Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ.ΟΡΓ.Α 1073764 ΕΞ 2020 Τροποποίηση της υπ' αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», ως προς τη συγχώνευση ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), Α'-Β' τάξεως, στον νομό Αττικής σε άλλες Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως, στον ίδιο νομό και της υπ' αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) όμοιας απόφασης και της υπ' αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β' 2823 και 3086) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν από τις διατάξεις της πρώτης απόφασης, περί τροποποίησης του Οργανισμού της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού των ανωτέρω συγχωνευμένων Δ.Ο.Υ.

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Δ.ΟΡΓ.Α 1073764 ΕΞ 2020
Τροποποίηση της υπ' αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», ως προς τη συγχώνευση ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), Α'-Β' τάξεως, στον νομό Αττικής σε άλλες Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως, στον ίδιο νομό και της υπ' αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) όμοιας απόφασης και της υπ' αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β' 2823 και 3086) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν από τις διατάξεις της πρώτης απόφασης, περί τροποποίησης του Οργανισμού της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού των ανωτέρω συγχωνευμένων Δ.Ο.Υ.


Δ.ΟΡΓ.Α 1073764 ΕΞ 2020 Τροποποίηση της υπ' αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 26 Ιουνίου 2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1073764 ΕΞ2020

(ΦΕΚ Β' 2651/30-06-2020)


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ: Α’-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Παπαδοπούλου
Παναγιώτης Καλαντζής
Τηλέφωνο : 210-3222386
Fax : 210-3230829
E-Mail : [email protected]
Url : www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄968 & 1238) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», ως προς τη συγχώνευση ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), Α’-Β’ τάξεως, στον νομό Αττικής σε άλλες Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως, στον ίδιο νομό και της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β΄ 12, 52, 234 και 1032) όμοιας απόφασης και της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β’ 2823 και 3086) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν από τις διατάξεις της πρώτης απόφασης, περί τροποποίησης του Οργανισμού της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού των ανωτέρω συγχωνευμένων Δ.Ο.Υ.».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 6, των περιπτώσεων αα', ββ', γγ' και εε' της υποπαρ. θ' της παρ. 4, των υποπαραγράφων α' και γ' της παρ. 6, της υποπαρ. α' της παρ. 2, των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, της υποπαρ. β' της παρ. 3 και της υποπαρ. θ' της παρ. 2 του άρθρου 9, των άρθρων 2, 7, 19, 26 και 27, καθώς και των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,

β) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α' 170), όπως ισχύουν,

γ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (A' 143),

δ) του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α' 90), όπως ισχύει και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α' 288), σε συνδυασμό με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 8 του τελευταίου,

ε) του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημοσίου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α' 178),

στ) της υποπερ. viii της περ. 2.3 της υποπαρ. 2 της παρ. Γ' του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α' 94),

ζ) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147) και ειδικότερα του τέταρτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 6 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4468/2017 (Α' 61),

η) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

θ) της υπ' αρ. 75555/289/06-07-2017 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της "χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών" του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016» (Β' 2336), η οποία εκδόθηκε ύστερα από την υπ' αρ. 25/2017/2806-2017 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.),

ι) της υπ' αρ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β' 3240),

ια) της υπ' αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 968 και 1238), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 39 αυτής,

ιβ) του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α' 6), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ιγ) του ν. 48/1975 «Περί της Εθνικής Σημαίας της Ελλάδος, του Εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, του όρκου των αναλαμβανόντων δημοσίαν εν γένει υπηρεσίαν, του τύπου των σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών και των εγγράφων τούτων.» (Α' 108),

ιδ) του άρθρου 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α' 26), όπως ισχύει,

ιε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016 (Α' 94) και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133),

ιστ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119) και ειδικότερα του άρθρου 1 αυτού.

2. Τις συστατικές πράξεις των Δ.Ο.Υ., όπως ισχύουν, στις οποίες καθορίζεται και η χωρική αρμοδιότητα αυτών.

3. Την υπ' αρ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011/21-09-2011 (Β' 2187) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με όμοιες αποφάσεις και με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Τις κατωτέρω αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016:

α) αριθ. Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/08-08-2013 «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)» (Β'2043),

β) αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1101923 ΕΞ 2016/06-07-2016 «Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ.» (Β' 2108),

γ) αριθ. Δ6Α 1035276 ΕΞ 2014/21-2-2014 «Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ., καθώς και καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως» (Β'524), ως προς την παρ. 2 αυτής, όπως ισχύει,

δ) αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1180286 ΕΞ 2016/12-12-2016 «Τροποποίηση της υπ' αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147691 ΕΞ 2014/06-112014 (Β' 3017) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις» (Β' 4009), όπως ισχύει, κατά το μέρος που αφορά στις Δ.Ο.Υ., με με τις υπ' αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1073859 ΕΞ 2018/14-05-2018 (Β' 1771), Δ.ΟΡΓ.Α 1125548 ΕΞ 2018/22-08-2018 (Β' 3805), Δ.ΟΡΓ.Α 1111028 ΕΞ 2019/5-8-2019 (Β' 3207) και Δ.ΟΡΓ.Α 1031989 ΕΞ 2020/04.03.2020 (Β' 713) αποφάσεις μας.

5. Τις κατωτέρω αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν:

α) αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.» (Β' 2743),

β) αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής» (Β' 12, 52, 234 και 1032) και

γ) αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 δια-πιστωτική πράξη «Ορισμός των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της υπ' αρ. 75555/289/6-7-2017 (Β' 2336) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίσθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α' 147)» (Β' 2823 και 3086).

6. Τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., από 02, 03, 04, 18, 21, 22 και 23/06/2020.

7. Το υπ' αρ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1176934 ΕΞ 2016/08-12-2016 (ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, περί των υπηρεσιακών σφραγίδων που θα χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.

8. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών:

α) αριθ. 2/77928/0004/27-9-2016 «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) και

β) αριθ. 2/77929/0004/27-09-2016 «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507).

9. Την από 25/06/2020 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατά την οποία παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του, σύμφωνα τις διατάξεις της υποπαρ. β' της παρ. 3 και της υποπαρ. θ' της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016 (αριθ. 34/25-06-2020 έγγραφο του Προέδρου του Σ.Δ.).

10. Την υπ' αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β' 130 και Β' 372), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

11. Την υπ' αρ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ' αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και αριθ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

12. Την ανάγκη συγχώνευσης ορισμένων Δ.Ο.Υ. Α'-Β' τάξεως του νομού Αττικής σε άλλες Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως του ίδιου νομού, προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι, ανθρώπινοι και οικονομικοί, ώστε να συγκεντρωθεί το στελεχιακό δυναμικό αυτών σε λιγότερες και περισσότερο ενισχυμένες Δ.Ο.Υ., με στόχο την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

13. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, λόγω της μείωσης των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης κατά έξι (6) Διευθύνσεις, κατά δεκαεννιά (19) Τμήματα, καθώς και τη σύσταση ενός (1) νέου Τμήματος, προκαλείται εξοικονόμηση δαπανών: α) από τη μείωση των επιδομάτων θέσεων ευθύνης συνολικού ύψους 57.500 ευρώ περίπου στον Τακτικό Προϋπολογισμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) τρέχοντος έτους και κατά 115.000 ευρώ περίπου για κάθε ένα επόμενο οικονομικό έτος, και β) από τη μείωση των λειτουργικών εξόδων των συγχωνευόμενων Δ.Ο.Υ., η οποία δεν δύναται να εκτιμηθεί, δεδομένου ότι εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα,

αποφασίζουμε:

Α.-Τροποποιούμε τις κατωτέρω αποφάσεις μας, με αριθ.: α) Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238), με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», κατά το μέρος που αφορά στο άρθρο 39 «Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)» της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), β) Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032), με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής», κατά το μέρος που αφορά στις υποπαραγράφους 2 και 4 της παρ. Α' αυτής και γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β' 2823 και 3086) διαπιστωτική πράξη, με θέμα «Ορισμός των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της υπ' αρ. 75555/289/6-7-2017 (Β' 2336) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίσθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α' 147)», κατά το μέρος που αφορά στην υποπαρ. Ι της παρ. Α' αυτής και ειδικότερα:

1) Ι.-Από 06/07/2020:

α) Συγχωνεύουμε τη Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, Α'-Β' τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, Α' τάξεως, στην οποία μεταφέρουμε την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα αυτής.

β) Παύει να λειτουργεί η Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, Α'-Β' τάξεως και η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων αυτής περιέρχεται στη Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, Α' τάξεως, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, στις απαιτήσεις, στις υποχρεώσεις και στις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις αυτής.

γ) αα) Οι αρμοδιότητες του Διατάκτη, που έχουν μετα-βιβασθεί με την περίπτωση α' της υποπαρ. 2 της παρ. Α' της υπ' αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) απόφασής μας, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, καθώς και οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες με την περίπτωση β' της ίδιας υποπαρ. στον Προϊστάμενο της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου (Α'-Β') για τον Νομαρχιακό Προϋπολογισμό Ανατ.Αττι-κής (στοιχείο 7 του Πίνακα της περίπτωσης α' της ίδιας υποπαραγράφου) μεταβιβάζονται στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών (Α').

ββ) Στη Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών (Α') συνιστούμε ένα (1) Τμήμα με τίτλο «Τμήμα ΣΤ'-Προϋπολογισμού και Προμηθειών», το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις της υποπερίπτωσης VII της περίπτωσης i της υποπαρ. Α της παρ. 7 του άρθρου 39 της υπ' αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238) απόφασής μας, όπως ισχύει, στον Προϊστάμενο του οποίου μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες που μεταβιβάσθηκαν, με την περίπτωση α' της υποπαρ. 4 της παρ. Α' της υπ' αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) όμοιας, όπως ισχύει, στον Προϊστάμενο του Τμήματος Δ' - Προϋπολογισμού και Προμηθειών της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου (Α'-Β'), για τις Δ.Ο.Υ. του Νομαρχιακού Προϋπολογισμού Ανατ.Αττικής.

γγ) Οι εκκρεμείς διαδικαστικές ενέργειες του Τμήματος Δ' - Προϋπολογισμού και Προμηθειών της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου (Α'-Β'), που δεν έχουν ολοκληρωθεί και αφορούν σε ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών όλων των Δ.Ο.Υ. του νομαρχιακού προϋπολογισμού Ανατ.Αττικής, ολοκληρώνονται από το Τμήμα ΣΤ'-Προϋπολογισμού και Προμηθειών της Δ.Ο.Υ ΙΓ' Αθηνών (Α') και ειδικότερα αυτές της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου (Α'-Β'), που δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία παύσης λειτουργίας της, αποτελούν προμήθειες και υπηρεσίες της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών (Α') και ολοκληρώνονται από το ίδιο ως άνω Τμήμα.

δ) Τροποποιούμε το άρθρο 39 της υπ' αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238) απόφασής μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα αντικαθιστούμε:

αα) την υποπαρ. δ' της παρ. 3 αυτού, ως εξής:

«3.» «δ) Οι υπηρεσίες των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) που προβλέπονται στη στήλη 6 του Πίνακα της περίπτωσης α' της υποπαρ. 4 της παρ. Α' της υπ' αρ. Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/5-1-2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) απόφασής μας, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής.», όπως εκάστοτε ισχύει, διενεργούν όλες τις προβλεπόμενες διαδικαστικές ενέργειες, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη, μέσω των Νομαρχιακών Προϋπολογισμών της Φορολογικής Διοίκησης, των αναγκών των Δ.Ο.Υ. του οικείου Νομαρχιακού Προϋπολογισμού, οι οποίες προβλέπονται στη στήλη 3 του ως άνω Πίνακα και των υφιστάμενων υπηρεσιών αυτών, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α' της υποπαρ. 4 της παρ. Α' της ως άνω απόφασης, όπως αναλυτικότερα αυτές ορίζονται με την παρούσα απόφαση στις αρμοδιότητες των Τμημάτων Προϋπολογισμού και Προμηθειών των Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών (Α'), Ε' Θεσσαλονίκης (Α') και ΙΒ' Αθηνών (Α'-Β')».

ββ) την υποπερίπτωση ε' της περ. Β' της υποπαρ. I της παρ. 6 αυτού, ως εξής:

«6.-Ι.Β.-ε) Τμήμα ΣΤ'-Προϋπολογισμού και Προμηθειών, το οποίο λειτουργεί, μόνο, στη Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών και στη Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης».

γγ) την περίπτωση δ' της υποπαρ. ΙΙ της παρ. 6 αυτού, ως εξής:

«6.-ΙΙ.δ) Τμήμα Δ'-Προϋπολογισμού και Προμηθειών, το οποίο λειτουργεί, μόνο, στη Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών».

δδ) το πρώτο εδάφιο της υποπαρ. Α της παρ. 7 αυτού, ως εξής:

«7.-Α. Στα πλαίσια της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους, οι αρμοδιότητες των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) κατανέμονται στα Τμήματα και στα Γραφεία τους, ως κατωτέρω και, επιπλέον, στα πλαίσια της υποστήριξης του έργου των διατακτών νομαρχιακών προϋπολογισμών Δ.Ο.Υ. Α' και Α'-Β' τάξεως, οι αρμοδιότητες των Τμημάτων ΣΤ'-Προϋπολογισμού και Προμηθειών των Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών (Α') και Ε' Θεσσαλονίκης (Α') και του Τμήματος Δ'-Προϋπολογισμού και Προμηθειών της Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών (Α'-Β'), είναι οι ακόλουθες:».

εε) την υποπερίπτωση IV της περ. ii της υποπαρ. Α της παρ. 7 αυτού, ως εξής:

«7.-Α.ϊϊ-ΐν. Τμήμα Δ' - Προϋπολογισμού και Προμηθειών Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος της Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως, όπως ορίζονται στην υποπερίπτωση VII της περίπτωσης i της παρούσας υποπαραγράφου, για τις Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητάς του.».

ε) Τροποποιούμε τους Πίνακες της παρ. Α' της υπ' αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) απόφασής μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα:

αα) Αντικαθιστούμε στη γραμμή 7 του Πίνακα της περίπτωσης α' της υποπαρ. 2 αυτής, που αφορά στον νομαρχιακό προϋπολογισμό Ανατ. Αττικής, στη στήλη 4 «Δ.Ο.Υ./ΤΑΞΗ», τον τίτλο της Δ.Ο.Υ. από «ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Α-Β)» σε «ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ (Α)».

ββ) Στον Πίνακα της περίπτωσης α' της υποπαρ. 4 αυτής, διαγράφουμε τη γραμμή που αφορά στη Δ.Ο.Υ. «ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» του νομαρχιακού προϋπολογισμού Ανατ. Αττικής και αντικαθιστούμε στη στήλη 5 «ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ Π/Υ ΟΡΙΖΕΤΑΙ:» της γραμμής που αφορά στην υφιστάμενη Δ.Ο.Υ. «ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ» και των γραμμών που αφορούν σε όλες τις Δ.Ο.Υ. του νομαρχιακού προϋπολογισμού Ανατ.Αττικής, τον τίτλο της Δ.Ο.Υ., από «Δ.Ο.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» σε «ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ» και στη στήλη 6 «ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΙΕΝΕΡΓΟΥ-ΝΤΑΙ ΑΠΟ:», τον τίτλο του Τμήματος, για όλες τις Δ.Ο.Υ. του νομαρχιακού προϋπολογισμού Ανατ.Αττικής, από «ΤΜΗΜΑ Δ' - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» σε «ΤΜΗΜΑ ΣΤ' - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ».

στ) Τροποποιούμε την υπ' αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β' 2823 και 3086) διαπιστωτική πράξη μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και αντικαθιστούμε στην υποπαρ. Ι της παρ. Α' αυτής τα κατωτέρω:

αα) τα υποστοιχεία i και ii του στοιχείου αα) της υποπερίπτωσης β) της περίπτωσης 1) και διαμορφώνουμε το στοιχείο αα), ως εξής:

«Α.-Ι.-1) β) αα) των Δ.Ο.Υ., έχει μεταβιβαστεί στους Προϊσταμένους:

i) των Τμημάτων ΣΤ'-Προϋπολογισμού και Προμηθειών, για τις Δ.Ο.Υ., Α' τάξεως, ΙΓ' Αθηνών και Ε' Θεσσαλονίκης, ανάλογα,

ii) του Τμήματος Δ'-Προϋπολογισμού και Προμηθειών, για τη Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών, Α'-Β' τάξεως και

iii) των Τμημάτων Ε' ή Γ'-Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των λοιπών Δ.Ο.Υ., Α' και Α'-Β' τάξεως, αντίστοιχα, που προβλέπονται στη στήλη 6 του Πίνακα της περίπτωσης α' της υποπαρ. 4 της παρ. Α' της δεύτερης ως άνω απόφασής μας, των οποίων οι Προϊστάμενοι έχουν την αρμοδιότητα του Διατάκτη του οικείου Νομαρχιακού Προϋπολογισμού»,

ββ) τον τίτλο της Δ.Ο.Υ. της γραμμής 7, που αφορά στον νομαρχιακό προϋπολογισμό Ανατολικής Αττικής στη στήλη 4 «ΧΩΡΙΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 2ο ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ ν. 4412/2016 (Α' 147)» του «Πίνακα 1-ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.)» της περίπτωσης 2) από Δ.Ο.Υ. «ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Α-Β)» σε Δ.Ο.Υ. «ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ (Α)».

II.-Από 06/07/2020:

α) Συγχωνεύουμε τη Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Α'-Β' τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Α' τάξεως, στην οποία μεταφέρουμε την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα αυτής.

β) Παύει να λειτουργεί η Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Α'-Β' τάξεως και η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων αυτής περιέρχεται στη Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Α' τάξεως, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, στις απαιτήσεις, στις υποχρεώσεις και στις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις αυτής.

γ) Οι εκκρεμείς διαδικαστικές ενέργειες του Τμήματος Δ'-Προϋπολογισμού και Προμηθειών της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου (Α'-Β'), για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου (Α'-Β'), που δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία παύσης λειτουργίας της, ολοκληρώνονται από το Τμήμα ΣΤ'-Προϋπολογισμού και Προμηθειών της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών (Α'), που συστήνεται κατά τα οριζόμενα στην περ. I της υποπαρ. 1 της παρ. Α της παρούσας απόφασης, ύστερα από συνεννόηση με τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Χολαργού (Α'), της οποίας αποτελούν προμήθειες και υπηρεσίες.

δ) Στον πίνακα της περίπτωσης α' της υποπαρ. 4 της παρ. Α' της υπ' αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) απόφασής μας, όπως ισχύει, διαγράφουμε τη γραμμή που αφορά στη Δ.Ο.Υ. «ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» του νομαρχιακού προϋπολογισμού Ανατ. Αττικής.

ΙΙΙ.-Από 10/08/2020:

α) Συγχωνεύουμε τη Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, Α'-Β' τάξε-ως, στη Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, Α' τάξεως, στην οποία μεταφέρουμε την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα αυτής.

β) Παύει να λειτουργεί η Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, Α'-Β' τάξεως και η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων αυτής περιέρχεται στη Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, Α' τάξεως, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, στις απαιτήσεις, στις υποχρεώσεις και στις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις αυτής.

γ) Οι εκκρεμείς διαδικαστικές ενέργειες του Τμήματος Δ'-Προϋπολογισμού και Προμηθειών της Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών (Α'-Β'), για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης (Α'-Β'), που δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία παύσης λειτουργίας της, ολοκληρώνονται από το ίδιο Τμήμα, ύστερα από συνεννόηση με τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας (Α'), της οποίας αποτελούν προμήθειες και υπηρεσίες.

δ) Στον Πίνακα της περίπτωσης α' της υποπαρ. 4 της παρ. Α' της υπ' αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) απόφασής μας, όπως ισχύει, διαγράφουμε τη γραμμή που αφορά στη Δ.Ο.Υ. «ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» του νομαρχιακού προϋπολογισμού Αθηνών.

IV.-Από 10/08/2020:

α) Συγχωνεύουμε τη Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, Α'-Β' τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, Α' τάξεως, στην οποία μεταφέρουμε την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα αυτής.

β) Παύει να λειτουργεί η Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, Α'-Β' τάξεως και η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων αυτής περιέρχεται στη Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, Α' τάξεως, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, στις απαιτήσεις, στις υποχρεώσεις και στις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις αυτής.

γ) Οι εκκρεμείς διαδικαστικές ενέργειες του Τμήματος Δ'-Προϋπολογισμού και Προμηθειών της Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών (Α'-Β'), για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου (Α'-Β'), που δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία παύσης λειτουργίας της, ολοκληρώνονται από το ίδιο Τμήμα, ύστερα από συνεννόηση με τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης (Α'), της οποίας αποτελούν προμήθειες και υπηρεσίες.

δ) Στον Πίνακα της περίπτωσης α' της υποπαρ. 4 της παρ. Α' της υπ' αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) απόφασής μας, όπως ισχύει, διαγράφουμε τη γραμμή που αφορά στη Δ.Ο.Υ. «ΑΓΙΟΥ ΔΗ-ΜΗΤΡΙΟΥ» του νομαρχιακού προϋπολογισμού Αθηνών.

V. -Από 10/8/2020:

α) Συγχωνεύουμε τη Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, Α'-Β' τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Α' τάξεως, στην οποία μεταφέρουμε την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα αυτής.

β) Παύει να λειτουργεί η Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, Α'-Β' τάξεως και η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων αυτής περιέρχεται στη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Α' τάξεως, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, στις απαιτήσεις, στις υποχρεώσεις και στις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις αυτής.

γ) Οι εκκρεμείς διαδικαστικές ενέργειες του Τμήματος Δ'-Προϋπολογισμού και Προμηθειών της Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών (Α'-Β'), για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου (Α'-Β'), που δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία παύσης λειτουργίας της, ολοκληρώνονται από το ίδιο Τμήμα, ύστερα από συνεννόηση με τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας (Α'), της οποίας αποτελούν προμήθειες και υπηρεσίες.

δ) Στον Πίνακα της περίπτωσης α' της υποπαρ. 4 της παρ. Α' της υπ' αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) απόφασής μας, όπως ισχύει, διαγράφουμε τη γραμμή που αφορά στη Δ.Ο.Υ. «ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» του νομαρχιακού προϋπολογισμού Αθηνών.

VI. -Από 07/09/2020:

α) Συγχωνεύουμε τη Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, Α'-Β' τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, Α' τάξεως, στην οποία μεταφέρουμε την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα αυτής.

β) Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων «Ελέγχων» και του Τμήματος «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Α' τάξεως, κατά το μέρος που αφορούν στον έλεγχο και στο δικαστικό της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, Α'-Β' τάξεως, μεταφέρονται και θα ασκούνται από την ως άνω ημερομηνία από τα Τμήματα «Ελέγχων» και από το Τμήμα «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης», αντίστοιχα, της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, Α' τάξεως.

γ) Παύει να λειτουργεί η Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, Α'-Β' τάξεως και η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων αυτής περιέρχεται στη Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, Α' τάξεως, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, στις απαιτήσεις, στις υποχρεώσεις και στις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις αυτής.

Ειδικότερα, για ταμειακά βεβαιωμένες κατά Κ.Ε.Δ.Ε. οφειλές και για εκτελεστούς τίτλους που αποκτήθηκαν κατά Κ.Φ.Δ., καθώς και για εντολές ελέγχου (πλην του επανελέγχου με συμπληρωματικά στοιχεία, που θα προκύψουν μετά την 07/09/2020, σε υποθέσεις της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, Α'-Β' τάξεως, για τις οποίες διενεργήθηκε αρχικός έλεγχος από τη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Α' τάξεως, ο οποίος ασκείται από τη συγχωνευμένη Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, Α' τάξεως), που εκδόθηκαν μέχρι και την 06/09/2020 και για εντολές ελέγχου που εκδίδονται, κατ' εφαρμογή της υποπερίπτωσης Α.9 της περίπτωσης 12 του Πίνακα του άρθρου 1 της υπ' αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Β' 2743) απόφασής μας, οι αρμοδιότητες επιδίωξης είσπραξης της οφειλής (πλην των αιτήσεων ρύθμισης οφειλών), διενέργειας φορολογικού ελέγχου, έκδοσης των σχετικών καταλογιστικών πράξεων, βεβαίωσης των φόρων, των τελών, των εισφορών, των προστίμων και των λοιπών επιβαρύνσεων, λήψης διασφαλιστικών μέτρων, παραλαβής, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των ενδικοφανών προσφυγών, με αίτημα την επανεξέταση των καταλογιστικών πράξεων, στα πλαίσια της ειδικής διοικητικής διαδικασίας, από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, της εκπροσώπησης στα δικαστήρια, της νομικής υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., γενικώς και κάθε άλλης οφειλόμενης ενέργειας, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής διοικητικές πράξεις, συνεχίζουν να ασκούνται από τα Τμήματα «Ελέγχων» και από το Τμήμα «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

δ) Οι εκκρεμείς διαδικαστικές ενέργειες του Τμήματος Δ'-Προϋπολογισμού και Προμηθειών της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου (Α'-Β'), για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Αχαρνών (Α'-Β'), που δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία παύσης λειτουργίας της, ολοκληρώνονται από το Τμήμα ΣΤ'-Προϋπολογισμού και Προμηθειών της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών (Α'), που συστήνεται κατά τα οριζόμενα στην περ. I της υποπαρ. 1 της παρ. Α της παρούσας απόφασης, ύστερα από συνεννόηση με τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων (Α'), της οποίας αποτελούν προμήθειες και υπηρεσίες.

ε) Στον Πίνακα της περίπτωσης α' της υποπαρ. 4 της παρ. Α' της υπ' αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) απόφασής μας, όπως ισχύει, διαγράφουμε τη γραμμή που αφορά στη Δ.Ο.Υ. «ΑΧΑΡ-ΝΩΝ» του νομαρχιακού προϋπολογισμού Ανατ.Αττικής.

2) Ι. Από τις ημερομηνίες συγχώνευσης των Δ.Ο.Υ., που ορίζονται στην υποπαρ. 1 της παρούσας παραγράφου, αντίστοιχα:

α) αα) Τα σχετικά φυσικά, μαγνητικά και ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν στις εκκρεμείς υποθέσεις των Δ.Ο.Υ., των οποίων παύει η λειτουργία, καθώς και το λοιπό και γενικό φυσικό, μαγνητικό και ηλεκτρονικό αρχείο αυτών, περιέρχεται στις Δ.Ο.Υ. υποδοχής στις οποίες συγχωνεύονται αυτές, αντίστοιχα, λαμβανομένων υπόψη των ορισθέντων στις διατάξεις της υποπαρ. 1 της παρούσας παραγράφου.

ββ) Όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά και οι βεβαιώσεις φέρουν την επωνυμία της Δ.Ο.Υ. υποδοχής στην οποία συγχωνεύεται η Δ.Ο.Υ., Α'-Β' τάξεως, της οποίας παύει η λειτουργία, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. 1 της παρούσας παραγράφου.

β) Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. υποδοχής, από την ημερομηνία συγχώνευσης σε αυτές των Δ.Ο.Υ., Α'-Β' τάξεως, τις οποίες υποδέχονται,

αα) οφείλουν να:

i) μεριμνήσουν, προκειμένου οι Δ.Ο.Υ., που προΐστανται, να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα προεκτυπωμένα έντυπα (που εκδίδονται μηχανογραφικά ή μη) και τους φακέλους αλληλογραφίας, που φέρουν τον τίτλο των συγχωνευόμενων σε αυτές Δ.Ο.Υ., αντίστοιχα, των οποίων παύει η λειτουργία, μέχρι της εξαντλήσεώς τους, με την αναγραφή σε αυτά χειρόγραφα του τίτλου των Δ.Ο.Υ. υποδοχής.

ii) φροντίσουν, με προσωπική τους ευθύνη, για την καταστροφή, αμέσως, όλων των παλαιών στρογγυλών και λοιπών υπηρεσιακών σφραγίδων, που φέρουν τον τίτλο των συγχωνευόμενων Δ.Ο.Υ., των οποίων παύει η λειτουργία, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που έχουν δοθεί με το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης β' της παρ. 3 του αριθ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1176934 ΕΞ 2016/08-12-2016 (ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) εγγράφου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

ββ) είναι υπεύθυνοι για τον συντονισμό και τη διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή της παρούσας απόφασης, κατά λόγο αρμοδιότητας.

γ) Ο Προϊστάμενος της Φορολογικής Περιφέρειας Αθηνών οφείλει να επιβλέψει τους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ., που υπάγονται στην εποπτεία του, ως προς την εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών και του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσής τους και να συντονίσει τη συνεργασία αυτών με τις υπηρεσίες των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε., κατά λόγο αρμοδιότητας και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή με όποια άλλη υπηρεσία ή φορέα χρειαστεί, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δοθούν από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), προκειμένου να ολοκληρωθούν έγκαιρα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να εξασφαλισθεί, από τις καθοριζόμενες με την παρούσα απόφαση ημερομηνίες, η εύρυθμη λειτουργία των Δ.Ο.Υ. υποδοχής άλλων Δ.Ο.Υ. και της Δ.Ο.Υ. από την οποία αποσπώνται αρμοδιότητες του ελέγχου και του δικαστικού, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

ΙΙ.-Η μεταγραφή των φορολογουμένων στις Δ.Ο.Υ. υποδοχής δύναται να αρχίσει έως και τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημερομηνία παύσης λειτουργίας των συγχωνευόμενων Δ.Ο.Υ., Α'-Β' τάξεως.

3) Από τις ημερομηνίες συγχώνευσης των Δ.Ο.Υ., που ορίζονται στην υποπαρ. 1 της παρούσας παρ. στον νομό Αττικής επέρχονται στον Πίνακα της παρ. 8 του άρθρου 39 «Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)»

οι κατωτέρω αλλαγές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις I έως VI της υποπαρ. 1 της παρούσας παραγράφου, ως εξής:

α) Από 06/07/2020, διαγράφεται η υφιστάμενη περίπτωση, με α/α 71 του Πίνακα που αφορά στη Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου (Α'-Β') και αντικαθίσταται η περίπτωση, με α/α 63 αυτού, ως κατωτέρω:

«Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ

Δ.Ο.Υ.

ΚΑΙ

ΕΔΡΑ

ΤΑΞΗ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝ-ΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ  ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ 
(Γ.Ε.Φ.)/ ΔΗΜΟΣ-ΕΔΡΑ»

«63.

   

ΙΓ' Αθηνών, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων

Α'

Υποδιεύθυνση

Α1'-Ελέγχων

 

»

Α2'-Ελέγχων

 

Β'-Δικαστικό και Νομικής
Υποστήριξης

Γραφείο Ληξιπρόθεσμων
Οφειλών

 

Γ'-Συμμόρφωσης
και Σχέσεων με τους
Φορολογουμένους

 

Δ'-Εσόδων

 

Ε'-Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης

 

ΣΤ'-Προϋπολογισμού
και Προμηθειών

 
 

Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης

β) Από 06/07/2020, διαγράφεται η υφιστάμενη περίπτωση, με α/α 91, του Πίνακα που αφορά στη Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου (Α'-Β').

γ) Από 10/08/2020, διαγράφεται η υφιστάμενη περίπτωση, με α/α 81, του Πίνακα που αφορά στη Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης (Α'-Β').

δ) Από 10/08/2020, διαγράφεται η υφιστάμενη περίπτωση, με α/α 59, του Πίνακα που αφορά στη Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου (Α'-Β').

ε) Από 10/08/2020, διαγράφεται η υφιστάμενη περίπτωση, με α/α 83, του Πίνακα που αφορά στη Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου (Α'-Β').

στ) Από 07/09/2020, διαγράφεται η υφιστάμενη περίπτωση, με α/α 69, του Πίνακα που αφορά στη Δ.Ο.Υ. Αχαρνών (Α'-Β').

Β.-1) Καθορίζουμε, τις οργανικές θέσεις προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, στις παρακάτω Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), από την ημερομηνία που αναγράφεται κάτω από κάθε Δ.Ο.Υ., ως εξής:

I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.)

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ

Δ.Ο.Υ

ΤΑΞΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ

ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

   

ΠΕ

ΤΕ

ΔΕ

ΔΕ

ΥΕ

ΥΕ

 

1

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ από 06-07-2020

A

65

10

31

2

2

 

110

2

ΧΟΛΑΡΓΟΥ από 06-07-2020

A

61

14

37

2

1

 

115

3

   

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ από 10-08-2020

Α

49

10

34

4

2

1

100

4

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ από 10-08-2020

A

61

17

23

1

3

 

105

5

ΓΛΥΦΑΔΑΣ από 10-08-2020

A

61

10

31

3

4

1

110

6

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ από 07-09-2020

Α

55

18

28

4

5

 

110

2) Το προσωπικό των συγχωνευόμενων Δ.Ο.Υ. μεταφέρεται στις Δ.Ο.Υ. που τις υποδέχονται ή μετακινείται ή μετατίθεται σε άλλες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Γ.-Κατά τα λοιπά ισχύουν:

1) Οι κατωτέρω αποφάσεις μας, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, υπ' αρ.:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238),

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032),

γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β' 2823 και 3086) διαπιστωτική πράξη,

δ) Δ.ΟΡΓ.Α 1106058 ΕΞ 2017/07-07-2017 (Β'2424),

ε) Δ.ΟΡΓ.Α 1009221 ΕΞ 2019/21-01-2019 (Β' 109) και στ) Δ.ΟΡΓ.Α 1037279 ΕΞ 2019/08-03-2019 (Β' 904).

2) Η υπ' αρ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011/21-09-2011 (Β' 2187) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και η υπ' αρ. Δ6Α 1092694 ΕΞ 2013/06-06-2013 (Β' 1404 και 1544) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και

3) Οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, υπ' αρ.:

α) Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/8-8-2013 (Β' 2043) «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)»,

β) Δ6Α 1035276 ΕΞ 2014/21-2-2014 (Β' 524) «Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ., καθώς και καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως», ως προς την παρ. 2 αυτής, όπως ισχύει,

γ) Δ. ΟΡΓ. Α 1180286 ΕΞ 2016/12-12-2016 (Β' 4009) «Τροποποίηση της υπ' αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147691 ΕΞ 2014/06-11-2014 (Β' 3017) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις», όπως ισχύει με τις υπ' αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1048675 ΕΞ 2020/29.04.2020 (Β' 1749), Δ.ΟΡΓ.Α 1048642 ΕΞ 2020/29-04-2020 (Β' 1792), Δ.ΟΡΓ.Α 1091257 ΕΞ 2019/24-06-2019 (Β' 2650), Δ.ΟΡΓ.Α 1061722 ΕΞ 2019/23-04-2019 (Β'1460), Δ.ΟΡΓ.Α 1073859 ΕΞ 2018/14-05-2018 (Β' 1771), Δ.ΟΡΓ.Α 1125548 ΕΞ 2018/22-08-2018 (Β' 3805) αποφάσεις μας.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τις ημερομηνίες που καθορίζονται στις διατάξεις αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης