Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΣΣΚ/2020/7 Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου της 27ης Μαΐου 2020 σχετικά με τον περιορισμό διανομών στη διάρκεια της πανδημίας της νόσου COVID-19

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-07-2020 ]
Κατηγορία: Λοιπά

ΕΣΣΚ/2020/7
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου της 27ης Μαΐου 2020 σχετικά με τον περιορισμό διανομών στη διάρκεια της πανδημίας της νόσου COVID-19

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
της 27ης Μαΐου 2020 σχετικά με τον περιορισμό διανομών στη διάρκεια της πανδημίας της νόσου COVID-19


(ΕΣΣΚ/2020/7)

(2020/C 212/01)


ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία β), δ) και στ) και τα άρθρα 16 έως 18,

Έχοντας υπόψη την απόφαση ΕΕΣΚ/2011/1 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, της 20ής Ιανουαρίου 2011, για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (2), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο ε) και τα άρθρα 18 έως 20,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η κρίση της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19) εξελίχθηκε ραγδαία από μια δραματικών διαστάσεων έκτακτη ιατρική κατάσταση σε σοβαρή οικονομική διαταραχή ικανή να οδηγήσει σε συστημική χρηματοπιστωτική κρίση. Δεν είναι βέβαιη η διάρκεια, ούτε είναι βέβαιος ο βαθμός σοβαρότητας της κρίσης αυτής. Σαφώς, τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα πρέπει να διατηρήσουν επαρκή επίπεδα κεφαλαίων με σκοπό τον μετριασμό του συστημικού κινδύνου και τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης.
 
(2) Ορισμένα θεσμικά όργανα που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), και συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (3) (ΕΑΤ), η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (4) (ΕΑΑΕΣ), η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (5) (ΕΚΤ), αλλά και πολλές εθνικές αρχές ενθάρρυναν τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις στην Ένωση να απέχουν από την προαιρετική καταβολή παροχών (π.χ. μερισμάτων, πρόσθετων αμοιβών και επαναγορών μετοχών που σκοπό έχουν την αποζημίωση των μετόχων). Τα συναφή μέτρα μπορούν να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομικού τομέα, ενισχύοντας την ικανότητά του για δανειοδότηση της πραγματικής οικονομίας υπό συνθήκες πίεσης και μειώνοντας τον κίνδυνο πτώχευσης των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων λόγω των κινδύνων που συνδέονται με τη νόσο COVID-19.
 
(3) Το ΕΣΣΚ είναι αρμόδιο για τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος στο εσωτερικό της Ένωσης και θα πρέπει να συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη βιώσιμη συμβολή του χρηματοοικονομικού τομέα στην οικονομική ανάπτυξη. Ενώ το ΕΣΣΚ χαιρετίζει και στηρίζει πλήρως τις πρωτοβουλίες των ως άνω μελών του, κρίνει επίσης απαραίτητη την έκδοση σύστασης προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση υψηλών επιπέδων κεφαλαίων από τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα του χρηματοοικονομικού τομέα στο σύνολό του, τα οποία αποτελούν εν δυνάμει πηγή κινδύνου για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
 
(4) Η παρούσα σύσταση αναγνωρίζει τη φιλοκυκλική συμπεριφορά των τραπεζών, καθώς και την κρίσιμης σημασίας λειτουργία τους στην οικονομία. Αποσκοπεί στον περιορισμό της διανομής κερδών και κεφαλαίων από τις τράπεζες προκειμένου να αυξηθεί η ανθεκτικότητά τους κατά τη διάρκεια της κρίσης και να προαχθεί η απαραίτητη δανειοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Αποσκοπεί επίσης στη μείωση του κινδύνου μετατόπισης της κατανομής κεφαλαίου προς ίδιο όφελος από μετόχους και ανώτατα διοικητικά στελέχη σε περιπτώσεις κυβερνητικής στήριξης των τραπεζών κατά τη διάρκεια της κρίσης. Επιπλέον, το να χρησιμοποιούν οι τράπεζες την καταβολή μερισμάτων ως ένδειξη ευρωστίας τους στην αγορά θα μπορούσε να υπονομεύσει την αντίστοιχη θέση πιο συνετών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, ενδεχομένως στιγματίζοντάς τα. Το τελευταίο αυτό επιχείρημα συνηγορεί υπέρ της λήψης μέτρων σε ευρεία, συντονισμένη και υποχρεωτική βάση. Στον κατάλογο των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων που καλύπτονται από την παρούσα σύσταση περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις επενδύσεων, δεδομένου ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της αγοράς και ενδέχεται να εγείρουν κινδύνους συναφείς με αυτούς των τραπεζών.
 
(5) Η παρούσα σύσταση αναγνωρίζει τον κίνδυνο που επισύρει η τρέχουσα κρίση για τη φερεγγυότητα των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων. Είναι πιθανό να σημειωθεί μείωση των ταμειακών ροών από νέες επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με αύξηση υποχρεώσεων λόγω της παρατεταμένης περιόδου πολύ χαμηλών επιτοκίων και της μείωσης των αποδόσεων των περιουσιακών στοιχείων στο μέλλον. Δεδομένου ότι οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στον χρηματοοικονομικό τομέα, υφίσταται επίσης ο κίνδυνος από την εφαρμογή κοινής στρατηγικής για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, όπως η πώληση εταιρικών ομολόγων υψηλότερης απόδοσης, ο οποίος θα επιταθεί λόγω υποβαθμίσεων μεγάλης κλίμακας. Εξάλλου, ως προς τις επιχειρήσεις αυτές ισχύει η ίδια επιχειρηματολογία που προβάλλεται για τις τράπεζες όσον αφορά την καταβολή μερισμάτων ως ένδειξη ευρωστίας τους στην αγορά και τον συνεπακόλουθο στιγματισμό βάσει της εισαγωγής περιορισμών.
 
(6) Η παρούσα σύσταση σκοπεί στην προστασία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων, δεδομένου του συστημικά σημαντικού ρόλου τους στην εκκαθάριση των συναλλαγών στις χρηματοοικονομικές αγορές. Διατηρώντας πρόσθετους ίδιους πόρους οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι θα είναι σε θέση να καλύψουν με αυτούς, και όχι με εισφορές των εκκαθαριστικών μελών, ζημίες που δεν οφείλονται σε αθέτηση υποχρεώσεων και αφορούν κατ’ εξοχήν τον λειτουργικό κίνδυνο. Η παρούσα σύσταση θα διασφαλίσει συνέπεια μεταξύ χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων σε μία χρονική περίοδο κατά την οποία τα έσοδα των κεντρικών αντισυμβαλλομένων ενδεχομένως να ευνοηθούν από μεγαλύτερους όγκους συναλλαγών στην αγορά και, κατά περίπτωση, θα τους επιτρέψει να ενισχύσουν προαιρετικά τον βαθμό συμμετοχής τους στην προβλεπόμενη ακολουθία ενεργειών σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης, λαμβάνοντας υπόψη τους γενικά αυξημένους κινδύνους λόγω υψηλότερης μεταβλητότητας της αγοράς. Τέλος, η διατήρηση ιδίων κεφαλαίων από τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους προβλέπεται ότι θα μειώσει την πιθανότητα χρήσης κεφαλαίων των φορολογουμένων σε περίπτωση ζημιών (είτε αυτές οφείλονται σε αθέτηση υποχρεώσεων είτε όχι) σε μία χρονική περίοδο χαρακτηριζόμενη από ιδιαίτερη πίεση στις δημοσιονομικές δαπάνες. Είναι γενικά σημαντικό οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι να διατηρούν επαρκείς προχρηματοδοτούμενους ίδιους πόρους πέραν των αρχικών περιθωρίων ασφαλείας και των κεφαλαίων εκκαθάρισης.
 
(7) Με την παρούσα σύσταση σκοπείται η ρύθμιση των ενεργειών των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων που οδηγούν σε μείωση της ποσότητας και ποιότητας των ιδίων κεφαλαίων τους ή της ικανότητάς τους για απορρόφηση ζημιών κατά τη διάρκεια της κρίσης που συνδέεται με τη νόσο COVID-19. Σε αυτές τις ενέργειες περιλαμβάνονται η καταβολή μερισμάτων, η επαναγορά κοινών μετοχών και η καταβολή μεταβλητών αποδοχών. Η πρόθεση χρηματοοικονομικού ιδρύματος να αντικαταστήσει κοινές μετοχές θα ήταν σύμφωνη με την παρούσα σύσταση.
 
(8) Η παρούσα σύσταση αναγνωρίζει τις αρχές που διέπουν την ενιαία αγορά και τον ρόλο της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων και του επιμερισμού του κινδύνου στην ενίσχυση της ανάπτυξης στην Ένωση. Στόχος της είναι να αποτυπωθούν οι κίνδυνοι εν δυνάμει αρνητικών εξωτερικών επιδράσεων που ανάγονται σε αποφάσεις διασυνοριακών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας. Η στροφή προς τις ασφαλείς επιλογές ή η προτίμηση των εγχώριων επενδύσεων που συχνά επικρατούν σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις τοπικές οικονομίες. Η παρούσα σύσταση προκρίνει τη διεξαγωγή διαλόγου μεταξύ των αρμόδιων αρχών κατά την εξέταση της δυνατότητας επιβολής περιορισμών στην καταβολή παροχών από θυγατρικές χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων της Ένωσης.
 
(9) Δεδομένου ότι τα κανονιστικά πλαίσια που ισχύουν σε επιμέρους τομείς και κράτη μέλη είναι ανομοιογενή, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο χρήσης εποπτικών εργαλείων που τυχόν διαθέτουν για την επίτευξη των στόχων της παρούσας σύστασης βάσει του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου, όπως συστάσεις ή κατευθυντήριες γραμμές, στον βαθμό που το επιτρέπει ο νόμος.
 
(10) Η παρούσα σύσταση περιέχει κατάλογο των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων που κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να υπόκεινται στους περιορισμούς. Οι αρχές μπορούν ελεύθερα να επιβάλλουν τους περιορισμούς και σε άλλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα που δανειοδοτούν την πραγματική οικονομία, όπως εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης.
 
(11) Η παρούσα σύσταση σκοπεί στη στήριξη των προηγούμενων πρωτοβουλιών της ΕΚΤ, της ΕΑΤ, της ΕΑΑΕΣ και των εθνικών αρχών και στην ενίσχυση μιας ομοιόμορφης προσέγγισης σε επίπεδο Ένωσης και διαφόρων τμημάτων του χρηματοοικονομικού τομέα, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν αυτά τα τμήματα στην πραγματική οικονομία σε περιόδους κρίσης. Απώτερος στόχος είναι να διατηρηθούν επαρκή επίπεδα κεφαλαίων των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και η ικανότητά τους για απορρόφηση των ζημιών με σκοπό τον μετριασμό των επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης και, κατ’ επέκταση, την ομαλότερη ανάκαμψη του συνόλου της οικονομίας πανευρωπαϊκά.
 
(12) Η παρούσα σύσταση δεν θίγει τις εντολές νομισματικής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών στην Ένωση.
 
(13) Οι συστάσεις του ΕΣΣΚ δημοσιεύονται κατόπιν ενημέρωσης των αποδεκτών τους και αφότου το γενικό συμβούλιο ενημερώσει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόθεσή του να προβεί στη δημοσίευση και του παράσχει τη δυνατότητα να αντιδράσει,
 
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

ΤΜΗΜΑ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ

Σύσταση A — Περιορισμός διανομών


Συνιστάται στις οικείες αρχές να απαιτούν από τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα που εμπίπτουν στην εποπτική αρμοδιότητά τους (6) να απέχουν από οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες τουλάχιστον μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2021:
α) διανομή μερισμάτων ή παροχή αμετάκλητης δέσμευσης για διανομή μερισμάτων·
β) επαναγορά κοινών μετοχών·
γ) θέσπιση υποχρέωσης καταβολής μεταβλητής αμοιβής σε πρόσωπο που αναλαμβάνει ουσιώδη κίνδυνο, εφόσον η εν λόγω ενέργεια έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ποσότητας ή της ποιότητας των ιδίων κεφαλαίων σε επίπεδο ομίλου στην Ένωση (ή σε μεμονωμένο επίπεδο όταν το χρηματοοικονομικό ίδρυμα δεν ανήκει σε όμιλο της Ένωσης) και, κατά περίπτωση, σε υποενοποιημένο ή μεμονωμένο επίπεδο.

ΤΜΗΜΑ 2

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς της παρούσας σύστασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) ως «οικεία αρχή» νοείται:
i) αρμόδια αρχή·
ii) αρχή επιφορτισμένη με τη λήψη ή/και ενεργοποίηση μέτρων μακροπροληπτικής πολιτικής· ο όρος ενδεικτικά περιλαμβάνει:
1. εντεταλμένη αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου 4 του τίτλου VII της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) ή του άρθρου 458 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8)·
2. μακροπροληπτική αρχή επί της οποίας έχουν εφαρμογή οι στόχοι, ρυθμίσεις, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, τα μέσα, οι απαιτήσεις λογοδοσίας και τα λοιπά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στη σύσταση ΕΣΣΚ/2011/3 (9)·
β) ως «αρμόδια αρχή» νοείται η αρμόδια αρχή ή η εποπτική αρχή, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 40 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και στο άρθρο 13 σημείο 10 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10), αντίστοιχα, ή η αρμόδια αρχή κατά την έννοια του άρθρου 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11) , κατά περίπτωση·
γ) ως «χρηματοοικονομικό ίδρυμα» νοείται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες επιχειρήσεις με κεντρικό κατάστημα ή έδρα στην Ένωση:
i) ίδρυμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·
ii) ασφαλιστική επιχείρηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ·
iii) αντασφαλιστική επιχείρηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ·
iv) κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012·
δ) ως «πρόσωπο που αναλαμβάνει ουσιώδη κίνδυνο» νοείται οποιοδήποτε μέλος κατηγορίας υπαλλήλων, του οποίου οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου του χρηματοοικονομικού ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένου μέλους της κατηγορίας υπαλλήλων του άρθρου 92 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ ή του άρθρου 275 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 (12), ή τα ανώτατα διοικητικά στελέχη κεντρικού αντισυμβαλλομένου, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, κατά περίπτωση·
ε) ως «αρχή εξυγίανσης» νοείται η αρχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 18 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ (13).

2. Εξαιρέσεις

Οι οικείες αρχές μπορούν να εξαιρούν χρηματοοικονομικό ίδρυμα από την εφαρμογή του περιορισμού όσον αφορά ενέργεια εκ των αναφερόμενων στα στοιχεία α) έως γ) της σύστασης A, αν το ίδιο υπέχει νομική υποχρέωση να προβεί στην εν λόγω ενέργεια.

3. Κριτήρια εφαρμογής

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας σύστασης από τις οικείες αρχές ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια:
α) θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η αρχή της αναλογικότητας σε συνάρτηση, ιδίως, με τη φύση των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και την ικανότητά τους να συμβάλουν, αφενός, στον μετριασμό του συστημικού κινδύνου για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα που απορρέει από την κρίση της νόσου COVID-19 και, αφετέρου, στην οικονομική ανάκαμψη·
β) το κανονιστικό αρμπιτράζ θα πρέπει να αποφεύγεται·
γ) οι οικείες αρχές θα πρέπει να αξιολογούν τακτικά τον αντίκτυπο των περιορισμών που έχουν επιβάλει στις διανομές υπό το πρίσμα των στόχων της παρούσας σύστασης.
2. Για τους σκοπούς εφαρμογής της σύστασης Α στοιχεία α) και β) ισχύουν τα ακόλουθα ειδικά κριτήρια: συνιστάται στις οικείες αρχές να τηρούν τις ακόλουθες αρχές κατά την αξιολόγηση της σκοπιμότητας εφαρμογής των περιορισμών σε υποενοποιημένο ή σε μεμονωμένο επίπεδο:
α) Αρχή 1: Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη πρόληψης ή μετριασμού του συστημικού κινδύνου για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στο οικείο κράτος μέλος και στην Ένωση, οι οικείες αρχές θα πρέπει να στηρίζουν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αναγνωρίζουν την ανάγκη για διαρκή συμβολή του χρηματοοικονομικού τομέα στην οικονομική ανάπτυξη στα κράτη μέλη και στην Ένωση στο σύνολό της.
β) Αρχή 2: Οι οικείες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι κανένας περιορισμός δεν συνεπάγεται δυσανάλογες δυσμενείς επιπτώσεις στο σύνολο ή σε τμήματα του χρηματοοικονομικού συστήματος σε άλλα κράτη μέλη ή στην Ένωση στο σύνολό της.
γ) Αρχή 3: Οι οικείες αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται στενά μεταξύ τους και με τις οικείες αρχές εξυγίανσης, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων εξυγίανσης, κατά περίπτωση.
 
4. Χρονοδιάγραμμα ενεργειών προς εφαρμογή της σύστασης

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010, οι αποδέκτες πρέπει να κοινοποιούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το ΕΣΣΚ τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν για σκοπούς εφαρμογής της σύστασης ή να τεκμηριώνουν τυχόν αδράνεια. Οι κοινοποιήσεις πρέπει να αποσταλούν μέχρι την 31η Ιουλίου 2020 με βάση το έντυπο του παραρτήματος.

5. Τροποποιήσεις της σύστασης

Το γενικό συμβούλιο αποφασίζει αν και πότε η παρούσα σύσταση χρήζει τροποποίησης. Οι τροποποιήσεις μπορούν να αφορούν ιδίως την παράταση της περιόδου εφαρμογής της σύστασης Α.

6. Παρακολούθηση και αξιολόγηση

1. Το γενικό συμβούλιο θα αξιολογήσει τις ενέργειες των αποδεκτών και τους λόγους τυχόν αδράνειάς τους, δυνάμενο κατά περίπτωση να κρίνει ότι αυτοί δεν έχουν τηρήσει την παρούσα σύσταση ή δεν έχουν αιτιολογήσει επαρκώς την αδράνειά τους. 
2. Δεν θα εφαρμόζεται η μεθοδολογία η οποία καθορίζεται στο εγχειρίδιο αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τις συστάσεις του ΕΣΣΚ και η οποία περιγράφει τη συναφή διαδικασία αξιολόγησης.  

Φρανκφούρτη, 27 Μαΐου 2020.

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας του ΕΣΣΚ,  εξ ονόματος του γενικού συμβουλίου του ΕΣΣΚ
Francesco MAZZAFERRO


(1)  ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 1.
(2)  ΕΕ C 58 της 24.2.2011, σ. 4.
(3)  https://eba.europa.eu/eba-provides-additional-clarity-on-measures-mitigate-impact-covid-19-eu-banking-sector.
(4)  https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-statement-dividends-distribution-and-variable-remuneration-policies-context-covid-19_en.
(5)  Σύσταση ΕΚΤ/2020/19 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 27ης Μαρτίου 2020, σχετικά με τις διανομές μερισμάτων στη διάρκεια της πανδημίας της νόσου COVID-19 και την κατάργηση της σύστασης ΕΚΤ/2020/1 (ΕΕ C 102 I της 30.3.2020, σ. 1).
(6)  Δεν περιλαμβάνονται τα υποκαταστήματα χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων.
(7)  Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).
(8)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).
(9)  Σύσταση ΕΣΣΚ/2011/3 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, της 22ας Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τη μακροπροληπτική αρμοδιότητα των εθνικών αρχών (ΕΕ C 41 της 14.2.2012, σ. 1).
(10)  Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).
(11)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).
(12)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 12 της 17.1.2015, σ. 1).
(13)  Οδηγία 2014/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190).ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κοινοποίηση των ενεργειών συμμόρφωσης με την παρούσα σύσταση


1. Στοιχεία αποδέκτη

Σύσταση

 

Χώρα αποδέκτη

 

Ίδρυμα

 

Ιδιότητα (*1)

 

Επωνυμία και στοιχεία επικοινωνίας της κοινοποιούσας αρχής

 

Ημερομηνία κοινοποίησης

 


2. Κοινοποίηση ενεργειών

Σύσταση

Υπάρχει συμμόρφωση εκ μέρους σας; (ναι/όχι/δεν ισχύει εν προκειμένω)

Εξηγήστε τις ενέργειες συμμόρφωσης

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή μερικής συμμόρφωσης αιτιολογήστε την επαρκώς

Αναφέρετε τα στοιχεία δημοσίευσης του μέτρου συμμόρφωσης (π.χ. ηλεκτρονικός σύνδεσμος, Εφημερίδα της κυβέρνησης, αριθμός δημοσίευσης)

Σύσταση A στοιχείο α)

 

 

 

 

Σύσταση Α στοιχείο β)

 

 

 

 

Σύσταση Α στοιχείο γ)

 

 

 

 


3. Υπόμνημα

1. Το παρόν έντυπο χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της κοινοποίησης του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010.
2. Κάθε αποδέκτης συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά το παρόν έντυπο στο ΕΣΣΚ μέσω της Γραμματείας του ΕΣΣΚ, χρησιμοποιώντας τον ειδικό φάκελο στο DARWIN ή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] (η Γραμματεία του ΕΣΣΚ μεριμνά για τη συγκεντρωτική διαβίβαση των κοινοποιήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή).
3. Αναμένεται από τους αποδέκτες να παρέχουν κάθε συναφή πληροφορία και στοιχείο τεκμηρίωσης που αφορά την εφαρμογή και τα κριτήρια εφαρμογής της παρούσας σύστασης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αφορούν το περιεχόμενο των ενεργειών συμμόρφωσης (όπως η νομική μορφή του λαμβανόμενου μέτρου και η κατηγορία των καλυπτόμενων χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων) και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους.
4. Σε περίπτωση μερικής συμμόρφωσης ο αποδέκτης θα πρέπει να εξηγεί αναλυτικά τον βαθμό μη συμμόρφωσης και να παρέχει κάθε άλλο στοιχείο που αφορά τη μερική συμμόρφωση. Οι επεξηγηματικές πληροφορίες θα πρέπει να προσδιορίζουν με σαφήνεια τα ειδικότερα μέρη της σύστασης με τα οποία δεν συμμορφώνονται οι αποδέκτες.
 

(*1)  Αναφέρετε την ιδιότητα της κοινοποιούσας αρχής, δηλαδή της αρμόδιας αρχής ή της εποπτικής αρχής, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 40 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και στο άρθρο 13 παράγραφος 10 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, αντίστοιχα, της αρμόδιας αρχής κατά την έννοια του άρθρου 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ή της μακροπροληπτικής αρχής.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης