηφιακού συστήματος διαχείρισης των δεδομένων που αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς καταγγελιών και παροχής πληροφοριών για θέματα παράνομης διακίνησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, η διατήρηση βάσης δεδομένων με στοιχεία που συλλέγονται και διαχέονται από και προς όλες τις εμπλεκόμενες, με τον έλεγχο της αγοράς και την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου, υπηρεσίες και ιδίως η διαβίβαση πληροφοριών ή καταγγελιών σε αυτές, που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, εκτός των καταγγελιών για προϊόντα που υπόκειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μεταξύ των επιχειρησιακών στόχων της ΔΙ.Μ.Ε.Α. είναι και η εκπόνηση μελετών, ερευνών και αναλύσεων για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης της αγοράς, αλλά και την διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων της.

Περαιτέρω, στην παρ. 3 προβλέπεται η δυνατότητα της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και των οργάνων της, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 3 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001), να ζητούν την επέμβαση του κατά τόπο αρμόδιου Εισαγγελέα, ιδίως όταν, κατά την διενέργεια του ελέγχου σε ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο, φυσικά πρόσωπα ή εκπρόσωποι νομικών προσώπων αρνούνται να επιτρέψουν την είσοδο των ελεγκτών ή εμποδίζουν με αθέμιτα μέσα τη διενέργεια του ελέγχου.

Στην παρ. 4 ορίζεται ότι οι υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων (κυρίως ΟΤΑ α' και β' βαθμού) που αναπτύσσουν ελεγκτική δραστηριότητα σε θέματα παράνομου εμπορίου και τήρησης των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ υποχρεούνται να ανταποκρίνονται άμεσα στα αιτήματα της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και των οργάνων της για συμμετοχή του προσωπικού τους και τη συνδρομή αυτού στο έργο τους κατά λόγο αρμοδιότητας.

Στην παρ. 5 επισημαίνεται ότι η ΔΙ.Μ.Ε.Α., οι οργανωτικές μονάδες της και τα μεικτά κλιμάκια ελέγχου που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν έχουν αρμοδιότητα για τα προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, Φόρο Κατανάλωσης, καθώς και για τα λοιπά προϊόντα για τον έλεγχο των οποίων είναι αποκλειστικά αρμόδια η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπως επίσης για τον έλεγχο της τήρησης της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας καθώς και εν γένει τα θέματα αρμοδιότητας της ΑΑΔΕ, με εξαίρεση τον έλεγχο όλων τον παραστατικών εμπορίας και διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών, όπως προβλέπονται στο άρθρο 13 του ν. 4177/2013. Επίσης δεν αποτελεί πεδίο ελέγχου της ΔΙ.Μ.Ε.Α. η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

Κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6, εφόσον στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί η ΔΙ.Μ.Ε.Α., οι οργανωτικές μονάδες της και τα μεικτά κλιμάκια ελέγχου που συνιστώνται με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, διαπιστώνουν, κατά τους ελέγχους που διενεργούν παραβάσεις της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας, αποστέλλουν πληροφοριακή έκθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
Επί του άρθρου 5

Για την επίτευξη της αποστολής της, η ΔΙ.Μ.Ε.Α. δύναται να συνεργάζεται επιχειρησιακά και να ανταλλάσσει πληροφορίες με άλλες υπηρεσίες, και ιδίως με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, τη Γενική Διεύθυνση Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά και αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών, καθώς και με όλες τις Υπηρεσίες που αναφέρονται στην περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 4, με υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς ενώσεις και οργανισμούς και μπορεί να συγκροτεί ομάδες εργασίας ή επιτροπές για θέματα ελέγχου της αγοράς και αντιμετώπισης του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου.

Επίσης η ΔΙ.Μ.Ε.Α. δύναται να συνάπτει μνημόνια, συμφωνίες συνεργασίας και προγραμματικές συμβάσεις με άλλους φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς για την εν γένει αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και τον έλεγχο της αγοράς.
Επί του άρθρου 6

Στην παρ. 1 του άρθρου 6 προβλέπεται η σύσταση θέση Διοικητή της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και καθορίζονται οι αρμοδιότητές του.

Στην παρ. 2 προβλέπονται ζητήματα σχετικά με τα προσόντα, τη διαδικασία διορισμού καθώς και μισθολογικά θέματα.

Στην παρ. 3 προβλέπεται η αναπλήρωση του Διοικητή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού.
Επί του άρθρου 7

Οργανωτικά η ΔΙ.Μ.Ε.Α. αποτελείται από το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης και από δύο Διευθύνσεις: Τη Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου και τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Η Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου αποτελείται από: α) το Τμήμα Διυπηρεσιακής Δράσης, β) το Τμήμα Ελέγχου Αγοράς και γ) το Τμήμα Χημικών Αναλύσεων. Αντίστοιχα η Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου αποτελείται από: α) το Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου και β) το Τμήμα Ανάλυσης Δεδομένων.
Επί του άρθρου 8

Με το άρθρο 8 ορίζονται οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για τον συντονισμό του έργου των Διευθύνσεων της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και των επιχειρήσεων ελέγχου, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων για τον έλεγχο της αγοράς και την πάταξη του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και την παροχή διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης στη ΔΙ.Μ.Ε.Α..
Επί του άρθρου 9

Στην παρ. 1 του άρθρου 9 καθορίζονται οι υπηρεσιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου, όπου, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι η ως άνω Διεύθυνση είναι αρμόδια για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου. Ενημερώνει το Αυτοτελές Γραφείο Συντονισμού και τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου με στοιχεία που σχετίζονται αφενός με τον προγραμματισμό των ελέγχων και αφετέρου με διενεργηθέντες ελέγχους και ελέγχει την τήρηση των κανόνων διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. Τέλος, η ως άνω Διεύθυνση είναι αρμόδια για τον έλεγχο της συμμόρφωσης φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στην εμπορία και διακίνηση καταναλωτικών αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας του καταναλωτή, καθώς και για τη σύνταξη της έκθεσης των απόψεων της Διοίκησης και κάθε σχετικού εγγράφου προς τις Δ.Ο.Υ. για τη βεβαίωση των προστίμων.

Με την παρ. 2 ορίζονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διυπηρεσιακής Δράσης, το οποίο είναι υπεύθυνο, ιδίως, για τον συντονισμό των ενεργειών των αρμοδίων αρχών για την πάταξη του παράνομου εμπορίου, την οργάνωση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς, των επιχειρησιακών σχεδίων δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, για τη συγκρότηση των μικτών κλιμακίων, καθώς και για τη σύνταξη Επιχειρησιακών Σχεδίων. Ακόμη ορίζεται αρμόδιο για τον έλεγχο με τη μορφή δειγματοληψίας, τη δέσμευση ή κατάσχεση και την καταστροφή αγαθών (προϊόντων) και υπηρεσιών που σχετίζονται με την προστασία και ασφάλεια του καταναλωτή και της δημόσιας υγείας εν γένει και τον έλεγχο προϊόντων υδροφθοράνθρακα υπό τη μορφή δειγματοληψίας, τη δέσμευση ή κατάσχεση και την καταστροφή των συγκεκριμένων προϊόντων, όπως επίσης τον έλεγχο εμφιάλωσης και τον έλεγχο ποσοστώσεων εισαγωγών προϊόντων υδροφθοράνθρακα και λοιπών πεδίων επί των παραστατικών διακίνησης και εμπορίας αυτών των προϊόντων. O έλεγχος δύναται να πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις περιπτώσεις ελέγχου της ορθής εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 517/2014 και των συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής του.

Επιπρόσθετα, το ίδιο Τμήμα δύναται να πραγματοποιεί συσκέψεις με εκπροσώπους φορέων της κεντρικής διοίκησης, των περιφερειακών και τοπικών αρχών ή άλλων φορέων με στόχο τον συντονισμό των δράσεων, να αναζητά και να λαμβάνει κάθε αναγκαία πληροφορία ή στοιχείο, που αφορά ή σχετίζεται με την άσκηση του έργου του, κατόπιν σχετικής εντολής του Τμήματος Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή επαγγελματικού απορρήτου.

Παράλληλα είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των σχεδίων δράσεως με τη συγκρότηση μικτών κλιμακίων για τη διενέργεια ελέγχων σε συνεργασία με άλλες ελεγκτικές αρχές σε όλη την Επικράτεια, την αντιμετώπιση έκτακτων κρίσεων στην εσωτερική αγορά, στο πλαίσιο επιχειρησιακών σχεδίων εντατικοποίησης των ελέγχων, την πραγματοποίηση ελέγχων επί των καταγγελιών και άλλων πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση της ΔΙ.Μ.Ε.Α. με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο και μέσο, ενώ προβαίνει σε επιτόπιες κατασχέσεις προϊόντων που διατίθενται στην αγορά παρανόμως κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και ασκεί κάθε άλλη ελεγκτική αρμοδιότητα που συνάδει με την αποστολή της ΔΙ.Μ.Ε.Α. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τον έλεγχο της αγοράς κατά τα στάδια παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας.

Με την προτεινόμενη παρ. 3 καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ελέγχου της Αγοράς, το οποίο είναι αρμόδιο για την οργάνωση, τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των ελέγχων, σε συνεργασία με το Γραφείο Συντονισμού, για την τήρηση των κανόνων λειτουργίας της αγοράς σε καθημερινή βάση. Ακόμη, το ως άνω Τμήμα συμμετέχει σε ειδικά κλιμάκια ελέγχων σε όλη την επικράτεια σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Παράνομου Εμπορίου και με άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες μετά από εντολή του Γραφείου Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης, συνεργάζεται με τις συναρμόδιες περιφερειακές ελεγκτικές υπηρεσίες, ελέγχει την ορθή χρήση του ελληνικού σήματος, όπως προβλέπεται στο ν. 4072/2012 και ελέγχει, με τη μορφή δειγματοληψίας, τη δέσμευση ή κατάσχεση και την καταστροφή αγαθών (προϊόντων), που σχετίζονται με την προστασία και ασφάλεια του καταναλωτή και της δημόσιας υγείας εν γένει. Περαιτέρω, συνδράμει στην αντιμετώπιση κρίσεων στην αγορά μέσω εφαρμογής σχεδίων εκτάκτου ανάγκης. Διερευνά καταγγελίες και πληροφορίες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΔΙ.Μ.Ε.Α., ελέγχει τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες εμπορίας και διακίνησης προϊόντων, εξετάζει τις ενδικοφανείς προσφυγές επί των κυρώσεων και τις ενστάσεις, καθώς και αντιρρήσεις επί των επιβαλλόμενων παραβάσεων.

Στην παρ. 4 καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Χημικών Αναλύσεων, οι οποίες αφορούν στη διενέργεια χημικών και οργανοληπτικών αναλύσεων ελαιολάδου με σκοπό τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για τη διαμόρφωση των παραμέτρων ποιότητας και νοθείας του ελληνικού ελαιολάδου, την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και των ενδιαφερόμενων παραγωγικών τάξεων για την προστασία του ελληνικού ελαιολάδου που συνιστά εθνικό προϊόν, την ενημέρωση του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργείου για τη χάραξη και εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των τροφίμων, σχετικά με τις μελέτες που διενεργεί το Τμήμα για το ελληνικό ελαιόλαδο, καθώς και για τη συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων του Τμήματος σε όργανα διεθνών οργανισμών, τη διενέργεια οργανοληπτικών αναλύσεων ελαιολάδου κατόπιν αιτημάτων των υπεύθυνων φορέων ελέγχου της αγοράς και τη γνωμοδότηση για την κατάταξη του ελαιολάδου σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 2568/1991 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991, τον εργαστηριακό έλεγχο δειγμάτων ελαιολάδου κρατικών προμηθειών, εφόσον προβλέπεται από τους όρους των διακηρύξεων και των σχετικών συμβάσεων, την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης φυσικοχημικών αναλύσεων και οργανοληπτικών αναλύσεων ελαιολάδου, χορήγησης πιστοποιητικών ποιότητας και οργανοληπτικής εξέτασης, προς οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες, κατόπιν είσπραξης τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αρ. 3002640/1552/6.2.2002 υπουργικής απόφασης (Β' 161) και της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 3377/2005 (Α'202), τη συμμετοχή σε όργανα διεθνών οργανισμών για θέματα που αφορούν τις φυσικές και χημικές σταθερές, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις μεθόδους ελέγχου ελαιολάδου, τη συμμετοχή στην υποεπιτροπή χημικών εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη γνωμοδότηση επί των κριτηρίων που καθορίζουν τα όρια εμπορίας και διακίνησης ελαιολάδου, τη συμμετοχή σε όργανα διεθνών οργανισμών για θέματα που αφορούν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου, τη διοργάνωση διεργαστηριακών δοκιμών στην Ελλάδα για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των αναγνωρισμένων ομάδων δοκιμαστών παρθένου ελαιολάδου, τη συμμετοχή σε εργαστηριακές δοκιμές ελέγχου ποιότητας με εργαστήρια άλλων χωρών, που πραγματοποιούνται για την εξακρίβωση της αξιοπιστίας των μεθόδων ανάλυσης και των εργαστηρίων, τη διεξαγωγή και εκπόνηση ετήσιας μελέτης των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του παρθένου ελαιολάδου από όλες τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας, την παρακολούθηση και μελέτη των τεχνολογικών εξελίξεων στη βιομηχανική παραγωγή ελαίων και σπορελαίων, τη συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα προς αναζήτηση νέων μεθόδων αναλύσεων για τη βελτίωση της ποιότητας και την καταπολέμηση της νοθείας του ελαιολάδου, τη συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς σε εργαστηριακές έρευνες, καθώς και την οργάνωση και πραγματοποίηση σεμιναρίων για την οργανοληπτική αξιολόγηση του παρθένου ελαιολάδου.
Επί του άρθρου 10

Στην παρ. 1 του άρθρου 10 καθορίζονται οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου, η οποία είναι αρμόδια για τη συλλογή, διαχείριση, διάχυση και ανατροφοδότηση της πληροφορίας για την ολιστική αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου, τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και για την ανάπτυξη συνεργασιών με υπηρεσίες και φορείς που εδρεύουν εκτός της ελληνικής επικράτειας για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου.

Στην παρ. 2 καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανά Τμήμα. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου αφορούν στη συλλογή στοιχείων και τη συγκέντρωση δεδομένων από τις Διευθύνσεις της μονάδος, τη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων με κάθε νόμιμο τρόπο από τις συναρμόδιες και συνεργαζόμενες υπηρεσίες, τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και τους φορείς της αγοράς, την επικοινωνία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών της Χώρας, την τήρηση μητρώου ελεγκτών, στο οποίο εγγράφονται όλοι οι ελεγκτές που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην ΔΙ.Μ.Ε.Α, καθώς και οι υπάλληλοι των αποκεντρωμένων αυτοδιοικήσεων (ΟΤΑ α' και β' βαθμού) που συμμετέχουν σε ελέγχους της ως άνω Υπηρεσίας, την επικοινωνία με Πρεσβείες, υπηρεσίες και φορείς του εξωτερικού για θέματα αντιμετώπισης παράνομου εμπορίου, εκπαίδευσης, παροχής και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, τη συνεργασία με ελεγκτικές υπηρεσίες και φορείς της αλλοδαπής για την αντιμετώπιση και την εξέταση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος για την πάταξη του παράνομου εμπορίου, την εκπροσώπηση σε όργανα και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επιτροπές, διεθνείς οργανισμούς, ομάδες εργασίας για θέματα ελέγχου αγοράς και αντιμετώπισης παράνομου εμπορίου, τον έλεγχο των πληροφοριών και των καταγγελιών που αφορούν σε παράνομη εμπορία ή/και διακίνηση αγαθών μέσω διαδικτυακών ιστοτόπων από ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops), τη συλλογή αποδείξεων ή στοιχείων με τη βοήθεια και άλλων κρατικών υπηρεσιών ή διεθνών οργανισμών ή νομικών/φυσικών προσώπων με έννομο συμφέρον, ή την αποδοχή εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης από τους προαναφερθέντες φορείς που πιστοποιούν την παράνομη εμπορία ή/και διακίνηση των αγαθών και την αποστολή τεκμηριωμένης γνωμάτευσης στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία υποχρεούται να θέτει εκτός λειτουργίας, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης του εθνικού δικαίου, τους καθ' υπόδειξη από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. ιστότοπους, καθώς και την ενημέρωση της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, την παρακολούθηση της ισχύουσας νομοθεσίας, την εισήγηση αλλαγών και τροποποιήσεων αυτής, καθώς και την εισήγηση προτάσεων για τον έλεγχο της αγοράς και την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου εν γένει, τη σύνταξη ενημερωτικών και πληροφοριακών εγγράφων και μνημονίων συνεργασίας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τον έλεγχο της αγοράς και την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και τη διαχείριση της πληροφοριακής εφαρμογής e-Καταναλωτής για την εξέλιξη των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών.

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ανάλυσης Δεδομένων αφορούν στην παραγωγή πρότυπων, συνοπτικών εκθέσεων σε τακτική βάση - για βραχυπρόθεσμούς και μακροπρόθεσμους στόχους για τη λήψη αποφάσεων (Management Information System - Decision Support System). Συγκεκριμένα το Τμήμα καταρτίζει περιοδικές αναφορές, καταχωρίζει και αναλύει στατιστικά, διεξάγει έρευνες για τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά, εκπονεί μελέτες ανάλυσης κινδύνου ανά κλάδο, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία και πληροφορίες για τις μεθόδους και τους τρόπους ελέγχου της αγοράς και αντιμετώπισης του παράνομου εμπορίου, σε συνεργασία με το Γραφείο Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης, την παροχή των αναφορών αυτών καθώς και ειδικών πληροφοριών (Executive Support Systems) στην υπερκείμενη ιεραρχικά διεύθυνση για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, την κατάρτιση προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης ελεγκτών όλων των υπηρεσιών και φορέων που εμπλέκονται στον έλεγχο της αγοράς και την πάταξη του παράνομου εμπορίου, σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων και τους κανόνες της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και τη σύνταξη Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγραμματισμού για την ΔΙ.Μ.Ε.Α., καθώς και της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων.
Επί του άρθρου 11

Στο άρθρο 11 προβλέπεται η διαδικασία ορισμού των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
Επί του άρθρου 12

Στο άρθρο 12 ορίζεται η στελέχωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α. η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί με μετακίνηση υπάλληλων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και με απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, μόνιμων ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατά παρέκκλιση των άρθρων 68 και 71 του ν. 3528/2007 και 1 έως 19 του ν. 4440/2016.

Στην παρ. 2 ορίζεται ότι η απόσπαση των υπαλλήλων της παρ. 1 είναι διετής και διενεργείται με κοινή απόφαση των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου προέλευσης και του Υπουργείου υποδοχής, αντίστοιχα, ενώ μετά το πέρας της διετίας, η απόσπαση των υπαλλήλων δύναται να παραταθεί μία μόνο φορά για δυο (2) ακόμη έτη, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητή της ΔΙ.Μ.Ε.Α..

Στην παρ. 3 προβλέπεται η δυνατότητα απόσπασης δέκα (10) υπάλληλων ή προσωπικού των σωμάτων ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ., δύο (2) στελεχών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και ενός (1) υπαλλήλου της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.). Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι τοποθετούνται στη Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου.

Στην παρ. 4 ορίζεται ότι οι μετατάξεις προσωπικού στην ΔΙ.Μ.Ε.Α. διενεργούνται, έπειτα από πρόσκληση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ολοκληρώνονται με την έκδοση κοινής απόφασης των αρμόδιων για θέματα προσωπικού οργάνων του Υπουργείου προέλευσης και του Υπουργείου υποδοχής αντίστοιχα, και στην παρ. 5, ότι η κατανομή των θέσεων προσωπικού της ΔΙ.Μ.Ε.Α. ανά εργασιακή σχέση, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και η τοποθέτηση των υπαλλήλων της, διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4622/2019, με ελάχιστο αριθμό οργανικών θέσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων τις πενήντα (50). Τέλος στην παρ. 6 επισημαίνεται ότι οι μηνιαίες αποδοχές των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που αποσπώνται στη ΔΙ.Μ.Ε.Α., καταβάλλονται από τον φορέα από τον οποίο αποσπώνται.
Επί του άρθρου 13

Στο άρθρο 13 προβλέπεται ότι η ΔΙ.Μ.Ε.Α., στελεχώνεται από ελεγκτές οι οποίοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ενεργούν ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4620/2019, χωρίς να αποκλείεται η εξέτασή τους ως μαρτύρων κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο. Οι αποσπασμένοι στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. υπάλληλοι πραγματοποιούν ελέγχους μόνο κατά το μέρος που αφορά στην αρμοδιότητα των φορέων στους οποίους αυτοί ανήκουν οργανικά, ενώ οι παραβάσεις που διαπιστώνουν, διαβιβάζονται στις υπηρεσίες όπου ανήκουν οργανικά, στις οποίες και ολοκληρώνεται η διαδικασία της επιβολής των κυρώσεων των υποθέσεων.

Επιπρόσθετα στην παρ. 4 προβλέπεται, για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, η δυνατότητα συμμετοχής στα μικτά κλιμάκια και άλλων εκπρόσωπων των συνεργαζόμενων υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 12, έπειτα από αίτημα προς τον Διοικητή της ΔΙ.Μ.Ε.Α. του Προϊσταμένου του φορέα από όπου προέρχονται, ενώ για την ευελιξία των μικτών κλιμακίων και την άμεση συγκρότησή τους, είναι δυνατή, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5, η συγκρότηση μικτών κλιμακίων με τη συμμετοχή ενός και μόνο ελεγκτή/υπαλλήλου από κάθε ελεγκτική υπηρεσία. Οι συμμετέχοντες σε τέτοια κλιμάκια βεβαιώνουν από κοινού τις παραβάσεις που εντοπίζονται και η επισπεύδουσα υπηρεσία προβαίνει μετά από τη βεβαίωση των παραβάσεων, στην επιβολή των κυρώσεων και στις προβλεπόμενες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών.

Στην παρ. 7 καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τους Ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Στην παρ. 8 προβλέπονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η σύσταση Μητρώου Ελεγκτών, το οποίο θα απαρτίζεται από υπαλλήλους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος, καθώς και η διαδικασία πιστοποίησης των ελεγκτών.
Επί του άρθρου 14

Με το άρθρο 14 δίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και των υπαλλήλων των συνεργαζομένων υπηρεσιών να εκπαιδεύονται, εκτός των ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΕΚΔΔΑ, και σε σχολές, ιδρύματα, μονάδες ή κέντρα εκπαίδευσης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και διεθνών οργανισμών, ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες της αποστολής του και της άσκησης των καθηκόντων του.
Επί του άρθρου 15

Στο άρθρο 15 ρυθμίζεται η λειτουργία και η οικονομική διαχείριση της ΔΙ.Μ.Ε.Α.

Στις παρ. 1 ορίζονται η εικοσιτετράωρη λειτουργία της υπηρεσίας, η οποία κρίνεται επιτακτική λόγω της φύσεως των ελέγχων που πραγματοποιούνται, αλλά και ο τρόπος αποζημίωσης του προσωπικού της για τη νυχτερινή απασχόλησή του, καθώς και την απασχόλησή του κατά τις αργίες, ο οποίος καθορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στην παρ. 2 προβλέπεται ότι σε περίπτωση αδυναμίας διάθεσης οδηγών από το αρμόδιο γραφείο κίνησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που διαπιστώνεται με σχετικό έγγραφο, και για λόγους ευελιξίας και διασφάλισης του απορρήτου του ελέγχου, επιτρέπεται στους ελεγκτές της Υπηρεσίας να οδηγούν τα οχήματα της υπηρεσίας, καθώς και μισθωμένα ή παραχωρημένα οχήματα από άλλους φορείς κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής διάταξης, κατόπιν άδειας του Διοικητή της ΔΙ.ΜΕ.Α..
Επί του άρθρου 16

Με το άρθρο 16 τροποποιείται το άρθρο 13 του νόμου 4177/2013. Συγκεκριμένα προβλέπεται η αναγραφή στα εκδιδόμενα τιμολόγια της ονομασίας του εμπορικού σήματος, που διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης. Η προσθήκη στα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης των προϊόντων και των υπηρεσιών, της ονομασίας του εμπορικού σήματος, θα διευκολύνει το έργο του ελεγκτικού μηχανισμού, ως προς τη διάκριση των εμπορευμάτων, τα οποία αποτελούν προϊόντα απομίμησης και των οποίων τα παραστατικά διακίνησής δεν περιλαμβάνουν την ονομασία σήματος της επιχείρησης.
Επί του άρθρου 17

Με το άρθρο 17 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4177/2013. Με την προτεινόμενη διάταξη εντάσσονται η Δ.Ι.Μ.Ε.Α. ως ελεγκτική υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η δημοτική αστυνομία στις αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4177/2013 και των κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων.
Επί του άρθρου 18

Με το άρθρο 18 προτείνεται η τροποποίηση των παρ. 5 και 7 του άρθρου 11 του ν. 3377/2005 καθώς κρίνεται απαραίτητη η επιβολή κυρώσεων στους εμπόρους και διακινητές απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, καθώς και ο καθορισμός της διαδικασίας κατάσχεσης των εμπορευμάτων για τα οποία υφίστανται ενδείξεις για παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας εφόσον ο κύριος ή ο κάτοχος των εμπορευμάτων αυτών φέρει αντιρρήσεις εγγράφως. Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα στους ελεγκτικούς μηχανισμούς που δεν ορίζονται ως αρχές επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων του ν. 4177/2013 (Δημοτική Αστυνομία, Ελληνική Αστυνομία κ.α.), όπως επιβάλλουν και αυτοί διοικητικά πρόστιμα, έτσι ώστε να μην περιορίζουν το εύρος του ελέγχου τους σε περίπτωση παραβάσεων μόνο στο μέτρο της κατάσχεσης και καταστροφής.
Επί του άρθρου 19

Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 19 ορίζεται ότι υπηρεσίες που αναφέρονται στην περ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 4 υποχρεούνται να συνδράμουν στο έργο της ΔΙ.Μ.Ε.Α., όταν υποβάλλεται σχετικό αίτημα για τη διενέργεια ελέγχου από τον Διοικητή της, παρέχοντας στοιχεία ή πληροφορίες και συμμετέχοντας σε μικτά κλιμάκια ελέγχων. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης για παροχή στοιχείων ή πληροφοριών ή για συμμετοχή σε μικτά κλιμάκια ελέγχων αυτό συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο ελέγχονται από τα αρμόδια κατά περίπτωση πειθαρχικά όργανα.

Επίσης στην παρ. 2 ορίζεται ότι οι υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονται οι υπάλληλοι που αποσπώνται στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. υποχρεούνται να συνδράμουν την αποστολή της ΔΙ.Μ.Ε.Α., αν τους ζητηθεί, παρέχοντας στοιχεία ή πληροφορίες που σχετίζονται με το ελεγκτικό έργο κατά περίπτωση/υπόθεση, συνδράμοντας στο έργο των μικτών κλιμακίων ελέγχων. Σε περίπτωση μη χορήγησης των ζητούμενων στοιχείων ή πληροφοριών, χορήγησης ανακριβών στοιχείων και γενικά παρακώλυσης του έργου της ΔΙ.Μ.Ε.Α. από τους υπόχρεους, πέρα από τις προβλεπόμενες ποινικές ευθύνες, θεμελιώνεται πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο ελέγχονται από τα αρμόδια κατά περίπτωση πειθαρχικά όργανα.
Επί των άρθρων 20-22

Στο άρθρο 20 προβλέπονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις, στο άρθρο 21 οι τελικές και μεταβατικές διατάξεις, ενώ στο άρθρο 22 οι καταργούμενες διατάξεις του Κεφαλαίου Α'.
Επί του άρθρου 23

Η πανδημία που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό COVID-19 κατέστησε αναγκαία την υιοθέτηση προσωρινής ρύθμισης σχετικά με τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων και διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου από απόσταση για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η ρύθμιση αυτή ήταν επιτυχημένη επιτρέποντας την ασφαλή διεξαγωγή συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων, ενώ αποκτήθηκε πολύτιμη εμπειρία για τη διεξαγωγή συνεδριάσεων από απόσταση. Ενόψει της θετικής αυτής εμπειρίας σκόπιμη είναι η θέσπιση ρυθμίσεων που να διευκολύνουν τη διεξαγωγή συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων με ηλεκτρονικά μέσα, όχι μόνο για τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά μόνιμα, δεδομένου ότι η ηλεκτρονική διεξαγωγή συνεδριάσεων έχει πολλαπλά πλεονεκτήματα, καθώς μειώνει το κόστος, αποτρέπει περιττές μετακινήσεις και διευκολύνει τη συμμετοχή προσώπων με ειδικές ανάγκες.

Ήδη πρόσφατα νομοθετήματα (ν. 4072/2012 και ν. 4548/2018) προέβλεψαν τη δυνατότητα συμμετοχής σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων από απόσταση, όμως προϋπόθεση για αυτό ήταν η ύπαρξη σχετικής πρόβλεψης στο καταστατικό, ενώ σε σχέση με ανώνυμες εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά δεν επιτρεπόταν η διεξαγωγή συνεδρίασης αποκλειστικά από απόσταση.

Ενόψει της επιτυχούς πρόσφατης εμπειρίας προτείνεται να καταργηθεί η προϋπόθεση της καταστατικής πρόβλεψης, ώστε να μπορεί η πρόσκληση για τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου να προβλέπει τη διεξαγωγή αυτής εν όλω ή εν μέρει από απόσταση, με ηλεκτρονικά μέσα. Ειδικά ως προς τη γενική συνέλευση των ανωνύμων εταιρειών προβλέπεται μεν ότι για τη δυνατότητα συμμετοχής στη συνέλευση από απόσταση αρκεί σχετική πρόβλεψη στην πρόσκληση, όμως για τη διεξαγωγή της συνέλευσης αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα απαιτείται είτε καταστατική πρόβλεψη, είτε σπουδαίος λόγος. Είναι φανερό ότι η ύπαρξη επιδημίας ή πανδημίας συνιστά τέτοιο σπουδαίο λόγο. Τέλος, προτείνεται η εισαγωγή ατομικού δικαιώματος μετόχου να διεξαχθεί ως προς αυτόν η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος. Αντίστοιχη ρύθμιση υπάρχει ήδη ως προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
Επί του άρθρου 24

Με την παρ. 1 του παρόντος θεσπίζεται η δυνατότητα η ΙΚΕ να συστήνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο, είτε επειδή το επιβάλλει ειδική διάταξη νόμου είτε επειδή εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται ο συμβολαιογραφικός τύπος είτε επειδή επιλέγεται από τα μέρη. Η νέα διάταξη αποσκοπεί στην περαιτέρω μείωση του χρόνου και του κόστους σύστασης των ΙΚΕ, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την ευελιξία και τον απλοποιημένο τρόπο λειτουργίας τους. Η ηλεκτρονική σύσταση πραγματοποιείται είτε με τη χρήση του πρότυπου καταστατικού που φέρει μόνο το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο είτε μα τη χρήση του πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο, όπου οι ιδρυτές δύνανται να ρυθμίσουν περισσότερα θέματα σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησής τους.

Με την τροποποίηση της υποπερ. αα' του άρθρου 2 του ν. 4441/2016 αφαιρείται η αρμοδιότητα σύστασης ΙΚΕ από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων, οι οποίες έχουν οριστεί ως «Υπηρεσίες μιας Στάσης» για τη σύσταση εταιρειών, δεδομένο ότι οι ΙΚΕ, όταν δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο, συστήνονται αποκλειστικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ).

Περαιτέρω, στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4441/2016 προστίθεται στις δυνατότητες σύστασης εταιρείας μέσω e-ΥΜΣ και η χρήση του πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο, υπό τους περιορισμούς, τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9α του ν. 4441/2016.

Με την προσθήκη του άρθρου 9α στο ν. 4441/2016 δίδεται αποκλειστικά στην ΙΚΕ η δυνατότητα ηλεκτρονικής σύστασης και με τη χρήση πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο. Η εναλλακτική επιλογή του εμπλουτισμένου καταστατικού αντικαθιστά τη δυνατότητα να συστήνονται οι ΙΚΕ με ιδιωτικό έγγραφο, καθώς, με εξαίρεση των περιπτώσεων που απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο, η σύσταση των ΙΚΕ πραγματοποιείται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Το πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο αφορά σε συνδυασμό του περιεχομένου του πρότυπου καταστατικού με την ταυτόχρονη δυνατότητα προσθήκης επιπλέον άρθρων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούν ή δεν αναιρούν τα στοιχεία του ελάχιστα υποχρεωτικού περιεχομένου και δεν παραβιάζουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.
Επί του άρθρου 25

Η προτεινόμενη τροποποίηση αποσκοπεί στην νομοθετική ρύθμιση θεμάτων που άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ), καθώς και της αποτελεσματικής διαχείρισης του Συστήματος από τους χρήστες αυτού.

Για τον λόγο αυτό ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στον ειδικότερο προσδιορισμό της ηλεκτρονικής οργάνωσης και διαχείρισης του υπαίθριου εμπορίου (όπως η αδειοδότηση των πωλητών). Επίσης, ρυθμίζεται η καταχώριση στο Σύστημα του συνόλου των υπαίθριων αγορών των διατάξεων του ν. 4497/2017, ήτοι των λαϊκών αγορών, των αγορών καταναλωτών, καθώς και των βραχυχρόνιων αγορών, από τους αρμόδιους φορείς λειτουργίας αυτών.

Προβλέπεται συνυπογραφή της κοινής υπουργικής αποφάσεως της παρ. 5 του άρθρου, η οποία θα αφορά στην ειδικότερη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας και οργάνωσης του Συστήματος, και από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, λόγω καθ' ύλην αρμοδιότητάς του επί της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της οργάνωσης του ψηφιακού κράτους.

Επίσης, με δεδομένα ότι, η υπάρχουσα πλατφόρμα του ΟΠΣΠΑ δεν υποστηρίζει το σύνολο των Περιφερειών/Δήμων της χώρας, ότι λειτουργεί πάνω από μια δεκαετία με απαρχαιωμένη τεχνολογία και ότι υπάρχει μεγάλο πλήθος ανενεργών εγγεγραμμένων χρηστών, κρίνεται σκόπιμο να γίνει εκ νέου η εγγραφή χρηστών στη νέα αναβαθμισμένη πλατφόρμα ΟΠΣΠΑ.

Τέλος, μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής αποφάσεως της παρ. 5 προβλέπεται η εγγραφή των Δήμων και των Περιφερειών ως χρηστών του Συστήματος, καθώς και η καταχώριση στοιχείων ως προπαρασκευαστικών ενεργειών με σκοπό την προώθηση και επιτάχυνση της λειτουργίας του Συστήματος.
Επί του άρθρου 26

Για τη διενέργεια των διαδικασιών αξιολόγησης και ελέγχου των επενδύσεων που υπάγονται στους αναπτυξιακούς νόμους έχει εκδοθεί, κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 4399/2016, η υπ' αρ. 26226/13.3.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία καθορίζονται αποζημιώσεις στους συμμετέχοντες των διαδικασιών αυτών, που προέρχονται κυρίως από τα Μητρώα Πιστοποιημένων Ελεγκτών και Αξιολογητών (ΕΜΠΕ και ΕΜΠΑ) και αφορούν δημοσίους υπαλλήλους αλλά και ιδιώτες.

Επισημαίνεται ότι η δαπάνη για την κάλυψη των αποζημιώσεων αυτών προβλέπεται στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και μάλιστα για τον σκοπό αυτό καταβάλλεται συγκεκριμένο ποσό παραβόλου από τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων.

Λαμβανομένου υπόψη ότι η κοινή υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των αποζημιώσεων έχει εκδοθεί από τις αρχές του έτους 2017 και ήδη από το έτος αυτό πραγματοποιούνται αξιολογήσεις επενδυτικών σχεδίων για την υπαγωγή τους στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού ν. 4399/2016, καθώς και έλεγχοι επενδύσεων που είχαν υπαχθεί στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους (ν. 3299/2004 και ν. 3908/2011), ενώ για το μεγαλύτερο μέρος των αξιολογήσεων και ελέγχων που έχουν διενεργηθεί και διενεργούνται τόσο από δημόσιους υπαλλήλους όσο και από ιδιώτες μέλη των ΕΜΠΑ και ΕΜΠΕ δεν έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις, με αποτέλεσμα να φέρουν σε δυσχερή θέση τους συμμετέχοντες στις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου των επενδύσεων των αναπτυξιακών νόμων, προτείνονται οι εν λόγω ρυθμίσεις με αναδρομικότητα, προκειμένου να επιλυθούν προβληματισμοί που συνδέονται με το άρθρο 21 του ν. 4172/2013.
Επί του άρθρου 27

Με τη διάταξη της παρ. 1 περιγράφεται αναλυτικότερα το πεδίο εφαρμογής της διάταξης της περ. η' της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4497/2017, ώστε να λυθούν ερμηνευτικά προβλήματα που έχουν ανακύψει σχετικά με τους φορείς που υπάγονται στην εν λόγω ρύθμιση.

Με την παρ. 2 τροποποιείται το άρθρο 77 του ν. 4497/2017 και συγκεκριμένα στην παρ. 8 γίνεται αφενός μεν μια νομοτεχνική αλλαγή καθότι εκ παραδρομής είχε τεθεί ο αριθμός 6 αντί του ορθού 7 που αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του ιδίου νόμου και αφετέρου δίνεται η δυνατότητα στα Επιμελητήρια να αιτούνται τροποποίηση του προϋπολογισμού τους για αύξηση εσόδων που προέρχονται από χορηγίες από τρίτους με την προσθήκη περ. ε' στην ως άνω παράγραφο. Περαιτέρω, τροποποιείται η παρ. 9, διότι, ως ισχύει, δεν προβλέπει προθεσμία υποβολής των λοιπών οικονομικών καταστάσεων για τελική έγκριση από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με την προτεινόμενη τροποποίηση θεσπίζεται η υποχρέωση των Επιμελητηρίων να υποβάλλουν τις οικονομικές καταστάσεις για έγκριση εντός ρητής προθεσμίας άλλως θα υπόκεινται σε κυρώσεις. Τέλος, στην παρ. 10, προβλέπεται ότι τα υποβαλλόμενα προς έγκριση στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δικαιολογητικά, υπογράφονται από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον οικονομικό επόπτη και τον προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών, οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου τους.

Με τη ρύθμιση της παρ. 3, προστίθεται εδάφιο στην παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 4497/2017, δυνάμει του οποίου αρμόδια αρχή για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων για τα Επιμελητήρια είναι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, όπως αυτό αναφέρεται ήδη στην αιτιολογική έκθεση του ισχύοντος άρθρου, προς αποσαφήνιση και για να υπάρχει ταύτιση των διατάξεων του νόμου με την αιτιολογική του έκθεση.
Επί του άρθρου 28

Με δεδομένο ότι ορισμένα Επιμελητήρια δεν έχουν έως σήμερα υποβάλει οικονομικές καταστάσεις προηγούμενων χρήσεων, με την παρούσα διάταξη τίθεται συγκεκριμένη προθεσμία για την υποβολής τους.
Επί του άρθρου 29

Για τη νόμιμη λειτουργία βιομηχανικών μονάδων παραγωγής ισοτόπων - ραδιοφαρμάκων εφαρμόζεται τόσο το ειδικό πλαίσιο αδειοδότησης δυνάμει των κανονισμών ακτινοπροστασίας για τις πρακτικές ιοντιζουσών ακτινοβολιών, όσο και το γενικό πλαίσιο αδειοδότησης που διέπει τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα των δραστηριοτήτων παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων. Συγκεκριμένα με την υπ' αρ. 45872/2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1103) απλοποιήθηκε το κανονιστικό πλαίσιο ελέγχου για τις πρακτικές ιοντιζουσών ακτινοβολιών και αντικαταστάθηκε ο κανονισμός ακτινοπροστασίας της υπ' αρ. 1014 (ΦΟΡ) 94/2001 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 216). Η προτεινόμενη διάταξη σκοπό έχει αφενός την άρση των διοικητικών ασαφειών και αφετέρου την απλοποίηση της σχετικής διαδικασίας για την προσέλκυση επενδύσεων.
Επί του άρθρου 30

Λαμβάνοντας υπόψη: (α) τον σκοπό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως ΝΠΔΔ, όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 4 του π.δ. 27.11/14.12.1926 «Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων», (β) ότι το ΤΕΕ διεξάγει επί δεκαετίες τη διαδικασία απονομής άδειας άσκησης επαγγέλματος για τους μηχανικούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, κατόπιν διαδικασίας εξετάσεων που το ίδιο οργανώνει και πραγματοποιεί, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του πως άνω προεδρικού διατάγματος, (γ) την ενεργή συμμετοχή του ΤΕΕ στις διαδικασίες εξέτασης και έκδοσης Πιστοποιητικού επιτυχούς εξέτασης για τους υποψήφιους Ενεργειακούς Επιθεωρητές κτιρίων (π.δ. 100/2010) και τους Ελεγκτές Δόμησης (ν. 4030/2011), για το διάστημα που οι εν λόγω διαδικασίες πραγματοποιούνταν σύμφωνα με το τότε ισχύον για αυτές νομοθετικό πλαίσιο, (δ) το περιεχόμενο της διαδικασίας «Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος», όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 27.11/14.12.1926 και ρυθμίζεται από το π.δ. 44/2013, η ολοκλήρωση της οποίας προϋποθέτει να υποβληθεί το ΤΕΕ σε διαδικασία αξιολόγησης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), (ε) την παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ' αρ. οικ. 188343/30.12.2016 «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων» υπουργικής απόφασης (Β' 4508), σύμφωνα με το οποίο φυσικά πρόσωπα που υποβάλλονται σε κατάλληλες εξετάσεις από το ΤΕΕ λαμβάνουν βαθμολογία ισότιμη με φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν πιστοποίηση έναντι επώνυμων σχημάτων πιστοποίησης «Ενεργειακών Ελεγκτών», το ΤΕΕ έχει αναπτύξει δραστηριότητα πιστοποίησης προσώπων πολύ πριν από τη θεσμοθέτηση της διαπίστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτή περιγράφεται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 765/2008 και, ως εκ τούτου, δεν ήταν αντικειμενικώς δυνατό να περιγράφονται αυτές μεταξύ των καταστατικών του σκοπών ως ΝΠΔΔ με τη σύγχρονη επίσημη ορολογία.

Η απαίτηση πιστοποιημένης επαγγελματικής επάρκειας για όλους εκείνους που συμμετέχουν στην παραγωγή τεχνικού και βιομηχανικού έργου δημιουργεί την αναγκαιότητα για προώθηση και προετοιμασία των απαιτούμενων δομών και μηχανισμών πιστοποίησης προσώπων που ασκούν τεχνικά επαγγέλματα στην Ελλάδα, ώστε το τεχνικό δυναμικό της χώρας να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και υποχρεώσεις που δημιουργούν οι υφιστάμενες πολιτικές, κάτι το οποίο εντάσσεται στον ρόλο του ΤΕΕ.
Επί του άρθρου 31

Με το Κεφάλαιο Ι του ν. 4442/2016, θεσμοθετήθηκαν διατάξεις απλοποίησης της διαδικασίας αδειοδότησης για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής. Με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 163 του ν. 4512/2018 δόθηκε προθεσμία δύο ετών για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, προκειμένου να προσαρμοστούν στις προβλεπόμενες από το νέο πλαίσιο νομοθετικές ρυθμίσεις και να τηρήσουν τις νέες διαδικασίες.

Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα αρκετά Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής δεν έχουν ενταχθεί στο αδειοδοτικό πλαίσιο του ν. 4302/2014 (Α' 225) λόγω θεμάτων χωροθέτησής τους, κρίνεται σκόπιμο να επεκταθεί η δυνατότητα προσαρμογής τους στο αδειοδοτικό πλαίσιο.

Με τη δεύτερη παράγραφο και τη συμπλήρωση της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4302/2014, επεκτείνεται η δυνατότητα διατήρησης της χρήσης αποθηκών που ασκείται σε νόμιμα υφιστάμενα κτίρια και στην περιοχή (Α) του π.δ. 5/13.12.1979, καθώς τόσο η ως άνω περιοχή όσο και η περιοχή των Ζ.Ο.Ε. που έχει χαρακτηριστεί ως γεωργική γη, έχουν σχεδόν αυτούσιο χαρακτήρα, καθώς χαρακτηρίζονται ως αγροτικές - γεωργικές περιοχές, με παρόμοιες επιτρεπόμενες χρήσεις. Ως εκ τούτου, με τη ρύθμιση αυτή δεν αλλοιώνεται ο χαρακτήρας της περιοχής (Α) του π.δ. 5/13.12.1979, ενώ δίνεται λύση στο πρόβλημα της αδειοδότησης των υφιστάμενων σε αυτήν Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται με αυστηρές προϋποθέσεις, μία εκ των οποίων είναι η συνεχής, τουλάχιστον, για μία πενταετία, λειτουργία στα κτίρια αυτά, δραστηριοτήτων αποθήκευσης, προκειμένου να αποφευχθεί η ίδρυση νέων δραστηριοτήτων. Επιπλέον, δεν προβλέπεται κτιριακή επέκταση, ενώ απαγορεύεται η άσκηση μεταποίησης. Σε όλες τις περιπτώσεις ελέγχεται η συμμόρφωση των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ λαμβάνεται μέριμνα και για την κυκλοφοριακή φόρτιση της περιοχής.
Επί του άρθρου 32

Με το άρθρο 19 του ν. 4038/2012 προβλέφθηκε η απόσχιση των κλάδων πιστοποίησης και εργαστηρίων της πρώην ΕΛΟΤ Α.Ε. και η εισφορά τους στην ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. Στη συνέχεια, η ΕΛΟΤ ΑΕ, βάσει του άρθρου 6 του ν. 4109/2013, εντάχθηκε ως ανεξάρτητη λειτουργική μονάδα στο ιδρυθέν με τον ως άνω νόμο «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας», εφεξής ΕΣΥΠ.

Για την υλοποίηση της απόσχισης, η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ έπρεπε να προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό ίσο με την καθαρή αξία του παραπάνω κλάδου, με έκδοση ισόποσης αξίας νέων μετοχών, οι οποίες θα δίνονταν στην ΕΛΟΤ ΑΕ, η οποία θα γινόταν μέτοχος της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ.

Μετά από την ένταξη της ΕΛΟΤ ΑΕ στο ΕΣΥΠ ορίσθηκε ότι δικαιούχος των νέων αυτών μετοχών θα είναι το Ελληνικό Δημόσιο, έναντι απόσβεσης οφειλών της ΕΛΟΤ ΑΕ προς αυτό, ύψους ίσου με την λογιστική τους αξία.

Η αποτίμηση του αποσχισθέντος κλάδου και η αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ ολοκληρώθηκε, τις δε μετοχές έλαβε το Ελληνικό Δημόσιο.

Ενώ, όμως, ήδη από το 2012, η ΕΛΟΤ ΑΕ έχει αποξενωθεί πλήρως από τον προαναφερθέντα κλάδο και απ' όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της απόσβεσης των οφειλών της.

Η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι ο προσδιορισμός της λογιστικής αξίας των μετοχών είναι έργο δυσχερές, διότι η λογιστική αξία μεταβάλλεται και διαφοροποιείται στη βάση πολλών παραγόντων, κυρίως όμως από τη χρονική στιγμή κατά την οποία διενεργείται, αφού αποσυνδέεται από την αξία του εισφερθέντος κλάδου και εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση της ίδιας της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, στην οποία ανήκουν οι μετοχές αυτές.

Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κατάσταση αυτή με τρόπο άμεσο, με την προτεινόμενη διάταξη, η λογιστική αξία των μετοχών αντικαθίσταται από την (αποτιμηθείσα) καθαρή αξία του εισφερθέντος κλάδου, η οποία αποτελεί μέγεθος συγκεκριμένο, αναμφισβήτητο, εγκριθέν και από τις δύο εταιρείες, αναγόμενο στον πραγματικό χρόνο (στον χρόνο της απόσχισης). Η απόσβεση οφειλών του ΕΣΥΠ προς το Δημόσιο ορίζεται έτσι ότι θ' ανέλθει στο ποσό στο οποίο αποτιμήθηκε η καθαρή αξία του αποσχισθέντος κλάδου.

Για να μην υπάρξει στο μέλλον οποιαδήποτε νέα ασάφεια ή αμφισβήτηση, ορίζεται ρητά ότι η συγκεκριμένη απόσβεση αφορά σε οιεσδήποτε οφειλές του ΕΣΥΠ προς το Ελληνικό Δημόσιο, υφιστάμενες ή μελλοντικές, απ' οποιαδήποτε αιτία.

Ως προς τη δεύτερο παράγραφο, με τον ν. 4468/2017, η αυτοτελής λειτουργική μονάδα «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΑΕ» αποσπάσθηκε από το ΕΣΥΠ και εντάχθηκε στο συσταθέν νομικό πρόσωπο «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» (εφεξής ΕΣΥΔ).

Πέραν όμως των ανωτέρω και των λοιπών προβλέψεων του νόμου για τη διαδοχή σε έννομες σχέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις, δεν υπήρξε πρόβλεψη ειδικά για τις λογιστικές εγγραφές που είχαν λάβει χώρα εντός του ΕΣΥΠ (ήτοι, μέχρι την απόσπαση της αντίστοιχης αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας και την ένταξή της στο ΕΣΥΔ), οι οποίες αφορούσαν στις εντός του ΕΣΥΠ δοσοληψίες μεταξύ των τριών λειτουργικών του μονάδων και μεταξύ αυτών και της κεντρικής του υπηρεσίας. Οι εγγραφές αυτές, ειδικότερα, καταγράφονται στο από 31.10.2017 ισοζύγιο απόσχισης και ανέρχονται στο συνολικό υπόλοιπο των 1.859.110,70 ευρώ, εμφανιζόμενο ως πιστωτικό (απαίτηση) για το ΕΣΥΔ και αντίστοιχα χρεωστικό (υποχρέωση) για το ΕΣΥΠ.

Αποτέλεσμα των προαναφερομένων είναι αφενός να διαιωνίζεται η σχετική εκκρεμότητα και, αφετέρου, τα λογιστικά βιβλία και οι οικονομικές καταστάσεις των δύο αυτών νομικών προσώπων (τα οποία ανήκουν αμφότερα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και εποπτεύονται μάλιστα από τον ίδιο Υπουργό) να μην μπορούν να απεικονίσουν την αληθινή οικονομική τους κατάσταση, αφού συμπεριλαμβάνουν και εγγραφές που εμφανίζουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις, στην πραγματικότητα, μη υπαρκτές, αφού δεν αντιστοιχούνται με συναλλαγές μεταξύ διαφορετικών νομικών προσώπων.

Με την προτεινόμενη διάταξη το ζήτημα αυτό επιλύεται οριστικά, με τη ρητή πρόβλεψη για διαγραφή του συνόλου των εν λόγω εγγραφών από τα λογιστικά βιβλία τόσο του ΕΣΥΠ όσο και του ΕΣΥΔ.

Με την παρ. 3 που τροποποιεί το άρθρο 19 του ν. 4038/2012, ο ΕΛΟΤ, ως αυτοτελής λειτουργική μονάδα τυποποίησης του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) ανακτά τη δυνατότητα καθιέρωσης σημάτων πιστοποίησης και υποβολής σχετικής αίτησης κατάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2007/1001 «για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και του ν. 4679/2020 «Εμπορικά σήματα - ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών - μελών περί σημάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις», άνευ όμως αρμοδιότητας πιστοποίησης.

Η αρχική ρύθμιση του ν. 4038/2012, η οποία πλέον αντικαθίσταται, αποσκοπούσε στο να γίνει απόλυτος διαχωρισμός της τυποποίησης από την πιστοποίηση, τόσο για συστηματικούς όσο και για λειτουργικούς λόγους. Αποσκοπούσε δηλαδή να καταστεί ο ΕΛΟΤ αποκλειστικά και μόνο οργανισμός τυποποίησης και οι αρμοδιότητές του που αφορούν την πιστοποίηση να μεταφερθούν στην ΕΒΕΤΑΜ, ώστε η τελευταία να καταστεί αποκλειστικά οργανισμός πιστοποίησης. Αυτό έχει ήδη επιτευχθεί και δεν διαταράσσεται.

Όμως ο αποκλεισμός του ΕΛΟΤ από τη δυνατότητα καθιέρωσης και κατάθεσης σημάτων πιστοποίησης και κατοχύρωσής τους με βάση τις νέες διατάξεις που έχουν υιοθετηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν κρίνεται πλέον αναγκαίο μέτρο για την επίτευξη του εν λόγω διαχωρισμού. Τουναντίον, χωρίς να διαταράσσεται η ρύθμιση διαχωρισμού τυποποίησης-πιστοποίησης, η ανάκτηση του δικαιώματος καθιέρωσης σημάτων πιστοποίησης από τον ΕΛΟΤ παρέχει στον οργανισμό μια αρμοδιότητα άμεσα συνυφασμένη με την τυποποίηση, που έχουν πλέον αποκτήσει όλοι οι οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4679/2020), με αποτέλεσμα να υφίσταται μια δυνατότητα επίτευξης πρόσθετων εσόδων, αλλά και να δημιουργείται ένα χρήσιμο εργαλείο χάραξης πολιτικών ποιότητας.
Επί του άρθρου 33

Με την διάταξη της παρ. 1 παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2021 η προθεσμία ολοκλήρωσης της τεχνικής ανασυγκρότησης των ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 22 του ν. 3982/2011, προκειμένου οι δραστηριότητες αυτές να καταστούν συμβατές με τις διατάξεις του ν. 3982/2011 (Α' 143) και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί δυνάμει αυτού. Η ρύθμιση εντάσσεται στο γενικότερο σχέδιο για αναγέννηση των ελληνικών ναυπηγείων και του ευρύτερου κλάδου της ναυπηγοεπισκευής και έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένης της σοβαρής οικονομικής κρίσης των προηγούμενων ετών που απείλησε τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και επιδείνωσε το πρόβλημα της ανεργίας.

Σε κάθε περίπτωση κατά το στάδιο της τεχνικής ανασυγκρότησης της σχετικής εγκατάστασης, εξασφαλίζεται ότι από τη συνέχιση της λειτουργίας της εγκατάστασης δεν προκύπτει άμεσος κίνδυνος για την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των εργαζομένων, των περιοίκων, των εγκαταστάσεων, καθώς και για την ασφάλεια των καταναλωτών.

Με την παρ. 2 επιδιώκεται η αντιμετώπιση των αρνητικών οικονομικών συνεπειών που συνεπάγεται η εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-2019, με την παροχή διευκόλυνσης ως προς την παράταση προθεσμιών που έχουν τεθεί στις επιχειρήσεις του μεταποιητικού κλάδου και της εφοδιαστικής αλυσίδας προς τεχνική ανασυγκρότηση ή προς μεταφορά, των εν γένει προθεσμιών που έχουν τυχόν τεθεί προς υλοποίηση των προβλέψεων των ν. 3982/2011 και 4302/2014, καθώς και των προθεσμιών που τίθενται για ανάπτυξη και ολοκλήρωση υποδομών εντός των Επιχειρηματικών Πάρκων, καθώς και του συνόλου των ΟΥΜΕΔ. Η διάταξη εφαρμόζεται είτε για τις προθεσμίες που τίθενται εκ του νόμου, είτε για τις προθεσμίες που έχουν τεθεί με διοικητική πράξη της Διοίκησης.

Με την παρ. 3 δίνεται παράταση για τις περιπτώσεις Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, που εγκρίθηκαν βάσει της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2545/1997, για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί η διαπιστωτική απόφαση ανάκλησης, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα απαιτούμενα έργα υποδομής, τα οποία βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης.

Με την παρ. 4 αποσαφηνίζονται οι προϋποθέσεις επέκτασης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων κατά το μεταβατικό στάδιο μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 9β του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 και την επανακατάταξη των μεταποιητικών δραστηριοτήτων στις κατηγορίες του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.4014/2011.

Με την τελευταία παράγραφο τροποποιείται ο ν. 4178/2013 και παρατείνεται για δύο επιπλέον έτη η δυνατότητα εκσυγχρονισμού και κτιριακής επέκτασης σε κτίρια ή εγκαταστάσεις με νομίμως υφιστάμενες χρήσεις, καθώς και σε χρήσεις οι οποίες λειτουργούν με οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2831/2000.

Η ρύθμιση έχει ιδιαίτερη χρησιμότητα δεδομένης της σοβαρής οικονομικής κρίσης των προηγούμενων ετών που απείλησε την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και επιδείνωσε το πρόβλημα της ανεργίας. Εξάλλου, η παρουσία της βιομηχανίας, που τηρεί και σέβεται τους περιβαλλοντικούς όρους, μπορεί να συνυπάρξει αρμονικά στον αστικό ιστό, χωρίς να συνεπάγεται υποχρεωτικά «υποβάθμιση του περιβάλλοντος».

Όλες οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου εντάσσονται στο γενικότερο σχέδιο της Κυβέρνησης για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης, δεδομένης και της τρέχουσας περιόδου εξαιρετικών συνθηκών λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού με σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.
Επί του άρθρου 34

Κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3982/2011 εξεδόθησαν έξι προεδρικά διατάγματα που καθόρισαν ειδικότητες και βαθμίδες επαγγελματικών προσόντων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας εγκαταστάσεων και ρύθμισαν τις προϋποθέσεις άσκησής τους από φυσικά πρόσωπα.

Ειδικότερα, επαναρυθμίστηκαν οι κατηγορίες άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων καθώς και οι προϋποθέσεις άσκησης αυτών, σε: 1) υδραυλικές εγκαταστάσεις (π.δ. 112/2012), 2) χειρισμό μηχανημάτων έργου (π.δ. 113/2012), 3) εγκαταστάσεις υγρών και αερίων καυσίμων (π.δ. 114/2012), 4) βιομηχανικές εγκαταστάσεις και ηλεκτροσυγκολλήσεις - οξυγονοκολλήσεις (π.δ. 115/2012), 5) ψυκτικές εγκαταστάσεις (π.δ. 1/2013) και 6) ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (π.δ. 108/2013).

Με τα ειδικότερα άρθρα 8 του π.δ. 112/2012, 9 του π.δ. 113/2012, 8 του π.δ. 114/2012, 7 του π.δ. 115/2012, 8 του π.δ. 1/2013 και 13 του π.δ. 108/2013 εισήχθη οριζόντιο σύστημα συνεχούς τήρησης, κάθε οχτώ χρόνια συγκεκριμένων απαιτήσεων για τις δραστηριότητες που ασκούνται από κατόχους αδειών. Οι απαιτήσεις επιβάλλονται από υπέρτερο λόγο δημοσίου συμφέροντος και αποσκοπούν στην εξασφάλιση ότι ο επαγγελματίας ασκεί για το ελάχιστο απαιτούμενο όριο την αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα.

Πιο συγκεκριμένα οι ασκούντες τις επαγγελματικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στα αναφερθέντα προεδρικά διατάγματα, υποχρεούνται κάθε οκταετία (α) στην παροχή στοιχείων που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών, εντός της οκταετίας ή (β) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης, που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος ή (γ) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης και στοιχείων υπηρεσίας, που τεκμηριώνουν, αντιστοίχως, τις προϋποθέσεις των περ. (α) και (β) περί οκταετίας.

Μετά από περίπου οχτώ χρόνια εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου έχουν ήδη εκδοθεί άδειες που πλέον είναι αναγκαίο να υπαχθούν στην ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία.

Ωστόσο στην πρώτη οκταετία αναφοράς, όπως επιβεβαιώνεται από τις περισσότερες ομοσπονδίες και τα σωματεία των επαγγελματιών, η ελληνική οικονομική κρίση προκάλεσε δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και οικονομική ύφεση, με συνέπεια να πληγούν εκτός άλλων και οι τεχνικές επαγγελματικές δραστηριότητες. Ας σημειωθεί ότι η «οικοδομή» ως κλάδος, ο οποίος συνέβαλε σημαντικά στην απασχόληση τεχνικών επαγγελματιών και μηχανικών κυριολεκτικά κατέρρευσε. Στην κατάρρευση αυτή της οικοδομής οφείλεται και ένα σημαντικό ποσοστό της μεγάλης αύξησης της ανεργίας και της υποαπασχόλησης. Έτι περαιτέρω, η επιβράδυνση της οικονομίας και το ασταθές οικονομικό περιβάλλον της δεν ευνόησαν την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στη βιομηχανία που αποτελεί επίσης πεδίο απασχόλησης τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Η ανεργία και η υποαπασχόληση θα έχουν ως αποτέλεσμα την ανάκληση αδειών επαγγελματιών εάν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Με την προτεινόμενη οριζόντια τροποποίηση στα ποσοτικά στοιχεία, ήτοι: παροχή στοιχείων που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον δύο αντί τριών ετών εντός της οκταετίας για τους μισθωτούς ή υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης, που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 40% αντί 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αντιμετωπίζονται οι συνέπειες χωρίς να θίγεται ο ουσιώδης σκοπός της διάταξης, δηλαδή η εξασφάλιση ότι ο επαγγελματίας ασκεί για το ελάχιστο απαιτούμενο όριο την αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα.

Με την παρ. 6 συμπληρώνεται ο κατάλογος των απαιτούμενων τίτλων σπουδών για την πρόσβαση ενός προσώπου στις επαγγελματικές δραστηριότητες του τεχνικού μηχανικού εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα προστίθεται το δίπλωμα ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού Εργαλειομηχανών Αριθμητικού Ελέγχου C.N.C., το οποίο εκ παραδρομής είχε παραληφθεί, καθώς στο ίδιο προεδρικό διάταγμα δίνεται πρόσβαση στις ως άνω επαγγελματικές δραστηριότητες σε απόφοιτους κατώτερων βαθμίδων.

Με την παρ. 8 απλοποιείται η διαδικασία για την αναγγελία ή την απόκτηση της άδειας του χειριστή μηχανήματος έργου, με την επέκταση του απαιτούμενου δικαιολογητικού για την απόδειξη της αρτιμέλειας, της ορθής όρασης και ακοής του ενδιαφερόμενου, ώστε να καταλαμβάνει τα πιστοποιητικά από κάθε υγειονομική υπηρεσία του δημοσίου και όχι μόνο από τα δημόσια νοσοκομεία.
Επί του άρθρου 35

Με την παρούσα διάταξη επιτυγχάνεται η καταγραφή σε κεντρικό επίπεδο του συνόλου των υφιστάμενων λειτουργούντων, καταχωρημένων και μη ανελκυστήρων, μέσω ενός σύγχρονου τεχνολογικά, ηλεκτρονικού, ενιαίου μητρώου που θα περιλαμβάνει πεδία καταχώρησης σχετιζόμενα τόσο με θέματα που αφορούν στην εγκατάσταση των ανελκυστήρων, όσο και με θέματα παροχής υπηρεσιών συντήρησης μέσω αδειοδοτημένων συνεργείων.

Η ως άνω καταγραφή και η συνεπακόλουθη άντληση της πληροφορίας για τον συνολικό αριθμό εγκατεστημένων ανελκυστήρων στα κτίρια της επικράτειας θα συντελέσει αποφασιστικά στη διαμόρφωση του κατάλληλου πλαισίου στον εν λόγω τομέα θεσμικών ρυθμίσεων αναφορικά με τους ανελκυστήρες.

Επιπλέον, διαχωρίζεται πλήρως η ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή για την καταχώρηση του ανελκυστήρα με βάση τις διατάξεις της υπ' αρ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/2008 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 2604) από την υποχρεωτική και

επιβεβλημένη για λόγους δημοσίου συμφέροντος συντήρηση του ανελκυστήρα εκ μέρους του προβλεπόμενου από το νόμο αδειοδοτημένου τεχνικού προσωπικού.
Επί του άρθρου 36

Η προτεινόμενη διάταξη στοχεύει στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης σε εθνικό επίπεδο, στο σκέλος που αφορά τις επιχειρήσεις και ενεργοποιεί σχετικές αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η Στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) είναι μια ολοκληρωμένη ατζέντα οικονομικού μετασχηματισμού που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής, προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες κάθε Χώρας. Από την εμπειρία εφαρμογής των στρατηγικών RIS3 κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού του ΕΣΠΑ 2014-2020 σε εθνικό επίπεδο προέκυψε ότι η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, το βασικό εργαλείο για τον καθορισμό και την εξειδίκευση προτεραιοτήτων τους, εφαρμόστηκε μόνο για τον Θεματικό Στόχο 1 (έρευνα - καινοτομία) και όχι για τους Θεματικούς Στόχους 2 (αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών) και 3 (ενίσχυση ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ).

Για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 (νέο ΕΣΠΑ) έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η διεύρυνση των στρατηγικών RIS3 από τα Κράτη-Μέλη, πέραν της έρευνας και καινοτομίας, προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας, την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και τις σχετικές δεξιότητες, καθώς και η ενίσχυση της διακυβέρνησης της στρατηγικής. Επιπλέον, οι ανά χώρα συστάσεις του 2019 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αναφέρουν για την Ελλάδα ότι αναθεωρημένες στρατηγικές RIS3 είναι αναγκαίες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες του συστήματος έρευνας και καινοτομίας και να τονώσουν τις επενδύσεις με προσανατολισμό στην αγορά. Η διεύρυνση αυτή στο σκέλος της χάραξης εθνικής πολιτικής για την βιομηχανία καλύπτεται με το παρόν άρθρο.

Καθορίζεται ότι, αρμόδια για την κατάρτιση του σκέλους της RIS3 για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 του ΕΣΠΑ που θα αφορά τη βιομηχανία και την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και την σχετική εισήγηση στον αρμόδιο Υπουργό Επενδύσεων και Ανάπτυξης είναι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Με στόχο να συνεισφέρει στον καθορισμό και την εξειδίκευση των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε εθνικό επίπεδο και στην αποτελεσματική εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης ατζέντας οικονομικού μετασχηματισμού, στο πλαίσιο διακυβέρνησής της μετά από συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών αρχών, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας θα σχεδιάσει και θα λειτουργήσει έναν ελκυστικό για τις επιχειρήσεις μηχανισμό επιχειρηματικής ανακάλυψης, στο σκέλος της στρατηγικής που αφορά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ ως προς τις καινοτόμες επενδύσεις με προσανατολισμό στην αγορά.
Επί του άρθρου 37

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) αποτελεί το κεντρικό σύστημα για την υποστήριξη των διαδικασιών γνωστοποίησης και έγκρισης, καθώς και του ελέγχου των οικονομικών δραστηριοτήτων και των προϊόντων. Αφορά δηλαδή τις οικονομικές δραστηριότητες, εφαρμόζεται για τον επιχειρηματία ο οποίος ασκεί οικονομική/εμπορική δραστηριότητα σε συγκεκριμένο χώρο/εγκατάσταση για την οποία παλαιότερα εφοδιαζόταν με άδεια, ενώ τώρα υποβάλλει απλή γνωστοποίηση. Το ΟΠΣ-ΑΔΕ ρυθμίζεται από το ν. 4442/2016, στο πλαίσιο του οποίου απλοποιούνται όλες οι διαδικασίες αδειοδότησης των οικονομικών δραστηριοτήτων, οι οποίες εφεξής ασκούνται μόνο με γνωστοποίηση, με πρότυπα και γνωστοποίηση, ενώ μικρός αριθμός παραμένει στο καθεστώς της προηγούμενης έγκρισης.

Δεδομένου ότι το ΟΠΣ-ΑΔΕ λόγω της πολυπλοκότητας του απαιτεί συνεχή τεχνική υποστήριξη, με το άρθρο 224 του ως άνω νόμου δημιουργείται ένα υποστηρικτικό σύστημα τεχνικής υποστήριξης για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την αναβάθμιση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, καθώς και του μεταβατικού ηλεκτρονικού συστήματος notifybusiness.gov.gr, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα το σύστημα αυτό να ανατίθεται σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με αντίστοιχη εμπειρία.
Επί του άρθρου 38

Στο άρθρο 38 προβλέπονται οι καταργούμενες διατάξεις του Κεφαλαίου Β'.

Ειδικότερα, ως προς τη δεύτερο παράγραφο, με το άρθρο 1 του ν. 4605/2019 ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους. Συναφώς επισημαίνεται ότι με τα άρθρα 22Δ, 22Ε και 22Ζ του ν. 1733/1987, όπως αυτά προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4605/2019, ρυθμίζονται θέματα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των εμπορικών απορρήτων κατά τις δικαστικές διαδικασίες και επιτρέπεται στο δικαστήριο να αποφασίζει για τα εν λόγω μέτρα. Δεδομένης λοιπών της εφαρμογής των διατάξεων ευθέως από τα δικαστήρια και όχι από τα όργανα της Διοίκησης, η έκδοση κανονιστικής πράξης παρέλκει.
Επί του άρθρου 39

Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στις εταιρείες που υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 και στις ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του νόμου αυτού. Ειδικότερα:

Με την περ. α' της παρ. 1 επικαιροποιούνται οι συμμετέχοντες στην Επιτροπή του άρθρου 2 του α.ν. 89/1967, σύμφωνα με την αναδιάρθρωση των διαφόρων Υπηρεσιών, λαμβανομένης ειδικότερα υπόψη της σύστασης και της μεταφοράς αρμοδιοτήτων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με το ν. 4389/2016.

Με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 τροποποιείται ο χρόνος έναρξης της περιόδου επιλέξιμων δαπανών για τις ενισχύσεις των άρθρων 6 και 7 του α.ν. 89/1967. Συγκεκριμένα, ως ημερομηνία έναρξης της περιόδου επιλέξιμων δαπανών ορίζεται, αντί της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης, η ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, το οποίο πρέπει να συνοδεύεται με συγκεκριμένα δικαιολογητικά. Με την τροποποίηση αυτή δίνεται η δυνατότητα στις εταιρείες να ξεκινήσουν τη νέα δραστηριότητα για την οποία χορηγούνται οι ενισχύσεις αμέσως μετά από την υποβολή της αίτησης, χωρίς να είναι υποχρεωμένες να περιμένουν την έκδοση της απόφασης, προκειμένου να καταστούν οι σχετικές δαπάνες επιλέξιμες.

Περαιτέρω, με τη διάταξη της περ. γ' σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 45, οι ρυθμίσεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ως άνω νόμου μεταφέρονται στο νέο άρθρο 8Α, στο οποίο προστίθεται η δυνατότητα ένταξης του σχετικού έργου στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Επίσης, προβλέπεται ρύθμιση με την οποία αποσαφηνίζεται η σειρά προτεραιότητας που πρέπει να ακολουθείται στην εξέταση των αιτημάτων και στην έκδοση των αποφάσεων χορήγησης των ενισχύσεων των άρθρων 6 και 7 του α.ν. 89/1967, μέχρι την εξάντληση του καθορισθέντος ανά έτος ποσού. Οι προβλεπόμενες ενισχύσεις των παραπάνω άρθρων χορηγούνται με σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας υποβολής του σχετικού αιτήματος, οπότε υποβάλλονται και τα απαραίτητα αρχικά δικαιολογητικά. Σε περίπτωση έλλειψης των δικαιολογητικών που απαιτούνται μετά από την υποβολή της αίτησης, προβλέπεται ότι ο αιτών φορέας δεν χάνει την σειρά του, μέχρι να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά, τα οποία, εφόσον προσκομιστούν, επαναφέρουν την εξέταση της αίτησής του στην σειρά που είχε, χωρίς να διακόπτεται η εξέταση των υπολοίπων αιτήσεων.

Με την παρ. 2 διευκρινίζεται ρητά ότι τα γραφεία αλλοδαπών εταιρειών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις που δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.
Επί του άρθρου 40

Με την προτεινόμενη διάταξη της περ. α' της παρ. 1, τροποποιείται η περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4399/2016, διότι η προηγούμενη διατύπωση δεν αποτύπωνε ορθά τη διάταξη της περ. β' της παρ. 10 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1084 της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2017, που προβλέπει, ως τροποποίηση της αρχικής διατύπωσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ -ΕΕ 651/2014), ότι η θεμελιώδης αλλαγή στην παραγωγική διαδικασία, ως μορφή αρχικής επένδυσης, αφορά όλες τις επιχειρήσεις (όχι μόνο τις μεγάλες) με την προϋπόθεση για τις μεγάλες επιχειρήσεις «...οι επιλέξιμες δαπάνες (να) υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών».

Περαιτέρω με την περ. β' της παρ. 1 προτείνεται η τροποποίηση των διατάξεων της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4399/2016, προκειμένου να γίνει ορθή εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων του προαναφερθέντος Κανονισμού της Επιτροπής (Γ.Α.Κ), οι οποίες αφορούν στις επιλέξιμες δαπάνες επί υφιστάμενων παγίων ενεργητικού μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη ρύθμιση, η αγορά υφιστάμενων παγίων ενεργητικού μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης αφορά όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους. Περαιτέρω, με την απάλειψη του περιοριστικού όρου της επταετίας, ως ορίου παλαιότητας για την αγορά των μηχανημάτων και του λοιπού εξοπλισμού, παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης αυτών ανεξαρτήτως παλαιότητας, καθιστώντας τα αξιοποιήσιμα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης. Διατηρείται βέβαια και αποσαφηνίζεται περαιτέρω η ρύθμιση με την οποία δεν επιτρέπεται να αποτελέσουν επιλέξιμες δαπάνες του υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου, στοιχεία ενεργητικού που αποκτώνται από την επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και είχαν στο παρελθόν, ήτοι πριν από την αγορά τους από τον φορέα του υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου, ενισχυθεί είτε από αναπτυξιακούς νόμους είτε από άλλα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων.

Ακόμη, με την περ. γ' της παρ. 1 αντικαθίστανται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. στ' της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4399/2016, προκειμένου εκμισθωτές γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στον φορέα της επένδυσης, να μπορούν να είναι, πέραν του δημοσίου, φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις των περ. δ' και ε' της παρ. 1 συμπληρώνεται και αποσαφηνίζεται ο βαθμός στον οποίο λαμβάνονται υπόψη για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% της επένδυσης οι καταβληθείσες προκαταβολές έργου για το επενδυτικό σχέδιο. Με τις ρυθμίσεις αυτές επέρχεται βελτίωση της διαδικασίας του ελέγχου υλοποίησης των επενδύσεων του ν. 4399/2016, αφού αποτυπώνεται θεσμικά με σαφήνεια η αντιμετώπιση των προκαταβολών, οι οποίες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία και την ταχύτητα υλοποίησης των επενδύσεων και αποτελούν τον πλέον συνήθη παράγοντα και κανόνα στην υλοποίηση των επενδύσεων.

Με την περ. στ' της παρ. 1 επέρχεται νομοτεχνική διόρθωση στο δέκατο τρίτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016 ως προς τον αριθμό των μελών που απαρτίζουν την επιτροπή του έβδομου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016, η οποία από τριμελής τροποποιείται σε πενταμελής, που είναι το ορθό.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της περ. ζ' της παρ. 1 παρατείνονται οι προθεσμίες ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011 έως τις 31.12.2021. Περαιτέρω, ρυθμίζεται με σαφήνεια ο τρόπος υπολογισμού των παρατάσεων των προθεσμιών ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του επενδυτικού νόμου 3299/2004, αλλά δεν είχε ολοκληρωθεί η υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου έως τις 31 Μαρτίου 2017 για λόγους ανωτέρας βίας. Ειδικότερα, για το σκοπό της ασφάλειας δικαίου και ίσης μεταχείρισης των επενδυτικών φορέων, ορίζεται ότι για όσα επενδυτικά σχέδια των ν. 3299/2004 και 3908/2011 δεν έχει εκδοθεί μέχρι τις 30.10.2019 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4635/2019, με το άρθρο 163 παρ. 6 του οποίου αντικαταστάθηκε η παράγραφος 4 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016, η οποία είχε προστεθεί με το άρθρο 83 παρ. 7 του ν. 4582/2018 απόφαση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης για λόγους ανωτέρας βίας, αλλά οι επενδυτικοί φορείς έχουν αιτηθεί τούτο έως τις 31 Μαρτίου 2017 ή έχουν λάβει σχετική θετική γνωμοδότηση από τις αρμόδιες Γνωμοδοτικές Επιτροπές, η παράταση που θα εγκριθεί με την οικεία απόφαση των αρμοδίων κατά περίπτωση οργάνων, υπολογίζεται μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι ειδικά για τα έργα του ν. 3299/2004 ο υπολογισμός της παράτασης για λόγους ανωτέρας βίας με αυτόν τον τρόπο ισχύει ανεξάρτητα, εάν έχει υλοποιηθεί το πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου έως τις 31 Μαρτίου 2017, πλην όμως οι φορείς υλοποίησης των ανωτέρω επενδυτικών σχεδίων δεν δύναται να κάνουν χρήση της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004. Τα ανωτέρω ισχύουν και για όσους φορείς επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 αιτηθούν για πρώτη φορά παράτασης για λόγους ανωτέρας βίας μετά τις 30.10.2019, διευκρινίζεται όμως ότι για τα σχέδια αυτά εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή και οι ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 33/2011.

Με την περ. η' της παρ. 1 τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 81 του ν. 4399/2016. Επί της προτεινόμενης τροποποίησης σημειώνεται ότι βασική επιλογή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποτελεί η διενέργεια όλων των πράξεων αξιολόγησης, ελέγχου και εκταμιεύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στους νόμους 3908/2011 και 3299/2004 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων. Εντούτοις, δεν είναι υποχρεωτική η ανάπτυξη όλων των σταδίων για το καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων του ν. 3908/2011 δεδομένου του μικρού αριθμού των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί στο σχετικό Πρόγραμμα. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, προστίθενται στην ως άνω εξαίρεση και όσα καθεστώτα, εν γένει, δεν συγκεντρώνουν αριθμό αιτημάτων υπαγωγής άνω των είκοσι, σε άμεση συσχέτιση με την ήδη υπάρχουσα λογική της υφιστάμενης διάταξης, που συναρτά τη μη υποχρεωτική διενέργεια πράξεων υλοποίησης και ολοκλήρωσης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του Αναπτυξιακού νόμου (ΠΣΚΕ) από τον μικρό αριθμό των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων.

Περαιτέρω, με την περ. θ' της παρ. 1 επιταχύνεται η διαδικασία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, τα οποία περιλαμβάνουν και αυθαίρετες κατασκευές που έχουν υπαχθεί στις αντίστοιχες διατάξεις περί ρύθμισης αυθαιρέτων, καθώς δεν είναι πλέον απαραίτητο να επέλθει το χρονικό σημείο περαίωσης της όλης διαδικασίας ρύθμισής τους, αλλά αρκεί η πλήρης εξόφληση όλου του ενιαίου προστίμου.

Επιπλέον, με την περ. ι' προβλέπεται ρητώς η διάρκεια εντός της οποίας μπορούν να διαπιστωθούν παραβάσεις του νόμου και να επιβληθούν κυρώσεις, συμπληρώνεται ένα κενό το οποίο καλυπτόταν με αναλογική εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων των ν. 3299/2004 και 3908/2011 και αποφεύγεται έτσι κάθε ασάφεια και αμφισβήτηση των χρονικών ορίων ελέγχου της αρμόδιας υπηρεσίας.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 2 επεκτείνεται η δυνατότητα πιστοποίησης του 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου, χωρίς διενέργεια ελέγχου, κατ επιλογή του φορέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016 και στους φορείς των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στις διατάξεις του ν. 3299/2004, ενώ η ισχύουσα ρύθμιση παρείχε τη δυνατότητα μόνο για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3908/2011.
Επί του άρθρου 41

H δυνατότητα επιχορήγησης αθλητικών χώρων κατασκευασμένων από ιδιώτες θα ήταν ευεργετική τόσο για τον αθλητισμό και την κοινωνία όσο και για την οικονομία. Η πολιτεία δεν έχει την ευχέρεια που είχε στο παρελθόν για τη δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, καθότι το βάρος πέφτει κυρίως στην λειτουργία των ήδη υφιστάμενων. Με τη δυνατότητα που δίνει η προτεινόμενη διάταξη δημιουργείται το πλαίσιο εκείνο για την προώθηση της δημιουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων προς όφελος της κοινωνίας (σωματεία, αθλητές αγωνιστικού αθλητισμού και αθλούμενοι). Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα οικονομικής ανάπτυξης ενός πολλά υποσχόμενου κλάδου παγκοσμίως, αυτού της αθλητικής οικονομίας (αθλητική δραστηριότητα, διοργανώσεις), η οποία μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα και στον αθλητικό τουρισμό. Η δυνατότητα που ήδη υπάρχει με τον ν. 4399/2016 στον τομέα τουρισμού (περ. ζζ' της παρ. 4γ του άρθρου 7) για την ενίσχυση σε προπονητικά κέντρα αθλητικού τουρισμού είναι εξαιρετικά περιοριστική καθότι η αθλητική δραστηριότητα συνδέεται μόνο με το τουριστικό προϊόν. Με το προτεινόμενο άρθρο εντάσσονται σε καθεστώς ενισχύσεων αμιγώς αθλητικές εγκαταστάσεις αποσυνδεόμενες από το τουριστικό στοιχείο. Συγκεκριμένα, εντάσσονται σε καθεστώς ενίσχυσης οι «Υπηρεσίες γηπέδων (4x4, 5x5 κλπ) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ» (ΚΑΔ 93.11.10.01) και οι «Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)» (ΚΑΔ 93.11.10.03).
Επί του άρθρου 42

Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στη διευκόλυνση της υλοποίησης των επενδύσεων δίνοντας έμφαση στην κατηγορία δαπάνης που αφορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό, η οποία συνιστά σημαντικό παράγοντα υλοποίησης αυτών. Η διάταξη δίνει τη δυνατότητα στα επενδυτικά σχέδια, ειδικά όσα είναι εντάσεως κεφαλαίου κατά μείζονα λόγο, να μην περικόπτουν δαπάνες λόγω υπέρβασης κόστους στην κατηγορία αυτή σε ποσοστό 25%, χωρίς πάντως να επέρχεται αύξηση του ενισχυόμενου προϋπολογισμού, ούτε αύξηση του ύψους του ποσού της ενίσχυσης.
Επί του άρθρου 43

Στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης του πλαισίου παροχής φορολογικών κινήτρων σε στρατηγικές επενδύσεις και δεδομένης της σημασίας τους για την ανάπτυξη της οικονομίας, με τις ρυθμίσεις της παρ. 1, δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης του συνόλου των κατηγοριών ενισχύσεων του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (Γ.Α.Κ.) με αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, πάντα εντός των ορίων και προϋποθέσεων που θέτει ο Γ.Α.Κ. ή κατόπιν εγκριτικής απόφασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το συνολικό δε ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης, καθώς και τα όρια και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αυτής θα εξειδικεύονται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4608/2019.

Οι Στρατηγικές Επενδύσεις συνιστούν επενδύσεις μείζονος σημασίας για την εθνική οικονομία και ως εκ τούτου θεωρείται κρίσιμη η αδειοδότησή τους με τον ταχύτερο και απλούστερο δυνατό τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό, με τη διάταξη της παρ. 2, η αρμοδιότητα έκδοσης των αδειών ή εγκρίσεων εγκατάστασης και λειτουργίας στρατηγικών επενδύσεων, δύναται να ασκείται κατ' επιλογή του φορέα της επένδυσης είτε από την, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, αρμόδια αρχή είτε από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τον ορισμό της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως υπηρεσίας μιας στάσης για τις στρατηγικές επενδύσεις, για τον σκοπό της επιτάχυνσης των σχετικών διαδικασιών αλλά και απλοποίησης αυτών. Αναφορικά με τη διοικητική διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση των ανωτέρω αδειών ή εγκρίσεων εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις που προβλέπουν την εκάστοτε αδειοδοτική ή εγκριτική διαδικασία για κάθε τομέα οικονομικής δραστηριότητας.

Με τη ρύθμιση της παρ. 3 αποσαφηνίζεται, σε εναρμόνιση και με τις διατάξεις περί φορολογικών κινήτρων στρατηγικών επενδύσεων του άρθρου 12 του ν. 4608/2019 ότι οι ενισχύσεις δαπανών στρατηγικών επενδύσεων χορηγούνται ως μεμονωμένες ενισχύσεις, σύμφωνα με τα όρια και τις προϋποθέσεις που θέτει ο Γ.Α.Κ. ή κατόπιν εγκριτικής απόφασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το συνολικό δε ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης καθώς και τα όρια και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αυτής, θα εξειδικεύονται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4608/2019.

Με σκοπό την απλοποίηση της διαδικασίας και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για το χαρακτηρισμό ενός επενδυτικού σχεδίου ως στρατηγικής επένδυσης, διασφαλίζοντας, όμως, παράλληλα τη σοβαρότητα των επενδυτικών προτάσεων και το δημόσιο συμφέρον, με τη ρύθμιση της παρ. 4 απαλείφεται η υποχρέωση προσκόμισης μισθωτηρίων συμβολαίων κατά το άρθρο 618 του Αστικού Κώδικα από τον φορέα της επένδυσης, δεδομένου ότι τούτα απαιτούνται και προσκομίζονται σε κάθε περίπτωση στο μεταγενέστερο στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας των στρατηγικών επενδύσεων.

Με σκοπό την καλύτερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πάσης φύσεως ακινήτων που ανήκουν στο Δημόσιο ή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή σε Ο.Τ.Α. ή εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., από ιδιώτες, για την πραγματοποίηση στρατηγικών επενδύσεων, με αποτέλεσμα την υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, με τις ρυθμίσεις της παρ. 5 δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων σε ακίνητα των ανωτέρω προσώπων, ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αυτών. Παράλληλα, βελτιώνεται και εξορθολογίζεται η διαδικασία ωρίμανσης των εν λόγω επενδυτικών έργων με την πρόβλεψη η σχετική διαγωνιστική διαδικασία δημοπράτησης των ακινήτων να έπεται του χαρακτηρισμού του επενδυτικού σχεδίου ως στρατηγικής επένδυσης από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων. Τέλος, προσδιορίζονται η διαδικασία δημοπράτησης των δημόσιων ακινήτων επί των οποίων δύναται να πραγματοποιηθούν στρατηγικές επενδύσεις και το νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται για εκάστοτε ακίνητο ανάλογα με τη φύση αυτού και το καθεστώς που το διέπει.

Με σκοπό την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των Στρατηγικών Επενδύσεων, με παράλληλη διασφάλιση του πραγματοποιήσιμου από χρηματοοικονομικής πλευράς των στρατηγικών επενδυτικών εγχειρημάτων, με τη διάταξη της παρ. 6, αντικαθίσταται η υποχρέωση προσκόμισης νομικά δεσμευτικού εγγράφου από τους επενδυτικούς φορείς, όπως δανειακής σύμβασης, με την υποχρέωση παροχής επιστολής προθέσεων χρηματοδότησης ή υποστήριξης από τον ίδιο τον επενδυτή ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή τρίτο, που κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας αποτελεί επαρκές μέσο για τον σκοπό της απόδειξης της ικανότητας χρηματοδότησης της επένδυσης.

Τέλος με τη ρύθμιση της παρ. 7 επεκτείνεται η αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων να λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης των αδειών ή της παροχής άλλων εγκρίσεων, που είναι αναγκαίες για την έναρξη πραγματοποίησης στρατηγικών επενδύσεων του ν. 4608/2019.
Επί του άρθρου 44

Με τις ρυθμίσεις των παρ. 1 έως 6 αντικαθίστανται οι διατάξεις των τριών τελευταίων εδαφίων της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 1262/1982, με σκοπό τον εξορθολογισμό του πλαισίου και τη σαφέστερη θεσμοθέτηση των προϋποθέσεων καθώς και της διαδικασίας, των απαιτούμενων δικαιολογητικών και των προθεσμιών για την επιστροφή ή κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών που υποβάλλονται από τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975, μετά από την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής τους στις διατάξεις του άρθρου αυτού.
Επί του άρθρου 45

Στο άρθρο 45 προβλέπονται οι μεταβατικές και οι καταργούμενες διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του Μέρους Β' του παρόντος. Ειδικότερα:

Στην παρ. 1 προβλέπεται ότι η τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 6 του α.ν. 89/1967 με την περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 39, καταλαμβάνει τις ενισχύσεις για τις οποίες η απόφαση χορήγησης θα εκδοθεί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Στην παρ. 2 προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις όσον αφορά την επιστροφή ή κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών που υποβάλλονται από τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975, μετά την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής τους στις διατάξεις του άρθρου αυτού, για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις των οποίων η ανάκληση της απόφασης είναι προγενέστερη της έναρξης ισχύος του παρόντος, λαμβανομένου υπόψη του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και των ακολουθούμενων πρακτικών κατά το χρόνο ανάκλησης αυτών.

Στην παρ. 3 προβλέπεται η κατάργηση του δεύτερου, τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παρ. του άρθρου 6 του α.ν. 89/1967, δεδομένου ότι οι εν λόγω διατάξεις μεταφέρονται στο νέο άρθρο 8Α του ίδιου νόμου.

Με την παρ. 4 καταργούνται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 και η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4608/2019, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη ρύθμιση της παρ. 5 του άρθρου 43, η σχετική διαγωνιστική διαδικασία έπεται του χαρακτηρισμού του επενδυτικού σχεδίου ως στρατηγικής επένδυσης από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων.

Τέλος, στην παρ. 5 προβλέπεται η κατάργηση των διατάξεων των τριών τελευταίων εδαφίων της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 1262/1982, δεδομένου ότι οι διατάξεις αυτές αντικαθίστανται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 44.
Επί του άρθρου 46

Παρά την ανοδική πορεία των τελευταίων δέκα ετών, η Ελλάδα συνεχίζει να υστερεί σε συνολικές δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) με ποσοστό 1,13% του ΑΕΠ για το 2017, έναντι του μέσου όρου της ΕΕ ο οποίος βρίσκεται στο 2,07% για το ίδιο έτος. Ο τομέας των επιχειρήσεων είναι αυτός που συνέβαλε κατά κύριο λόγο στη βελτίωση του μεγέθους αυτού. Συνεπώς, είναι απολύτως απαραίτητο να διατηρηθεί αυτή η δυναμική για να συνεχισθεί η σύγκλιση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο μέσω δύο παρεμβάσεων. Αφενός μέσω της αύξησης των παρεχόμενων φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις σε Ε&Α, και αφετέρου μέσω της επιτάχυνσης της διαδικασίας παροχής των κινήτρων αυτών.

Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), το ελληνικό πρόγραμμα παροχής φορολογικών κινήτρων υστερεί έναντι των περισσότερων χωρών της Ε.Ε. καθώς και του μεγαλύτερου μέρους των χωρών μελών του Οργανισμού. Υπολείπεται τόσο σε όρους φορολογικού οφέλους και ελκυστικότητας για τις επιχειρήσεις (δείκτης 1 - B-Index, Εικόνα 1), όσο και σε όρους δαπάνης από πλευράς Κράτους. Σε ένα τέτοιο ανταγωνιστικό πλαίσιο, όποια χώρα εμφανίζεται λιγότερο ελκυστική διατρέχει τον κίνδυνο να απωλέσει ένα σημαντικό κομμάτι επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας.

Συνεπώς, η παροχή ισχυρότερων φορολογικών κινήτρων για Ε&Α μέσω της αύξησης του επιπλέον ποσοστού φορολογικής έκπτωσης των δαπανών για Ε&Α της παρ. 1 του άρθρου 22Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), από +30% σε +100%, αναμένεται να βελτιώσει την επίδοση της Ελλάδας στους σχετικούς δείκτες, να δώσει ώθηση στην ερευνητική δραστηριότητα των επιχειρήσεων και να περιορίσει το φαινόμενο του braindrain με τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Η παροχή ισχυρότερων φορολογικών κινήτρων θα βοηθήσει και στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων (Foreign Direct Investment) στη χώρα καθώς διεθνείς όμιλοι εταιρειών θα αυξήσουν την ερευνητική τους δραστηριότητα στην Ελλάδα, η οποία πραγματοποιείται μέσω θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών στο πλαίσιο συμβάσεων υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης που έχουν συναφθεί μεταξύ της ελληνικής εταιρείας και συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας (contract R&D).

Επιπρόσθετα, καθότι παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στη διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτημάτων των επιχειρήσεων για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των δαπανών για Ε&Α της παρ. 2 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013, είναι αναγκαία η επιτάχυνση της διαδικασίας αυτής, προκειμένου να περιοριστούν τα διαχειριστικά κόστη των επιχειρήσεων και να ενισχυθεί το αίσθημα φορολογικής ασφάλειας κατά την κατάρτιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεών τους.

Προς αυτή την κατεύθυνση προκρίνεται η εισαγωγή μιας νέας, εναλλακτικής, διαδικασίας με την προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 22Α με στόχο την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του ιδιωτικού τομέα για τη σημαντική μείωση του φόρτου εργασίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.). Σύμφωνα με τη νέα παράλληλη διαδικασία, οι επιχειρήσεις που θα την επιλέξουν μπορούν να επιταχύνουν την εξέταση των αιτημάτων τους υποβάλλοντας βεβαιώσεις από ορκωτούς λογιστές με τις οποίες πιστοποιείται η ορθότητα των λογιστικών εγγραφών. Η Γ.Γ.Ε.Τ. θα διενεργεί έλεγχο μόνο στο φυσικό αντικείμενο των ερευνητικών σχεδίων, ήτοι τον χαρακτηρισμό των δαπανών ως Ε&Α, εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών. Κατά συνέπεια, αναμένεται να μειωθεί η γραφειοκρατική επιβάρυνση προς τις επιχειρήσεις, να αντιμετωπισθούν οι καθυστερήσεις στην εξέταση των αιτημάτων και να αναβαθμισθεί ποιοτικά η διενέργεια των ελέγχων από την υπηρεσία.
Επί του άρθρου 47

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) αποτελούν ένα δυναμικό κομμάτι της επιχειρηματικότητας, με προσανατολισμό προς την καινοτομία και με θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη. Για τη μετάβαση του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας σε ένα νέο σχήμα, το οποίο θα είναι φιλικό προς τις επενδύσεις και θα δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας είναι αναγκαία η υποστήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Επισημαίνεται ότι το ελληνικό κράτος δεν διαθέτει κάποια επίσημη καταγραφή των νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός αυτού, ούτε υπάρχει χαρτογράφηση του οικοσυστήματος που αυτές συνθέτουν. Συνεπώς, παρουσιάζεται δυσχέρεια στη χάραξη στοχευμένων πολιτικών ενίσχυσης του οικοσυστήματος και στη σχεδίαση κατάλληλων και κοστολογημένων κινήτρων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νεοφυών επιχειρήσεων. Η παροχή κινήτρων είναι αναγκαία για την υποστήριξη και καλλιέργεια των επιχειρήσεων αυτών εντός του ανταγωνιστικού διεθνούς περιβάλλοντος.

Επιπλέον, απουσιάζει από την ελληνική νομοθεσία μια ενιαία προσέγγιση για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, η οποία να λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις επιχειρήσεις αυτές. Ελλείψει κάποιου επίσημου ορισμού, ακόμα και σε διεθνές ή ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι απαραίτητη η εισαγωγή ενός τρόπου «φιλτραρίσματος» και ανάδειξης των νεοφυών επιχειρήσεων, ο οποίος να έχει ισχύ στο σύνολο της ελληνικής νομοθεσίας και να καθορίζει ποιες επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται νεοφυείς βάσει ουσιαστικών κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά θα καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμοδίου για την έρευνα και την τεχνολογία Υπουργού, η οποία θα εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), το οποίο αποτελεί το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε ότι αφορά τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία.

Με το προτεινόμενο άρθρο δημιουργείται ένα ψηφιακό «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων», ώστε να αντιμετωπιστούν οι ως άνω αναφερόμενες ανάγκες. Οι επιχειρήσεις, οι οποίες θα εγγράφονται επιτυχώς, μετά από διαδικασία αξιολόγησης, θα λογίζονται ως νεοφυείς για το σύνολο της ελληνικής νομοθεσίας και της δημόσιας διοίκησης. Η κατάρτιση του «Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων» θα καταστήσει δυνατή την επίσημη καταγραφή του αριθμού των νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και άλλων σημαντικών στοιχείων όπως των τομέων δραστηριότητας, του επιπέδου ωριμότητας και του μεγέθους τους.

Με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί εφικτή η παραγωγή πολύτιμων στατιστικών δεδομένων και η χάραξη στοχευμένων πολιτικών υποστήριξης του οικοσυστήματος, για να δοθεί ώθηση στην καινοτομία και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα διαλειτουργικότητας του εν λόγω Μητρώου με άλλα Μητρώα ή βάσεις δεδομένων που τηρούνται στον δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, ώστε να υπάρχει πλήρης διασταύρωση των στοιχείων που θα δηλώνονται από τις επιχειρήσεις που θέλουν να ενταχθούν ή είναι ενταγμένες σε αυτό.
Επί του άρθρου 48

Προς εξυπηρέτηση του «Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (startups επιχειρήσεις) αλλά και των σκοπών της ΔΙ.Μ.Ε.Α., προβλέπεται η δυνατότητα να λαμβάνονται στοιχεία από την αρμόδια φορολογική αρχή.
Επί του άρθρου 49

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις στα πρώτα χρόνια λειτουργίας είναι ιδιαίτερα ευάλωτες καθώς διέρχονται από την αποκαλούμενη «κοιλάδα του θανάτου», όπου αναπτύσσουν το προϊόν/υπηρεσία χωρίς να έχουν επαρκή έσοδα, διατρέχοντας σημαντικό κίνδυνο επιβίωσης. Η χρηματοδότησή τους στα πρώτα στάδια προέρχεται από ίδια κεφάλαια καθώς και από φίλους και τον κοινωνικό περίγυρο. Εντούτοις, το καινοτόμο εγχείρημα για να αναπτυχθεί επαρκώς και να καταστεί βιώσιμο χρήζει πρόσθετης χρηματοδότησης. Το ΕΣΠΑ συμβάλλει μέσω του EquiFund και των Επενδυτικών Κεφαλαίων (VCs) τα οποία επενδύουν αφού πρώτα διαπιστώσουν τα πρώτα χειροπιαστά αποτελέσματα για το καινοτόμο προϊόν / υπηρεσία (Prototype, Minimum Viable Product).

Συνεπώς, παρατηρείται ένα κενό χρηματοδότησης, το οποίο καλύπτεται από τους επενδυτικούς αγγέλους (angel investors), δηλαδή φυσικά πρόσωπα που εισφέρουν επενδυτικά κεφάλαια και βοηθούν με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτουν να περάσει επιτυχώς η νεοφυής επιχείρηση στα επόμενα στάδια.

Λόγω του κρίσιμου ρόλου των επενδυτικών αγγέλων και του υψηλού ρίσκου που αυτοί αναλαμβάνουν είναι αναγκαία η παροχή κινήτρων -σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική - μέσω μειώσεως του φορολογητέου εισοδήματός τους, ισόποσης με ποσοστό επί του ποσού που επενδύεται. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται το ρίσκο και επιδιώκεται η αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας.

Έτσι, στο παρόν άρθρο ρυθμίζονται ο ρόλος των angel investors, οι κανόνες για τις επενδύσεις τους και τα φορολογικά κίνητρα που τους παρέχονται. Επιπλέον προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα για όσους επιχειρήσουν να χρησιμοποιήσουν την παρούσα διάταξη με σκοπό την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος, που ματαιώνει τον σκοπό της.
Επί του άρθρου 50

Με την παρούσα τροποποίηση προστίθεται το δικαίωμα αποζημίωσης των ερευνητών από την τέλεση αξιολόγησης προτάσεων ή έργων. Με την πρόβλεψη αυτή αποκαθίσταται η αδικία να εργάζονται ερευνητές για την αξιολόγηση προτάσεων και έργων και να μην αμείβονται. Επιπλέον, θεσπίζεται κίνητρο, ώστε ακόμα περισσότεροι καταξιωμένοι ερευνητές να ασχοληθούν με τις αξιολογήσεις αυτές.
Επί του άρθρου 51

Με την προτεινόμενη διάταξη αντικαθίσταται η παρ. 10 του άρθρου 24 του ν. 4310/2014, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη λήψης μέτρων, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες και

συνθήκες και με στόχο την ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης προτάσεων ερευνητικών έργων, την εκδίκαση ενστάσεων και την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των επιτροπών, χωρίς τη φυσική παρουσία των μελών τους. Τούτο θα έχει απόρροια τη μείωση περιττού διοικητικού φόρτου, αλλά και σημαντική μείωση του κόστους για τις συνεδριάσεις των ως άνω επιτροπών. Με την εισαγόμενη διάταξη δίδεται ευελιξία στην δυνατότητα συνεδριάσεων επιτροπών εμπειρογνωμόνων με τηλεδιάσκεψη, μέσω κάθε πρόσφορου τηλεπικοινωνιακού μέσου, για την επιτάχυνση του έργου τους και την ταχύτερη ολοκλήρωση των αξιολογήσεων ή ενστάσεων που τους ανατίθενται.
Επί του άρθρου 52

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθεται το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) στους κύριους δικαιούχους χρηματοδότησης από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).

Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ένας ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός παραγωγής έρευνας, ιδεών και προτάσεων πολιτικής, με 30 χρόνια εμπειρία στην υποβολή και υλοποίηση άνω των 400 μέχρι σήμερα ερευνητικών προγραμμάτων και έργων αριστείας στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Υπήρξε ο πρώτος φορέας στην Ελλάδα που φιλοξένησε ερευνητικό πρόγραμμα στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC).

Επιπλέον, το ΕΛΙΑΜΕΠ ήταν ανάμεσα στους 5 πρώτους φορείς (μαζί με μεγάλα ελληνικά πανεπιστήμια) με τον μεγαλύτερο αριθμό έργων από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον τομέα των κοινωνικών, οικονομικών και ανθρωπιστικών σπουδών. Έχει φιλοξενήσει 5 υποτρόφους του προγράμματος Marie Curie της ΕΕ, συνεργάζεται με περισσότερα από 300 ιδρύματα, φορείς και ινστιτούτα στην Ευρώπη και παγκοσμίως και τέλος έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών το 2017.

Επί του άρθρου 53

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η απαλλαγή των υποτροφιών που χορηγούνται από το ΕΛΙΔΕΚ από οποιοδήποτε φόρο κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις υποτροφίες που χρηματοδοτούνται από τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ.

Επί του άρθρου 54

Με τη δημοσίευση του νόμου 4623/2019 και ειδικότερα του άρθρου 59 σχετικά με τη “Σύσταση και λειτουργία του ΝΠΙΔ «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου»” αναδείχθηκαν ζητήματα, τα οποία στοχεύει να διευκρινίσει και επιλύσει η παρούσα τροποποίηση. Οι τροποποιούμενες διατάξεις θα επιτρέψουν την ορθότερη λειτουργία των δύο διακριτών πλέον φορέων (ΕΚΤ και ΕΙΕ), διατηρώντας και ενισχύοντας την ερευνητική δράση του ΕΙΕ, χωρίς να περιορίζεται η δράση του ΕΚΤ ως διακριτού πλέον ΝΠΙΔ, εποπτευόμενου από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο αναμένεται να υποστηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Το πρώτο ζήτημα αφορά στη Βιβλιοθήκη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, η οποία ιδρύθηκε τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του ΕΙΕ, οργανώθηκε και ξεκίνησε να λειτουργεί ως επιστημονική βιβλιοθήκη για την υποστήριξη των ερευνητικών δράσεων και των ερευνητών του ΕΙΕ. Παράλληλα αποτέλεσε χώρο υποδοχής και εξυπηρέτησης επιστημόνων όλων των πανεπιστημιακών σχολών, δημοσίων υπηρεσιών, νοσοκομείων αλλά και της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας για την αναζήτηση διεθνών βιβλιογραφικών πηγών, αποτελώντας την πιο σημαντική δημόσια ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη στο κέντρο της Αθήνας από τη δεκαετία του 1960, ευρέως γνωστή ως Βιβλιοθήκη του ΕΙΕ. Η λειτουργία της βιβλιοθήκης είναι διακριτή και δεν σχετίζεται άμεσα με τις ψηφιακές υποδομές και δράσεις του ΕΚΤ και κατά συνέπεια εντάσσεται στην αρμοδιότητα του ΕΙΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, με την προσθήκη της παρ. 17 στο άρθρο 59 του νόμου 4623/2019 ορίζεται ότι η Βιβλιοθήκη του ΕΙΕ ανήκει στο ΕΙΕ και παρέχεται η δυνατότητα στο ΕΚΤ και στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να υλοποιούν δράσεις, συναφείς με την αποστολή τους. Οι ειδικότεροι όροι που θα διέπουν την εν λόγω παραχώρηση χρήσης θα προβλέπονται στο συμφωνητικό συνεργασίας που θα συναφθεί μεταξύ των δύο φορέων.

Στην παρ. 18 αναφέρονται αναλυτικά οι δράσεις της Βιβλιοθήκης του ΕΙΕ και διευκρινίζεται ότι είναι ανεξάρτητη από τη λειτουργία της ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ.

Στην παρ. 19 γίνεται πρόβλεψη για την επαναφορά στο ΕΙΕ του προσωπικού που απασχολείται στις δράσεις της Βιβλιοθήκης, που αναφέρονται στην παρ. 18, με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, το οποίο έχει ήδη μεταφερθεί στο ΕΚΤ. Η διαδικασία της μεταφοράς ρυθμίζεται με τη δημοσίευση κοινής απόφασης, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης επί των σχετικών αιτημάτων του προσωπικού στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΚΤ, που πρέπει να υποβληθούν εντός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου.

Στην παρ. 20 προβλέπεται η μεταφορά του μέρους της τακτικής επιχορήγησης του ΕΚΤ για το 2020 που αφορά στη μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού που θα μεταφερθεί εκ νέου και θα επιστρέψει στο ΕΙΕ, βάσει της κοινής υπουργικής αποφάσεως που θα δημοσιευθεί σύμφωνα με την παρ. 19.

Στην παρ. 21 διευκρινίζονται τα περιουσιακά δικαιώματα του ΕΙΕ επί των υλικών περιουσιακών στοιχείων και του εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης, ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας της και η υποδοχή και υποστήριξη των επισκεπτών και χρηστών της Βιβλιοθήκης.

Στην παρ. 22 επιλύονται ζητήματα που έχουν ανακύψει σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ΕΙΕ. Ειδικότερα το ΕΙΕ είναι ο ιδιοκτήτης όλου του κτιρίου επί της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, δυνάμει των υπ' αρ. 7536/25.2.1961 και 9293/17.10.1961 συμβολαίων του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη Π. Μαλτέζου και ως ΝΠΙΔ έχει απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα επί των περιουσιακών του στοιχείων. Επιπλέον το ΕΙΕ έχει εκφράσει κατ' επανάληψη την επείγουσα αναγκαιότητα ανεύρεσης χώρων για τη στέγαση νέων εγκεκριμένων ερευνητικών δραστηριοτήτων των Ινστιτούτων του, καθώς και των γενικότερων νέων δράσεων του Ιδρύματος, ενώ παράλληλα και το ΕΚΤ έχει ανάγκη από νέους χώρους για τη στέγαση των νέων του δράσεων (π.χ. συνεργασία με επιχειρήσεις). Συνεπώς με την ίδια προσθήκη της παρ. 22 εξασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία και η ανάπτυξη και των δύο φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, στην παρ. 22 ορίζεται ρητά ότι το ΕΚΤ οφείλει να αποχωρήσει από όλους του χώρους του ΕΙΕ που χρησιμοποιεί είτε δυνάμει του ν. 4623/2019 είτε δυνάμει του συμφωνητικού συνεργασίας, μέχρι την ημέρα που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή, ήτοι την 30η-06-2021.

Στην παρ. 23 ορίζονται η διαδικασία και ο ακριβής τρόπος υπολογισμού της συμμετοχής του ΕΚΤ στις λειτουργικές δαπάνες του κτιρίου του ΕΙΕ από την ημέρα της απόσχισής του μέχρι σήμερα, λόγω της χρήσης του εν λόγω κτιρίου.

Επί του άρθρου 55

Στην πρώτη παράγραφο προβλέπεται ότι η αύξηση του ποσοστού φορολογικής έκπτωσης από +30% σε +100%, που ορίσθηκε στην παρ. 1 του άρθρου 22 Α του ν. 4172/2013, θα ισχύσει για τις δαπάνες Ε&Α που θα τελεστούν από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και μετά.

Στην δεύτερη παράγραφο προβλέπεται ότι μπορούν να υπαχθούν στη νέα διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 22 Α του ν. 4172/2013 και οι υποβληθείσες από επιχειρήσεις στη Γ.Γ.Ε.Τ δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να ολοκληρωθεί άμεσα η εξέταση των αιτημάτων, που έχουν σωρευθεί στη Γ.Γ.Ε.Τ.

Επί του άρθρου 56

Στις παρ. 1 και 2 καταργούνται διατάξεις του π.δ. 155/2007, προκειμένου να υπάρξει αποσύνδεση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο με επωνυμία "Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού", καθώς το επιστημονικό αντικείμενο του Ινστιτούτου δεν εντάσσεται στο πλαίσιο αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Επί του άρθρου 57

Με την προτεινόμενη διάταξη προτείνεται η προσθήκη νέων σκοπών στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και συγκεκριμένα οι εξής:

α) η σύμπραξη και με νομικά πρόσωπα του Ιδιωτικού Τομέα σε τομείς αρμοδιότητάς του για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του προς τα μέλη του, τους λογιστές φοροτεχνικούς και γενικά προς τους πολίτες,

β) η παροχή μεταπτυχιακής επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης στους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε συγκεκριμένη δραστηριότητα του οικονομολογικού επαγγέλματος,

γ) η συμμετοχή, ως ιδρυτικό μέλος, μαζί με άλλους φορείς του δημόσιου ή και του ιδιωτικού τομέα στην ίδρυση αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, οι οποίες θα υποβάλλουν προτάσεις και θα αναλαμβάνουν την υλοποίηση εγκεκριμένων προγραμμάτων, χρηματοδοτούμενων από εθνικούς πόρους ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περαιτέρω, δίνεται η δυνατότητα και στους Γενικούς Γραμματείς των Τοπικών Διοικήσεων των Περιφερειακών Τμημάτων εφόσον είναι δημόσιοι υπάλληλοι, να απουσιάζουν από την υπηρεσία τους χωρίς περικοπή μισθού μέχρι έξι ημέρες το μήνα για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους.

Προσαρμόζονται οι πειθαρχικές ποινές και η διαδικασία επιβολής τους στα νέα δεδομένα λόγω της θέσπισης νέων νομοθετημάτων σχετικών με το επάγγελμα του οικονομολόγου και προβλέπεται η σύσταση νέων Πειθαρχικών Οργάνων.

Παράλληλα προβλέπεται ο τρόπος αντικατάστασης του Προέδρου ή του Α' Αντιπροέδρου ή του Β' Αντιπροέδρου ή του Γενικού Γραμματέα ή του Οικονομικού Επόπτη σε περίπτωση παραίτησής τους καθώς έως τώρα δεν προβλέπεται διαδικασία αντικατάστασής τους.

Προβλέπεται διαδικασία ελέγχου του μητρώου των νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών που διασυνδέονται με τα αρχεία των λογιστών που μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις στα συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών. Ο έλεγχος των νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών δεν είναι δυνατός μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου λόγω της ιδιαιτερότητάς τους, καθώς επιτρέπεται η χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας γραφείου παροχής λογιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, με την προϋπόθεση ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και είναι εξουσιοδοτημένο να υπογράφει για λογαριασμό τους πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του λογιστή - φοροτεχνικού πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτοχος της σχετικής επαγγελματικής ταυτότητας.
Επί του άρθρου 58

Με την προτεινόμενη διάταξη διευρύνεται η εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη σύσταση και συγκρότηση ομάδων εργασίας ούτως ώστε να περιλαμβάνει και αντικείμενα σχετικά με το ν. 4314/2014.
Επί του άρθρου 59

Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται η διαδικασία για την απόσπαση προσωπικού στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ και στις θυγατρικές της, με στόχο τη στελέχωσή τους με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για την εκπλήρωση των σκοπών τους.
Επί του άρθρου 60

Με την εν λόγω διάταξη ορίζεται ότι η καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ των απαιτούμενων από το νόμων στοιχείων δημοσίων συμβάσεων που αφορούν σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, θα πρέπει να έχει γίνει εντός της σχετικής προθεσμίας, ώστε να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των σχετικών συγχρηματοδοτούμενων δαπανών των έργων. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες καταχωρίσεις μέσα στην τασσόμενη προθεσμία θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες στην νομοθεσία του ΕΣΠΑ διατάξεις περί δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων. Με τη διάταξη αυτή επιτυγχάνεται αφενός ο σκοπός της καταχώρησης των στοιχείων των συμβάσεων για την συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση της εκτέλεσης των δαπανών τους και για την απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας και αφετέρου η μεγιστοποίηση της απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων της περιόδου 2014-2020.
Επί του άρθρου 61

Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται προθεσμία συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 για τις πληρωμές που βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέχρι τις 31.12.2020. Η παράταση της σχετικής προθεσμίας κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να επιλυθούν διαχειριστικά ζητήματα απορρέοντα από τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των σχετικών προγραμμάτων, καθώς και τεχνικής φύσης ζητήματα για τη διενέργεια των εν λόγω πληρωμών μέσω του συστήματος της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής. Προβλέπεται επίσης ότι οι πληρωμές που δεν πραγματοποιήθηκαν μέσω του ως άνω συστήματος μετά τη λήξη της προθεσμίας που είχε τεθεί με την με α.π. οικ 9235 ΕΞ 2019/11.2.2019 εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, ήτοι από την 1η.4.2019, είναι νόμιμες.
Επί του άρθρου 62

Με την προτεινόμενη τροποποίηση, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την απόδοση του προβλεπόμενου στην υποπερ. αα' της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 199 του ν. 4389/2016 ποσού για την υλοποίηση νέων ή συνεχιζόμενων έργων ή μελετών από το εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλους του ΠΔΕ, στο πλαίσιο της ακολουθούμενης επενδυτικής και αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας, με πόρους που διατίθενται από την εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.», ως έσοδο στο ετήσιο ΠΔΕ καθ' υπέρβαση του συνολικού ορίου πιστώσεων του ΠΔΕ του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται και ενταλματοποιείται η δαπάνη.
Επί του άρθρου 63

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Ειδικότερα, πρόκειται για σημειακές βελτιώσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, με στόχο την απορρόφηση του συνόλου των διατιθέμενων πόρων που επιτυγχάνεται με τον εντοπισμό και την άρση δυσλειτουργιών και καθυστερήσεων στο πλαίσιο της διαχείρισης, του ελέγχου και της εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Ειδικότερα επέρχονται οι παρακάτω τροποποιήσεις.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 122 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013, όπως τροποποιήθηκε με την περ. 53 του άρθρου 272 του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να μην ανακτούν αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, εάν το προς ανάκτηση από τον δικαιούχο ποσό, χωρίς τους τόκους, δεν υπερβαίνει τα 250 EUR συνεισφοράς από τα Ταμεία σε μια πράξη σε μια λογιστική χρήση. Με το υπ' αριθ. EGESIF_15_0017-04 3.12.2018 έγγραφο καθοδήγησης για τα κράτη μέλη, εκδοθέν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με τα ανακληθέντα, τα ανακτηθέντα, τα προς ανάκτηση και τα μη ανακτήσιμα ποσά, για τα οποία ένα κράτος μέλος αποφασίζει να μην ανακτήσει, σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, δεν απαιτείται η κοινοποίηση πληροφοριών στην Επιτροπή δυνάμει του ΚΕΚ και τα εν λόγω ποσά δεν χρειάζεται να επιστραφούν στον προϋπολογισμό της Ένωσης.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4314/2014 αξιοποιείται η ως άνω δυνατότητα που παρέχει η ευρωπαϊκή νομοθεσία και προβλέπεται ότι δεν θα επιβάλλεται δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση όταν η ενωσιακή συνδρομή στη μη επιλέξιμη δαπάνη έχει ύψος μέχρι 250 ευρώ ανά πράξη και λογιστική χρήση. Μειώνεται έτσι ο διοικητικός φόρτος πλήθους υπηρεσιών επιφορτισμένων με αρμοδιότητες σχετικές με τη διαδικασία δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης, όπως οι αρχές διαχείρισης, οι ενδιάμεσοι φορείς, οι δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες και οι ελεγκτικές αρχές. Η προτεινόμενη διάταξη εφαρμόζεται για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), αλλά όχι για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς του ΕΟΧ. Για τον λόγο αυτό γίνονται, με επόμενες παραγράφους του εν λόγω άρθρου, οι απαραίτητες τροποποιήσεις στα άρθρα 44 και 72Α του ν. 4314/2014.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4314/2014 θεσπίζεται η προστασία των επιχορηγήσεων για δράσεις/πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας, από μέσα αναγκαστικής εκτέλεσης, παρακρατήσεις και συμψηφισμούς μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανά πληρωμή. Αντίστοιχη προστασία θεσπίζεται και για τις τελικές πληρωμές άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ με πρόβλεψη δυνατότητας κατάσχεσης, παρακράτησης και συμψηφισμού με οφειλές μέχρι ποσοστού 30% αυτών. Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να προστατεύονται οι οικονομικές ενισχύσεις προς τους ωφελούμενους ή τους δικαιούχους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων/πράξεων από κατάσχεση, παρακράτηση ή συμψηφισμό λόγω οφειλών στο δημόσιο, ενώ οι δικαιούχοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας για τις πληρωμές ύψους έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η συμμετοχή στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα των δικαιούχων εκείνων, οι οποίοι έχουν περιέλθει σε δυσχερή θέση λόγω της οικονομικής κρίσης των προηγούμενων ετών αλλά και της τρέχουσας κρίσης λόγω της πανδημίας του κορωνοιού Covid 19, και παράλληλα μειώνεται ο διοικητικός φόρτος.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 43 του ν. 4314/2014 βελτιώνεται η διαδικασία στελέχωσης και λειτουργίας του μητρώου επαληθευτών και ελεγκτών για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». Ειδικότερα, τα χαμηλά όρια αμοιβών των μελών συλλογικών οργάνων, που προβλέπονται στο άρθρο 21 του ν. 4354/2015, σε συνδυασμό με την αναλογική εφαρμογή του άρθρου 21, που προβλέφθηκε για τις αμοιβές των μελών του ΜΕΕ Interreg με την υπ' αρ. 301783/ΥΔ3441/27.9.2017 (Β' 3389) κοινή υπουργική απόφαση, επέδρασαν αρνητικά στη λειτουργία του μητρώου και, κατ' επέκταση, στην επαλήθευση των δαπανών των εγκατεστημένων στην Ελλάδα δικαιούχων των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι επαληθευτές - μέλη του μητρώου, έπειτα από την πραγματοποίηση μικρού αριθμού διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων, κάλυψαν σε σύντομο χρονικό διάστημα το όριο των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ ετησίως και, συνεπώς, παροπλίστηκαν. Επιπροσθέτως, το ισχύον ετήσιο όριο αποζημίωσης αποτέλεσε ισχυρό αντικίνητρο για την εγγραφή νέων μελών στο μητρώο. Κατά συνέπεια, η διαθεσιμότητα των εγγεγραμμένων επαληθευτών, αναλογικά με την ανάγκη για διενέργεια επαληθεύσεων, κρίνεται ως εξαιρετικά περιορισμένη, ενώ αντίστοιχα περιορισμένη είναι και η ροή εγγραφής νέων μελών. Το μέτρο της εγγραφής και νομικών προσώπων στο μητρώο, που προκρίθηκε ως λύση στο πρόβλημα, δεν απέδωσε αποτελέσματα, καθόσον δεν υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Με βάση τα ανωτέρω, κρίνεται επιβεβλημένη η αποσύνδεση της αποζημίωσης των μελών του ΜΕΕ Interreg από τις ρυθμίσεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015, καθώς και η κατάργηση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αρ. 301783/ΥΔ3441/27.9.2017 (Β' 3389). Οι αμοιβές των επαληθευτών του μητρώου θα πρέπει να επανακαθορισθούν σε πιο ορθολογική βάση, εις τρόπον ώστε και οι παροπλισμένοι επαληθευτές να μπορέσουν να ενεργοποιηθούν, αλλά και να δοθεί κίνητρο για την εγγραφή νέων μελών, φυσικών και νομικών προσώπων. Έτσι, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου της κάλυψης του συνόλου των αναγκών για επαληθεύσεις δαπανών και, συνακόλουθα, την απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων που είναι διαθέσιμοι για τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και διέπονται από συγκεκριμένους ενωσιακούς κανόνες και όρια ανά έτος.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 47 του ν. 4314/2014 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την αποζημίωση των αξιολογητών που είναι εγγεγραμμένοι σε μητρώα αξιολογητών για δράσεις κρατικών ενισχύσεων με σκοπό τη διασφάλιση της ταχείας αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προτάσεων.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 4314/2014 καθορίζεται ότι τα αρμόδια όργανα για τη λήψη αποφάσεων (αποφαινόμενα όργανα) κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α'147) και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, για τις συμβάσεις τεχνικής βοήθειας του ν. 4314/2014 που ανατίθενται και εκτελούνται από τις Ειδικές Υπηρεσίες του ιδίου νόμου είναι τα εκάστοτε αρμόδια για την ανάθεση της σύμβασης όργανα, δυνάμει του νομοθετικού ή κανονιστικού πλαισίου που διέπει την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας. Με την εν λόγω διάταξη ρυθμίζεται με ενιαίο τρόπο για όλες τις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 το ζήτημα της υπογραφής διοικητικών πράξεων, ώστε το όργανο που εκκινεί τη σχετική διαδικασία σύναψης σύμβασης, λαμβανομένων υπ' όψιν και των προβλεπόμενων στα άρθρα 119 και 329 του ν. 4412/2016, να εκδίδει και όλες τις διοικητικές πράξεις που απαιτούνται στο πλαίσιο της ανάθεσης και της εκτέλεσης αυτής, όπως είναι ενδεικτικά η σύσταση και συγκρότηση επιτροπών, η επικύρωση πρακτικών επιτροπών, η ματαίωση διαδικασίας, η απόφαση κατακύρωσης, η απόφαση επί ενστάσεων, η παράταση προθεσμιών, η απόφαση περί κατάπτωσης ρητρών, η απόφαση επί παρεκκλίσεων, απόρριψης ή αντικατάστασης υλικών ή υπηρεσιών.

Με την προτεινόμενη προσθήκη άρθρου 57Β στο ν. 4314/2014 θεσπίζεται η υποχρέωση αξιοποίησης πληροφοριών που υπάρχουν σε μη διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων, μέχρι την πλήρη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου με αυτά του ΕΣΠΑ. Στόχος είναι η επίτευξη άμεσης επικοινωνίας των φορέων διαχείρισης με τους φορείς που τηρούν τις αντίστοιχες πληροφορίες, για να χορηγούνται έγκυρα στοιχεία χωρίς να απαιτείται από τον πολίτη η μετάβαση σε δημόσιες υπηρεσίες με αίτημα τη λήψη πιστοποιητικών και η υποβολή πλήθους εγγράφων στο πλαίσιο αξιολόγησης, παρακολούθησης και ελέγχου της προόδου υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. Εκτός των πλεονεκτημάτων από τη μείωση της γραφειοκρατίας και της φυσικής παρουσίας πολιτών σε δημόσιες υπηρεσίες, επιτυγχάνονται έλεγχοι διασταύρωσης στοιχείων και εξόρυξη δεδομένων για τον έλεγχο κανονικότητας των δαπανών και της τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων, την απόδοση επιπέδων κινδύνου επιμέρους πράξεων και τον εντοπισμό περιπτώσεων πιθανών παρατυπιών και ενδείξεων απάτης.
Επί του άρθρου 64

Δυνάμει των διατάξεων του π.δ. 81/2019 μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών προσωπικό από τη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Το προσωπικό αυτό εξακολουθεί να στεγάζεται σε τρεις ορόφους του κτιρίου που βρίσκεται επί των οδών Κορνάρου 1 & Ερμού στην Αθήνα, το οποίο μισθώνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις ανάγκες στέγασης των δικών του υπηρεσιών. Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζεται το ζήτημα της μεταφοράς πιστώσεων από το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκειμένου το Υπουργείο Εξωτερικών να συμμετέχει από 1ης.1.2020 στις δαπάνες μίσθωσης και λειτουργίας του ως άνω κτιρίου, ενώ προβλέπεται ότι για την κατανομή των δαπανών μεταξύ των δύο Υπουργείων θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο.
Επί του άρθρου 65

Στο εν λόγω άρθρο ρυθμίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Σχέδιο Νόμου

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο:

«Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις»


 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Άρθρο 1 Αντικείμενο - Πεδίο Εφαρμογής
Άρθρο 2 Ορισμοί
Άρθρο 3 Σύσταση Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς

(ΔΙ.Μ.Ε.Α.)

Άρθρο 4 Αποστολή και επιχειρησιακοί στόχοι της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
Άρθρο 5 Συνεργασίες της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
Άρθρο 6 Διοικητής της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
Άρθρο 7 Οργάνωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
Άρθρο 8 Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης
Άρθρο 9 Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον 'Ελεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου
Άρθρο 10 Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Άρθρο 11 Προϊστάμενοι μονάδων
Άρθρο 12 Στελέχωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α
Άρθρο 13 Ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
Άρθρο 14 Εκπαίδευση - Επιμόρφωση
Άρθρο 15 Λειτουργία ΔΙ.Μ.Ε.Α.- Οικονομική διαχείριση
Άρθρο 16 Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4177/2013 - Επέκταση πεδίου εφαρμογής ελέγχων νόμιμων παραστατικών για την προστασία των εμπορικών σημάτων
Άρθρο 17 Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4177/2013 -

Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο της αγοράς και την εφαρμογή των κανό' ΔΙΕΠΠΥ

Άρθρο 18 Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3377/2005 - Διοικητικές κυρώσεις για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων.
Άρθρο 19 Πειθαρχικά παραπτώματα
Άρθρο 20 Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 21 Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 22 Καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Άρθρο 23 Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου με ηλεκτρονικά μέσα
Άρθρο 24 Σύσταση ΙΚΕ μέσω Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ)
Άρθρο 25 Υπαίθριο εμπόριο
Άρθρο 26 Αποζημιώσεις μελών Εθνικών Μητρώων Πιστοποιημένων Ελεγκτών και Αξιολογητών (ΕΜΠΕ και ΕΜΠΑ)
Άρθρο 27 Διατάξεις για Επιμελητήρια
Άρθρο 28 Μεταβατικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ
Άρθρο 29 Μονάδες παραγωγής ισοτόπων-ραδιοφαρμάκων
Άρθρο 30 Αρμοδιότητα ΤΕΕ για πιστοποίηση προσώπων - Τροποποίηση άρθρου 4 του από 27.11/14.12.1926 π.δ.
Άρθρο 31 Παράταση προθεσμίας για τη γνωστοποίηση ή την έγκριση εγκατάστασης ή λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής
Άρθρο 32 Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής διαχείρισης του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του ΕΣΥΔ -Καθιέρωση σημάτων πιστοποίησης
Άρθρο 33 Παράταση     προθεσμίας     τεχνικής     ανασυγκρότησης     των

ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων -Παράταση προθεσμιών ν. 3982/2011 και 4302/2014 λόγω COVID-19 και προθεσμιών εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων

Άρθρο 34 Υποχρεώσεις αδειούχων υδραυλικών - Ρυθμίσεις για τη θεώρηση αδειών τεχνικών επαγγελμάτων
Άρθρο 35 Σύσταση Ενιαίου Μητρώου Ανελκυστήρων και λοιπές ρυθμίσεις για τους ανελκυστήρες
Άρθρο 36 Στρατηγική 'Εξυπνης Εξειδίκευσης για τη Βιομηχανία
Άρθρο 37 Σύστημα τεχνικής υποστήριξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Αδειοδοτήσεων και Ελέγχων
Άρθρο 38 Καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 39 Ρυθμίσεις περί εταιριών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα σύμφωνα με τον α.ν. 89/1967 - Τροποποίηση α.ν. 89/1967 σχετικά με τις παρεχόμενες ενισχύσει
Άρθρο 40 Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης των υπαχθέντων στους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011 επενδυτικών σχεδίων - Τροποποίηση ν. 4399/2016
Άρθρο 41 Ενταξη αθλητικών εγκαταστάσεων στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016
Άρθρο 42 Τροποποίηση άρθρου 14Β ν. 3908/2011 - Τροποποίηση ενισχυόμενου κόστους της κατηγορίας δαπάνης "Μηχανήματα - Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός”
Άρθρο 43 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4608/2019 (Α' 66) - Κίνητρα Στρατηγικών Επενδύσεων - Στρατηγικές Επενδύσεις επί δημοσίων ακινήτων
Άρθρο 44 Ρύθμιση θεμάτων επιστροφής των εγγυητικών επιστολών που υποβάλλονται από ναυτιλιακές επιχειρήσεις υπαγόμενες στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α'77), μετά την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής
Άρθρο 45 Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Άρθρο 46 Τροποποίηση άρθρου 22 Α Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) σχετικά με την προσαύξηση σε 100% της έκπτωσης δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
Άρθρο 47 Σύσταση Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων
Άρθρο 48 Τροποποίηση άρθρου 17 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) σχετικά με τη χορήγηση φορολογικών στοιχείων στην Γενική Γραμματεία 'Ερευνας και Τεχνολογίας και τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς
Άρθρο 49 Φορολογικά κίνητρα σε επενδυτικούς αγγέλους
Άρθρο 50 Δικαίωμα αμοιβής αξιολογητών - Τροποποίηση άρθρου 135 ν. 4472/2017
Άρθρο 51 Συνεδρίαση επιτροπών μέσω τηλεδιάσκεψης
Άρθρο 52 Καθορισμός του ΕΛΙΑΜΕΠ ως δικαιούχου χρηματοδότησης από το ΕΛΙΔΕΚ -Τροποποίηση άρθρου 2 ν. 4429/2016
Άρθρο 53 Απαλλαγή από φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά των υποτροφιών του ΕΛΙΔΕΚ
Άρθρο 54 Ρυθμίσεις για τη βιβλιοθήκη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
Άρθρο 55 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 56 Καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Άρθρο 57 Θέματα Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Άρθρο 58 Σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας ή έργου - Τροποποίηση άρθρου 58 ν. 4314/2014 (Α'265)
Άρθρο 59 Απόσπαση προσωπικού στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
Άρθρο 60 Καταχώριση πράξεων και στοιχείων δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ
Άρθρο 61 Πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής
Άρθρο 62 Τροποποίηση του άρθρου 200 του ν. 4389/2016 (Α'94) - Απόδοση στο Ελληνικό Δημόσιο μερίσματος από την «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας»
Άρθρο 63 Τροποποιήσεις του ν. 4314/2014 (Α'265) για θέματα δημοσιονομικών διορθώσεων, κρατικών ενισχύσεων, πληρωμών, επαληθεύσεων και διασύνδεσης πληροφοριακών συστημάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 64 Ρύθμιση δαπανών μισθίου οδού Κορνάρου 1 & Ερμού
Άρθρο 65 'Εναρξη ισχύοςΜΕΡΟΣ Α'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Άρθρο 1
Αντικείμενο - Πεδίο Εφαρμογής

1. Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση ενός ενοποιημένου και ισχυρού ελεγκτικού μηχανισμού, μέσω της δημιουργίας διυπηρεσιακής δομής ελέγχου της αγοράς με έμφαση στην αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου προϊόντων και υπηρεσιών.

2. Στο πεδίο εφαρμογής του, εντάσσεται η προστασία της εσωτερικής αγοράς, η οποία συνίσταται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας, στην προστασία του καταναλωτή από επικίνδυνα παράνομα αγαθά και υπηρεσίες που διακινούνται και προσφέρονται στο εσωτερικό της χώρας, στην ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας, μέσω της καταπολέμησης των παράνομων κυκλωμάτων εμπορίας και διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών, στην προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, στη δημιουργία υπεραξίας των εμπορικών σημάτων, στην αύξηση των οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων και στην αύξηση των δημοσίων εσόδων.

3. Στο πεδίο εφαρμογής του, δεν εντάσσονται α) τα ζητήματα που διέπονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ζ του ν. 4691/2020 (Α'108), β) τα προϊόντα ελέγχου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και γ) τα φυτοφάρμακα.

Άρθρο 2 Ορισμοί

1. «Παράνομο εμπόριο»: για τις διατάξεις του παρόντος νόμου, νοείται η διακίνηση στην αγορά με κάθε φυσικό ή ηλεκτρονικό μέσο, κάθε είδους εμπορευμάτων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών, που κυκλοφορούν ή παρέχονται και στερούνται σημάνσεων ή διατίθενται ή διακινούνται στο εσωτερικό της χώρας παραβιάζοντας τη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

2. «Απομιμητικά/παραποιημένα προϊόντα»: νοούνται τα προϊόντα που αποτελούν ψευδεπίγραφες αναπαραγωγές προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των μέσων παραγωγής, και της συσκευασίας, καθώς και αυτών που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και σκοπούν στην παραπλάνηση του καταναλωτή μέσω της πρόκλησης σύγχυσης ως προς την αυθεντικότητά τους, στο μέτρο που η εμπορία και η διακίνησή τους έχουν ως στόχο την απόκτηση περιουσιακών ωφελημάτων.

2. «Διανοητική ιδιοκτησία»: νοείται το σύνολο των αποκλειστικών δικαιωμάτων που αναφέρονται σε:

α) λογοτεχνικές, καλλιτεχνικές και επιστημονικές δημιουργίες,

β) καλλιτεχνικές παραστάσεις, φωνογραφήματα και εκπομπές,

γ) εφευρέσεις σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης προσπάθειας,

δ) επιστημονικές ανακαλύψεις,

ε) βιομηχανικά σχέδια,

στ) εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικά ονόματα και προσδιορισμούς,

ζ) προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και

η) όλα τα άλλα δικαιώματα που απορρέουν από πνευματική δραστηριότητα στο βιομηχανικό, επιστημονικό, λογοτεχνικό ή καλλιτεχνικό πεδίο.

4. «Ελεγκτές ΔΙ.Μ.Ε.Α.»: νοούνται οι ειδικά εκπαιδευμένοι υπάλληλοι που υπηρετούν στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. του άρθρου 3, με κύρια αποστολή τη διεξαγωγή ελέγχων στην αγορά προκειμένου:

α) να αντιμετωπιστεί το παράνομο εμπόριο προϊόντων και υπηρεσιών σε όλες τις εκφάνσεις του,

β) να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς,

γ) να προστατευθούν τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

Άρθρο 3

Σύσταση Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς
(ΔΙ.Μ.Ε.Α.)

Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων συστήνεται «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς», στο εξής ΔΙ.Μ.Ε.Α, η οποία αποτελεί αυτοτελή Μονάδα που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έχει την έδρα της στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και υποστηρίζεται διοικητικά και οικονομικά από τις οριζόντιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Άρθρο 4

Αποστολή και επιχειρησιακοί στόχοι της ΔΙ.Μ.Ε.Α.

1. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α., η οποία ορίζεται ως Αρχή Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης για το πεδίο εποπτείας «Προστασία καταναλωτή και σύννομη (ή προσήκουσα) παροχή υπηρεσιών» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του ν. 4512/2018 (Α' 5), έχει ως αποστολή:

α) την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου, της παράνομης απομίμησης προϊόντων, την εφαρμογή του άρθρου 11 του ν. 3377/2005 (Α' 202), με εξαίρεση της παρ. 9 αυτού, και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων,

β) τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών.

2. Οι επιχειρησιακού στόχοι της ΔΙ.Μ.Ε.Α. αφορούν στα εξής:

α) στη διενέργεια ελέγχων για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου κατά την παραγωγή, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία των προϊόντων στην αγορά και την παροχή υπηρεσιών,

β) στον έλεγχο για την τήρηση των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α'173) και του ν. 4497/2017 (Α' 171), κατά την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας για προϊόντα και υπηρεσίες και την καταπολέμηση φαινομένων παραπλάνησης των καταναλωτών σε όλα τα στάδια της διακίνησης και εμπορίας αγαθών, καθώς και της παροχής υπηρεσιών, τη διαπίστωση παραβάσεων, τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης ελέγχου, και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων από τα όργανά της,

γ) στην εκπόνηση, από κοινού με τη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου και Προγραμματισμού για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου των προϊόντων και υπηρεσιών,

δ) στον έλεγχο όλων των νόμιμων παραστατικών που αφορούν στη διακίνηση και εμπορία προϊόντων ή την αποτίμηση παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 13 του ν. 4177/2013 (Α' 173) και την τήρηση των οριζόμενων στο άρθρο 65 και την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4446/2016 (Α' 240),

ε) στη συγκρότηση μικτών κλιμακίων ελέγχου σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο και στον συντονισμό αυτών, για τον έλεγχο της αγοράς, την πάταξη του παράνομου εμπορίου και την εποπτεία για την εφαρμογή των κανόνων διακίνησης εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, με τη συμμετοχή των υπηρεσιών που ασκούν ελεγκτικό έργο σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4497/2017, της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, της Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των εποπτευόμενων αυτού φορέων, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και των Διευθύνσεων Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας όταν προκύπτει αντικείμενο των αρμοδιοτήτων τους,

στ) στην τήρηση του ψηφιακού συστήματος διαχείρισης των δεδομένων που αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς καταγγελιών και παροχής πληροφοριών για θέματα παράνομης διακίνησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, στη διατήρηση βάσης δεδομένων με στοιχεία που συλλέγονται και διαχέονται από και προς όλες τις εμπλεκόμενες, με τον έλεγχο της αγοράς και την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου, υπηρεσίες της περ. ε) και ιδίως την υποχρέωση διαβίβασης πληροφοριών ή καταγγελιών σε αυτές, που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, εκτός των καταγγελιών για προϊόντα που υπόκειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και φόρο κατανάλωσης,

ζ) στην εκπόνηση μελετών, ερευνών και αναλύσεων για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης της αγοράς, αλλά και τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων της,

3. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. και τα όργανά της δύνανται, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 3 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), ανά πάσα στιγμή να ζητούν την επέμβαση του κατά τόπο αρμόδιου Εισαγγελέα, ιδίως όταν, κατά τη διενέργεια του ελέγχου του πεδίου αρμοδιοτήτων της σε ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο, φυσικά πρόσωπα ή εκπρόσωποι νομικών προσώπων αρνούνται να επιτρέψουν την είσοδο των ελεγκτών ή εμποδίζουν με αθέμιτα μέσα τη διενέργεια του ελέγχου.

4. Οι υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων που αναπτύσσουν ελεγκτική δραστηριότητα σε θέματα παράνομου εμπορίου και τήρησης των κανόνων διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών υποχρεούνται να ανταποκρίνονται άμεσα στα αιτήματα της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και των οργάνων της για συμμετοχή του προσωπικού τους και συνδρομή αυτού στο έργο τους κατά λόγο αρμοδιότητας.

5. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α., οι οργανωτικές μονάδες της και τα μεικτά κλιμάκια ελέγχου που συνιστώνται με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν έχουν αρμοδιότητα: α) για τα προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, Φόρο Κατανάλωσης καθώς και για τα λοιπά προϊόντα για τον έλεγχο των οποίων είναι αποκλειστικά αρμόδια η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, β) για τον έλεγχο της τήρησης της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας και εν γένει για θέματα αρμοδιότητας της ΑΑΔΕ και γ) για τον έλεγχο της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις.

6. Εφόσον στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί η ΔΙ.Μ.Ε.Α., οι οργανωτικές μονάδες της και τα μεικτά κλιμάκια ελέγχου που συνιστώνται με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, διαπιστώνουν, κατά τους ελέγχους που διενεργούν, παραβάσεις της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας που διέπει τις υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους, αποστέλλουν πληροφοριακή έκθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Άρθρο 5
Συνεργασίες της ΔΙ.Μ.Ε.Α.

1. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. συνεργάζεται επιχειρησιακά και ανταλλάσσει πληροφορίες με άλλες υπηρεσίες, και ιδίως με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, τη Γενική Διεύθυνση Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την Επιτροπή Ανταγωνισμού και αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών, καθώς και με όλες τις Υπηρεσίες που αναφέρονται στην περ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 4, με υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς ενώσεις και οργανισμούς και μπορεί να συγκροτεί ομάδες εργασίας ή επιτροπές για θέματα ελέγχου της αγοράς και αντιμετώπισης του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου.

2. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. δύναται να συνάπτει μνημόνια, συμφωνίες συνεργασίας και προγραμματικές συμβάσεις με άλλους φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς για την εν γένει αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και τον έλεγχο της αγοράς.

Άρθρο 6
Διοικητής της ΔΙ.Μ.Ε.Α.

1. Στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. συστήνεται θέση Διοικητή, ο οποίος προΐσταται της Μονάδας, είναι αρμόδιος για την εποπτεία και τον συντονισμό του έργου των Υπηρεσιών της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία και την επιχειρησιακή της επάρκεια.

2. Ο Διοικητής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για θητεία τριών (3) ετών, η οποία δύναται να ανανεώνεται για τρία (3) ακόμη έτη. Διοικητής μπορεί να διορίζεται ιδιώτης ή να ανατίθενται καθήκοντα Διοικητή σε μόνιμο ή ιδιωτικού δίκαιου αορίστου χρόνου υπάλληλο, είτε μέσω απόσπασης, είτε μέσω μετακίνησης από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτησή του είναι η επιχειρησιακή εμπειρία στην οργάνωση, τον συντονισμό και την εκτέλεση ευρείας κλίμακας επιχειρήσεων ελέγχου. Οι αποδοχές του Διοικητή καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α' 176).

3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, καθήκοντα Διοικητή ασκεί προϊστάμενος διεύθυνσης της ΔΙ.Μ.Ε.Α., όπως κάθε φορά ορίζεται από τον Διοικητή.

Άρθρο 7
Οργάνωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α.

1. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

α) Το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης,

β) Τη Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου,

γ) Τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

2. Η Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:

α) Τμήμα Διυπηρεσιακής Δράσης,

β) Τμήμα Ελέγχου Αγοράς,

γ) Τμήμα Χημικών Αναλύσεων.

3. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:

α) Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου,

β) Τμήμα Ανάλυσης Δεδομένων.

Άρθρο 8

Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης

1. Το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης υπάγεται άμεσα στον Διοικητή της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Τον συντονισμό του έργου των Διευθύνσεων της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και των επιχειρήσεων ελέγχου αυτής, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου.

β) Την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων για τον έλεγχο της αγοράς και την πάταξη του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου.

γ) Την παροχή διοικητικής υποστήριξη στη ΔΙ.Μ.Ε.Α.

δ) Την παροχή γραμματειακής υποστήριξης στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. η οποία ενδεικτικά περιλαμβάνει:

δα) Την ανταλλαγή πάσης φύσεως αλληλογραφίας δια μέσου της Γραμματείας με τις κατά περίπτωση Ελεγκτικές Αρχές ή άλλες υπηρεσίες και φορείς.

δβ) Την τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία κατά περίπτωση καθώς και την επικοινωνία με άλλες υπηρεσίες, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

δγ) Τη δημιουργία φακέλων/αρχείου για κάθε υπόθεση/περίπτωση.

δδ) Τη χρέωση ανά Διεύθυνση εισερχομένων αιτημάτων/υποθέσεων και την εν γένει διαχείρισή τους.

δε) Τον συντονισμό της κίνησης των κλιμακίων (ελεγκτές, οδηγοί, οχήματα).

δστ) Κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια για την εύρυθμη λειτουργία της ΔΙ.Μ.Ε.Α.

ε) Τη διοργάνωση συσκέψεων ή άλλων εκδηλώσεων σχετικά με τον έλεγχο της αγοράς και την ολιστική αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου.

στ) Τον συντονισμό των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση κρίσεων στην αγορά μέσω εκπόνησης σχεδίων εκτάκτου ανάγκης.

ζ) Την επεξεργασία των εισερχόμενων καταγγελιών και την ανάθεση αυτών στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

η) Την προώθηση της αλληλογραφίας στις δικαστικές αρχές για ζητήματα αρμοδιότητάς τους.

θ) Την έκδοση εντολών ελέγχου.

ι) Την απάντηση σε αιτήματα κοινοβουλευτικού ελέγχου και την επιμέλεια δικαστικών θεμάτων αρμοδιότητάς της ΔΙ.Μ.Ε.Α..

Άρθρο 9
Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της διεύθυνσης Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου είναι:

α) Η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, με τη συνεργασία των ελεγκτικών αρχών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο κατά τον έλεγχο της διακίνησης προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών για την πάταξη του παράνομου εμπορίου και ιδίως των υπηρεσιών της περ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 4 και των υπηρεσιών που ασκούν ελεγκτικό έργο σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4497/2017 σε εφαρμογή του ετήσιου προγραμματισμού δράσης της ΔΙ.Μ.Ε.Α..

β) Η ενημέρωση του Τμήματος Συντονισμού και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου με στοιχεία που σχετίζονται αφενός με τον προγραμματισμό των ελέγχων και αφετέρου με διενεργηθέντες ελέγχους όπως:

βα) τον αριθμό και τη σύνθεση των κλιμακίων,

ββ) τον αριθμό και το είδος των παραβάσεων,

βγ) τον αριθμό και το ύψος των προστίμων.

γ) Ο έλεγχος της τήρησης των κανόνων διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών.

δ) Ο έλεγχος της συμμόρφωσης φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στην εμπορία και διακίνηση καταναλωτικών αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας του καταναλωτή.

ε) Η σύνταξη της έκθεσης των απόψεων της Διοίκησης, καθώς και η σύνταξη κάθε σχετικού εγγράφου προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για τη βεβαίωση των προστίμων.

2. Το Τμήμα Διυπηρεσιακής Δράσης είναι αρμόδιο για:

α) τον συντονισμό των ενεργειών των αρμοδίων αρχών για την πάταξη του παράνομου εμπορίου, τον έλεγχο της αγοράς και τον έλεγχο της διακίνησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, ιδίως δε των υπηρεσιών της περ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 4,

β) την οργάνωση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς, επιχειρησιακών σχεδίων δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, για τη συγκρότηση των μικτών κλιμακίων, καθώς και τη σύνταξη Επιχειρησιακών Σχεδίων τακτικά ή και εκτάκτως,

γ) τον έλεγχο με τη μορφή δειγματοληψίας, τη δέσμευση ή κατάσχεση και την καταστροφή αγαθών (προϊόντων) και υπηρεσιών που σχετίζονται με την προστασία και ασφάλεια του καταναλωτή και τη δημόσια υγεία εν γένει,

δ) τον έλεγχο προϊόντων υδροφθοράνθρακα υπό τη μορφή δειγματοληψίας, τη δέσμευση ή κατάσχεση και την καταστροφή των συγκεκριμένων προϊόντων, τον έλεγχο εμφιάλωσης και τον έλεγχο ποσοστώσεων εισαγωγών προϊόντων υδροφθοράνθρακα και λοιπών πεδίων επί των παραστατικών διακίνησης και εμπορίας αυτών των προϊόντων. O έλεγχος δύναται να πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις περιπτώσεις ελέγχου της ορθής εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 517/2014 και των συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής του, ε) την πραγματοποίηση συσκέψεων με εκπροσώπους φορέων της κεντρικής διοίκησης, των περιφερειακών και τοπικών αρχών ή άλλων φορέων με στόχο τον συντονισμό των δράσεων, στ) την αναζήτηση και λήψη κάθε αναγκαίας πληροφορίας ή στοιχείου, που αφορά ή σχετίζεται με την άσκηση του έργου του, κατόπιν σχετικής εντολής του Τμήματος Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή επαγγελματικού απορρήτου,

ζ) την εκτέλεση των σχεδίων δράσεως με την συγκρότηση μικτών κλιμακίων για τη διενέργεια ελέγχων σε συνεργασία με άλλες ελεγκτικές αρχές σε όλη την Επικράτεια,

η) την αντιμετώπιση έκτακτων κρίσεων στην εσωτερική αγορά, στο πλαίσιο επιχειρησιακών σχεδίων εντατικοποίησης των ελέγχων,

θ) την πραγματοποίηση ελέγχων επί των καταγγελιών και άλλων πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση της ΔΙ.Μ.Ε.Α. με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο και μέσο,

ι) τις επιτόπιες κατασχέσεις προϊόντων που διατίθενται στην αγορά παρανόμως κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία,

ια) κάθε άλλη ελεγκτική αρμοδιότητα που συνάδει με την αποστολή της ΔΙ.Μ.Ε.Α. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τον έλεγχο της αγοράς κατά τα στάδια παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας.

3. Το Τμήμα Ελέγχου Αγοράς είναι αρμόδιο για:

α) την οργάνωση, τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των ελέγχων, σε συνεργασία με το Τμήμα Συντονισμού, για την τήρηση των κανόνων λειτουργίας της αγοράς σε καθημερινή βάση,

β) τη συμμετοχή σε ειδικά κλιμάκια ελέγχων σε όλη την Επικράτεια, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Παράνομου Εμπορίου και με άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες μετά από εντολή του Τμήματος Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης,

γ) τη συνεργασία με τις συναρμόδιες περιφερειακές ελεγκτικές υπηρεσίες,

δ) τον έλεγχο χρήσης του ελληνικού σήματος, όπως προβλέπεται στο ν. 4072/2012 (Α' 86),

ε) τον έλεγχο με τη μορφή δειγματοληψίας, τη δέσμευση ή κατάσχεση και την καταστροφή αγαθών (προϊόντων), που σχετίζονται με την προστασία και ασφάλεια του καταναλωτή και τη δημόσια υγεία εν γένει,

στ) τη συνδρομή στην αντιμετώπιση κρίσεων στην αγορά μέσω εφαρμογής σχεδίων εκτάκτου ανάγκης,

ζ) τη διερεύνηση καταγγελιών και πληροφοριών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΔΙ.Μ.Ε.Α.,

η) τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες κανόνες εμπορίας και διακίνησης προϊόντων,

θ) την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών ιδίως επί των κυρώσεων και των ενστάσεων, καθώς και εκθέσεων αντιρρήσεων επί επιβαλλομένων παραβάσεων από τους ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α.

4. Το Τμήμα Χημικών Αναλύσεων είναι αρμόδιο για:

α) τη διενέργεια χημικών και οργανοληπτικών αναλύσεων ελαιολάδου με σκοπό τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για τη διαμόρφωση των παραμέτρων ποιότητας και νοθείας του ελληνικού ελαιολάδου,

β) την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και των ενδιαφερόμενων παραγωγικών τάξεων για την προστασία του ελληνικού ελαιολάδου,

γ) την ενημέρωση του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργείου για τη χάραξη και εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των τροφίμων, σχετικά με τις μελέτες που διενεργεί το Τμήμα για το ελληνικό ελαιόλαδο, καθώς και για τη συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων του Τμήματος σε όργανα διεθνών οργανισμών,

δ) τη διενέργεια οργανοληπτικών αναλύσεων ελαιολάδου κατόπιν αιτημάτων των υπεύθυνων φορέων ελέγχου της αγοράς και τη γνωμοδότηση για την κατάταξη του ελαιολάδου σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 2568/1991 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991,

ε) τον εργαστηριακό έλεγχο δειγμάτων ελαιολάδου κρατικών προμηθειών, εφόσον προβλέπεται από τους όρους των διακηρύξεων και των σχετικών συμβάσεων,

στ) την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης φυσικοχημικών αναλύσεων και οργανοληπτικών αναλύσεων ελαιολάδου, χορήγησης πιστοποιητικών ποιότητας και οργανοληπτικής εξέτασης, προς οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες, κατόπιν είσπραξης τελών, σύμφωνα με την υπ' αρ. 3002640/1552/06.02.2002 υπουργική απόφαση (Β'161) και την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 3377/2005 (Α' 202),

ζ) τη συμμετοχή σε όργανα διεθνών οργανισμών για θέματα που αφορούν τις φυσικές και χημικές σταθερές, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις μεθόδους ελέγχου ελαιολάδου,

η) τη συμμετοχή στην υποεπιτροπή χημικών εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη γνωμοδότηση επί των κριτηρίων που καθορίζουν τα όρια εμπορίας και διακίνησης ελαιολάδου,

θ) τη συμμετοχή σε όργανα διεθνών οργανισμών για θέματα που αφορούν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου,

ι) τη διοργάνωση διεργαστηριακών δοκιμών στην Ελλάδα για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των αναγνωρισμένων ομάδων δοκιμαστών παρθένου ελαιολάδου,

ια) τη συμμετοχή σε εργαστηριακές δοκιμές ελέγχου ποιότητας με εργαστήρια άλλων χωρών, που πραγματοποιούνται για την εξακρίβωση της αξιοπιστίας των μεθόδων ανάλυσης και των εργαστηρίων,

ιβ) τη διεξαγωγή και εκπόνηση ετήσιας μελέτης των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του παρθένου ελαιολάδου από όλες τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας, ιγ) την παρακολούθηση και μελέτη των τεχνολογικών εξελίξεων στη βιομηχανική παραγωγή ελαίων και σπορελαίων,

ιδ) τη συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα προς αναζήτηση νέων μεθόδων αναλύσεων για τη βελτίωση της ποιότητας και την καταπολέμηση της νοθείας του ελαιολάδου,

ιε) τη συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς σε εργαστηριακές έρευνες, ιστ) την οργάνωση και πραγματοποίηση σεμιναρίων για την οργανοληπτική αξιολόγηση του παρθένου ελαιολάδου.

Άρθρο 10
Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου είναι:

α) η συλλογή, διαχείριση, διάχυση και ανατροφοδότηση της πληροφορίας για την ολιστική αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου, τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων,

β) η συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς που εδρεύουν εκτός της ελληνικής Επικράτειας για την αντιμετώπιση του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου.

2. Το Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου είναι αρμόδιο για:

α) τη συλλογή στοιχείων και τη συγκέντρωση δεδομένων από τις Διευθύνσεις της μονάδας με τη συνεργασία του Τμήματος Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης. Επιπλέον συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με τον προγραμματισμό των ελέγχων, την ανάλυση κινδύνου, τις στατιστικές μελέτες και τα δελτία τύπου. Στο ως άνω σύστημα καταχωρούνται επιπλέον στοιχεία σχετικά με:

αα) τη διενέργεια ελέγχων και τη συγκρότηση κλιμακίων ελέγχου,

αβ) τον αριθμό και το είδος των καταγεγραμμένων παραβάσεων,

αγ) τον αριθμό και το ύψος των βεβαιωμένων προστίμων,

αδ) τον αριθμό και τη θεματολογία των κατατιθέμενων ενώπιον της ΔΙ.ΜΕ.Α. προσφυγών/ενστάσεων.

β) τη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων με κάθε νόμιμο τρόπο από τις συναρμόδιες και συνεργαζόμενες υπηρεσίες, τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και τους φορείς της αγοράς,

γ) την επικοινωνία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών της Χώρας,

δ) την τήρηση μητρώου ελεγκτών, στο οποίο εγγράφονται όλοι οι ελεγκτές που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην ΔΙ.Μ.Ε.Α, καθώς και οι υπάλληλοι των αποκεντρωμένων διοικήσεων που συμμετέχουν σε ελέγχους της ως άνω Υπηρεσίας,

ε) την επικοινωνία με Πρεσβείες, υπηρεσίες και φορείς του εξωτερικού για θέματα αντιμετώπισης παράνομου εμπορίου, εκπαίδευσης, παροχής και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, στ) τη συνεργασία με ελεγκτικές υπηρεσίες και φορείς της αλλοδαπής για την αντιμετώπιση και την εξέταση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος για την πάταξη του παράνομου εμπορίου,

ζ) την εκπροσώπηση σε όργανα και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτροπές, διεθνείς οργανισμούς, ομάδες εργασίας για θέματα ελέγχου αγοράς και αντιμετώπισης παράνομου εμπορίου,

η) τον έλεγχο των πληροφοριών και των καταγγελιών που αφορούν σε παράνομη εμπορία ή διακίνηση αγαθών μέσω διαδικτυακών ιστοτόπων από ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops), τη συλλογή αποδείξεων ή στοιχείων με τη βοήθεια και άλλων κρατικών υπηρεσιών ή διεθνών οργανισμών ή νομικών/φυσικών προσώπων με έννομο συμφέρον, ή την αποδοχή εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης από τους προαναφερθέντες φορείς που πιστοποιούν την παράνομη εμπορία ή διακίνηση των αγαθών και την αποστολή τεκμηριωμένης γνωμάτευσης στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία υποχρεούται να θέτει εκτός λειτουργίας, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης του εθνικού δικαίου, τους καθ' υπόδειξη από την ΔΙ.Μ.Ε.Α. ιστότοπους, καθώς και την ενημέρωση της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας,

θ) την παρακολούθηση της ισχύουσας νομοθεσίας, την εισήγηση αλλαγών και τροποποιήσεων αυτής, καθώς και την εισήγηση για την έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών,

ι) την εισήγηση προτάσεων για τον έλεγχο της αγοράς και την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου εν γένει, όπως την εκπαίδευση των ελεγκτών, και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου,

ια) τη σύνταξη ενημερωτικών και πληροφοριακών εγγράφων,

ιβ) τη σύνταξη μνημονίων συνεργασίας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τον έλεγχο της αγοράς και την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου,

ιγ) τη διαχείριση της πληροφοριακής εφαρμογής e-Καταναλωτής για την εξέλιξη των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών:

ιγα) σε επίπεδο λιανικής για τρόφιμα και ποτά, προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής, βιομηχανικά προϊόντα, καύσιμα και υπηρεσίες που καταλήγουν στους καταναλωτές,

ιγβ) για προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής σε επίπεδο παραγωγού, προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής σε επίπεδο χονδρικής και νωπά αλιεύματα σε ιχθυόσκαλες,

ιγγ) την επεξεργασία στοιχείων για τη διαχρονική εξέλιξη τιμών και την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων,

ιγδ) τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων τραπεζικών συναλλαγών.

3. Το Τμήμα Ανάλυσης Δεδομένων, το οποίο είναι αρμόδιο για την ανάλυση των δεδομένων ως προς:

α) Την παραγωγή πρότυπων, συνοπτικών εκθέσεων σε τακτική βάση για βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για τη λήψη αποφάσεων (Management Information System -Decision Support System). Συγκεκριμένα καταρτίζει περιοδικές αναφορές, καταχωρίζει και αναλύει στατιστικά, διεξάγει έρευνες για τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά, εκπονεί μελέτες ανάλυσης κινδύνου ανά κλάδο, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία και πληροφορίες για τις μεθόδους και τους τρόπους ελέγχου της αγοράς και αντιμετώπισης του παράνομου εμπορίου, σε συνεργασία με το Γραφείο Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης.

β) Την παροχή στην υπερκείμενη ιεραρχικά διεύθυνση ειδικών πληροφοριών για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων (Executive Support Systems).

γ) Την κατάρτιση προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης ελεγκτών όλων των υπηρεσιών και φορέων που εμπλέκονται στον έλεγχο της αγοράς και την πάταξη του παράνομου εμπορίου, σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων και τους κανόνες της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

δ) Την σύνταξη Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγραμματισμού για τη ΔΙ.Μ.Ε.Α., καθώς και της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων.
Άρθρο 11 Προϊστάμενοι μονάδων

Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της ΔΙ.Μ.Ε.Α. ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη τοποθέτηση από την έναρξη ισχύος του παρόντος γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΔΙ.Μ.Ε.Α., λαμβανομένων υπόψη του υπηρεσιακού προφίλ και των τυπικών προσόντων των υποψηφίων για την κατάληψη θέσεων ευθύνης. Σε κάθε περίπτωση, είναι υποχρεωτική η κατοχή τίτλου ΑΕΙ/ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής. Η διάρκεια της θητείας των προϊσταμένων είναι τριετής με δυνατότητα άπαξ ανανέωσης αυτής.

Άρθρο 12
Στελέχωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α.

1. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. δύναται να στελεχωθεί με:

α. μετακίνηση υπάλληλων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

β. απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, μόνιμων ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατά παρέκκλιση των άρθρων 68 και 71 του ν. 3528/2007 (Α' 26) και 1 έως 19 του ν. 4440/2016 (Α' 224).

2. Η απόσπαση κατά την παρ. 1 είναι διετής και διενεργείται με κοινή απόφαση των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου προέλευσης και του Υπουργείου υποδοχής, αντίστοιχα.

Μετά από το πέρας της διετίας, η απόσπαση των υπαλλήλων δύναται να παραταθεί μία μόνο φορά για δυο (2) ακόμη έτη, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητή της ΔΙ.Μ.Ε.Α.

3. Ειδικότερα στη Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου δύνανται να αποσπαστούν με τη διαδικασία της παρ. 2, υπάλληλοι των κάτωθι υπηρεσιών:

α) Δέκα (10) υπάλληλοι ή προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ.,

β) Δύο (2) στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.),

γ) Ένας (1) υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.).

4. Οι αποσπάσεις ή μετατάξεις προσωπικού ή στελεχών στην ΔΙ.Μ.Ε.Α. διενεργούνται, έπειτα από πρόσκληση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ολοκληρώνονται με την έκδοση κοινής απόφασης των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου προέλευσης και του Υπουργείου υποδοχής αντίστοιχα.

5. Η κατανομή των θέσεων προσωπικού της ΔΙ.Μ.Ε.Α. ανά εργασιακή σχέση, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και η τοποθέτηση των υπαλλήλων της, διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 (Α' 133). Ο ελάχιστος αριθμός οργανικών θέσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που κατανέμονται στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. είναι πενήντα (50).

6. Οι μηνιαίες αποδοχές των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που αποσπώνται στη ΔΙ.Μ.Ε.Α., καταβάλλονται από τον φορέα από τον οποίο αποσπώνται.

Άρθρο 13
Ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α.

1. Για τον έλεγχο της αγοράς και την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, η Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου στελεχώνεται με ελεγκτές.

2. Οι έλεγχοι από υπαλλήλους της παρ. 3 του άρθρου 12 πραγματοποιούνται μόνο κατά το μέρος που αφορά στην αρμοδιότητα των φορέων στους οποίους αυτοί ανήκουν οργανικά, ενώ κατά την εκτέλεση των ελεγκτικών τους καθηκόντων ενεργούν ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4620/2019 (Α' 96), χωρίς όμως να αποκτούν και την ιδιότητα του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου.

3. Οι παραβάσεις που διαπιστώνονται από τους υπαλλήλους της παρ. 3 του άρθρου 12, διαβιβάζονται στις υπηρεσίες όπου ανήκουν οργανικά, οι οποίες και ολοκληρώνουν τη διαδικασία της επιβολής των κυρώσεων.

4. Στα μικτά κλιμάκια δύναται να συμμετέχουν και άλλοι εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 12, έπειτα από αίτημα του Διοικητού της ΔΙ.Μ.Ε.Α. προς τον Προϊστάμενο του φορέα από όπου προέρχονται και αποδοχή του τελευταίου.

5. Είναι δυνατή η συγκρότηση μικτών κλιμακίων με τη συμμετοχή ενός και μόνο ελεγκτή/υπαλλήλου από κάθε ελεγκτική υπηρεσία. Οι συμμετέχοντες σε τέτοια κλιμάκια βεβαιώνουν από κοινού τις παραβάσεις που εντοπίζονται και η επισπεύδουσα υπηρεσία προβαίνει μετά από τη βεβαίωση των παραβάσεων, στην επιβολή των κυρώσεων και στις προβλεπόμενες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών.

6. Οι ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α., όταν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ενεργούν ανακριτικές πράξεις ή συμμετέχουν σ' αυτές, δεν αποκλείεται να εξετασθούν ως μάρτυρες κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο.

7. Οι ελεγκτές του ΔΙ.Μ.Ε.Α. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους συντάσσουν και αποστέλλουν έγγραφα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οποία αναφέρονται αφενός οι διατάξεις με τις οποίες θεμελιώνεται η υποχρέωση των προσώπων αυτών να υποβάλλουν τα ζητούμενα στοιχεία και αφετέρου αναλυτικά τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν, οι κυρώσεις που επιβάλλονται στην περίπτωση άρνησης προσκόμισης και γνωστοποίησης των στοιχείων, καθώς και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν τα στοιχεία. Το προαναφερθέν χρονικό διάστημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερο των πέντε (5) και μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, από την κοινοποίηση του εγγράφου.

8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων συστήνεται Μητρώο Ελεγκτών, το οποίο απαρτίζεται από υπαλλήλους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης των ελεγκτών.

Άρθρο 14
Εκπαίδευση - Επιμόρφωση

Το προσωπικό της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και των υπαλλήλων των συνεργαζομένων υπηρεσιών, συμμετέχει σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα τόσο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, όσο και σχολών, ιδρυμάτων, μονάδων ή κέντρων εκπαίδευσης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και διεθνών οργανισμών, ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες της αποστολής του και της άσκησης των καθηκόντων του.

Άρθρο 15
Λειτουργία ΔΙ.Μ.Ε.Α.- Οικονομική διαχείριση

1. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. λειτουργεί καθ' όλο το εικοσιτετράωρο. Ο τρόπος αποζημίωσης της νυχτερινής απασχόλησης και της απασχόλησης κατά τις αργίες των υπηρετούντων στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. καθορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Σε περίπτωση αδυναμίας διάθεσης οδηγών από το αρμόδιο γραφείο κίνησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που διαπιστώνεται με σχετικό έγγραφο, επιτρέπεται στους ελεγκτές της Υπηρεσίας να οδηγούν τα οχήματα της υπηρεσίας, καθώς και μισθωμένα ή παραχωρημένα οχήματα από άλλους φορείς κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής διάταξης, κατόπιν άδειας του Διοικητή της ΔΙ.ΜΕ.Α..

Άρθρο 16
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4177/2013 - Επέκταση πεδίου εφαρμογής ελέγχων νόμιμων παραστατικών για την προστασία των εμπορικών σημάτων

Το άρθρο 13 του ν. 4177/2013 (Α' 173) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 13

Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης

Κατά τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων ή την αποτίμηση παρεχόμενης υπηρεσίας εκδίδονται όλα τα νόμιμα παραστατικά. Στα εκδιδόμενα τιμολόγια καθώς και στα παραστατικά διακίνησης αναγράφονται με ευκρινή στοιχεία όσα προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4308/2014. Επίσης, στα εκδιδόμενα τιμολόγια πέραν του υποχρεωτικού περιεχομένου αυτών αναγράφονται επιπλέον όπου αυτό επιβάλλεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η προέλευση και η επωνυμία του είδους, εφόσον υπάρχει, καθώς και η ονομασία του εμπορικού σήματος, που διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης. Η χώρα προέλευσης, αν δεν προβλέπεται από άλλες διατάξεις απαιτείται μόνο για προϊόντα που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε.».

Άρθρο 17

Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4177/2013 -

Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο της αγοράς και την εφαρμογή των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4177/2013, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 17

Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο

1. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος και των κατ' εξουσιοδότησή τους εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων, πλην των αναφερομένων στα αντικείμενα του επίσημου ελέγχου τροφίμων, είναι:

α) Οι υπηρεσίες ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

β) Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών.

γ) Οι Οργανισμοί Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, όσον αφορά τους χώρους λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών και Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας.

δ) Οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, στη ζώνη δικαιοδοσίας τους. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις σφράγισης και αποσφράγισης των καταστημάτων ή επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός χερσαίων ζωνών λιμένων ή εντός θαλασσοπλοούντων πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων ή μονίμως αγκυροβολημένων πλοίων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4150/2013. Εξαιρούνται οι τουριστικοί λιμένες στους οποίους εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία.

ε) Οι Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους.

στ) Η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.).

ζ) Η Δημοτική Αστυνομία.

2. Ειδικά για την εφαρμογή του παρόντος και των κατ' εξουσιοδότηση τους εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων σχετικά με τη νομοθεσία περί τροφίμων, αρμόδιοι φορείς είναι οι κεντρικές αρμόδιες αρχές και οι αρμόδιες αρχές που προβλέπονται από την κείμενη εθνική νομοθεσία. Ειδικά για τα τρόφιμα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, αρμόδιος φορέας ελέγχου είναι το Γενικό Χημείο του Κράτους.

3. Οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία περί τροφίμων καθορίζονται από τις διατάξεις των ειδικότερων περί ελέγχου τροφίμων νόμων και των σχετικών κανονιστικών πράξεων που έχουν θεσπίσει οι κεντρικές αρμόδιες αρχές.

4. Διατάξεις που αφορούν τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους διατηρούνται σε ισχύ.

5. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος δεν θίγουν ειδικότερα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα μέσω πράξεων βεβαίωσης παράβασης κατά τον έλεγχο στους χώρους του υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου), των λαϊκών αγορών και των λαϊκών αγορών προϊόντων βιολογικής γεωργίας, καθώς και τις κυρώσεις που επιβάλλονται από τους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών που λειτουργούν στη χώρα.».

Άρθρο 18
Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3377/2005 - Διοικητικές κυρώσεις για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων Αντικαθίσταται το άρθρο 11 του ν. 3377/2005 (Α' 202) ως εξής:

«Άρθρο 11

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), τα κάθε είδους εμπορεύματα, τα οποία διακινούνται στην αγορά με οποιονδήποτε τρόπο και τα οποία είτε είναι πειρατικά είτε συνιστούν παράνομη παραποίηση ή απομίμηση προϊόντων είτε κυκλοφορούν κατά παράβαση της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας είτε αυτός που τα διαθέτει δεν κατέχει την απαιτούμενη άδεια ή τα νόμιμα παραστατικά, κατάσχονται και καταστρέφονται με κάθε πρόσφορο τρόπο με την επιφύλαξη της παρ. 5. Ως προϊόν παραποίησης/απομίμησης ή ως πειρατικό προϊόν νοείται εκείνο, το οποίο παραβιάζει δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας κατά τις διατάξεις των σημείων 5 και 6 αντίστοιχα του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 608/2013.

2. Η κατάσχεση και καταστροφή των προϊόντων, που αναφέρονται στην παρ. 1, επιβάλλεται από τα κλιμάκια ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου του άρθρου 7α του ν. 2323/1995 (Α' 145), την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία, το ΣΔΟΕ, το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, καθώς και από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες των Περιφερειών και κάθε άλλη Ελεγκτική Υπηρεσία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Για την εφαρμογή του παρόντος παρέχεται η συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με τα άρθρα 159 έως 162 του π.δ. 141/1991 (Α' 58) ή του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στον χώρο ευθύνης του, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη.

3. Τα όργανα που προβαίνουν στις κατασχέσεις των προϊόντων της παρ. 1, είτε στο πλαίσιο υπαίθριου εμπορίου, είτε εντός αποθηκευτικών εν γένει χώρων, στεγασμένων ή μη, περιλαμβανομένων και αυτοκινούμενων μέσων, είτε εντός χώρων στεγασμένου εμπορίου, συντάσσουν πρωτόκολλο κατάσχεσης, το οποίο περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του ελεγχόμενου, τον αριθμό του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου αυτού, καθώς και τον Α.Φ.Μ., εφόσον αυτά παρέχονται, τον τόπο, το χρόνο και τα είδη που κατάσχονται σε συνοπτική περιγραφή κατ' είδος και δικαιούχο, καθώς και την αιτία της κατάσχεσης. Το πρωτόκολλο κατάσχεσης υπογράφεται από τα ελεγκτικά όργανα και από τον κάτοχο ή κύριο των εμπορευμάτων και αντίγραφο αυτού δικαιούται να λάβει ο ελεγχόμενος, ενώ το πρωτότυπο διαβιβάζεται στην προϊσταμένη κατά περίπτωση Αρχή.

4. Η καταστροφή των εμπορευμάτων γίνεται άμεσα και επί τόπου με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης της ρίψης εντός απορριμματοφόρου ή της καταστροφής της εμπορικής αξίας του προϊόντος με ανεξίτηλο χρωματισμό (σπρέι). Κατ' εξαίρεση και εφόσον η επιτόπια καταστροφή δεν είναι τεχνικά δυνατή, τα παράνομα προϊόντα συσκευάζονται σε σάκους, μεταφέρονται σε αποθηκευτικούς χώρους και καταστρέφονται αμελλητί. Τα παράγωγα προϊόντα της καταστροφής δύναται να διατίθενται για ανακύκλωση.

5. Αν κατά τη διαδικασία της κατάσχεσης το μόνο ελλείπον είναι η κατοχή της άδειας ή των νομίμων παραστατικών και γίνει επίκληση ύπαρξης αυτών και εάν αυτό δεν μπορεί να πιστοποιηθεί υπηρεσιακά κατά τον χρόνο του ελέγχου, παρέχεται στον ενδιαφερόμενο τριήμερη προθεσμία προσκόμισης των νομίμων εγγράφων στην αρμόδια για την κατάσχεση Αρχή, τα δε κατασχεθέντα προϊόντα τίθενται σε μεσεγγύηση του κατόχου και καταστρέφονται μετά από την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής.

5α. Για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων που υπόκεινται στον έλεγχο της ΔΙ.Μ.Ε.Α. επιβάλλονται τα κάτωθι πρόστιμα:

 

Παράβαση ΠΡΟΣΤΙΜΟ που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των οριζόμενων ορίων (ποσά σε ΕΥΡΩ)
Για      διακίνηση       και      εμπορία

απομιμητικών/παραποιημένων   προϊόντων

συνολικού αριθμού τεμαχίων έως 500

1%-25%, πεντακόσια (500) ευρώ

26%-50%, επτακόσια πενήντα (750) ευρώ

51%-75% χίλια (1.000) ευρώ >75% χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ

Για      διακίνηση       και      εμπορία

απομιμητικών/παραποιημένων   προϊόντων

συνολικού αριθμού τεμαχίων από 501 έως 1000

1%-25%, δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ

26%-50%, τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ

51%-75% τέσσερεις χιλιάδες (4.000) ευρώ

>75% πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ

Για      διακίνηση       και      εμπορία

απομιμητικών/παραποιημένων   προϊόντων

συνολικού αριθμού τεμαχίων από 1001 έως 3000

1%-25%, έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ

26%-50%, επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ

51%-75% οχτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ

>75% δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ

Για      διακίνηση       και      εμπορία

απομιμητικών/παραποιημένων   προϊόντων

συνολικού αριθμού τεμαχίων από 3001 έως 5000

1%-25% δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ

26%-50%, είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ

51%-75% τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ

>75% σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ

Για      διακίνηση       και      εμπορία

απομιμητικών/παραποιημένων   προϊόντων

συνολικού αριθμού τεμαχίων από 5001 και άνω

1%-25%, πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ

26%-50%, εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ

51%-75% ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ

>75% εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ
Στην περίπτωση διαπιστωμένης διακίνησης και εμπορίας απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων εκτός των προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα και εφόσον διαπιστωθεί και η έλλειψη παραστατικών εμπορίας και διακίνησης, ενημερώνεται και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Στην περίπτωση διακίνησης απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων άνω των τριών χιλιάδων (3.000) τεμαχίων, πλην των ανωτέρω κυρώσεων, επιβάλλεται η κατάσχεση των μέσων διακίνησης των απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων.

5β. Το ελεγκτικό όργανο που βεβαιώνει την παράβαση εκδίδει, εις τριπλούν, έκθεση βεβαίωσης της παράβασης σύμφωνα με υπόδειγμα που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην οποία αναγράφονται: α) τα στοιχεία της ταυτότητας του παραβάτη πωλητή, β) ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης της παράβασης και η γ) συνοπτική περιγραφή της παράβασης.

Η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης, η οποία συνιστά την πράξη επιβολής της κύρωσης, υπογράφεται από τους ελεγκτές και τον ελεγχόμενο. Σε περίπτωση άρνησης του ελεγχομένου να υπογράψει, γίνεται σχετική μνεία από το ελεγκτικό όργανο επί της έκθεσης βεβαίωσης. Σε κάθε περίπτωση η έκθεση βεβαίωσης παράβασης, κατατίθεται από τους ελεγκτές, μαζί με το πρωτόκολλο κατάσχεσης-καταστροφής στον φορέα ελέγχου, καθώς και στην αρμόδια, ανάλογα με το είδος της παράβασης, υπηρεσία για τη βεβαίωση του προστίμου.

Η πράξη επιβολής διοικητικής κύρωσης υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή η οποία ασκείται ενώπιον του επικεφαλής της υπηρεσίας των ελεγκτών, εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της έκθεσης βεβαίωσης. Η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της ένστασης.

6. Για την εφαρμογή του παρόντος τα ελεγκτικά όργανα της παρ. 2 έχουν τις ελεγκτικές αρμοδιότητες του ΣΔΟΕ.

7. Με την επιφύλαξη των παρ. 1 έως και 6, στις περιπτώσεις ένδειξης παραβίασης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας εμπορευμάτων, εντός αποθηκευτικών ή στεγασμένων χώρων, για τα οποία ο κύριος ή κάτοχός τους προβάλλει αντιρρήσεις εγγράφως ως προς την κατάσχεσή τους κατά το στάδιο του ελέγχου, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) Τα εμπορεύματα συσκευάζονται, σφραγίζονται και κατάσχονται από τους ελεγκτές στα χέρια του κατόχου αυτών, ο οποίος ορίζεται ως μεσεγγυούχος για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι προθεσμίες των περ. γ), δ), στ).

β) Ανεξαρτήτως υποβολής ή μη αντιρρήσεων εκ μέρους του κυρίου ή κατόχου αυτών, η αρμόδια Αρχή εκδίδει πρωτόκολλο κατάσχεσης με καταγραφή των κατασχεθέντων εμπορευμάτων κατ' είδος και δικαιούχο του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την παρ. 8, αντίγραφο του οποίου επιδίδεται στον κάτοχο των κατασχεθέντων εμπορευμάτων.

γ) Αντίγραφο του πρωτοκόλλου της κατάσχεσης κοινοποιείται στον εκπρόσωπο ή αντίκλητο του δικαιούχου του συγκεκριμένου δικαιώματος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την παρ. 8, μαζί με ληφθέν δείγμα των κατασχεθέντων εμπορευμάτων εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την έκδοση του πρωτοκόλλου κατάσχεσης.

δ) Μετά από την παρέλευση της προθεσμίας αυτής και εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της έκδοσης του πρωτοκόλλου κατάσχεσης η αρμόδια Αρχή εκδίδει πόρισμα περί της παραβίασης ή μη των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, το οποίο βασίζεται στη γνωμοδότηση του πραγματογνώμονα του δικαιούχου δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας.

ε) Αν το πόρισμα δεν εκδοθεί εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας ή αποφαίνεται περί μη παραβίασης των δικαιωμάτων του δικαιούχου, αίρεται η κατάσχεση.

στ) Σε περίπτωση που το πόρισμα αποφαίνεται ότι υφίσταται παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, κοινοποιείται στον κάτοχο και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση τα κατασχεθέντα εμπορεύματα καταστρέφονται με μέριμνα της αρμόδιας Αρχής με έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου.

ζ) Στην περίπτωση της περ. στ) επιβάλλονται οι κυρώσεις της περ. β).

Τα έξοδα καταστροφής επιβάλλονται στον δικαιούχο και μόνο για τα κατασχεθέντα εμπορεύματα που του αναλογούν, σύμφωνα με το πρωτόκολλο κατάσχεσης.

8. Ως δικαιούχος νοείται: α) ο δικαιούχος δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώματος, σχεδίου ή υποδείγματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας, δικαιώματος δημιουργού νέας φυτικής ποικιλίας, προστατευόμενης ονομασίας προελεύσεως, προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης και, γενικότερα, οποιουδήποτε από τα δικαιώματα που αναγράφονται στην παρ. 1, ή β) κάθε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που αναφέρονται στην περ. α' ή ο αντιπρόσωπος του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένος χρήστης.

Ως πληρεξούσιος ή αντίκλητος του δικαιούχου νοείται κάθε πρόσωπο το οποίο ορίζεται ως διοικητικός υπεύθυνος σύμφωνα με την ενωσιακή ή εθνική αίτηση τελωνειακής παρέμβασης του δικαιούχου, όπως αυτή έχει κατατεθεί κατά τον Κανονισμό 1383/2003/ΕΚ στις αρμόδιες αρχές.

9. Οι τελωνειακές αρχές δύναται να προβαίνουν σε δέσμευση εμπορευμάτων, τα οποία διακινούνται με αυτοκινούμενα μέσα ή διατίθενται στο υπαίθριο εμπόριο ή βρίσκονται εντός αποθηκευτικών εν γένει χώρων, στεγασμένων ή μη, ή βρίσκονται σε χώρους στεγασμένου εμπορίου, τα οποία είναι ύποπτα ότι συνιστούν εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης ή πειρατικά και για τα οποία έχει υποβληθεί ή υποβάλλεται η προβλεπόμενη από τον Κανονισμό 1383/2003/ΕΚ, αίτηση παρέμβασης του δικαιούχου δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Για τη δέσμευση των εμπορευμάτων, την κοινοποίηση της δέσμευσης αυτής στον δικαιούχο των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και τον κάτοχο ή κύριο των εμπορευμάτων, την καταστροφή τους, τα έξοδα καταστροφής τους και την αποδέσμευση τους, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Κανονισμού 1383/2003/ΕΚ.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος και κάθε σχετική λεπτομέρεια.».

Άρθρο 19

Πειθαρχικά παραπτώματα

1. Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην περ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 4 υποχρεούνται να συνδράμουν στο έργο της ΔΙ.Μ.Ε.Α., όταν υποβάλλεται σχετικό αίτημα για τη διενέργεια ελέγχου από τον Διοικητή της, παρέχοντας στοιχεία ή πληροφορίες και συμμετέχοντας σε μικτά κλιμάκια ελέγχων. Η αδικαιολόγητη άρνηση παροχής στοιχείων ή πληροφοριών ή για συμμετοχή σε μικτά κλιμάκια ελέγχων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα που ελέγχεται από τα κατά περίπτωση αρμόδια πειθαρχικά όργανα.

2. Οι υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονται οι αποσπασμένοι υπάλληλοι στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. υποχρεούνται να συνδράμουν την αποστολή της ΔΙ.Μ.Ε.Α., αν τους ζητηθεί, παρέχοντας στοιχεία ή πληροφορίες που σχετίζονται με το ελεγκτικό έργο κατά περίπτωση/υπόθεση, συνδράμοντας στο έργο των μικτών κλιμακίων ελέγχων. Η μη χορήγηση των ζητούμενων στοιχείων ή πληροφοριών, καθώς και η χορήγηση ανακριβών στοιχείων και γενικά η παρακώλυση του έργου της ΔΙ.Μ.Ε.Α. από τους υπόχρεους, πέρα από τις προβλεπόμενες ποινικές ευθύνες, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που ελέγχεται από τα κατά περίπτωση αρμόδια πειθαρχικά όργανα.

Άρθρο 20
Εξουσιοδοτική διάταξη

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να τροποποιείται ο ελάχιστος αριθμός των οργανικών θέσεων του οικείου Υπουργείου που κατανέμονται στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12.

Άρθρο 21
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

1. Ο Εκτελεστικός Υπεύθυνος του ΣΥΚΕΑΑΠ κατά την έναρξη λειτουργίας της ΔΙ.Μ.Ε.Α., ορίζεται για μια πλήρη θητεία Διοικητής της ΔΙ.Μ.Ε.Α. κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 6.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση Ελέγχων και Παρατηρητηρίων τοποθετούνται στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

3. Το αρχείο και οι εκκρεμείς υποθέσεις των καταργούμενων μονάδων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μεταφέρονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος στη Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παράνομο Εμπορίου της ΔΙ.Μ.Ε.Α..

4. Οι έχοντες αρμοδιότητα να παρίστανται, να εκπροσωπούν την υπηρεσία, να καταθέτουν ως μάρτυρες έναντι δικαστικών, εισαγγελικών, ανακριτικών και λοιπών αρχών για εκκρεμείς υποθέσεις, των καταργούμενων μονάδων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρούν την αρμοδιότητα αυτή μέχρι την τελική διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών και έως την έκδοση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων ή την πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων.

5. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. καθίσταται καθολικός διάδοχος του ΣΥΚΕΑΑΠ και υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού.

Άρθρο 22
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α) το άρθρο 100 του ν. 4497/2017 (Α' 171).

β) το άρθρο 56 του π.δ. 147/2017 (Α' 192).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Άρθρο 23
Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου με ηλεκτρονικά μέσα

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 71 ν. 4072/2012 (Α' 86) αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η πρόσκληση των εταίρων μπορεί να προβλέπει ότι η συνέλευση των εταίρων θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι εταίροι. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη, ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.».

2. Στην παρ. 4 του άρθρου 90 του ν. 4548/2018 (Α' 104) αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.».

3. Η παρ. 5 του άρθρου 90 ν. 4548/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.».

4. Η παρ. 3 του άρθρου 120 ν. 4548/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Αν το προβλέπει το καταστατικό ή αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.».

5. Στην παρ. 1 του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση».

6. Προστίθεται νέα παρ. 3 στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, η οποία έχει ως εξής:

«3. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.».

7. Η παρ. 3 του άρθρου 127 ν. 4548/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 και για τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2.».

8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν την ανώνυμη εταιρία και την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, η συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων όλων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μπορεί να λαμβάνει χώρα με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα ή ορισμένα από τα πρόσωπα που συμμετέχουν, εφόσον έτσι προβλέπει η πρόσκληση για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης ή συμφωνούν όλα τα μέλη του συλλογικού οργάνου. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη συνεδρίαση και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνεδρίασης και να απευθύνεται στους λοιπούς συμμετέχοντες, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

Άρθρο 24
Σύσταση ΙΚΕ μέσω Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ)

1. α. Το άρθρο 51 του ν. 4072/2012 (Α' 86) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 51

Διαδικασία σύστασης

α) Η σύσταση της ΙΚΕ πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) του άρθρου 8 του ν. 4441/2016 (Α' 227) είτε με τη χρήση του πρότυπου καταστατικού του άρθρου 9 είτε με τη χρήση του πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο του άρθρου 9α του ίδιου νόμου, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 49 του παρόντος.

β) Η ισχύς της διάταξης της περ. α) άρχεται μετά από το πέρας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

2. α. Στο άρθρο 2 του ν. 4441/2016 (Α' 227) τροποποιείται η υποπερ. αα) της περ. α) και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) «Υπηρεσία Μίας Στάσης»: τα φυσικά πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία ορίζονται ως αρμόδια για την έναρξη, διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιρειών:

αα) Ως «Υπηρεσία Μιας Στάσης» για τη σύσταση ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών, ορίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) του άρθρου 87 του ν. 4635/2019.

αβ) Ως «Υπηρεσία Μίας Στάσης» για τη σύσταση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ανωνύμων εταιρειών, καθώς και των προσωπικών και των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών για τη σύσταση των οποίων όταν συντάσσονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ορίζεται ο συμβολαιογράφος που συντάσσει το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης.

β. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 ν. 4441/2016 τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), η σύσταση εταιρείας η οποία υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, με τη χρήση εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης συστήνονται μόνο οι εταιρείες για τις οποίες δεν προβλέπεται η κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου και εφόσον χρησιμοποιούν το πρότυπο καταστατικό που προβλέπεται στο άρθρο 9 ή το πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο που προβλέπεται στο άρθρο 9α.».

3.α. Στο ν. 4441/2016 προστίθεται άρθρο 9α ως εξής:

«Άρθρο 9α

Πρότυπα καταστατικά με πρόσθετο περιεχόμενο

1. Ειδικά οι Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ) δύνανται να συστήνονται μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) του άρθρου 8 και με τη χρήση πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο, το οποίο συνίσταται στην προσθήκη επιπλέον άρθρων πέραν αυτών που προβλέπονται στα πρότυπα καταστατικά του άρθρου 9, υπό την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενό τους δεν τροποποιεί ή δεν αναιρεί τα στοιχεία του ελάχιστα υποχρεωτικού περιεχομένου και δεν παραβιάζει διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ορίζεται το πρόσθετο περιεχόμενο και κάθε λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 9α. Με όμοια απόφαση δύναται να προβλέπεται η χρήση του πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο και για την σύσταση άλλων νομικών μορφών που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 86 του ν. 4635/2020.».

Άρθρο 25
Υπαίθριο εμπόριο

Προστίθενται παρ. 6 και 7 στο άρθρο 58 του ν. 4497/2017 (Α' 171), το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 58

Πληροφοριακό Σύστημα

1. Για την αδειοδότηση (όπως έκδοση, ανανέωση, μεταβολή στοιχείων αδείας, χορήγηση βεβαιώσεων δραστηριοποίησης), την διενέργεια ελέγχων, την επιβολή κυρώσεων και την είσπραξη προστίμων στο υπαίθριο εμπόριο, τηρείται ηλεκτρονική βάση, όπου επίσης περιλαμβάνονται τα μητρώα πωλητών, υπαίθριων αγορών και κυρώσεων των διατάξεων του ν. 4497/2017. Ως ηλεκτρονική βάση, που θα χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ορίζεται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ).

2. Στο ανωτέρω Σύστημα καταχωρούνται υποχρεωτικά όλες οι άδειες και βεβαιώσεις δραστηριοποίησης από τις αρμόδιες αρχές έκδοσης και ανανέωσης αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4497/2017, δηλαδή τους Δήμους μόνιμης κατοικίας των αδειούχων, καθώς και τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, κατά περίπτωση. Οι ανωτέρω αρμόδιες αρχές χορηγούν στους αδειούχους τα νέα έντυπα αδειών.

3. Οι Εκθέσεις Ελέγχου και τα επιβληθέντα πρόστιμα καταχωρίζονται αμελλητί από τους αρμόδιους προς τούτο υπαλλήλους στο ΟΠΣΠΑ.

4. Η καταχώριση στο Σύστημα των υπαίθριων αγορών (υφιστάμενων και νέων) του ν. 4497/2017 διενεργείται από τους Φορείς Λειτουργίας αυτών.

5. Τα στοιχεία που τηρούνται υποχρεωτικά, οι έχοντες δικαίωμα πρόσβασης στο ΟΠΣΠΑ, τα στοιχεία που πρέπει να φέρουν οι αδειούχοι, το πρόγραμμα απογραφής αδειούχων και οι σχετικές προθεσμίες ανά περιφέρεια, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του ΟΠΣΠΑ, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων , Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μετά από το πέρας των προθεσμιών που τίθενται με την ανωτέρω απόφαση, οι άδειες που δεν έχουν καταχωρισθεί στο ΟΠΣΠΑ, παύουν να ισχύουν μέχρι την ηλεκτρονική καταγραφή τους και δεν παρέχουν δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης δραστηριότητας. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταχώρισης επιβάλλεται από την αρχή που προβαίνει στην καταγραφή πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ.

6. Για την, κατά τα ανωτέρω, λειτουργία του ΟΠΣΠΑ απαιτείται η επανεγγραφή και επανακαταχώριση στο Σύστημα χρηστών και στοιχείων.

7. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 5 εγγράφονται και καταχωρούνται στο Σύστημα οι Περιφέρειες και οι Δήμοι όλης της Χώρας, ως χρήστες του Συστήματος, καθώς και πλήρη στοιχεία των υπαίθριων αγορών, όπως τοπογραφικά διαγράμματα, όρια αγοράς, θέσεις πωλητών.».

Άρθρο 26
Αποζημιώσεις μελών Εθνικών Μητρώων Πιστοποιημένων Ελεγκτών και Αξιολογητών (ΕΜΠΕ και ΕΜΠΑ)

Στο τέλος της παρ. 17 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στην υπ' αρ. 26226/13.3.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 117) και αφορούν αμοιβές δημοσίων υπαλλήλων και λοιπών υπαλλήλων φορέων γενικής κυβέρνησης, ως μελών των Μητρώων Πιστοποιημένων Ελεγκτών και Αξιολογητών (ΕΜΠΕ και ΕΜΠΑ), από 1.1.2017 και εφεξής κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 θεωρούνται πρόσθετες αμοιβές. Για τα Μέλη των Μητρώων ΕΜΠΕ και ΕΜΠΑ που είναι ιδιώτες και που για την καταβολή των αποζημιώσεων της, ως άνω, απόφασης απαιτείται να εκδίδονται παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλοι κτήσης) δίνεται η δυνατότητα από 1.1.2017 και εφεξής, κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4172/2013, οι τίτλοι κτήσης να εκδίδονται καθ' υπέρβαση του ανώτατου ορίου έκδοσης των δύο τίτλων κτήσης ανά εξάμηνο, μόνο για τις συναλλαγές που αφορούν στην ιδιότητά τους, ως Μελών των Μητρώων αυτών.».

Άρθρο 27
Διατάξεις για Επιμελητήρια

1.α) Η περ. η' της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4497/2017, τροποποιείται ως ακολούθως: «η. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους ενισχύουν οικονομικά δράσεις επαγγελματικών συλλόγων, συμπεριλαμβανομένων των αναγνωρισμένων συνδικαλιστικών οργανώσεων υπαλλήλων των Επιμελητηρίων και εργοδοτικών οργανώσεων, εμπορικών ή βιοτεχνικών συλλόγων ή Ομοσπονδιών αυτών, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και σωματείων στο πλαίσιο του σκοπού τους. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για τις επιχορηγήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% των ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε Επιμελητηρίου.».

β) Η ισχύς της διάταξης της περ. α) ανατρέχει στον χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4497/2017.

2. Τροποποιούνται οι παρ. 1, 4, 8, 9 και 10 του άρθρου 77 του ν. 4497/2017 και το άρθρο 77 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 77

Εποπτεία και Οικονομικές Καταστάσεις Επιμελητηρίων και της Κ.Ε.Ε.

1. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ασκεί επί των Επιμελητηρίων και της Κ.Ε.Ε. κατασταλτική διαχειριστική εποπτεία ως προς τη νομιμότητα των πράξεών τους που αφορούν τη διαχείριση των οικονομικών τους πόρων και των ανταποδοτικών τελών που εισπράττουν.

2. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους.

3. Τα Επιμελητήρια εφαρμόζουν τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας και της ειλικρίνειας, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4270/2014 (Α' 143). Ο προϋπολογισμός κάθε οικονομικού έτους ακολουθεί τις γενικές αρχές κατάρτισης των προϋπολογισμών, όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 49, 62 και 64Α του ν. 4270/2014.

4. Ο προϋπολογισμός κάθε οικονομικού έτους συντάσσεται από τη Διοικητική Επιτροπή το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται, για τελική έγκριση, στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

5. Ο προϋπολογισμός συνοδεύεται:

α) από την έκθεση του Οικονομικού Επόπτη, στην οποία αιτιολογείται κάθε υπέρβαση άνω του 5% από τα προϋπολογισθέντα, κατά το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος, έσοδα ή έξοδα του Επιμελητηρίου, για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα ετήσια οικονομικά στοιχεία. Στην ίδια έκθεση, ο προϋπολογισμός του Επιμελητηρίου διαρθρώνεται κατά προγράμματα που περιλαμβάνουν στοιχεία δαπανών, τα οποία αντιστοιχούν σε σύνολο μέτρων που συμβάλλουν, με διαρθρωμένο και συμπληρωματικό τρόπο, στην επίτευξη ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων στόχων και αφορούν την αποστολή των Επιμελητηρίων και β) από έκθεση που συντάσσεται από τη Διοικητική Επιτροπή και περιλαμβάνει τον προγραμματισμό δράσεων του Επιμελητηρίου για το αντίστοιχο οικονομικό έτος.

Στον ετήσιο προγραμματισμό περιγράφονται οι βασικές δράσεις που θα υλοποιήσει το Επιμελητήριο εντός του έτους, το αναμενόμενο αναπτυξιακό τους αποτέλεσμα και τα μέσα υλοποίησης αυτών.

6. Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού, το Επιμελητήριο μπορεί να προβεί σε δαπάνες που ανέρχονται στο 40% των, ανά κωδικό αριθμό εξόδου, πιστώσεων του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους και μόνο.

7. Τροποποιήσεις προϋπολογισμών υποβάλλονται με την ανωτέρω διαδικασία έως την 30ή Οκτωβρίου του ιδίου οικονομικού έτους. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για έκτακτες δαπάνες που παρουσιάζουν αύξηση μικρότερη ή ίση του 5% του προϋπολογισθέντος αντίστοιχου ποσού και είναι επαρκώς αιτιολογημένες.

8. Το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δύναται, κατά παρέκκλιση της παρ. 7 να εγκρίνει με αποφάσεις του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, αύξηση πιστώσεων του προϋπολογισμού των Επιμελητηρίων κατά ποσά ίσα με έσοδα του προϋπολογισμού που δεν είχαν προβλεφθεί και που προκύπτουν από:

α) είσπραξη ποσών από την παροχή υπηρεσιών στα μέλη τους,

β) είσπραξη ποσών που είχαν καταβληθεί ως αχρεωστήτως καταβληθέντα,

γ) είσπραξη ποσών που προορίζονται, βάσει ρητής διάταξης νόμου, για την αντιμετώπιση ορισμένης δαπάνης,

δ) είσπραξη ποσών που αφορούν την υλοποίηση προγραμμάτων ή δράσεων ειδικού σκοπού χρηματοδοτούμενων από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς.

ε) χορηγίες από τρίτους.

9. Τα Επιμελητήρια της χώρας οφείλουν να συντάσσουν ισολογισμό χρήσης, καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης και λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 205/1998 (Α' 163), οι οποίες ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή και οικονομικό απολογισμό, υποβάλλονται για τελική έγκριση στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έως την 31η Οκτωβρίου του επόμενου έτους και αναρτώνται στη «Διαύγεια».

Ο ισολογισμός χρήσης, ο οικονομικός απολογισμός και οι καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης και λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης υπογράφονται από τον πρόεδρο του οικείου Επιμελητηρίου, τον Οικονομικό Επόπτη και τον Προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών, οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχο