2199/30.6.2020

Παράταση ισχύος των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 4684/2020 (Α' 86) «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (A' 75) και άλλες διατάξεις»Σχόλια:

Η ισχύς της παρούσας παρατάθηκε μέχρι 31/10/2020 με την 43252/10-09-2020 και μέχρι 31/12/2020 με την 53409/29-10-2020.30 Ιούν 2020

Taxheaven.gr
Αριθμ. 2199/2020

(ΦΕΚ Β' 2659/30-06-2020)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 17 του ν. 4684/2020 (Α' 86) «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. "Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (A' 75) και άλλες διατάξεις».

2. Το π.δ. 96/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α' 136).

3. Το π.δ 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

4. Την ανάγκη παράτασης ισχύος των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 4684/2020 (Α' 86) «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. "Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (A1 2 3 4 75) και άλλες διατάξεις», λόγω των συνεπειών της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.

5. Την υπ' αρ. πρωτ. Β1.Φ1.51/30936/30-6-2020 εισήγηση του στοιχείου ε' της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την παράταση της ισχύος των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 4684/2020 (Α' 86), για το χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου 2020 έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ


Taxheaven.gr