Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ1α/ΓΠ.οικ.44063/10.7.2020 Επιβολή του μέτρου της αναγκαστικής διάθεσης στο Δημόσιο ξενοδοχειακού καταλύματος για την κάλυψη έκτακτων αναγκών προσωρινής διαμονής φυσικών προσώπων, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 10.7.2020 έως και 30.09.2020

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-07-2020 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Δ1α/ΓΠ.οικ.44063/10.7.2020
Επιβολή του μέτρου της αναγκαστικής διάθεσης στο Δημόσιο ξενοδοχειακού καταλύματος για την κάλυψη έκτακτων αναγκών προσωρινής διαμονής φυσικών προσώπων, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 10.7.2020 έως και 30.09.2020

Αριθμ. Δ1 α/ΓΠ.οικ.44063/2020

(ΦΕΚ Β' 2789/10-07-2020)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο δέκατο τέταρτο του ν. 4693/2020 (Α' 116).
β. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).
γ. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 148).
δ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).
ε. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη δέσμευσης από τους διατάκτες» (Α' 145).

2. Την υπ' αρ. 340/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 3051),

3. Την έγκριση των ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλλων των τουριστικών επιχειρήσεων από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 στην 60ή Συνεδρίασή της, την 28η Μαΐου 2020.

4. Την υπ' αρ. 1881/29.05.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 8958/15-06-2020 (Β' 2370) και υπ' αρ. 9418/23.06.2020 (Β' 2498) όμοιες αποφάσεις.

5. Την υπ' αρ. 9800/26.6.2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού «Επιλογή τουριστικών καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19» (Β' 2270).

6. Την υπ' αρ. Β3α/Γ.Π.,41965/10.7.2020 απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης ποσού ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00€) από τον Φ.1015/202 Λογαριασμό 2420989001 (ΑΔΑ: ΨΗ19465ΦΥΟ-ΓΦ7).

7. Την υπ' αρ. Β1α/οικ. 42865/7.7.2020 εισήγηση του άρθρου 24 παρ. 5 περ. (ε) του ν. 4270/2014 (Α' 143) της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης προ-καλείται ενδεχόμενη δαπάνη, η οποία συνίσταται στην καταβολή αποζημίωσης για την αναγκαστική διάθεση στο δημόσιο του αναφερόμενου ξενοδοχείου, το ύψος της οποίας θα εξαρτηθεί από πραγματικά περιστατικά και θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΑΛΕ 2440989002 του Φ/ΕΦ: 1015-202-000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την υπ' αρ. 2/16109/2.4.2020 απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που αφορά έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου Υγείας.

8. Την αδυναμία αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 με διαφορετικό τρόπο, όπως προκύπτει και από το γεγονός ότι δεν υπήρξε συμμετοχή από τουριστικά καταλύματα στην περιοχή του νησιού της Μυκόνου στην υπ' αρ. 8946/15.05.2020 «Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για προσφορά τουριστικών καταλυμάτων (κύριων ή μη κύριων) προς μίσθωση για την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων COVID-19» του Υπουργείου Τουρισμού (ΑΔΑ: 6ΚΔΚ465ΧΘΟ-ΖΔΕ) καθώς ούτε και στην υπ' αρ. 9250/19.6.2020 παράταση της εν λόγω πρόσκλησης (ΑΔΑ: ΩΤΗΨ465ΧΘΟ-367).

10. Τη γεωγραφική περιοχή που βρίσκονται τα καταλύματα στο νησί της Μυκόνου, καθώς και τη δυναμικότητα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες των καταλυμάτων αυτών.

11. Την επιτακτική και άμεση ανάγκη εξεύρεσης τουριστικών καταλυμάτων σε κάθε περιφερειακή ενότητα ή νησί για την προσωρινή διαμονή των φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,

αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο


1. Την αναγκαστική διάθεση στο Δημόσιο του ακόλουθου τουριστικού καταλύματος στην Μύκονο:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΝΗΣΙ

ΑΦΜ (4 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΨΗΦΙΑ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ.Τ.Ε./

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΩΜΑΤΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΤΕΡΩΝ/ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΥΚΟΝΟΥ

ΜΥΚΟΝΟΥ

ΜΥΚΟΝΟΣ

0155

1173Κ123Κ0884901

15

3Το ανωτέρω τουριστικό κατάλυμα διατίθεται αναγκαστικά στο Δημόσιο για το χρονικό διάστημα που αναλύεται στο άρθρο δεύτερο της παρούσας, προς τον σκοπό της κάλυψης αναγκών δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα της προσωρινής στέγασης και των παρεπόμενων αναγκών σίτισης και καθαριότητας φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19.

2. Η αξία της αποζημίωσης του τουριστικού καταλύματος της παραγράφου 1, υπολογίζεται ανά δωμάτιο και διαμορφώνεται σε 50 ευρώ/ημέρα όταν γίνεται χρήση των δωματίων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους σίτισης, και 15 ευρώ/ημέρα όταν τα δωμάτια είναι κενά. Το ανωτέρω τουριστικό κατάλυμα δεσμεύεται αποκλειστικά για τη φιλοξενία κρουσμάτων του ιού COVID-19 και ατόμων που φροντίζουν ή συνοδεύουν τα άτομα αυτά. Αναφορικά με την σίτιση των διαμενόντων θα πρέπει να τηρούνται τα οριζόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για κάθε επιχείρηση που συνεργάζεται με το κατάλυμα και τα γεύματα θα διανέμονται αποκλειστικά από το προσωπικό του καταλύματος στους διαμένοντες.

Άρθρο δεύτερο

Η αποζημίωση οφείλεται για το χρονικό διάστημα ισχύος του μέτρου της αναγκαστικής διάθεσης, ήτοι από 10.07.2020 έως και 30.09.2020 και καταβάλλεται από το Υπουργείο Υγείας στο τουριστικό κατάλυμα του άρθρου πρώτου της παρούσας εφάπαξ εντός τριάντα (30) ημερών μετά τη λήξη του μέτρου της αναγκαστικής διάθεσης.

Άρθρο τρίτο

1. Το τουριστικό κατάλυμα της παραγράφου 1 του άρθρου πρώτου θα πρέπει να τηρεί σε όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος της αναγκαστικής διάθεσης, τις νόμιμες για τη λειτουργία του προϋποθέσεις, σύμφωνα με την κείμενη τουριστική και υγειονομική νομοθεσία (ΕΣΛ ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας αυτών), καθώς και τα προβλεπόμενα στην υπ' αρ. 1881/29.05.2020 κοινή υπουργική απόφαση Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου (Β' 2084).

2. Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η διεύθυνση του τουριστικού καταλύματος οφείλει να τηρεί αρχείο των μελών προσωπικού και όλων των ατόμων που διέμειναν στο τουριστικό κατάλυμα- όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail), ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Υφυπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης