Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΠΟΥΡ.ΑΠΟΦ. 703 1.1.2003 Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης τύπου Μηχανήματος Έργων και τρόπος και διαδικασία απογραφής, ταξινόμησης και χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Μηχανήματος Έργων

Σχόλια:


Κατηγορία: Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων

ΥΠΟΥΡ.ΑΠΟΦ. 703 1.1.2003
Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης τύπου Μηχανήματος Έργων και τρόπος και διαδικασία απογραφής, ταξινόμησης και χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Μηχανήματος Έργων


ΥΠΟΥΡ.ΑΠΟΦ. 703 1.1.2003 Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης τύπου Μηχανήματος Έργων και τρόπος κ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Υ.Α. 4800/703/2003 Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης τύπου Μηχανήματος Έργων και τρόπος και διαδικασία απογραφής, ταξινόμησης και χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Μηχανήματος Έργων (ΜΕ) (ΦΕΚ Β 708 20030604).ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 2,15,84,85,86,87,88,89,90,91,92 και 93, του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57 Α'/99), για την κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

2. Την Δ13ε/0/232/92 (ΦΕΚ 119 Β'/92) κοινή Υπ. Απόφαση για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την κατάταξη των μηχανοκίνητων οχημάτων.

3. Την 1760/99 (ΦΕΚ 203 Β/99) κοινή Υπ. Απόφαση, για τη σύσταση επιτροπής επίλυσης αμφισβητούμενου χαρακτήρα οχημάτων.

4. Το Π.Δ. 377/93 (ΦΕΚ 160 Α/93) για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Οδηγίες 89/392 ΕΟΚ και 91/368 ΕΟΚ, σχετικά με τις μηχανές.

5. Το Π.Δ. 18/96 (ΦΕΚ 12 Α'/96), τροποποίηση του Π.Δ.377/93 (ΦΕΚ 160Α93), σχετικά με τις μηχανές, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 93/44 ΕΟΚ και 93/68 ΕΟΚ.

6. Την 765/91 (ΦΕΚ81 Β'/91) κοινή Υπ. Απόφαση, για τον καθαρισμάτων οριακών τιμών στάθμης θορύβου των εκσκαφέων, προωθητών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 86/662 ΕΟΚ και 89/514 ΕΟΚ.

7. Την Οικ.Β. 11481/523/97 (ΦΕΚ 295Β97) κοινή Υπ. Απόφαση, για την τροποποίηση της 765/91 (ΦΕΚ81 Β'/91) κοινής Υπ.Απόφασης, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 95/27 ΕΚ.

8. Την Δ13ε/9321/98 (ΦΕΚ 1218 Β/98) κοινή Υπ. Απόφαση, για τα μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων, προερχομένων από κινητήρες εσωτερικής καύσης, που τοποθετούνται σε μη οδικά μηχανήματα, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 97/68 ΕΚ.

9. Το Π.Δ. 292/99 (ΦΕΚ262 Α/99), για τον καθορισμό μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών Μηχανημάτων Έργων.

10. Την Δ17α/04/88/ΦΝ416/99 (ΦΕΚ 2076 Β/99) Υπ. Απόφαση, για τη χορήγηση ειδικής άδειας για την κυκλοφορία Μηχανημάτων Έργων.

11. Την Δ13ε/1268/90 (ΦΕΚ775 Β/90) Υπ. Απόφαση, για τη χορήγηση άδειας για προσωρινή κυκλοφορία Μηχανήματος Έργων.

12. Το άρθρο 20, του Ν. 2052/92 (ΦΕΚ 4Α/92), για την επιβολή τέλους απογραφής κ.λ.π. Μηχανημάτων Έργων, και όπως διαμορφώθηκε με την παρ.11, του άρθρου 31, του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ285 Α/2000).

13. Την Δήλωση Κατοχής Μηχανημάτων Έργων, Έντυπο Ε16 του Υπ. Οικονομικών.

14. Την 3354/91/01 (ΦΕΚ 149 Β/2001) Υπ.Απόφαση για τον καθορισμό πλαισίου για την αναγνώριση της ικανότητας και την έγκριση φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου.

15. Το Π.Δ. 89/99 (ΦΕΚ 94 Α/99) και Π.Δ. 304/00 (ΦΕΚ 241/ΑΟΟ), για τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας.

16. Την Κ3-1563/2000 (ΦΕΚ 385 Β/2000) κοινή Υπ.Απόφαση για τον καθορισμό της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων που προβλέπονται από την παρ.4, του άρθρου 5, του Κ.Ν. 489/76," περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης", όπως ισχύει, σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος χωρίς το ειδικό σήμα ασφάλισης.

17. Την Φ. 630/14/243444/Σ.349/18.9.2002/ΓΕΣ/ΔΕΣ Υπ.Απόφαση, για τη διαβίβαση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στοιχείων Οχημάτων-Μηχανημάτων Έργου, για λόγους Επιστρατευτικής Παρακολούθησης. 18. Την 438/99 γνωμοδότηση του Γ Τμ. Του ΝΣΚ και την Δ13ε/5933/3.8.1999 Αποδοχή της, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΟΚ, που ισχύουν και σε περιφραγμένους χώρους.

19. Την 388/02 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΝΣΚ και την Δ13ε/5787/17.7.2002 Αποδοχή της, σχετικά μετά τέλη χρήσης και τη μεταβίβαση ΜΕ.

20. Την Υ6/31.10.2001 (ΦΕΚ1484Β01) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων".

21. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ137Α85), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ154Α92) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 α, του άρθρου 1, του Ν.2469/97 (ΦΕΚ38Α97) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

22. Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υπουργούς Οικονομίας & Οικονομικών", αποφασίζουμε:

Α. Αρμόδιες Υπηρεσίες:
1. Αρμόδια Υπηρεσία για την έγκριση τύπου Μηχανημάτων Έργων είναι η Δ/νση Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών και Μηχανικού Εξοπλισμού (Δ13), της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ), του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ).
2. Αρμόδιες Υπηρεσίες για την απογραφή, ταξινόμηση και χορήγηση αδειών και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Μηχανημάτων Έργων είναι οι Δ/νσεις Τεχνικών Υπηρεσιών, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (ΔΤΥΝΑ).
3. Αρμόδιες Υπηρεσίες για τη διενέργεια αυτοψιών σε Μηχανήματα Έργων και τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων είναι οι ΔΤΥΝΑ και η Δ/νση Δ13 της Γ. ΓΔ. Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπου κρίνει σκόπιμο.
4. Η προμήθεια των εντύπων αδειών κυκλοφορίας ΜΕ και των ζευγών πινακίδων κυκλοφορίας ΜΕ, που διατίθενται στις Δ.Τ.Υ.Ν.Α., είναι αρμοδιότητα της παραπάνω Δ/νσεως της Γ.Γ.Δ.Ε.
Β. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση απόφασης έγκρισης τύπου ΜΕ (γενική ή ατομική κατά περίπτωση):
1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του κατόχου ΜΕ, στην οποία θα βεβαιώνεται επίσης η ακρίβεια των στοιχείων των φωτοαντιγράφων που υποβάλλονται.
2. Υπηρεσιακό Σημείωμα για την καταβολή του τέλους έγκρισης τύπου ΜΕ.
3. Διπλότυπο είσπραξης του τέλους έγκρισης τύπου ΜΕ (άρθρο 20, παρ. 1α του Ν. 2052/92, υπέρ ΤΕΟ).
4. Τέσσερις (4) φωτογραφίες του ΜΕ με τον απαιτούμενο εξοπλισμό αυτού, μια από κάθε πλευρά του, όπου στο πίσω μέρος αυτών θα δηλώνεται ότι 'για το εικονιζόμενο ΜΕ με αρ. πλαισίου.....ζητείται έγκριση τύπου αυτού", ημερομηνία και υπογραφή. Ο απαιτούμενος εξοπλισμός είναι τουλάχιστον στέγαστρο προστασίας του χειριστή, Φανός (φάρος) με κίτρινο αναλάμπον φως, Φαρμακείο, Πυροσβεστήρας, Αναγκαία φώτα, Αναγκαίοι καθρέπτες, Τρίγωνο ακινητοποίησης, Τρίγωνο βραδυπορίας, και κατά περίπτωση: Πινακίδες αναγνώρισης οχήματος μεγάλου μήκους, (όταν το μήκος του ΜΕ υπερβαίνει τα δεκατρία (13) μέτρα) και Πινακίδες αναγνώρισης βαρέως οχήματος (όταν το βάρος λειτουργίας του ΜΕ υπερβαίνει τους επτάμισι (7,5) τόνους).
5. Εικονογραφημένο έντυπο του ΜΕ, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού (προσπέκτους).
6. Αποτύπωμα του αριθμού πλαισίου του ΜΕ, που πρέπει να είναι χαραγμένος στο πλαίσιο.
7. Αποδεικτικά εισαγωγής και κατοχής του ΜΕ, σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
8. Υπεύθυνη Δήλωση κατοχής και τεχνικών στοιχείων του ΜΕ.
9. Τεχνική Έκθεση-Υπεύθυνη Δήλωση Διπλ. Μηχ/κού ή Τεχνολόγου Μηχ/κού για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την καταλληλότητα του ΜΕ, σχετικά με τον ΚΟΚ (ασφάλεια, αναγκαίος εξοπλισμός κλπ).
10. Τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σχετικά με την ασφάλεια (Δήλωση πιστότητας CE, πιστοποιητικό καταλληλότητας ανυψωτικού ΜΕ από αναγνωρισμένο φορέα), τον κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και το θόρυβο του ΜΕ.
11. Για συναρμολογούμενο στην Ελλάδα ΜΕ απαιτείται επίσης:
α. Μηχανολογική μελέτη ευστάθειας του ΜΕ και αντοχής των υλικών αυτού από Διπλ. Μηχ/κό ή Τεχνολόγο Μηχ/κό και Υπ. Δήλωση αυτού για την επίβλεψη των εργασιών.
β. Άδεια λειτουργίας της μονάδας συναρμολόγησης του ΜΕ.
γ. Υπ. Δήλωση του υπεύθυνου της μονάδας συναρμολόγησης για την καλή εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και τη μηχανολογική μελέτη.
δ. Δελτίο παροχής υπηρεσιών.
12. Έκθεση αυτοψίας από την Υπηρεσία, για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του ΜΕ, της κατάστασης αυτού και του αναγκαίου εξοπλισμού.
Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας ΜΕ. Απογραφή-Ταξινόμηση ΜΕ:
1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του κατόχου ΜΕ, στην οποία θα βεβαιώνεται επίσης η ακρίβεια των στοιχείων των φωτοαντιγράφων που υποβάλλονται.
2. Απόφαση έγκρισης τύπου του ΜΕ.
3. Υπηρεσιακό Σημείωμα για την καταβολή του τέλους απογραφής-ταξινόμησης και χορήγησης αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας ΜΕ.
4. Διπλότυπο είσπραξης του παραπάνω τέλους (άρθρο 20, παρ. 1 β, του Ν. 2052/92, υπέρ Δημοσίου).
5. Υπηρεσιακό Σημείωμα για την καταβολή του τέλους χρήσης ΜΕ.
6. Διπλότυπο είσπραξης του παραπάνω τέλους (άρθρο 20, παρ. 3, του Ν. 2052/92, υπέρ ΤΕΟ).
7. Τέσσερις (4) φωτογραφίες του ΜΕ με τον απαιτούμενο εξοπλισμό αυτού, μία από κάθε πλευρά του και δύο (2) φωτογραφίες αυτού, που θα συνοδεύουν το δελτίο απογραφής του, για την κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπου στο πίσω μέρος αυτών θα δηλώνεται ότι "για το εικονιζόμενο Μ Ε με αρ. πλαισίου.........ζητείται η χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας ΜΕ", ημερομηνία και υπογραφή.
8. Αποτύπωμα του αριθμού πλαισίου του ΜΕ, που πρέπει να είναι χαραγμένος στο πλαίσιο. 9. Αποδεικτικά εισαγωγής και κατοχής του ΜΕ, σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
10. Υπ. Δήλωση κατοχής και τεχνικών στοιχείων του ΜΕ.
11. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία ο κάτοχος του ΜΕ θα δηλώνει:
α. Είμαι νόμιμος κάτοχος του..............(είδος ΜΕ) με αριθμό πλαισίου...........και με ποσοστό ιδιοκτησίας........%.
β. Σε καμία περίπτωση δεν θα το χρησιμοποιώ για μεταφορές.
γ. Σε περίπτωση απώλειας της αδείας κυκλοφορίας ή των κρατικών πινακίδων αναγνώρισης ή αλλαγής της ταχ. διεύθυνσης μου ή της έδρας του ΜΕ ή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ΜΕ ή καταστροφής του ή εξαγωγής του, θα γνωστοποιώ αυτό εγγράφως στην Υπηρεσία σας εντός 15 ημερών.
δ. Σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ΜΕ θα επιστρέψω την άδεια κυκλοφορίας του εντός 15 ημερών στην Υπηρεσία σας και θα μεριμνήσω από κοινού με το νέο κάτοχο του ΜΕ για τη μεταβίβαση της υπόψη άδειας στο όνομα του.
ε. Το υπόψη ΜΕ δεν έχει απογραφεί από άλλη ΔΤΥΝΑ, ούτε έχει υποβληθεί άλλη σχετική αίτηση στην Υπηρεσία σας ή σε άλλη ΔΤΥΝΑ.
12. Παραστατικό από τη ΔΟΥ του κατόχου ΜΕ, για τα φορολογικά του στοιχεία (Ονοματεπώνυμο-Επωνυμία, ΑΦΜ, Ταχυδρομική διεύθυνση).
13. Τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σχετικά με την ασφάλεια (Δήλωση πιστότητας CE, πιστοποιητικό καταλληλότητας ανυψωτικού ΜΕ από αναγνωρισμένο φορέα), τον κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και το θόρυβο του ΜΕ.
14. Έκθεση αυτοψίας από την Υπηρεσία, για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του ΜΕ, της κατάστασης αυτού και του αναγκαίου εξοπλισμού.
15. Φωτοαντίγραφο της εκδοθείσας άδειας κυκλοφορίας του ΜΕ, στην οποία θα αναφέρεται ο κωδικός έγκρισης τύπου του ΜΕ.
16. Δελτίο απογραφής του ΜΕ εις διπλούν. Για κάθε χορηγούμενη άδεια κυκλοφορίας ΜΕ η αρμόδια ΔΤΥΝΑ συντάσσει δελτίο απογραφής ΜΕ εις διπλούν και αποστέλλει το ένα εξ αυτών, με δύο (2) φωτογραφίες του ΜΕ, στην κεντρική Υπηρεσία ΜΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, για τη μηχανογράφηση του και την τήρηση του Μητρώου ΜΕ. Το δεύτερο δελτίο παραμένει στο φάκελο του ΜΕ. Στο δελτίο απογραφής του ΜΕ θα αναφέρεται ο κωδικός έγκρισης τύπου αυτού και το διπλότυπο είσπραξης (αριθμός, ημερομηνία, ΔΟΥ, ποσόν) του τέλους χρήσης του ΜΕ τρέχοντος έτους. Δ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη μεταβίβαση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας ΜΕ. Απογραφή-Αναταξινόμηση ΜΕ:
1. Κοινή Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του νέου και του παλαιού κατόχου του Μ Ε, στην οποία θα βεβαιώνεται επίσης η ακρίβεια των στοιχείων των φωτοαντιγράφων που υποβάλλονται.
2. Απόφαση έγκρισης τύπου του ΜΕ.
3. Η προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας του ΜΕ ή βεβαίωση δήλωσης απώλειας αυτής από το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.
4. Υπηρεσιακό Σημείωμα για την καταβολή του τέλους μεταβίβασης αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας ΜΕ.
5. Διπλότυπο είσπραξης του παραπάνω τέλους (άρθρο 20, παρ. 1γ, του Ν.2052/92, υπέρ Δημοσίου).
6. Υπηρεσιακό Σημείωμα για την καταβολή των οφειλομένων τελών χρήσης ΜΕ, όπου απαιτείται.
7. Διπλότυπο είσπραξης των παραπάνω τελών (άρθρο 20, παρ. 3, του Ν.2052/92, υπέρ ΤΕΟ).
8. Τέσσερις (4) νέες φωτογραφίες του ΜΕ με τον απαιτούμενο εξοπλισμό αυτού, μία από κάθε πλευρά του, και δύο (2) φωτογραφίες αυτού, που θα συνοδεύουν το δελτίο απογραφής του (ενημέρωσης), για την κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπου στο πίσω μέρος αυτών θα δηλώνεται ότι "για το εικονιζόμενο ΜΕ με αρ. πλαισίου.........ζητείται η μεταβίβαση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας αυτού", ημερομηνία και υπογραφή.
9. Νέο αποτύπωμα του αριθμού πλαισίου του ΜΕ, που πρέπει να είναι χαραγμένος στο πλαίσιο και ταυτόσημος του αρχικού.
10. Αποδεικτικά αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ΜΕ, σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχεί-ων.
11. Υπ. Δήλωση κατοχής και τεχνικών στοιχείων του ΜΕ.
12. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία ο κάτοχος του ΜΕ θα δηλώνει:
α. Είμαι νόμιμος κάτοχος του..............(είδος ΜΕ) με αριθμό πλαισίου...........και με ποσοστό ιδιοκτησίας........%.
β. Σε καμία περίπτωση δεν θα το χρησιμοποιώ για μεταφορές.
γ. Σε περίπτωση απώλειας της αδείας κυκλοφορίας ή των κρατικών πινακίδων αναγνώρισης ή αλλαγής της ταχ. διεύθυνσης μου ή της έδρας του ΜΕ ή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ΜΕ ή καταστροφής του ή εξαγωγής του, θα γνωστοποιώ αυτό εγγράφως στην Υπηρεσία σας εντός 15 ημερών.
δ. Σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ΜΕ θα επιστρέψω την άδεια κυκλοφορίας του εντός 15 ημερών στην Υπηρεσία σας και θα μεριμνήσω από κοινού με το νέο κάτοχο του ΜΕ για τη μεταβίβαση της υπόψη άδειας στο όνομα του.
ε. Το υπόψη ΜΕ δεν έχει απογραφεί από άλλη ΔΤΥΝΑ, ούτε έχει υποβληθεί άλλη σχετική αίτηση στην Υπηρεσία σας ή σε άλλη ΔΤΥΝΑ.
13. Παραστατικό από τη ΔΟΥ του νέου κατόχου του ΜΕ, για τα φορολογικά του στοιχεία (Ονοματεπώνυμο-Επωνυμία, ΑΦΜ, Ταχυδρομική διεύθυνση).
14. Πιστοποιητικό καταλληλότητας ανυψωτικού ΜΕ από αναγνωρισμένο φορέα.
15. Νέα έκθεση αυτοψίας από την Υπηρεσία, για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του ΜΕ, της κατάστασης αυτού και του αναγκαίου εξοπλισμού.
16. Φωτοαντίγραφο της εκδοθείσας άδειας κυκλοφορίας του ΜΕ με τον ίδιο αριθμό, στην οποία θα αναφέρεται ο κωδικός έγκρισης του ΜΕ.
17. Νέο δελτίο απογραφής του ΜΕ (ενημέρωσης) εις διπλούν. Για κάθε χορηγούμενη νέα άδεια κυκλοφορίας ΜΕ με τον ίδιο αριθμό, η αρμόδια ΔΤΥΝΑ συντάσσει δελτίο απογραφής ΜΕ εις διπλούν και αποστέλλει το ένα εξ αυτών, με δύο (2) νέες φωτογραφίες του ΜΕ, στην κεντρική Υπηρεσία ΜΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, για τη μηχανογράφηση του και την τήρηση του Μητρώου ΜΕ. Το δεύτερο δελτίο παραμένει στο φάκελο του ΜΕ. Στο δελτίο απογραφής του ΜΕ θα αναφέρεται και ο κωδικός έγκρισης τύπου αυτού. Στο κάτω μέρος του υπόψη δελτίου πρέπει να αναφέρονται τα αποδεικτικά είσπραξης (έτος, αριθμός, ημερομηνία, ΔΟΥ, ποσόν) των οφειλομένων τελών χρήσης του ΜΕ, που δεν έχουν καταχωρηθεί στο Οικονομικό Αρχείο ΜΕ. Για τη μεταβίβαση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας ΜΕ στο νέο κάτοχο του, πρέπει να έχουν καταβληθεί όλα τα οφειλόμενα τέλη χρήσης αυτού. Ε. Αντικατάσταση άδειας ή/και πινακίδων κυκλοφορίας ΜΕ. Για την αντικατάσταση άδειας ή / και πινακίδων κυκλοφορίας ΜΕ σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής αυτών, απαιτούνται:
1. Αιτιολογημένη αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του κατόχου ΜΕ στη Δ.Τ.Υ.Ν.Α. που έχει απογράψει το ΜΕ.
2. Υπηρεσιακό Σημείωμα για την καταβολή του τέλους αντικατάστασης άδειας ή/ και των πινακίδων κυκλοφορίας Μ Ε.
3. Διπλότυπο είσπραξης του παραπάνω τέλους (άρθρο 20, παρ. 1γ, του Ν.2052/92, υπέρ Δημοσίου).
4. Βεβαίωση από την Αστυνομία για τη δήλωση από τον κάτοχο του ΜΕ της απώλειας της άδειας ή / και των πινακίδων κυκλοφορίας ΜΕ.
5. Να έχουν καταβληθεί όλα τα οφειλόμενα τέλη χρήσης του ΜΕ.
6. Στο φάκελο του ΜΕ πρέπει να υπάρχει φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΜΕ, όπου στις παρατηρήσεις αυτής θα αναφέρεται, κατά περίπτωση ότι: "Η παρούσα είναι αντίγραφο της αρχικής ή / και οι πινακίδες είναι ανταλλακτικές, λόγω απώλειας ή καταστροφής των αρχικών, επί των οποίων έχει αναγραφεί με μαύρη μπογιά ο αριθμός κυκλοφορίας του ΜΕ. ΣΤ. Διαγραφή, Προσωρινή ακινητοποίηση, Επανακυκλοφορία ΜΕ:
α. Διαγραφή ΜΕ. Διαγραφή ΜΕ, δηλαδή οριστική απόσυρση αυτού από την κυκλοφορία, γίνεται σε περίπτωση αχρηστίας, καταστροφής, διάλυσης, πυρκαγιάς, κατάσχεσης, οριστικής εξαφάνισης ή οριστικής εξαγωγής του ΜΕ. Για να γίνει διαγραφή ΜΕ, απαιτείται:
1. Αιτιολογημένη Αίτηση-Υπ.Δήλωση του κατόχου ΜΕ στη ΔΤΥΝΑ που έχει απογράψει το Μ Ε, στην οποία θα βεβαιώνεται επίσης η ακρίβεια των στοιχείων των φωτοαντιγράφων που υποβάλλονται.
2. Επιστροφή στην αρμόδια ΔΤΥΝΑ της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας του ΜΕ ή υποβολή βεβαίωσης δήλωσης απώλειας αυτών από την Αστυνομία.
3. Να έχουν καταβληθεί όλα τα οφειλόμενα τέλη χρήσης του ΜΕ.
4. Να σταλεί έγγραφο διαγραφής ΜΕ από την αρμόδια ΔΤΥΝΑ στην κεντρική Υπηρεσία ΜΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, για ενημέρωση του Μητρώου ΜΕ.
β. Προσωρινή ακινητοποίηση ΜΕ. Προσωρινή ακινητοποίηση ΜΕ, δηλαδή προσωρινή απόσυρση αυτού από την κυκλοφορία, γίνεται σε περίπτωση βλάβης, κλοπής ή προσωρινής εξαγωγής του ΜΕ ή έλλειψης εργασιών ή συνταξιοδότησης ή προσωρινής απουσίας του κατόχου του ΜΕ, για χρονικό διάστημα πέραν του ενός (1) έτους. Για να γίνει η προσωρινή ακινητοποίηση ΜΕ απαιτείται:
1. Αιτιολογημένη Αίτηση-Υπ. Δήλωση του κατόχου ΜΕ στη ΔΤΥΝΑ που έχει απογράψει το ΜΕ, για το λόγο και τον τόπο της προσωρινής ακινητοποίησης του ΜΕ, στην οποία θα βεβαιώνεται επίσης η ακρίβεια των στοιχείων των φωτοαντιγράφων που υποβάλλονται.
2. Επιστροφή στην αρμόδια ΔΤΥΝΑ της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας του ΜΕ ή υποβολή βεβαίωσης δήλωσης απώλειας αυτών από την Αστυνομία.
3. Να έχουν καταβληθεί όλα τα οφειλόμενα τέλη χρήσης του ΜΕ.
4. Να σταλεί έγγραφο προσωρινής ακινητοποίησης ΜΕ από την αρμόδια ΔΤΥΝΑ στην κεντρική Υπηρεσία ΜΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, για ενημέρωση του Μητρώου ΜΕ.
γ. Επανακυκλοφορία ΜΕ. Επανακυκλοφορία ΜΕ γίνεται όταν δεν συντρέχει πλέον ο λόγος της προσωρινής ακινητοποίησης του ΜΕ. Για να γίνει επανακυκλοφορία ΜΕ απαιτείται:
1. Αιτιολογημένη Αίτηση-Υπ. Δήλωση του κατόχου ΜΕ στη ΔΤΥΝΑ, που έχει απογράψει το ΜΕ, όπου θα δηλώνεται επίσης ότι ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στα τεχνικά χαρακτηριστικά του ΜΕ και στα λοιπά στοιχεία και θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων των φωτοαντιγράφων που υποβάλλονται.
2. Τεχνική Έκθεση-Υπεύθυνη Δήλωση Διπλ. Μηχ/κού ή Τεχνολόγου Μηχ/κού για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την καταλληλότητα του ΜΕ, σχετικά με τον ΚΟΚ (ασφάλεια, αναγκαίος εξοπλισμός κ.λ.π.).
3. Έκθεση αυτοψίας από την Υπηρεσία, για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του ΜΕ, της κατάστασης αυτού και του αναγκαίου εξοπλισμού.
4. Νέο αποτύπωμα του αριθμού πλαισίου του ΜΕ που πρέπει να είναι χαραγμένος στο πλαίσιο και ταυτόσημος του αρχικού.
5. Υπηρεσιακό Σημείωμα για την καταβολή του τέλους χρήσης ΜΕ τρέχοντος έτους.
6. Διπλότυπο είσπραξης του παραπάνω τέλους (άρθρο 20, παρ. 3, του Ν.2052/92, υπέρ ΤΕΟ).
7. Ενυπόγραφη παραλαβή της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας του ΜΕ από τον κάτοχο του ή αποστολή αυτών με απόδειξη.
8. Να σταλεί έγγραφο επανακυκλοφορίας ΜΕ από την αρμόδια ΔΤΥΝΑ στην κεντρική Υπηρεσία Μ Ε του ΥΠΕΧΩΔΕ, για ενημέρωση του Μητρώου ΜΕ, όπου θ' αναφέρεται και ο κωδικός έγκρισης τύπου αυτού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης