Αποτελέσματα live αναζήτησης

943/1/2020 Παράταση καταβολής ετησίων διοικητικών τελών έτους 2019 μετά των απαραίτητων εγγράφων

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-07-2020 ]
Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες
Αφορά : Απόφαση ΕΕΤΤ για παράταση καταβολής ετησίων διοικητικών τελών έτους 2019 μετά των απαραίτητων εγγράφων από παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών

943/1/2020
Παράταση καταβολής ετησίων διοικητικών τελών έτους 2019 μετά των απαραίτητων εγγράφων

Αριθμ. απόφ. 943/1/2020

(ΦΕΚ Β' 2652/30-06-2020)

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
α. τον ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 82), ως ισχύει, ιδίως το άρθρο 18,
β. την υπ΄αρ. ΑΠ ΕΕΤΤ 834/2/9-11-2017 απόφαση «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (Β’ 4262), όπως ισχύει, ιδίως την παρ. 4 του άρθρου 11 (εφεξής: Κανονισμός Γενικών Αδειών),
γ. την υπ΄αρ. ΑΠ ΕΕΤΤ 934/4/1-6-2020 απόφαση «Υποβολή δικαιολογητικών και καταβολή ταχυδρομικών τελών έτους 2019 στην ΕΕΤΤ για τις επιχειρήσεις με Γενική/ Ειδική Άδεια παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών»,
δ. το υπ’ αρ. ΕΕΤΤ 20264/22-6-2020 έγγραφο με το οποίο πάροχος ζητά την παράταση καταβολής των ετήσιων διοικητικών τελών έτους 2019, λόγω COVID-19, και τούτο σε συνδυασμό με αρκετά τηλεφωνήματα που δέχθηκε η ΕΕΤΤ, ιδίως, και μετά την δημοσίευση της ως άνω υπό στοιχείο γ. απόφασης της ΕΕΤΤ, αναλογικά και για τα ετήσια διοικητικά τέλη προσώπων που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικών Αδειών (Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών),
ε. την υπ’ αρ. 34397/23-6-2020 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, και μετά από προφορική εισήγηση του Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ, καθηγητή Δημ. Βαρουτά,

Επειδή:
1. Σύμφωνα με ΑΠ ΕΕΤΤ 834/2/9-11-2017 απόφαση «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (Β’ 4262), στην παρ. 4 του άρθρου 11, προβλέπεται:
«Σε όλα τα πρόσωπα που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικών Αδειών και παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, επιβάλλεται ετήσιο διοικητικό τέλος, υπολογιζόμενο ως ποσοστό επί των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από την παροχή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών ή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικών Αδειών, ως εξής:

Ζώνη συνολικών ετησίων ακαθάριστων εσόδων (Ε) υποκείμενων σε τέλη, σε ευρώ Συντελεστής διοικητικών τελών ανά ζώνη Υποχρέωση Υποβολής Δήλωσης Εσόδων ή Δήλωσης Απόδοσης Τελών
Ε ≤ 150.000 0 Δήλωση Εσόδων (Παράρτημα Γ) μέχρι 1/7 κάθε έτους
150.000 < Ε ≤ 250.000.000 0,0025 Δήλωση Απόδοσης Τελών (Παράρτημα Δ) μέχρι 1/7 κάθε έτους
250.000.000 < Ε ≤ 750.000.000 0,004
750.000.000 < Ε 0,0005

Για κάθε ημερολογιακό έτος, το ετήσιο διοικητικό τέλος, υπολογιζόμενο σύμφωνα, με τον ανωτέρω Πίνακα, καταβάλλεται το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου του επομένου ημερολογιακού έτους, συνοδευόμενο υποχρεωτικά από τη Δήλωση Απόδοσης Τελών (Παράρτημα Δ) μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα που αναφέρονται στο ως άνω Παράρτημα χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση της ΕΕΤΤ προς αυτό. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης καταβολής, υποβάλλεται η Δήλωση Εσόδων (Παράρτημα Γ), μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα. Τα ανωτέρω ετήσια τέλη καταβάλλονται και σε περίπτωση που το πρώτο έτος διάρκειας της Γενικής Άδειας δεν συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Η Δήλωση Εσόδων και η Δήλωση Απόδοσης Τελών γίνεται υποχρεωτικά μέσω του «Ηλεκτρονικού Συστήματος υποβολής αιτήσεων» με τα επισυναπτόμενα σε αυτές έγγραφα και δικαιολογητικά των Παραρτημάτων Γ και Δ του παρόντος. Η καταβολή των ετήσιων διοικητικών τελών γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΕΤΤ όπου στο πεδίο «Αιτιολογία» του Δελτίου κατάθεσης θα συμπληρώνεται το ΑΦΜ της επιχείρησης και η ένδειξη «Τέλη Γενικών Αδειών Η/Ε».

2. Το γεγονός ότι λόγω του COVID-19 αρκετοί πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών και, ιδίως, και μετά την δημοσίευση της ως άνω υπό στοιχείο γ. απόφασης της ΕΕΤΤ, και δη για λόγους μη διακριτικής μεταχείρισης, ζήτησαν σχετική παράταση για την καταβολή ετήσιων διοικητικών τελών έτους 2019 με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, η οποία λήγει, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Κανονισμού Γενικών Αδειών την 1η Ιουλίου 2020, για τα ετήσια διοικητικά τέλη του έτους 2019.

3. Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,

αποφασίζει:

1. Παρατείνει την προθεσμία καταβολής ετήσιων διοικητικών τελών έτους 2019 μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020, αντί μέχρι την 1η Ιουλίου 2020 που θα έληγε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Κανονισμού Γενικών Αδειών (ΑΠ ΕΕΤΤ 834/2/9-11-2017, ως ισχύει) η σχετική προθεσμία.

2. Εντέλλεται την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ.

3. Εντέλλεται τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Μαρούσι, 24 Ιουνίου 2020

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης