Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΔΑΔ Α 1075438 ΕΞ 2020 Ενημέρωση υπαλλήλων της ΑΑΔΕ περί της σταδιακής αποκατάστασης της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-07-2020 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

ΔΔΑΔ Α 1075438 ΕΞ 2020
Ενημέρωση υπαλλήλων της ΑΑΔΕ περί της σταδιακής αποκατάστασης της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19

Αθήνα, 30.06.2020
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1075438 ΕΞ 2020


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Κ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 105 62, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Ράλλη
Κ. Χρίτη
Τηλέφωνο: 210-3375 555
210-3375 135
210-3375 150
Fax: 2103375071
E-Mail: [email protected]
[email protected]
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων της ΑΑΔΕ περί της σταδιακής αποκατάστασης της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19»

Σχετ.: 1. Το υπ' αρ. πρωτ. ΔΔΑΔ Α 1037652 ΕΞ 2020/13.3.2020 έγγραφο του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
2. Το υπ' αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1043183 ΕΞ 2020/8.4.2020 έγγραφο του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
3. Το υπ' αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Α 1048751 ΕΞ 2020/30.4.2020 έγγραφο του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
4. Το υπ' αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Α 1050388 ΕΞ 2020/8.5.2020 έγγραφο του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων ΑΑΔΕ περί της σταδιακής αποκατάστασης της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19.»
5. Το υπ' αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Α 1054931/19.5.2020 ΕΞ 2020 έγγραφο του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων ΑΑΔΕ περί της σταδιακής αποκατάστασης της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19.»
6. Το υπ' αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Α 1059695/29.5.2020 ΕΞ 2020 έγγραφο του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων της ΑΑΔΕ περί της σταδιακής αποκατάστασης της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19». 
7. Το υπ' αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Α 1061573/3.6.2020 ΕΞ 2020 έγγραφο του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων ΑΑΔΕ περί της σταδιακής αποκατάστασης της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19.»
8. Η υπ' αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 120/12705/30.6.2020 (ΑΔΑ: 6ΙΤΠ46ΜΤΛ6-ΙΡΘ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς το κορωνοϊού».

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, κοινοποιείται η ανωτέρω αρ. 8 σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών υπ' αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705/30-06-2020 (ΑΔΑ: 6ΙΤΠ46ΜΤΛ6-ΙΡΘ) με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς το κορωνοϊού» και επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Α. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΩΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.

Παύει από 1/7/2020 η ειδική άδεια απουσίας για τους υπαλλήλους που ενέπιπταν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και οι υπάλληλοι επιστρέφουν στις υπηρεσίες.

Σε κάθε περίπτωση παραμένουν σε ισχύ οι πάγιες διατάξεις περί χορήγησης αναρρωτικών αδειών.

Ωστόσο, και προς διασφάλιση της υγείας των υπαλλήλων αυτών, όπως και των υπόλοιπων υπαλλήλων, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία και διαφύλαξη της υγείας τους. Ειδικότερα, για τους υπαλλήλους που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και έχουν ως αντικείμενο την εξυπηρέτηση κοινού, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η απασχόλησή τους σε θέσεις εργασίας back office, ώστε να αποφεύγεται η απευθείας έκθεσή τους σε συναλλαγή με τους πολίτες. Άλλως θα πρέπει να μεριμνήσουν οι υπηρεσίες για την λήψη εκείνων των μέτρων που διαφυλάσσουν την υγεία των εργαζομένων (ιδίως διαχωριστικά μεταξύ υπαλλήλου και πολίτη, αντισηπτικά και χρήση μάσκας υποχρεωτικά από τους πολίτες και από τον εργαζόμενο κ.λπ.)

Β. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

1. Δεδομένης της λήξης λειτουργίας ήδη των γυμνασίων στις 12/6/2020 και της λήξης λειτουργίας των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων στις 26/6/2020, οι υπάλληλοι δεν δικαιούνται μετά το πέρας των ως άνω κρίσιμων χρονικών ορίων της άδειας ειδικού σκοπού. Διευκρινίζεται εν προκειμένω ότι, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης λειτουργίας των ως άνω εκπαιδευτικών μονάδων, οι υπάλληλοι δεν έχουν συμπληρώσει το απαιτούμενο τετραήμερο, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, δεν επιβαρύνονται με την χρήση κανονικής άδειας για τις ημέρες (μία, δύο ή τρεις) που ήδη έχουν κάνει χρήση, αλλά οι άδειες αυτές χρεώνονται ως άδεια ειδικού σκοπού, καθώς δεν δύναται να συμπληρωθεί το απαιτούμενο τετραήμερο.

2. Επίσης, διευκρινίζεται ότι για τους υπαλλήλους, των οποίων τα τέκνα φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού συνεχίζεται μέχρι τη λήξη λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών, ήτοι στις 31/7/2020 με βάση το πρόγραμμα παρακολούθησης που ισχύει για τον κάθε βρεφονηπιακό σταθμό και με βάση τις οδηγίες που έχουν ήδη δοθεί με την αριθ. (6) σχετική εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας. Δηλαδή, η άδεια ειδικού σκοπού θα χορηγείται διακεκομμένα και για τις ημέρες μη λειτουργίας του υποτμήματος, το οποίο παρακολουθεί το τέκνο. Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση καθημερινής υποχρεωτικής παρακολούθησης μαθημάτων λόγω καθημερινού προγράμματος παρακολούθησης, οι γονείς υπάλληλοι δεν δικαιούνται πλέον την άδεια ειδικού σκοπού.

3. H ως άνω άδεια εξακολουθεί μέχρι 31/7/2020 να χορηγείται στους υπαλλήλους, των οποίων τα τέκνα είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, αλλά δεν προσέρχονται, λόγω ότι ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID 19 ή ήδη νοσούν από COVID 19.

Διευκρινίζεται ότι κατόπιν της μη χορήγησης πλέον της ειδικής άδειας απουσίας σε άτομα εμπίπτοντα σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, η άδεια ειδικού σκοπού παύει να χορηγείται στους υπαλλήλους, των οποίων τα τέκνα δεν προσέρχονται στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την οποία το τέκνο έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκε σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.

4. Σχετικά με τους γονείς που δεν έχουν εγγράψει τα τέκνα τους σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και δεδομένης της επαναφοράς των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ σε πλήρη λειτουργία, οι εν λόγω υπάλληλοι καλούνται να επιστρέψουν στις υπηρεσίες τους καθώς τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα επιτρέπουν τη φροντίδα των τέκνων από τους οικείους ή από άλλα πρόσωπα, τα οποία επιλαμβάνονταν της φροντίδας των τέκνων προ της κρίσης της πανδημίας.

Εφόσον, όμως, από τις κατά περίπτωση συγκεκριμένες οικογενειακές συνθήκες του υπαλλήλου προκύπτει η πλήρης αδυναμία της ως άνω φροντίδας των τέκνων από οικείους ή άλλα πρόσωπα, τότε μόνον δύνανται οι εν λόγω υπάλληλοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση χορήγησης της κατ' αρχάς προβλεπόμενης διευκόλυνσης της χρήσης του μειωμένου ωραρίου έως και 25% ,όπως άλλωστε προβλέπεται στην οικεία διάταξη.

Αν αιτιολογημένα και λόγω τυχόν ιδιαζουσών οικογενειακών συνθηκών δεν είναι δυνατή η χρήση ούτε του μειωμένου ωραρίου από τον υπάλληλο, τότε κατ' εξαίρεση δύνανται να υποβάλουν αίτηση χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού. Η αίτηση υπόκειται στην κρίση του εκάστοτε προϊσταμένου και εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν, δύναται να χορηγηθεί και πάντως όχι πέραν της 31/7/2020, ημερομηνία λήξης λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών.

5. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι οι υπάλληλοι που έκαναν ή θα κάνουν χρήση για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ακόμα, του μειωμένου κατά 25% ωραρίου απασχόλησης, υποχρεούνται για παροχή εργασίας τις αντίστοιχες ώρες μείωσης του ωραρίου εργασίας, πέραν του κανονικού ωραρίου τους χωρίς αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης, οπότε ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως πραγματική υπηρεσία.

Σε περίπτωση, ωστόσο, που ο υπάλληλος δεν επιθυμεί να αναπληρώσει τις ώρες αυτές, τότε κατόπιν σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του υπαλλήλου, η εκάστοτε υπηρεσία ενημερώνει άμεσα με σχετικό έγγραφο την Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της ΑΑΔΕ και τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Γ'. Στο έγγραφο θα διευκρινίζεται το ακριβές χρονικό διάστημα της μείωσης ωρών του υπαλλήλου, τις οποίες δεν αναπλήρωσε με πραγματική εργασία, ώστε να πραγματοποιηθεί η ανάλογη περικοπή αποδοχών.

Σε κάθε περίπτωση, η αναπλήρωση των ωρών αυτών θα πρέπει να γίνει εντός ευλόγου χρόνου και βάσει προγραμματισμού προς εξυπηρέτηση τόσο του γονέα υπαλλήλου όσο και του δημοσίου συμφέροντος, στο πλαίσιο της λειτουργίας των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

Του παρόντος να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης