Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1086/6.3.2002 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν. 2945/2001 και της εγκυκλίου 19/3092/25-2-02 του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Σχόλια:


Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΠΟΛ.1086/6.3.2002
Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν. 2945/2001 και της εγκυκλίου 19/3092/25-2-02 του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.


ΠΟΛ.1086/6.3.2002 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν. 2945/2001 και της εγκυκλίου 19/3092/25-2-02 του Οργα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθ. Πρωτ.: 1022540/371/Τ. & Ε.Φ.
Αθήνα, 6 Μαρτίου 2002
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α

ΠΟΛ.1086


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν. 2945/2001 και της εγκυκλίου 19/3092/25-2-02
του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6 και του άρθρου 42 του Ν.
2945/2001 ΦΕΚ 223 Α/8-10-01) «Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και
άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας, καθώς και την εγκύκλιο
19/3092/25-02-2002 του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του Ν. 2945/2001 αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 3 και 4 του Ν.
1790/1988, όπως ίσχυαν.

Με την κοινοποιούμενη εγκύκλιο δίνονται οδηγίες ως προς τις προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων
αυτών και ειδικότερα ως προς την εξαίρεση από την υπαγωγή στην εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΔΗΜ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ


Κοινοποιούμενος νόμος :

ΝΟΜΟΣ ΥΠΆΑΡΙΘ. 2945 (ΦΕΚ 223 Α/18-10-01)

Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας.

¶ρθρο 6
Τροποποίηση του Ν. 1790/1988
2. Το άρθρο 3 του Ν. 1790/1988 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
¶ρθρο 3
Είδος και αντικείμενο ασφάλισης
1. Στον ΕΛ.Γ.Α. ασφαλίζεται αυτοδικαίως και υποχρεωτικώς, το σύνολο της φυτικής και ζωικής
παραγωγής και του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τους κινδύνους
του άρθρου 3α.Από την ασφάλιση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να εξαιρεθούν, ύστερα από αίτηση των
ενδιαφερόμενων παραγωγών, η φυτική και ζωική παραγωγή και το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο κάθε
είδους καλλιεργειών ή εκτροφών των αγροτικών εκμεταλλεύσεων τους που αναπτύσσονται
αποκλειστικά σε ελεγχόμενο περιβάλλον μόνιμων θερμοκηπιακών ή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
2. Η αίτηση υποβάλλεται στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α., οι οποίες μέσα σε
δεκαπέντε ημέρες από την κατάθεση της,υποχρεούνται να την κάνουν δεκτή. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, η αίτηση εξαίρεσης λογίζεται ότι έγινε δεκτή».
........................................................................................
¶ρθρο 4
Ασφαλιζόμενα πρόσωπα
Στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. υπάγονται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. καθώς και οι ενώσεις προσώπων που έχουν την κυριότητα και εκμετάλλευση η μόνο την εκμετάλλευση αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Η υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. των Κτηνοτροφικών επιχειρήσεων είναι προαιρετική.
........................................................................................
¶ρθρο 42
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νομού αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του
ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα 3 Οκτωβρίου 2001
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποιούμενη απόφαση :

Αθήνα 25-02-2002
Αρ. Πρωτ.: 3092
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19

ΘΕΜΑ: Εξαίρεση από την ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛ.Γ.Α. της Φυτικής και Ζωικής
παραγωγής και του Ζωικού Κεφαλαίου που αναπτύσσεται αποκλειστικά σε ελεγχόμενο
περιβάλλον.

1. Γενικά
Με το Ν. 2945/01 (Αρ. ΦΕΚ 223/Α/8-10-01) καθιερώθηκε το Εθνικό Σύστημα Προστασίας της
αγροτικής δραστηριότητας «ΗΣΙΟΔΟΣ».

Στην παραγρ. 2 του άρθρου 6 του παραπάνω Νόμου προβλέπεται η αντικατάσταση του άρθρου 3 του
Ν. 1790/88 που ορίζει το αντικείμενο ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α. Συγκεκριμένα με την παράγραφο αυτή
ορίζεται πλέον ότι από την αυτοδίκαιη και υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α από τους κινδύνους του
άρθρου 3 του Ν. 1790/88, στην οποία υπάγεται το σύνολο της φυτικής και ζωικής παραγωγής και του
φυτικού και ζωικού Κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, μπορεί να εξαιρεθούν, ώστε να απαλλάσσονται από την ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων παραγωγών, η φυτική και ζωική παραγωγή και το φυτικό και ζωικό Κεφάλαιο, κάθε είδους καλλιεργειών ή εκτροφών των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, που αναπτύσσονται αποκλειστικά σε ελεγχόμενο περιβάλλον μονίμων θερμοκηπιακών ή κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
Εξάλλου με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του παραπάνω Νόμου αντικαταστάθηκε το άρθρο 4 του Ν.
1790/88 με αποτέλεσμα η υπαγωγή των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. να
μην είναι πλέον υποχρεωτική.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις προθέσεις του ΕΛ.Γ.Α., μετά τη θέση σε ισχύ, των παραπάνω
ρυθμίσεων του Ν. 2945/01, είναι η επανεξέταση των ασφαλιστικών καλύψεων του Οργανισμού προς
ένα ευνοϊκότερο και δικαιότερο σύστημα ασφάλισης που θα στηρίζεται:
Α) Στην καθιέρωση «Δήλωση Καλλιέργειας» και «Δήλωση Ζωικού Κεφαλαίου» που θα υποβάλλεται
με την αίτηση ασφάλισης προς τον ΕΛ.Γ.Α. και με βάση την οποία θα γίνεται η παρακράτηση της
εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. των προϊόντων κ.λ.π. που θα καλύπτονται ασφαλιστικά από τον Οργανισμό.
Β) Στην καθιέρωση της αρχής της διαφοροποίησης της ασφαλιστικής εισφοράς κατΆ είδος και περιοχή
και
Γ) Στην καθιέρωση της αρχής της διαφορετικότητας της κάλυψης των κινδύνων και της συχνότητας
αυτών.
Με την παρούσα εγκύκλιο ρυθμίζονται όλα τα θέματα που απορρέουν από τις παραπάνω αναφερθείσες
νομοθετικές ρυθμίσεις και καθορίζονται οι διαδικασίες εξαίρεσης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων από
την ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛ.Γ.Α. που θα πρέπει πλέον να ακολουθούνται.
Συγκεκριμένα:

2. Εξαίρεση από την ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛ.Γ.Α. της φυτικής παραγωγής που αναπτύσσεται
αποκλειστικά σε ελεγχόμενο περιβάλλον μονίμων θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων.
2.1 Δικαιούχοι: Είναι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προσώπων που έχουν
την κυριότητα και εκμετάλλευση ή μόνο την εκμετάλλευση αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ανεξάρτητα αν ασκούν την γεωργία κατά κύριο ή όχι επάγγελμα και με την προϋπόθεση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2.2 της παρούσης εγκυκλίου.
Ειδικότερα:
2.1.1 Ιδιοκτήτες γεωργικών εκτάσεων εφόσον οι ίδιοι εκμεταλλεύονται τις εκτάσεις αυτές προσωπικά ή
με αυτεπιστασία ή με επίμορτη καλλιέργεια
2.1.2 Καλλιεργητές ξένων γεωργικών εκτάσεων εφόσον:
- Είναι επίμορτοι καλλιεργητές των εκτάσεων αυτών (σέμπροι, μορτίτες, κολίγοι κ.λ.π.)
- Είναι μισθωτές ή καλλιεργούν τις εκτάσεις αυτές κατά παράκληση
- Έχουν δικαίωμα επικαρπίας στις εκτάσεις που οι ίδιοι καλλιεργούν ή εκμεταλλεύονται
- Έχουν κατοχή και εκμετάλλευση γεωργικών εκτάσεων βάσει εθίμου ή τοπικής συνήθειας
2.1.3 Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) δηλαδή Οργανισμοί, Εταιρείες, Συνεταιρισμοί,
ομάδες παραγωγών κ.λ.π., εφόσον εκμεταλλεύονται ή καλλιεργούν ιδιόκτητες ή ξένες γεωργικές
εκτάσεις και

2.1.4 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) δηλαδή Οργανισμοί, Δημόσια Κτήματα, Δημόσια
Ινστιτούτα, Ναοί, Μονές κ.λ.π., εφόσον εκμεταλλεύονται ή καλλιεργούν ιδιόκτητες ή ξένες γεωργικές
εκτάσεις.
2.2 Προσδιορισμός της έννοιας του ελεγχόμενου περιβάλλοντος
Η έννοια του ελεγχόμενου περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσεται μια καλλιέργεια αναφέρεται στον
Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. (άρθρο 2 παραγ. 4). Σύμφωνα με αυτόν, «ελεγχόμενο περιβάλλον» θεωρείται ο καλυμμένος εκείνος χώρος, στον οποίο με ειδικές τεχνικές ή μηχανισμούς ρυθμίζονται οι συνθήκες περιβάλλοντος όπως π.χ. θερμοκρασία, υγρασία, διοξείδιο του άνθρακα κ.λ.π., με σκοπό την πραγματοποίηση παραγωγής, πέρα από τα συνηθισμένα χρονικά όρια κάθε περιοχής. Ευνόητο είναι ότι κάθε μόνιμος καλυμμένος χώρος, ο οποίος ανάλογα με το γεωγραφικό χώρο στον οποίο βρίσκεται, μπορεί, έστω και χωρίς την παρουσία ειδικών μηχανισμών, αλλά με την χρησιμοποίηση κατάλληλων απλών τεχνικών, να εξασφαλίσει συνθήκες περιβάλλοντος, που να επιτρέπουν την πραγματοποίηση παρόμοιας παραγωγής, μπορεί να θεωρηθεί «ελεγχόμενο περιβάλλον». Αναγκαία προϋπόθεση όμως είναι ολόκληρος ο βιολογικός κύκλος της καλλιέργειας να ολοκληρώνεται στο περιβάλλον αυτό (από τη σπορά ή τη φύτευση μέχρι την ολοκλήρωση της
συγκομιδής).
2.3 Διαδικασία υποβολής αίτησης εξαίρεσης φυτικής παραγωγής
Όσοι από τους ασφαλισμένους έχουν στην εκμετάλλευση τους γεωργική καλλιέργεια που αναπτύσσεται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, κατά την έννοια της παρούσης εγκυκλίου και επιθυμούν να εξαιρεθούν από το υποχρεωτικό καθεστώς ασφάλισης του ΕΛ.ΓΑ, θα υποβάλλουν σχετική αίτηση εξαίρεσης τους σε ειδικό έντυπο που θα τους χορηγεί ο ΕΛ.Γ.Α., στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α., στο οποίο υπάγεται ο Δήμος ή Δημοτικών Διαμερισμάτων στην αγροτική περιοχή των οποίων βρίσκεται η αιτούμενη, για εξαίρεση αγροτική εκμετάλλευση. Με την αίτηση για εξαίρεση, θα υποβάλλονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται η παραίτηση του αιτούντος για διεκδικήσεις από τον ΕΛ.Γ.Α. ποσού αποζημίωσης για τα προϊόντα του που καλλιεργούνται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που καλύπτει ασφαλιστικά ο ΕΛ.Γ.Α.
Β) Τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο (ακριβές αντίγραφο νόμιμα επικυρωμένο)
Γ) Τοπογραφικό - Οδοιπορικό, στο οποίο θα επισημαίνεται η ακριβής θέση του αγροτεμαχίου για το οποίο ζητείται η εξαίρεση του από την ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛ.Γ.Α.
Δ) Δήλωση των καλλιεργειών που αναπτύσσονται στο υπό εξαίρεση αγροτεμάχιο (σε ειδικό έντυπο που διαθέτει ο ΕΛ.Γ.Α.), καθώς επίσης και των ομοειδών υπαίθριων καλλιεργειών που καλλιεργεί ο ενδιαφερόμενος και μπορούν να καλλιεργηθούν στο ελεγχόμενο περιβάλλον. Για τις καλλιέργειες αυτές (τις υπαίθριες) ισχύουν οι υποχρεώσεις (καταβολή της εισφοράς κ.λ.π.) και τα δικαιώματα του παραγωγού που απορρέουν από το υποχρεωτικό καθεστώς ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α. Το αρμόδιο υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α., εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης για εξαίρεση, υποχρεούται να χορηγήσει βεβαίωση εξαίρεσης ή όχι μετά από επιτόπιο σχετικό έλεγχο. Αν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία η αίτηση εξαίρεσης λογίζεται ως
γενομένη δεκτή και χορηγείται σχετική βεβαίωση. Όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παραπάνω εγκυκλίου θα εξεταστούν από τα αρμόδια Υποκ/ματα του ΕΛ.Γ.Α., μετά την προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους των απαιτούμενων παραπάνω προβλεπομένων δικαιολογητικών. Επισημαίνεται ότι οι βεβαιώσεις εξαίρεσης που θα χορηγούνται στους δικαιούχους - καλλιεργητές ανθοκομικών προϊόντων θα είναι απεριορίστου ισχύος. Αντίθετα οι βεβαιώσεις εξαίρεσης που θα χορηγούνται στους δικαιούχους-καλλιεργητές κηπευτικών προϊόντων θα ισχύουν μόνο για τη συγκεκριμένη καλλιεργητική περίοδο που υποβλήθηκε η αίτηση εξαίρεσης τους και θα καλύπτει την περίοδο από 1ης Νοεμβρίου μέχρι 15 Ιουνίου του επόμενου έτους. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παράγεται αποκλειστικά εκτός αυτών των χρονικών ορίων, εναπόκειται στην αρμοδιότητα του
Υποκ/ματος να το επισημάνει και να το αναγράψει στη βεβαίωση που θα δώσει στον παραγωγό.

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους καλλιεργητές κηπευτικών προϊόντων επιθυμούν τη συνέχιση της εξαίρεσης των προϊόντων τους από το καθεστώς της ασφαλιστικής κάλυψης του ΕΛ.Γ.Α. και κατά την επομένη καλλιεργητική περίοδο, θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση εξαίρεσης τους στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α., προσκομίζοντας μόνο τα δικαιολογητικά Α και Β της παραγρ. 2.3 της παρούσης εγκυκλίου και με την προϋπόθεση ότι ο χώρος ανάπτυξης των υπό εξαίρεση καλλιεργειών παραμένει ο ίδιος.

Όσοι από τους καλλιεργητές ανθοκομικών προϊόντων, που έχουν εξαιρεθεί από την ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛ.Γ.Α., επιθυμούν τη διακοπή της εξαίρεσης τους αυτής και την επανένταξη των προϊόντων τους στην ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛ.Γ.Α., οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση (δήλωση) στο Υποκ/μα του ΕΛ.Γ.Α. όπου βρίσκεται η εκμετάλλευση τους. Η επανένταξη της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης στην ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛ.Γ.Α. θα γίνεται αυτόματα 30 ημέρες μετά την υποβολή της παραπάνω αίτησης (δήλωσης). Ο ΕΛ.Γ.Α. με έγγραφο του προς την ΔΟΥ στην οποία η εκμετάλλευση αυτή υπάγεται θα την ενημερώσει σχετικά για την πραγματοποιηθείσα αλλαγή του ασφαλιστικού καθεστώτος, προκειμένου να μπορεί να ασκείται έλεγχος της καταβολής ή μη των ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΛ.Γ.Α. όπως προβλέπεται στο άρθρο 5α του Ν 1790/88 όπως σήμερα ισχύει.

3. Εξαίρεση από την ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛ.Γ.Α. της Ζωικής Παραγωγής και του Ζωικού Κεφαλαίου που αναπτύσσεται αποκλειστικά σε ελεγχόμενο περιβάλλον μόνιμων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
3.1 Δικαιούχοι: Είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την κυριότητα και εκμετάλλευση ή μόνο την εκμετάλλευση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και με την προϋπόθεση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3.2 της παρούσης εγκυκλίου. Ως κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις νοούνται γενικά όλες οι αμιγείς ή μικτές κτηνοτροφικές (βοοειδή, μόνοπλα, χοιρινά κ.λ.π.) εκμεταλλεύσεις που έχουν νόμιμη άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
3.2 Προσδιορισμός της έννοιας του ελεγχόμενου περιβάλλοντος
Η έννοια του ελεγχόμενου περιβάλλοντος, στον οποίο λειτουργεί και αναπτύσσεται μια κτηνοτροφική εκμετάλλευση αναφέρεται στο στεγασμένο εκείνο χώρο, στον οποίο με ειδικές κατασκευές και ειδικό εξοπλισμό ρυθμίζονται οι συνθήκες τους, ήτοι θερμοκρασία, υγρασία και αερισμός, ώστε να αναπτυχθούν κλιματολογικές συνθήκες ευνοϊκές για την εκτροφή (μικροκλίμα).
3.3 Διαδικασία υποβολής αίτησης εξαίρεσης Ζ. Παραγωγής και Ζ. Κεφαλαίου
Όσοι από τους δικαιούχους εξαίρεσης τους από την ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛ.Γ.Α., έχουν στην κυριότητα και εκμετάλλευση, ή μόνο στην εκμετάλλευση τους κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που αναπτύσσονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, μόνιμης εγκατάστασης, κατά την έννοια της παρούσης εγκυκλίου και επιθυμούν να εξαιρεθούν από την ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α., θα υποβάλλουν σχετική αίτηση εξαίρεσης τους, σε ειδικό έντυπο που θα τους χορηγεί ο ΕΛ.Γ.Α, στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α. στο οποίο υπάγεται ο Δήμος ή η Κοινότητα, στην αγροτική περιοχή της οποίας βρίσκεται η αιτούμενη για εξαίρεση κτηνοτροφική εκμετάλλευση.
Με την αίτηση για εξαίρεση θα υποβάλλονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται η παραίτηση του αιτούντος για
διεκδικήσεις από τον ΕΛ.Γ.Α. αποζημίωσης για το ζωικό κεφάλαιο που εκτρέφεται, στην υπό
ελεγχόμενο περιβάλλον, κτηνοτροφική του εκμετάλλευση

Β) Τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο (ακριβές αντίγραφο νόμιμα επικυρωμένο)

Γ) Τοπογραφικό - οδοιπορικό στο οποίο θα επισημαίνεται η ακριβής θέση της εκμετάλλευσης για την
οποία ζητείται η εξαίρεση από την ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛ.Γ.Α.

Δ) ¶δεια εγκατάστασης και λειτουργίας της εκμετάλλευσης (ακριβές αντίγραφο νόμιμα επικυρωμένο).

Ε) Δήλωση κεφαλαίου στην οποία θα δηλώνεται το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου (π.χ. χοιρινά κ.λ.π.)
που ο αιτών διαθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ζωικού Κεφαλαίου
του ΕΛ.Γ.Α. (ΦΕΚ 321/Β/26-04-95).

Το αρμόδιο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α., εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης για εξαίρεση, υποχρεούται να πραγματοποιήσει σχετικό έλεγχο, προκειμένου να βεβαιώσει το περιεχόμενο της αίτησης του αιτούντος και να κάνει αποδεκτή ή μη την αίτηση του. Αν παρέλθει πρακτικά η παραπάνω προθεσμία η αίτηση εξαίρεσης λογίζεται ως γενομένη δεκτή. Σε περίπτωση οριστικής αποδοχής της αίτησης από τον ΕΛ.Γ.Α., είτε μετά από έλεγχο είτε αυτοδίκαια μετά την παρέλευση του 15νθημέρου, ο αρμόδιος προϊστάμενος του υποκαταστήματος του ΕΛ.Γ.Α. χορηγεί βεβαίωση - εξαίρεσης, προκειμένου να εξαιρεθεί η συγκεκριμένη εκμετάλλευση από την ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛ.Γ.Α. Η βεβαίωση αυτή θα χρησιμεύσει στο δικαιούχο ως αποδεικτικό στοιχείο με το οποίο ο εν λόγω παραγωγός εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής προς τον ΕΛ.Γ.Α. της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς και θα έχει ισχύ απεριόριστο. Όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος τις παραπάνω εγκυκλίου θα εξεταστούν από τα αρμόδια Υποκ/ματα του ΕΛ.Γ.Α., μετά την προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους των απαιτούμενων παραπάνω προβλεπομένων δικαιολογητικών.

4. Λοιπές υποχρεώσεις εξαιρουμένων παραγωγών
Οι δικαιούχοι παραγωγοί που έχουν εξαιρεθεί από το καθεστώς της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης του ΕΛ.Γ.Α., οφείλουν κατά τη διακίνηση των προϊόντων τους εκείνων που περιλαμβάνονται στο καθεστώς αυτό και για κάθε ποσότητα που κάθε φορά θα διακινούν να συνοδεύουν τα δελτία αποστολής τους με νόμιμα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων εξαίρεσης που τους έχει χορηγήσει ο ΕΛ.Γ.Α., προκειμένου να μην γίνεται η παρακράτηση της ασφαλιστικής εισφοράς προς τον ΕΛ.Γ.Α. του άρθρου 5α του Ν 1790/88, όπως ισχύει σήμερα. Η μη προσκόμιση της βεβαίωσης αυτής σε καμία περίσταση νομιμοποιεί τους υπόχρεους από τη μη παρακράτηση και μη απόδοσης στο Δημόσιο (στις αρμόδιες ΔΟΥ) των ασφαλιστικών αυτών εισφορών υπέρ ΕΛ.Γ.Α.
5. Ασφαλιστική κάλυψη πτηνοτροφικών επιχειρήσεων
Σύμφωνα με το Ν. 2945/01 (άρθρο 6 §3) η υπαγωγή των Πτηνοτροφικών Επιχειρήσεων στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. είναι προαιρετική. Όσες πτηνοτροφικές επιχειρήσεις επιθυμούν την ασφαλιστική κάλυψη τους από τον ΕΛ.Γ.Α. οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από Δήλωση Ζωικού Κεφαλαίου. Σε αυτή την περίπτωση θα υπόκειται στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις ασφαλιστικές διαδικασίες του ΕΛ.Γ.Α. Επισημαίνεται ότι ο παραγωγός που επιθυμεί την επανένταξη του στο ασφαλιστικό καθεστώς του
ΕΛ.Γ.Α., πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση. Η ασφαλιστική του κάλυψη ισχύει σΆ αυτή την περίπτωση ένα μήνα (30 ημέρες) μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του. Στην περίπτωση αυτή εάν δεν γίνει παρακράτηση της εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., από τους αγοραστές των προϊόντων, υπόχρεος για την απόδοση της εισφοράς καθίσταται ο ίδιος ο παραγωγός.

Ακριβές Αντίγραφο
Η προϊσταμένη του τμήματος
Διοικητικής Υποστήριξης
Πανούτσου –Χάρβευ Ιουλία
Ο Πρόεδρος
Δρ. Μιλτιάδης Τσόγκας

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης