Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1239/16.10.2002 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-10, του άρθρου 12 παράγραφοι 1 και 12 και του άρθρου 16 ν.3052/2002 ΦΕΚ 221 Α/24-9-2002 και παροχή άμεσων οδηγιών για την αντιμετώπιση ορισμένων θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων αυτών.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-10-2002 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1239/16.10.2002
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-10, του άρθρου 12 παράγραφοι 1 και 12 και του άρθρου 16 ν.3052/2002 ΦΕΚ 221 Α/24-9-2002 και παροχή άμεσων οδηγιών για την αντιμετώπιση ορισμένων θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων αυτών.


Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1083807/607/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α- Β

ΠΟΛ 1239

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-10, του άρθρου 12 παράγραφοι 1 και 12 και του άρθρου 16 ν.3052/2002 (ΦΕΚ 221/ΑΆ/24.9.2002) και παροχή άμεσων οδηγιών για την αντιμετώπιση ορισμένων θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων αυτών.
(Υπ.Οικ.1083807/πολ.1239/16.10

Στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 221 (τεύχος Α') με ημερομηνία 24-9-2002 δημοσιεύτηκε ο ν. 3052/2002 με τις διατάξεις του οποίου (άρθρα 1 - 10 και άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 12) επέρχονται αλλαγές στις διατάξεις του π.δ. 186/1992 «Κ.Β.Σ.», του ν. 2523/1997 (σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα του Κ.Β.Σ.) και του ν. 1809/1988 «φορολογικοί μηχανισμοί και άλλες διατάξεις».

Λεπτομερής ερμηνευτική εγκύκλιος των διατάξεων του νόμου αυτού, με την οποία θα δοθούν σχετικές οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους θα ακολουθήσει σε εύθετο χρόνο. Επειδή όμως ορισμένες διατάξεις έχουν άμεση εφαρμογή (από 24-9-2002), κρίθηκε αναγκαίο, κατά προτεραιότητα για ενημέρωση των υπηρεσιών και των ενδιαφερομένων να κοινοποιηθούν αυτές οι διατάξεις και να παρασχεθούν οι ακόλουθες διευκρινήσεις και οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 9, του άρθρου 7 παράγραφος 9, και του άρθρου 12 παράγραφοι 1 και 12.

Aρθρο 9 - Πρόστιμα Κ.Β.Σ.

ΓΕΝΙΚΑ

Οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τις παραβάσεις και πρόστιμα του Κ.Β.Σ. (άρθρο 5 ν. 2523/1997 ) εισήγαγαν με επιτυχία το αντικειμενικό σύστημα επιμέτρησης των διοικητικών προστίμων για πράξεις ή παραλείψεις του Κ.Β.Σ.

Στο χρόνο που αυτό εφαρμόζεται είναι γεγονός ότι ελαχιστοποιήθηκαν οι εντάσεις, οι διαμαρτυρίες για διαφοροποιήσεις στην αντιμετώπιση όμοιων παραβάσεων και γενικά έχει γίνει ευνοϊκά αποδεκτό σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα.

Με τις νέες ρυθμίσεις - διατάξεις εξομαλύνονται, αποσαφηνίζονται και καλύπτονται κενά για ορισμένες περιπτώσεις παραβάσεων και προστίμων που είχαν ανακύψει στην πράξη.

Οι κοινοποιούμενες διατάξεις ισχύουν από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή από 24-9-2002.

Ειδικότερα ανά παράγραφο του παρόντος άρθρου, ρυθμίζονται τα εξής:

Παράγραφος 1 - Συγχώνευση κυρώσεων για παραβάσεις

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, προστίθεται νέο εδάφιο στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, διευρύνονται οι περιπτώσεις συγχώνευσης των κυρώσεων για παραβάσεις και ορίζεται ότι, εφόσον διαπιστώνονται από τον ίδιο έλεγχο (την ίδια χρονική στιγμή ή στην ίδια διαχειριστική περίοδο) περισσότερες από μία πράξεις ή παραλείψεις, στο ίδιο βιβλίο ή στοιχείο, που επισύρουν γενικές (με συντελεστή βαρύτητας ίσο ή μεγαλύτερο της μονάδας) ή αυτοτελείς παραβάσεις, επιβάλλεται μόνο ένα πρόστιμο, το βαρύτερο. Για τον προσδιορισμό του βαρύτερου προστίμου, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα που προκύπτει κατά παράβαση. Αν το οικονομικό αποτέλεσμα είναι ίσο, επιβάλλεται το πρόστιμο της βαρύτερης διοικητικής ποινής (δηλαδή της βαρύτερης καταλογισθείσας παράβασης).

Για την υλοποίηση των διατάξεων της παραγράφου αυτής παρατίθενται τα εξής παραδείγματα:

Α. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ

Παράδειγμα 1ο

Από προληπτικό έλεγχο διαπιστώνεται σε συνεργείο αυτοκινήτων μη τήρηση πρόσθετου βιβλίου (εισερχομένων αυτοκινήτων), ενώ συγχρόνως διαπιστώνεται και η ύπαρξη ενός επισκευαζόμενου αυτοκινήτου χωρίς να είναι καταχωρημένο στο πρόσθετο βιβλίο (Κατηγορία τηρουμένων βιβλίων Β', εσόδων - εξόδων).

Στην περίπτωση αυτή θα επιβληθεί ένα γενικό πρόστιμο, με συντελεστή βαρύτητας 2, αυτό που αναφέρεται στη παράγραφο 6β' του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, δηλαδή στη μη τήρηση των πρόσθετων βιβλίων του άρθρου 10 παρ. 5 του Κ.Β.Σ. και όχι δύο πρόστιμα, ένα γενικό πρόστιμο με συντελεστή βαρύτητας 2 για τη μη τήρηση των πρόσθετων βιβλίων και ένα αυτοτελές με συντελεστή βαρύτητας ίσο με τη μονάδα για τη μη καταχώρηση του αυτοκινήτου στο πρόσθετο βιβλίο.
Παράβαση     Πρόστιμο
Προϊσχύον καθεστώς    
   
α) Μη καταχώρηση στο πρόσθετο εισερχομένων ενός αυτοκινήτου     Σ.Β. 1 X 586      586
β) Μη τήρηση πρόσθετου βιβλίου     Σ.Β. 2 X 586      1.172

    Σύνολο     1.758
Νέο καθεστώς    
   
α) Μη τήρηση πρόσθετου βιβλίου     Σ.Β. 2 X 586      1.172
β) Μη καταχώρηση στο πρόσθετο εισερχομένων ενός αυτοκινήτου    
    0

    Σύνολο     1.172

Παράδειγμα 2ο

Από τον ίδιο προληπτικό έλεγχο διαπιστώνεται, σε άλλο συνεργείο αυτοκινήτων, η μη τήρηση του πρόσθετου βιβλίου (εισερχομένων αυτοκινήτων), ενώ συγχρόνως διαπιστώνεται και η ύπαρξη πέντε επισκευαζόμενων αυτοκινήτων χωρίς να είναι καταχωρημένα στο πρόσθετο βιβλίο (Κατηγορία τηρουμένων βιβλίων Β').

Στην περίπτωση αυτή θα επιβληθούν πέντε αυτοτελή πρόστιμα με συντελεστή βαρύτητας 1, αυτά που αναφέρονται στη παράγραφο 8η' του άρθρου 5 του ν.2523/1997, δηλαδή στη μη καταχώρηση κάθε αυτοκινήτου στα πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 παράγραφος 5 του Κ.Β.Σ. και όχι και το πρόστιμο της παραγράφου 6β' του ίδιου άρθρου, με συντελεστή βαρύτητας 2, για τη μη τήρηση των πρόσθετων βιβλίων.
Παράβαση     Πρόστιμο
Προϊσχύον καθεστώς    
   
α) Μη καταχώρηση στο πρόσθετο βιβλίο εισερχομένων πέντε αυτοκινήτων     Σ.Β. 1 Χ 5 X 586      2.930
β) Μη τήρηση πρόσθετου βιβλίου     Σ.Β. 2 X 586      1.172

    Σύνολο     4.102
Νέο καθεστώς    
   
α) Μη καταχώρηση στο πρόσθετο βιβλίο εισερχομένων πέντε αυτοκινήτων     Σ.Β. 1 Χ 5 X 586      2.930
β) Μη τήρηση πρόσθετου βιβλίου    
    0

    Σύνολο     2.930

Παράδειγμα 3ο

Από προληπτικό έλεγχο σε ξενοδοχείο διαπιστώνεται ότι στο τηρούμενο πρόσθετο βιβλίο πελατών (πόρτας), για δέκα πελάτες δεν είχε καταχωρηθεί η ημερομηνία άφιξης τους, ενώ συγχρόνως σε πέντε περιπτώσεις πελατών αναγράφονταν ανακριβώς το ονοματεπώνυμο τους.

Στη περίπτωση αυτή θα επιβληθούν δέκα αυτοτελή πρόστιμα με συντελεστή βαρύτητας 1, αυτά που αναφέρονται στη παράγραφο δη' του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, δηλαδή στη μη αναγραφή της ημερομηνίας άφιξης των δέκα πελατών στο πρόσθετο βιβλίο και όχι και πέντε αυτοτελή πρόστιμα για την ανακριβή αναγραφή του ονοματεπωνύμου των πέντε πελατών.
Παράβαση     Πρόστιμο
Προϊσχύον καθεστώς    
   
α) Μη αναγραφή ημερομηνίας άφιξης δέκα πελατών     Σ.Β. 1 Χ 10 X 586      5.860
β) Ανακριβής αναγραφή ονοματεπωνύμου πέντε πελατών     Σ.Β. 1 X 5 Χ 586     2.430

    Σύνολο     8.290
Νέο καθεστώς    
   
α) Μη αναγραφή ημερομηνίας άφιξης δέκα πελατών     Σ.Β. 1 Χ 5 X 586      5.860
β) Ανακριβής αναγραφή ονοματεπωνύμου πέντε πελατών    
    0

    Σύνολο     5.860

Β. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Παράδειγμα 1ο

Διαπιστώνεται ότι σε ένα τιμολόγιο πώλησης δεν έχει αναγραφεί η διεύθυνση του αντισυμβαλλόμενου, ο αριθμός του δελτίου αποστολής με το οποίο διακινήθηκαν τα αγαθά και έχει γίνει ελλιπής περιγραφή του είδους των αγαθών. (Κατηγορία τηρουμένων βιβλίων Β').

Στη περίπτωση αυτή θα επιβληθεί ένα γενικό πρόστιμο αυτό που αναφέρεται στην παράγραφο 6δ' του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, δηλαδή στην ελλιπή περιγραφή του είδους των αγαθών με συντελεστή βαρύτητας 2 και όχι δύο πρόστιμα ένα γενικό πρόστιμο με συντελεστή βαρύτητας 2 για την ελλιπή περιγραφή του είδους των αγαθών και ένα επίσης γενικό με συντελεστή βαρύτητας ίσο με την μονάδα για τη μη αναγραφή της διεύθυνσης του αντισυμβαλλόμενου και τη μη αναγραφή του αριθμού του σχετικού δελτίου αποστολής.
Παράβαση     Πρόστιμο
Προϊσχύον καθεστώς    
   
α) Μη αναγραφή της δ/νσης του αντισυμβαλλομένου και του αριθμού του δελτίου αποστολής     Σ.Β. 1 X 586      586
β) Ελλιπής περιγραφή του είδους     Σ.Β. 2 Χ 586      1.172

    Σύνολο     1.758
Νέο καθεστώς    
   
α) Ελλιπής περιγραφή του είδους     Σ.Β. 2 X 586      1.172
β) Μη αναγραφή της δ/νσης του αντισυμβαλλομένου και του αριθμού του δελτίου αποστολής    
    0

    Σύνολο     1.172

Παράδειγμα 2ο

Διαπιστώνεται ότι σε ένα δελτίο αποστολής δεν έχει αναγραφεί ο σκοπός διακίνησης, η διεύθυνση του αντισυμβαλλομένου καθώς και η ποσότητα των αγαθών (Κατηγορία τηρουμένων βιβλίων Β').

Στην περίπτωση αυτή θα επιβληθεί μόνο ένα αυτοτελές πρόστιμο αυτό που αναφέρεται στην παράγραφο 8 γ' του άρθρου 5, δηλαδή για τη μη αναγραφή της ποσότητας η οποία είναι βαρύτερη ως διοικητική ποινή και όχι δύο πρόστιμα ένα γενικό πρόστιμο για την μη αναγραφή του σκοπού διακίνησης και της διεύθυνσης του αντισυμβαλλομένου και ένα αυτοτελές για τη μη αναγραφή της ποσότητας.
Παράβαση     Πρόστιμο
Προϊσχύον καθεστώς    
   
α) Μη αναγραφή του σκοπού διακίνησης και της διεύθυνσης του αντισυμβαλλομένου     Σ.Β. 1 X 586      586
β) Μη αναγραφή της ποσότητας     Σ.Β. 1 Χ 586      586

    Σύνολο     1.172
Νέο καθεστώς    
   
α) Μη αναγραφή της ποσότητας     Σ.Β. 1 X 586      586
β) Μη αναγραφή του σκοπού διακίνησης και της διεύθυνσης του αντισυμβαλλομένου    
    0

    Σύνολο     1.172

Παράδειγμα 3ο

Διαπιστώνεται ότι σε πέντε δελτία αποστολής δεν έχει αναγραφεί η ποσότητα των αγαθών και έχει γίνει ελλιπής περιγραφή του είδους. (Κατηγορία τηρουμένων βιβλίων Γ, Λογιστικά Βιβλία).

Στην περίπτωση αυτή θα επιβληθεί μόνο το αυτοτελές πρόστιμο που αναφέρεται στην παράγραφο 8 γ' του άρθρου 5, δηλαδή στην μη αναγραφή της ποσότητας των αγαθών σε κάθε στοιχείο και όχι και το γενικό πρόστιμο με Σ.Β.2 για την ελλιπή περιγραφή των ειδών.
Παράβαση     Πρόστιμο
Προϊσχύον καθεστώς    
   
α) Ελλιπής περιγραφή του είδους     Σ.Β. 2 X 880      1.760
β) Μη αναγραφή της ποσότητας     Σ.Β. 1 Χ 5 Χ 880      4.400

    Σύνολο     6.160
Νέο καθεστώς    
   
α) Μη αναγραφή της ποσότητας     Σ.Β. 1 X 5 Χ 880     4.400
β) Ελλιπής περιγραφή του είδους   
    0

    Σύνολο     4.400

Παράγραφος 2 - Κατηγορίες γενικών παραβάσεων που επισύρουν πρόστιμο με συντελεστή βαρύτητας

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν.2523/1997, αναπροσδιορίζονται οι κατηγορίες των γενικών παραβάσεων και ορίζονται για ορισμένες παραβάσεις αυξημένοι συντελεστές βαρύτητας.

Ειδικότερα:

1. Μετά από την ενσωμάτωση στην παράγραφο 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. της τήρησης του βιβλίου «επίσκεψης ασθενών» των γιατρών τροποποιείται και προσαρμόζεται νομοτεχνικά η περίπτωση β' της παρ. 6 του ν.2523/1997 και δεν γίνεται πλέον αναφορά με την ίδια διάταξη στις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 11 του ν.2065/1992. Για τη μη τήρηση του πρόσθετου αυτού βιβλίου (επίσκεψης ασθενών), επιβάλλεται δηλαδή το ίδιο πρόστιμο όπως και για τη μη τήρηση των πρόσθετων βιβλίων της παραγράφου 5 του άρθρου 10.

Επίσης με την ίδια παράγραφο ορίζεται πρόστιμο με συντελεστή βαρύτητας 2 για μη τήρηση βιβλίου ποσοτικής παραλαβής από τους επισκευαστές ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών, εττίττλων, μηχανών και μηχανημάτων. Σημειώνεται ότι με τις προϊσχύσασες διατάξεις η μη τήρηση του βιβλίου ποσοτικής παραλαβής από τους επισκευαστές ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ήταν γενική παράβαση με συντελεστή βαρύτητας 1.

Επισημαίνεται ότι η τήρηση βιβλίου ποσοτικής παραλαβής από τους επισκευαστές επίπλων, μηχανών και μηχανημάτων είναι νέα υποχρέωση που τέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 11 του ιδίου νόμου.

2. Τροποποιείται και προσαρμόζεται νομοτεχνικά η περίπτωση γ' της παραγράφου 6 του ν.2523/1997 που αναφέρεται στην επιβολή προστίμου με συντελεστή βαρύτητας 2 για τη μη τήρηση του βιβλίου αποθήκης ή του βιβλίου παραγωγής-κοστολογίου. Έτσι μετά από την διάσπαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 8 του ιδίου νόμου του βιβλίου παραγωγής-κοστολογίου σε βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών και σε βιβλίο παραγωγής-κοστολογίου ορίζεται πρόστιμο με συντελεστή βαρύτητας 2 και για τη μη τήρηση του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών. Με την ίδια παράγραφο ορίζεται ρητά πλέον ότι επιβάλλεται ένα πρόστιμο με συντελεστή βαρύτητας 2 σε όλες τις περιπτώσεις μη τήρησης αυτών, είτε δηλαδή δεν τηρηθεί κανένα από αυτά (βιβλίο αποθήκης, παραγωγής-κοστολογίου, τεχνικών προδιαγραφών) είτε δεν τηρηθεί ένα ή δύο από αυτά.

3. Αυξάνεται ο συντελεστής βαρύτητας που ορίζεται από την περίπτωση θ' της παραγράφου 6 από τέσσερα (4) σε πέντε (5) για την παρεμπόδιση του ελέγχου με θετικές ενέργειες. Ο αυξημένος συντελεστής επιβάλλεται για πράξεις (παρεμπόδιση ελέγχου) που συντελούνται από την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού (24.9.2002) και μετά.

4. Ορίζεται νέα περίπτωση ι στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του ν.2523/1997, επιβολής προστίμου με συντελεστή βαρύτητας τέσσερα (4) για τη μη τήρηση της αναλυτικής λογιστικής και τη μη εξαγωγή βραχύχρονου ή ετήσιου αποτελέσματος, μέσω των λογαριασμών της ομάδας 9 του π.δ. 1123/1980 (Ε.Γ.Λ.Σ.). Η παράβαση αυτή αφορά τις περιπτώσεις που ο επιτηδευματίας δεν τήρησε καθόλου την ομάδα 9 σε ετήσια ή βραχύχρονη βάση (μη τήρηση του ημερολογίου αναλυτικής λογιστικής) ανεξάρτητα από το εάν η μη τήρηση αναφέρεται σε μία ή περισσότερες βραχύχρονες περιόδους της ιδίας χρήσης. Το πρόστιμο της παραπάνω περίπτωσης δεν αφορά την πλημμελή τήρηση της ομάδας 9 σε ετήσια ή βραχύχρονη βάση.

5. Επίσης ορίζεται και δεύτερη νέα περίπτωση ια' στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 σύμφωνα με την οποία σε μη επίδειξη των πρόσθετων βιβλίων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., όπως ισχύει, δηλαδή του βιβλίου ποσοτικής παραλαβής (που τηρείται από τους επισκευαστές ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων, μηχανών και μηχανημάτων) και όλων των πρόσθετων βιβλίων της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. επιβάλλεται πρόστιμο με συντελεστή βαρύτητας πέντε (5). Το παραπάνω πρόστιμο επιβάλλεται κάθε φορά που δεν επιδεικνύονται στον προληπτικό έλεγχο τα παραπάνω βιβλία είτε είναι στην ίδια χρήση είτε όχι.

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται για μη επίδειξη των ανωτέρω πρόσθετων βιβλίων σε ελέγχους που διενεργούνται από την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού (24-9-2002)και μετά.

Παράγραφος 3 - Επιβολή προστίμου στον υπογράφοντα τον ισολογισμό λογιστή - φοροτεχνικό, χωρίς να έχει το σχετικό δικαίωμα

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής συμπληρώνεται η παράγραφος 7 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 και ορίζεται πρόστιμο σε βάρος του λογιστή - φοροτέχνη, που υπογράφει τον ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις, χωρίς να έχει τέτοιο δικαίωμα. Πρόκειται για νομοτεχνική προσαρμογή με την οποία μεταφέρεται σχετική διάταξη από το άρθρο 29 του Κώδικα (π.δ. 186/92) στο άρθρο 5 του ν. 2523/1997 .

Παράγραφος 4 - Πρόστιμα για καταχώριση ανύπαρκτων αγορών και εξόδων στα τηρούμενα βιβλία και ανακριβών καταχωρήσεων στα πρόσθετα βιβλία.

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής τροποποιούνται οι διατάξεις των περιπτώσεων ζ' και η' της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 αναφορικά με την καταχώρηση της ανύπαρκτης αγοράς ή εξόδου στα τηρούμενα βιβλία (Α',Β',Γ, κατηγορίας) και των ανακριβών καταχωρήσεων στα πρόσθετα βιβλία. Ειδικότερα:

1. Η καταχώρηση ανύπαρκτης (εικονικής) αγοράς ή εξόδου απαλείφεται από την περίπτωση ζ' της παραγράφου 8 του άρθρου 5 ν. 2523/1997 και προστίθεται στην περίπτωση β' της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ιδίου νόμου, που αναφέρεται στην επιβολή προστίμου για λήψη εικονικών στοιχείων. Δηλαδή η καταχώρηση στα βιβλία από 24.9.2002 ανύπαρκτης αγοράς ή εξόδου που δεν έχουν πραγματοποιηθεί (εικονικά έξοδα ή αγορές) και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο παύει να αντιμετωπίζεται ως αυτοτελής παράβαση με πρόστιμο ανάλογο της κατηγορίας των βιβλίων και επισύρει πλέον ως ιδιάζουσα φορολογική παράβαση τις κυρώσεις που επιβάλλονται για την έκδοση ή λήψη εικονικών, όπως αναλύεται στην αντίστοιχη παράγραφο 6 της παρούσας.

2. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η' της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 και συγκεκριμενοποιούνται οι περιπτώσεις των ανακριβών καταχωρήσεων στα πρόσθετα βιβλία, που ορίζονται από την παράγραφο αυτή (πρόσθετα βιβλία των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 10 κ.λπ.). Δηλαδή επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο μόνο για τις ανακριβείς καταχωρήσεις στα παραπάνω βιβλία των δεδομένων εκείνων που είναι προσδιοριστικά στοιχεία του ύψους της συναλλαγής. Τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι π.χ. στο μητρώο μαθητών η ημερομηνία έναρξης ή διακοπής της φοίτησης, το συμφωνούμενο ποσό, στο βιβλίο πελατών (πόρτας) των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, η ημερομηνία αναχώρησης ή άφιξης του πελάτη, στο βιβλίο στάθμευσης, η ώρα εισόδου και εξόδου του αυτοκινήτου κ.λπ. Για την ανακριβή καταχώρηση των λοιπών δεδομένων που δεν προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής όπως η ανακριβής καταχώρηση των στοιχείων του πελάτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κ.λπ.) επιβάλλεται μία γενική παράβαση για όλες τις ανακριβείς αυτές καταχωρήσεις.

Επισημαίνεται όμως ότι, όταν από τον ίδιο έλεγχο διαπιστώνεται στο τηρούμενο πρόσθετο βιβλίο ανακριβής καταχώρηση δεδομένων που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής και δεδομένων που δεν προσδιορίζουν το ύψος αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν.2523/1997, όπως τέθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του παρόντος νόμου, που αναλύονται στην παράγραφο 1 της παρούσας εγκυκλίου.

Παράγραφος 5 - Καθορισμός ανωτάτου ορίου «οροφής» για πρόστιμα ισόποσα της συναλλαγής που προκύπτουν από έλεγχο με τη μέθοδο της «κλειστής» αποθήκης.

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 10 του ν. 2523/1997 και προβλέπεται η θέσπιση ανωτάτου ορίου (οροφής) που δεν μπορεί να υπερβεί το δεκαπενταπλάσιο της ΒΑΣ. ΥΠ1 (κατηγορία τηρουμένων βιβλίων) για παραβάσεις που επισύρουν σήμερα πρόστιμο ισόποσο της συναλλαγής, εφόσον καταλογισθεί σε βάρος του υπόχρεου παράβαση για αποκρυβείσα αξία (μη έκδοση στοιχείων) της οποίας δεν προκύπτει το πλήθος των συναλλαγών (των μη εκδοθέντων στοιχείων) και η αξία μιας εκάστης (συνήθως περιπτώσεις διαπίστωσης ελλειμμάτων με βάση τη διενέργεια «κλειστής αποθήκης»). Η θέσπιση ανωτάτου ορίου (οροφής) για τις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ποσοτικό έλλειμμα, απορρέει από την αναγκαιότητα εκλογίκευσης του αντικειμενικού συστήματος, σε συνδυασμό με την εφαρμογή του μέτρου της συνάφειας ανά τριετία.

Επισημαίνεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η μείωση κατά πενήντα τοις εκατό (50%), που προβλέπεται για τις παραβάσεις της κατηγορίας αυτής, εφόσον ο υπόχρεος τηρεί βιβλία αγορών.

Για την υλοποίηση των διατάξεων της παραγράφου αυτής παρατίθεται στη συνέχεια σχετικό παράδειγμα.

Παράδειγμα:

Διενεργείται κλειστή αποθήκη αγαθών και διαπιστώνεται έλλειμμα αγαθών, η αξία των οποίων προσδιορίζεται επακριβώς αλλά δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η αξία κάθε μιας συναλλαγής, ούτε ο αριθμός των συναλλαγών. Η αξία αυτή προσδιορίζεται σε 20.000 ευρώ.

Έτσι κατά κατηγορία βιβλίων θα έχουμε:

Α. Επιχείρηση που τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
Προϊσχύον καθεστώς     Νέο καθεστώς
Επιβάλλεται
ισόποσο πρόστιμο 20.000 ευρώ     Επιβάλλεται ισόποσο πρόστιμο
που δεν μπορεί να υπερβεί το
δεκαπενταπλάσιο της ΒΑΣ.ΥΠ. 1
(15 X 586 = 8.790 ευρώ)
20.000 ευρώ περιοριζόμενο σε 8.790 ευρώ

Β. Επιχείρηση που τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
Προϊσχύον καθεστώς     Νέο καθεστώς
Επιβάλλεται
ισόποσο πρόστιμο 20.000 ευρώ     Επιβάλλεται ισόποσο πρόστιμο
που δεν μπορεί να υπερβεί το
δεκαπενταπλάσιο της ΒΑΣ.ΥΠ. 1
(15 X 880 = 13.200 ευρώ)
20.000 ευρώ περιοριζόμενο σε 13.200 ευρώ

Γ. Επιχείρηση που τηρεί βιβλία Α' κατηγορίας
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
Προϊσχύον καθεστώς     Νέο καθεστώς
Επιβάλλεται ισόποσο πρόστιμο
μειούμενο κατά 50%
20.000 ευρώ - 50% = 10.000 ευρώ     Επιβάλλεται ισόποσο πρόστιμο
που δεν μπορεί να υπερβεί το
δεκαπενταπλάσιο της ΒΑΣ.ΥΠ. 1
(15 X 293 = 4.395 ευρώ)
μειούμενο κατά πενήντα τοις εκατό (50%)
20.000 ευρώ περιοριζόμενο σε
4.395 ευρώ - 50% = 2.197 ευρώ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΥΨΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΡΥΒΕΙΣΑΣ
ΑΞΙΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)     ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

    Α     Β     Γ
881     440
(881-50%)     881     881
1.000     500
(1.000-50%)     1.000     1.000
3.000     1.500
(3.000-50%)     3.000     3.000
4.395     ΟΡΟΦΗ
2.197
(15X293=4.395-50%)     4.395     4.395
8.000     2.197     8.000     8.000
8.790     2.197     ΟΡΟΦΗ
8.790
(15X586=8.790)     8.790
10.000     2.197     8.790     10.000
13.000     2.197     8.790     13.000
13.200     2.197     8.790     ΟΡΟΦΗ
13.200
(15X880=13.200)
13.300     2.197     8.790     13.200
15.000     2.197     8.790     13.200

Παράγραφος 6 - Εξομοίωση καταχώρησης ανύπαρκτων αγορών και εξόδων με τη λήψη εικονικών στοιχείων - Μετάταξη των παραβάσεων για εικονικά, πλαστά, νοθευμένα στοιχεία συναλλακτικής αξίας μέχρι 880 ευρώ ανά στοιχείο στις αυτοτελείς, όσον αφορά την επιβολή του προστίμου.

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 10, του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 που αφορά τη χρήση πλαστών, εικονικών και νοθευμένων στοιχείων και επέρχονται ουσιαστικά δύο μεταβολές, ήτοι:

α) Η καταχώρηση ανύπαρκτων αγορών και εξόδων εξομοιώνεται με τη λήψη εικονικών στοιχείων.

β) Για πλαστά, εικονικά και νοθευμένα στοιχεία αξίας μέχρι και 880 ευρώ, το πρόστιμο είναι ηπιότερο και τίθεται οροφή στο δεκαπενταπλάσιο της κατηγορίας βιβλίων.

Με τις ρυθμίσεις αυτές ορθολογικοποιούνται οι ισχύουσες διατάξεις, προκειμένου:

    * Να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι περιπτώσεις εικονικών εγγραφών στα βιβλία.
    * Να αποκλείονται περιπτώσεις επιβολής ιδιαίτερα μεγάλων προστίμων που οδηγούν σε ακρότητες για μικρής αξίας πλαστά, εικονικά και νοθευμένα στοιχεία. Έτσι εξομοιούνται οι περιπτώσεις αυτές με την έκδοση ανακριβών στοιχείων και για την επιβολή των προστίμων ισχύουν οι οροφές της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 σε συνδυασμό με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου.

Παραδείγματα για εικονικά, πλαστά, νοθευμένα,
καταχώρηση ανύπαρκτων αγορών και εξόδων χωρίς στοιχείο
Α/Α     ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ     ΒΑΣΕΙΣ     ΠΡΟΣΤΙΜΟ
ΒΑΣ. ΥΠ. 2     ΒΑΣ. ΥΠ. 1
1     Έκδοση εικονικού στοιχείου για ανύπαρκτη στο σύνολο συναλλαγή ή καταχώρηση ανύπαρκτου εξόδου χωρίς στοιχείο, αξίας 5.000 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α.     5.000    
    2 X 5.000 = 10.000
2     Έκδοση μερικώς εικονικού στοιχείου συνολικής αξίας 25.000 ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α. Η εικονική αξία προσδιορίζεται σε 10. 000 ευρώ     10.000    
    2 X 10.000 = 20.000
3     Έκδοση μερικώς εικονικού στοιχείου (χωρίς να είναι δυνατόν να προσδιορισθεί η εικονική αξία) συνολικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. 30.000 ευρώ.     30.000    
    2 X 30.000 X50% =
= 30.000
4     Έκδοση πλαστού στοιχείου ή καταχώρηση ανύπαρκτου εξόδου αξίας 500 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. - Βιβλία Γ κατηγορίας.    
    880     1 X 880 = 880
5     Έκδοση είκοσι (20) εικονικών στοιχείων αξίας καθενός < 880 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. ή είκοσι καταχωρήσεις ανύπαρκτων εξόδων αξίας ανά καταχώρηση < 880 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. - Πρώτη Α.Ε.Π. - Βιβλία Β' κατηγορίας    
    586     15 X 586 = 8.790
Πρώτη Α.Ε.Π.

Παράγραφος 7 - Μείωση προστίμου για τους αγρότες - λήπτες εικονικών στοιχείων, όταν η συναλλαγή είναι ανύπαρκτη - Μη επιβολή προστίμου σε βάρος τους όταν η συναλλαγή είναι υπαρκτή και η εικονικότητα ανάγεται στο πρόσωπο του εκδότη.

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προστίθεται στην παράγραφο 10 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 περίπτωση γ', με την οποία προβλέπεται ότι, όταν τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (αγρότες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις των άρθρων 41 και 42 του ν. 2859/2000 - Φ.Π.Α.), είναι λήπτες εικονικών φορολογικών στοιχείων και η συναλλαγή είναι ανύπαρκτη στο σύνολο ή μέρος αυτής, επιβάλλεται σε βάρος τους το πρόστιμο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.2523/1997, δηλαδή ένα αυτοτελές πρόστιμο για κάθε εικονικό στοιχείο που έλαβαν, ανεξάρτητα από την αξία των στοιχείων αυτών.

Πρόκειται δηλαδή για μετάταξη των παραβάσεων αυτών στις αυτοτελείς όσον αφορά τον υπολογισμό του προστίμου αποκλειστικά ως προς το πρόσωπο του λήπτη -αγρότη, χωρίς να αίρεται ο χαρακτηρισμός των στοιχείων ως εικονικών και χωρίς να διαφοροποιούνται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε βάρος του εκδότη αυτών.

Με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου αυτής, ορίζεται ότι δεν επιβάλλεται πρόστιμο στον αγρότη - λήπτη των εικονικών στοιχείων, όταν η συναλλαγή είναι υπαρκτή αλλά είναι διαφορετικό το πρόσωπο με το οποίο συναλλάχθηκε.

Παράγραφος 8 - Διεύρυνση περιπτώσεων συγχώνευσης κυρώσεων για παραβάσεις, στις οποίες προβλέπονται αυτοτελή πρόστιμα, όσον αφορά το πρόσωπο του εκδότη των στοιχείων.

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η παράγραφος 11 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 και διευρύνονται οι περιπτώσεις μη καταλογισμού παραβάσεων για δελτία αποστολής (ανακριβή, μη εκδοθέντα, εικονικά, πλαστά) όταν επιβάλλεται πρόστιμο για τα στοιχεία αξίας, που αναφέρονται στην ίδια συναλλαγή ή πράξη και ανεξάρτητα αν τα στοιχεία αυτά εκδίδονται από διαφορετικά πρόσωπα (π.χ. τριγωνικές συναλλαγές).

Οι διατάξεις αυτές επαναλαμβάνουν όμοιου περιεχομένου ισχύουσα διάταξη του άρθρου 5 παρ. 11 του ν. 2523/1997, εισάγοντας όμως μια διεύρυνση των περιπτώσεων που καταλαμβάνουν, σε σχέση με το πρόσωπο του εκδότη των δελτίων αποστολής και των περιπτώσεων που δεν υπάρχει ταυτοπροσωπία αυτού με τον εκδότη των στοιχείων αξίας (π.χ. άλλος εκδίδει το Δ.Α. τριγωνικής συναλλαγής και άλλος το τιμολόγιο), αποσκοπώντας στην αντιμετώπιση με όμοιο τρόπο, όσον αφορά την επιβολή των προστίμων, όμοιων περιπτώσεων.
Παράγραφος 9 - Μεταβατικές διατάξεις - Ισχύς επιεικέστερων διατάξεων και για παλιές παραβάσεις.

Με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 9, ρυθμίζονται θέματα προστίμων Κ.Β.Σ. Ειδικότερα, με τις συγκεκριμένες διατάξεις ορίζεται ότι, για παραβάσεις που διαπράχθηκαν μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων (24-9-2002), ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσης τους από τις φορολογικές αρχές, εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπουν επιεικέστερη για τον φορολογούμενο μεταχείριση. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής, καταλαμβάνουν επομένως τις παραβάσεις που ανάγονται μέχρι το χρόνο δημοσίευσης των κοινοποιούμενων διατάξεων (24-9-2002), ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσης τους, εφόσον:

α) Δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις επιβολής προστίμων (Α.Ε.Π.) μέχρι(24-9-2002)

β) Έχουν εκδοθεί οι σχετικές Α.Ε.Π. μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου και δεν έχουν περαιωθεί με διοικητική επίλυση της διαφοράς, θεωρείται εκδοθείσα η Α.Ε.Π. από τη στιγμή που έχει καταχωρηθεί στο ειδικό βιβλίο, έχει λάβει αριθμό πράξης και έχει υπογραφεί από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., ανεξάρτητα από το γεγονός της κοινοποίησης της ή μη.

γ) Εκκρεμεί η συζήτηση προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων (Πρωτοδικείων, Εφετείων) και του Σ.τ.Ε.

Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που οι υποθέσεις εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων (Πρωτοδικείων - Εφετείων) και του Σ.τ.Ε. οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν την επίλυση της διαφοράς τους, με αίτηση τους, που υποβάλλεται στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή μέχρι 23-11-2002 και επειδή η τελευταία ημέρα (23-11-2002) είναι Σάββατο και οι Δ.Ο.Υ. δεν λειτουργούν και η επόμενη ημέρα είναι αργία (Κυριακή) η προθεσμία αυτή παρατείνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι μέχρι και την 25.11.2002. Η διοικητική επίλυση της διαφοράς θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 9, δηλαδή θα γίνει δικαστικός συμβιβασμός με βάση τις διατάξεις του ν.δ. 4600/1966 (ΦΕΚ 242 Α') ανεξάρτητα του χρόνου που αυτές περιήλθαν στην αρμοδιότητα των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Σ.τ.Ε., δεδομένου ότι οι υπόψη διατάξεις είναι ειδικές.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Οι ως άνω μεταβατικές διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 9, καταλαμβάνουν και εκείνες τις περιπτώσεις, για τις οποίες κατά το χρόνο δημοσίευσης του κοινοποιούμενου νόμου (24.9.2002) δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης οποιουδήποτε ένδικου μέσου κατά απόφασης δικαστηρίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα ασκηθεί το κατ' αυτών χορηγούμενο ένδικο μέσο και θα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, προ της λήξεως της οριζόμενης από το νόμο αυτό προθεσμίας δηλαδή μέχρι και 25-11-2002.

Για το εμπρόθεσμο του ένδικου μέσου λαμβάνονται υπόψη και τα οριζόμενα στο άρθρο 61 παράγραφος 4 του ν.2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α') περί δικαστικών διακοπών.

δ) Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η διοικητική επίλυση της διαφοράς, οι υποθέσεις που προαναφέρονται (α', β', γ') κρίνονται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο διάπραξης της παράβασης.
Παράγραφος 10 - Αναβίωση δικαιώματος υπαγωγής στις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ν.2523/1997 και της παραγράφου 12 του άρθρου 10 του ν.2753/1999

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται θέματα προστίμων Κ.Β.Σ. Συγκεκριμένα, αναβιώνει το δικαίωμα υπαγωγής στις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ν.2523/1997 και της παραγράφου 12 του άρθρου 10 του ν.2753/1999, εφόσον από τις σχετικές διατάξεις των νόμων αυτών, προβλέπεται επιεικέστερη για τον φορολογούμενο μεταχείριση, με τους όρους και τη διαδικασία που ορίζονται στις διατάξεις αυτές.

Ειδικότερα:

α) Άρθρο 24 παράγραφος 4 του ν.2523/1997

Οι ρυθμίσεις της περίπτωσης αυτής καταλαμβάνουν τις παραβάσεις που ανάγονται μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξεων του ν.2523/1997 (11.9.1997), ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσης τους από τις φορολογικές αρχές, εφόσον εκκρεμεί η συζήτηση προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων (Πρωτοδικείων, Εφετείων) και του Σ.τ.Ε. Δεν καταλαμβάνονται δηλαδή από την υπόψη ρύθμιση περιπτώσεις που εκκρεμούν στις Δ.Ο.Υ. (Μη έκδοση Α.Ε.Π. κ.λπ.).

Ως προς τους λοιπούς όρους και τη διαδικασία που εφαρμόζεται, ισχύουν όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Εγκύκλιο ΠΟΛ. 1269/1997, κεφάλαιο Α, ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Β.Σ.

Επισημαίνεται ότι, κατά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς με βάση τις ανωτέρω διατάξεις (Άρθρο 24 παρ. 4 ν. 2523/1997), σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο δεν μπορεί να περιοριστεί σε ποσό μικρότερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του προστίμου που αρχικά επιβλήθηκε με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις.

β) Άρθρο 10 παράγραφος 12 ν.2753/1999

Οι ρυθμίσεις της περίπτωσης αυτής καταλαμβάνουν τις παραβάσεις που ανάγονται μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξεων του ν.2753/1999 (17.11.1999), ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσης τους από τις φορολογικές αρχές, εφόσον εκκρεμεί η συζήτηση προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων (Πρωτοδικείων, Εφετείων), και του Σ.τ.Ε. Ομοίως δεν καταλαμβάνονται περιπτώσεις που εκκρεμούν στις Δ.Ο.Υ., ως ανωτέρω (περ. α').

Ως προς τους λοιπούς όρους και τη διαδικασία που εφαρμόζεται, ισχύουν όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Εγκύκλιο 1240/1999, άρθρο 10 παράγραφος 2.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις (α' και β'), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου δηλαδή μέχρι και 25-11-2002 να ζητήσουν τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, σύμφωνα και με τις διευκρινίσεις και επισημάνσεις που παρατέθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο 9.

Τα όσα τονίστηκαν στο τέλος της παραγράφου 9 της παρούσης, ως διευκρινήσεις και επισημάνσεις, ισχύουν αναλόγως και για τις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 10.

Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η διοικητική επίλυση της διαφοράς, οι υποθέσεις που προαναφέρονται (α', β'), κρίνονται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο διάπραξης της παράβασης.

Aρθρο 7, Παράγραφος 9 - Κύρος βιβλίων και στοιχείων

Παράγραφος 9 - Μεταβατικές διατάξεις - Ισχύς επιεικέστερων διατάξεων και για παλαιότερες υποθέσεις

1. Με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 7 ορίζεται ότι οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 6 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. όπως ισχύουν, όπου προβλέπουν επιεικέστερη μεταχείριση καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 7 του ιδίου άρθρου εφαρμόζονται και για παλαιότερες υποθέσεις, εφόσον:

α) Δεν έχουν ελεγχθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου (24.9.2002).

β) Έχουν ελεγχθεί και δεν έχουν περαιωθεί με διοικητική επίλυση της διαφοράς μέχρι την δημοσίευση του παρόντος νόμου (24-9-2002).

γ) Εκκρεμεί η συζήτηση προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων (Πρωτοδικείων - Εφετείων) και του Σ.τ.Ε.

Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που οι υποθέσεις εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων (Πρωτοδικείων - Εφετείων) και του Σ.τ.Ε. οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν την επίλυση της διαφοράς τους, με αίτηση τους, που υποβάλλεται στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή μέχρι 23-11-2002 και επειδή η τελευταία ημέρα (23-11-2002) είναι Σάββατο και οι Δ.Ο.Υ. δεν λειτουργούν και η επόμενη ημέρα είναι αργία (Κυριακή) η προθεσμία αυτή, παρατείνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι μέχρι και την 25.11.2002. Η διοικητική επίλυση της διαφοράς θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 9, δηλαδή θα γίνει δικαστικός συμβιβασμός με βάση τις διατάξεις του ν.δ. 4600/1966 (ΦΕΚ 242 Α').

Τονίζεται ότι οι θέσεις της επισήμανσης της παραγράφου 9 του άρθρου 9 εφαρμόζονται και στην παρούσα παράγραφο 9 του άρθρου 7.

2. Περιπτώσεις επιεικέστερης μεταχείρισης αναφορικά με το κύρος των βιβλίων και στοιχείων.

α) Λήψη εικονικού στοιχείου, για υπαρκτή συναλλαγή

Η λήψη εικονικού στοιχείου διακίνησης ή αξίας ως προς τον αντισυμβαλλόμενο, για υπαρκτή όμως συναλλαγή, με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 30, πριν από την αντικατάσταση τους, αποτελούσε λόγο απόρριψης των βιβλίων και στοιχείων ως ανακριβή. Ήδη με τις νέες διατάξεις (περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του ν. 3052/2002) αποτελεί πλέον λόγο απόρριψης των βιβλίων και στοιχείων ως ανεπαρκή.

β) Η μη τήρηση ή μη διαφύλαξη του Γενικού Καθολικού

Η μη τήρηση ή μη διαφύλαξη του Γενικού Καθολικού (σε χειρόγραφη και σε μηχανογραφική τήρηση) με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 30, πριν από την τροποποίηση τους, αποτελούσε λόγο απόρριψης των βιβλίων και στοιχείων ως ανεπαρκή. Ήδη με τις νέες διατάξεις (περίπτωση α' της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του νέου νόμου) δεν αποτελεί πλέον λόγο απόρριψης των βιβλίων και στοιχείων ως ανεπαρκή. Εξυπακούεται βέβαια ότι η τήρηση των αναλυτικών καθολικών είναι απαραίτητη.

γ) Μη παράδοση εγχειριδίου οδηγιών - Μη ανάλυση λογισμικού.

Η μη παράδοση στον φορολογικό έλεγχο του εγχειριδίου οδηγιών ή η μη λεπτομερής ανάλυση των λειτουργιών χρήσης του λογισμικού, με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 30, πριν από την τροποποίηση τους, αποτελούσε λόγο απόρριψης των βιβλίων και στοιχείων ως ανεπαρκή. Ήδη με τις νέες διατάξεις (περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 1 του νέου νόμου) δεν αποτελεί πλέον λόγο απόρριψης των βιβλίων και στοιχείων ως ανεπαρκή.

δ) Οριοθέτηση ποσοστού μη απόρριψης των βιβλίων και στοιχείων.

Μη απόρριψη των βιβλίων και στοιχείων για πράξεις ή παραλείψεις, με καθιέρωση ποσοστών στα ακαθάριστα έσοδα και στις αξίες, όπως τα ποσοστά αυτά οριοθετούνται με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 30 και με τις εξαιρέσεις της, ύστερα από την τροποποίηση τους με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του νέου νόμου.

Aρθρο 12 - Θέματα φορολογικών ελέγχων και άλλες ρυθμίσεις

Παράγραφος 1 - Κατάργηση των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του ν.2579/1998(ΦΕΚ31 Α')

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής καταργείται η υποχρέωση υποβολής απογραφικής δήλωσης των χρησιμοποιούμενων ή κατεχομένων φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων κατά την 30-4-2002 (όπως ορίσθηκε η ημερομηνία αυτή με την καταργούμενη διάταξη, και μετατέθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 17 του άρθρου 13 του ν.2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α') και τις διατάξεις των Α.Υ.Ο. 1103120/748/00157 (ΦΕΚ 227/Β') και 1007799/83/0015/ (ΦΕΚ 277/Β"), δεδομένου ότι οι πληροφορίες για την παροχή των οποίων θεσπίσθηκε η σχετική υποχρέωση παρέχονται ήδη, σχεδόν στο σύνολο τους, από το ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα ΤΑΧΙδ.
Παράγραφος 12 - Σύσταση κοινοπραξιών για την εκτέλεση χορηγικών προγραμμάτων προς την ΑΕ Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής δίνεται η δυνατότητα στους επιτηδευματίες, από τη δημοσίευση του νόμου (δηλαδή από 24-9-2002) να συστήνουν κοινοπραξίες για την εκτέλεση χορηγικών προγραμμάτων προς την ΑΕ Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004, ανεξάρτητα από τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 186/1992. Οι κοινοπραξίες αυτές παρότι δεν έχουν τις οριζόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., αντιμετωπίζονται ως κοινοπραξίες του Κώδικα, πλάσματι της διάταξης αυτής (παράγραφος 12).

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης