Αποτελέσματα live αναζήτησης

3122.2/39009/2020 Τοποθέτηση πλωτών εξεδρών, επιφάνειας μέχρι εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, για εποχική χρήση

Κατηγορία: Λοιπά

3122.2/39009/2020
Τοποθέτηση πλωτών εξεδρών, επιφάνειας μέχρι εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, για εποχική χρήση


3122.2/39009/2020 Τοποθέτηση πλωτών εξεδρών, επιφάνειας μέχρι εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, στη θάλ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. 3122.2/39009/2020
 
(ΦΕΚ Β' 2629/29-06-2020)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 18 του ν. 2932/2001 «......-Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145).
β. Της παρ. 1 περ. δ του άρθρου 13Α του ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 285).
γ. Του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102).
δ. Του ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις», (Α΄ 184).
ε. Του ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (Α΄ 39).
στ. Του π.δ. 81/2014 «Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενικών Αρχών και ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης αυτών» (Α΄ 125).
ζ. Του π.δ. 70/2015 «...Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...» (Α΄ 114), όπως ισχύει.
η. Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής», (Α΄ 26) όπως ισχύει.
θ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

2. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2814.2/37760/2020 εισηγητικό σημείωμα ΓΔΟΥ/ΥΝΑΝΠ,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμοί


«Πλωτή εξέδρα»: πλωτή κατασκευή, μη νηολογημένη, με ένα κατάστρωμα κυκλοφορίας. Στην έννοια της πλωτής εξέδρας, δεν εμπίπτουν τα βοηθητικά ναυπηγήματα του άρθρου 4 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής


Η παρούσα εφαρμόζεται στον αιγιαλό, στη θάλασσα, στον πυθμένα της θάλασσας και στην χερσαία και θαλάσσια ζώνη λιμένα.

Άρθρο 3
Τοποθέτηση και χρήση της πλωτής εξέδρας


1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις περιοχές απόλυτης περιβαλλοντικής προστασίας, επιτρέπεται, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, να τοποθετούνται στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, πλωτές εξέδρες επιφάνειας μέχρι εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, και για εποχική χρήση (από Απρίλιο έως Οκτώβριο) μέχρι έξι μηνών ετησίως, για την εξασφάλιση πρόσβασης και για την επιδίωξη, ιδίως, των ακόλουθων σκοπών:
α. πρόσδεση σκαφών,
β. πρόσβαση των λουόμενων σε δύσβατες παραλίες ή σε δύσβατες θαλάσσιες περιοχές, πλησίον της ακτής,
γ. διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων,
δ. σημείο εκκίνησης και στάθμευσης, μηχανοκίνητων και μη, θαλάσσιων μέσων αναψυχής. Η στάθμευση συνίσταται στην πρόσδεση ή εναλλακτικά στην έδραση και προσαρμογή του κύτους του σκάφους σε ειδικά διαμορφωμένη πλωτή εξέδρα, για περιορισμένο χρονικό διάστημα μικρότερο της ημέρας,
ε. πρόσδεση σκαφών που χρησιμοποιείται για τη ναυαγοσωστική κάλυψη λουτρικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
στ. διενέργεια καταδύσεων αναψυχής και
ζ. εγκατάσταση και λειτουργία κολυμβητικών μονάδων.

2. Η εκάστοτε χρήση της πλωτής εξέδρας θα αφορά στην ικανοποίηση ενός εκ των προαναφερθέντων σκοπών. Για λόγους ασφαλείας, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ διαδοχικών πλωτών εξεδρών δεν δύναται να είναι μικρότερη από 300 μέτρα. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός αιτημάτων για τοποθέτηση πλωτών εξεδρών που δεν δύνανται να εξυπηρετηθούν όλα ή μερικά από αυτά σε μια περιοχή, προτεραιότητα δίδεται στην πλωτή εξέδρα που εξυπηρετεί Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής και μεταξύ των λοιπών περιπτώσεων, σε εκείνη με τον προγενέστερο αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης του αιτήματος στην αρμόδια Λιμενική Αρχή ή στη Γενική Γραμματεία Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κατά περίπτωση.
 
3. Δεν επιτρέπεται η χρήση πλωτών εξεδρών για την εγκατάσταση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εν γένει ή κέντρων αναψυχής, ούτε δύναται να εξυπηρετεί θέσεις μόνιμου ελλιμενισμού σκαφών ή διαφημιστικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση, η πλωτή εξέδρα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον σκοπό της παρ. 1 για τον οποίο τοποθετήθηκε, και να διασφαλίζεται ότι δεν παραβιάζεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του υδάτινου στοιχείου θάλασσας.

4. α. Για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας εντός Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα (Θ.Ζ.Λ.) εκδίδεται απόφαση του Γενικού Διευθυντή Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων ή, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), του Γενικού Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ύστερα από απλή γνώμη:
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Υπουργείου Τουρισμού και κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.
β. Στην περίπτωση τοποθέτησης και χρήσης εκτός Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα (Θ.Ζ.Λ.) απαιτούνται, πλέον των ανωτέρω, η απλή γνώμη του κατά τόπο αρμοδίου Δημοτικού Συμβουλίου και η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας.
Οι προαναφερόμενες γνώμες πρέπει να διατυπωθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (02) μηνών, αλλιώς η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτές.

Άρθρο 4
Διαδικασία έκδοσης απόφασης τοποθέτησης και χρήσης πλωτών εξεδρών

1. Για την έκδοση απόφασης τοποθέτησης και χρήσης πλωτής εξέδρας εντός Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα, ο αρμόδιος φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα υποβάλει στη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τον φάκελο των δικαιολογητικών του άρθρου 6 της παρούσης συμπληρωμένο από:
α. Απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου ή της Λιμενικής του Επιτροπής περί τοποθέτησης της πλωτής εξέδρας (εφόσον αυτή τοποθετείται από τον ίδιο τον φορέα) ή την απόφαση (ομοίως, του αρμόδιου φορέα) περί παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης με εκτέλεση προσωρινού έργου Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μαζί με την αίτησή του προς αυτόν (φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης), για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας.
β. Εισήγηση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 3 του παρόντος. Αντίγραφο του συμπληρωμένου φακέλου δικαιολογητικών υποβάλλεται από τον αρμόδιο φορέα στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υπουργείου Τουρισμού, προς έκδοση της κατά νόμο προβλεπόμενης γνώμης τους.

2. Για την έκδοση απόφασης τοποθέτησης και χρήσης πλωτής εξέδρας εκτός Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, μαζί με τον φάκελο των δικαιολογητικών του άρθρου 6 της παρούσης σε έξι (06) αντίγραφα.
Η αρμόδια Λιμενική Αρχή, εντός δέκα (10) ημερών από την κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών, και εφόσον αυτός είναι πλήρης, διαβιβάζει από ένα αντίγραφο φακέλου δικαιολογητικών, μαζί με την εισήγησή της, σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 3 του παρόντος, πλέον των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος στον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο και στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, προς έκδοση της κατά Νόμο προβλεπόμενης γνώμης τους, τηρώντας ένα αντίγραφο στο αρχείο της.

3. Η αρμόδια Λιμενική Αρχή κατά τη διατύπωση της εισήγησής της λαμβάνει υπόψη της την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την ασφάλεια των λουομένων, τη δυνατότητα λειτουργίας της πλωτής εξέδρας με την κατά προορισμό χρήση του ευρύτερου θαλάσσιου χώρου και λοιπούς κατά την κρίση της, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες κάθε περιοχής – λόγους, υποβάλλοντας φωτογραφίες, με θεώρηση της ημερομηνίας λήψης τους, στις οποίες να απεικονίζεται η προτεινόμενη θέση της πλωτής εξέδρας καθώς και ο περιβάλλων χώρος.
Για την περίπτωση που η πλωτή εξέδρα τοποθετείται ως σημείο εκκίνησης, μηχανοκίνητων και μη, θαλάσσιων μέσων αναψυχής απαιτείται επιπλέον η επισύναψη της σύμφωνης γνώμης της επιτροπής του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ’ αρ. 20, τόσο στην περίπτωση της πλωτής εξέδρας εντός ΘΖΛ όσο και εκτός ΘΖΛ.

4. Η απόφαση τοποθέτησης και χρήσης πλωτής εξέδρας εκδίδεται από τον Γενικό Διευθυντή Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ή, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη των απλών γνωμών των συναρμοδίων φορέων ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δύο (02) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 3. Στην απόφαση τοποθέτησης και χρήσης πλωτής εξέδρας καθορίζονται, μεταξύ άλλων:
α. το ποσό του οφειλόμενου οικονομικού ανταλλάγματος, όπως αυτό καθορίζεται από την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της περ. γ της παρ. 1. του άρθρου 13Α
«Ειδικές περιπτώσεις παραχώρησης απλής χρήσης» του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4676/2020 (Α΄ 67) και
β. η χρονική διάρκεια που θα τοποθετηθεί η πλωτή εξέδρα.
Το υπόψη χρονικό διάστημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (06) μήνες από την ημερομηνία τοποθέτησης της πλωτής εξέδρας ετησίως.

5. Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο θεωρείται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι έγκρισης της τοποθέτησης και χρήσης της πλωτής εξέδρας, εκδίδεται αιτιολογημένη απορριπτική απόφαση.
 
6. Η απόφαση τοποθέτησης και χρήσης της πλωτής εξέδρας ισχύει για πέντε (05) έτη, πλην αυτής με σκοπό την πρόσδεση σκαφών που ισχύει για τρία (03) έτη. Και στις δύο περιπτώσεις η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της, έως και τον Οκτώβριο του έτους λήξεως αυτής, εφόσον:
α. δεν τροποποιούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η θέση της πλωτής εξέδρας,
β. δεν υπάρχουν παρατηρήσεις στη βεβαίωση του άρθρου 5, ή ο ενδιαφερόμενος συμμορφώνεται προς αυτές, μέσα στο χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται από την βεβαίωση,
γ. δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (01) έτους μεταξύ δύο διαδοχικών περιόδων χρήσης της πλωτής εξέδρας,
δ. δεν χρησιμοποιείται για διαφορετικό σκοπό και
ε. δεν διαπιστωθεί επανειλημμένως υπέρβαση στο μέγιστο αριθμό ατόμων που επιτρέπεται να ανέρχονται επί της πλωτής εξέδρας, καθώς και στο μέγιστο αριθμό σκαφών και στο μέγεθος αυτών που προσδένονται σε αυτήν.
Σε διαφορετική περίπτωση η απόφαση ανακαλείται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ή, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής προς την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.

7. Η απόφαση για την τοποθέτηση και χρήση της πλωτής εξέδρας κοινοποιείται υποχρεωτικά στην Υδρογραφική Υπηρεσία και την Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού. Ομοίως κοινοποιείται στην περίπτωση που η απόφαση παύσει να ισχύει.

Άρθρο 5
Έναρξη χρήσης πλωτών εξεδρών

1. Μετά από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης τοποθέτησης και χρήσης της πλωτής εξέδρας και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της χρήσης της, απαιτείται η έκδοση βεβαίωσης από εξουσιοδοτημένο από την χώρα Οργανισμό (Νηογνώμονα) ή από Ναυπηγό Μηχανικό (Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.), κατόπιν επιθεώρησης αυτής για την ασφαλή πλευστότητα, αντοχή και αγκυροβολία, και σε περίπτωση ύπαρξης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, για την καταλληλότητα και ασφάλεια της εγκατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που είναι τυχόν εγκατεστημένος επί αυτής, χωρίς να επιτρέπεται οιαδήποτε διασύνδεσή του με την ξηρά. Στη βεβαίωση γίνεται αναφορά στα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου, στο μέγιστο αριθμό των ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται ταυτόχρονα επί της πλωτής εξέδρας, καθώς και στο μέγιστο αριθμό και στο μέγεθος των σκαφών που δύναται να σταθμεύσουν σε αυτήν.

2. Η βεβαίωση ισχύει για έξι (06) μήνες, και εκδίδεται πριν από την έναρξη ή επανέναρξη της χρήσης της πλωτής εξέδρας. Η περίοδος των έξι (06) μηνών για την τοποθέτηση και χρήση της πλωτής εξέδρας αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης.

3. Η εγκριτική απόφαση τοποθέτησης και χρήσης της πλωτής εξέδρας και το αποδεικτικό παραστατικό της καταβολής του οικονομικού ανταλλάγματος κατατίθενται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, πριν από την έναρξη των εργασιών τοποθέτησης της πλωτής εξέδρας. Μετά την τοποθέτηση και οπωσδήποτε πριν την χρήση αυτής, η βεβαίωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου κατατίθεται επίσης στην αρμόδια Λιμενική Αρχή.

Άρθρο 6
Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών


Για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας εντός και εκτός Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα, ο φάκελος των δικαιολογητικών περιλαμβάνει τα κάτωθι:
α. Τοπογραφικό διάγραμμα, εξαρτημένο στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ’87) υπογεγραμμένο από Τοπογράφο ή Πολιτικό Μηχανικό, στο οποίο αποτυπώνεται η θέση, οι συντεταγμένες και οι διαστάσεις της πλωτής εξέδρας σε σχέση με την ακτογραμμή και τα όρια της καθορισθείσας Χερσαίας Ζώνης Λιμένα.
β. Αναλυτική τεχνική περιγραφή της πλωτής εξέδρας η οποία περιλαμβάνει:
βα. το κατασκευαστικό σχέδιο,
ββ. το σχέδιο γενικής διάταξης,
βγ. το σχέδιο ασφαλούς αγκύρωσης,
βδ. την μελέτη αγκυροβολίας,
βε. την μελέτη αντοχής,
βστ. το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο και αριθμό χρηστών της εξέδρας που δύνανται να επιβαίνουν επί αυτής ταυτόχρονα, ο μέγιστος αριθμός σκαφών και το μέγεθος αυτών που δύνανται να προσδεθούν ή να προσαρμοστούν σε αυτές, σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 3, και
βζ. τη μελέτη ευστάθειας αυτής υπογεγραμμένα από Ναυπηγό Μηχανικό (Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.) και όλα στην (Ελληνική) γλώσσα του Κράτους.
γ. Βεβαίωση από τον κατασκευαστή της πλωτής εξέδρας, επίσημα μεταφρασμένη στην Ελληνική γλώσσα στην περίπτωση κατά την οποία είναι ξενόγλωσση, ή ανάλυση / βεβαίωση από κρατικό (ή διαπιστευμένο) χημικό εργαστήριο, εκδοθείσας, το πλείστο, προ τριών (03) ετών από την ημερομηνία συνυποβολής της, στην οποία θα αναγράφεται ότι τα υλικά δεν είναι τοξικά και γενικά δεν επιδρούν δυσμενώς στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Άρθρο 7
Εκ νέου έκδοση απόφασης τοποθέτησης και χρήσης πλωτών εξεδρών


Για την εκ νέου έκδοση απόφασης τοποθέτησης και χρήσης της ίδιας (υλικού αντικειμένου, γεωγραφικής περιοχής / θέσης, σκοπού) πλωτής εξέδρας εντός και εκτός Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα (Θ.Ζ.Λ.), ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσης. Δεν απαιτείται η κατάθεση φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 της παρούσας, αλλά βεβαίωση Ναυπηγού Μηχανικού (Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.), στην οποία θα αναγράφεται ότι η πλωτή εξέδρα ανταποκρίνεται στις αρχικά υποβληθείσες μελέτες, με ειδική μνεία ως προς την αντοχή των υλικών, την αγκυροβολία και την ευστάθεια, ενώ απαιτούνται εκ νέου οι γνωμοδοτήσεις των αναφερόμενων στο άρθρο 4 Υπηρεσιών, κατά περίπτωση.

Άρθρο 8
Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης και χρήσης πλωτών εξεδρών


1. Κατά το χρονικό διάστημα που η απόφαση τοποθέτησης και χρήσης πλωτής εξέδρας είναι σε ισχύ, επιτρέπεται η τροποποίησή της, ως προς το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί, μέσω της κατάθεσης στην αρμόδια Λιμενική Αρχή ιδιωτικού συμφωνητικού υπογεγραμμένου από τους συμβαλλόμενους κατά τις κείμενες διατάξεις, το οποίο, εν συνεχεία, διαβιβάζει, μαζί με την γνώμη της, στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου να εκδοθεί η τροποποιημένη απόφαση. Στην περίπτωση τοποθέτησης και χρήσης πλωτής εξέδρας εντός Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα (Θ.Ζ.Λ.), απαιτείται επιπλέον απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Λιμενικής Επιτροπής του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα.

2. Η απόφαση τροποποίησης κοινοποιείται στις Υπηρεσίες που είχαν εκφράσει γνώμη για την τοποθέτηση και χρήση της.

Άρθρο 9
Αγκυροβολία


Οι πλωτές εξέδρες τοποθετούνται σε ασφαλή απόσταση από τυχόν λιμενικά έργα που υφίστανται ή κατασκευάζονται στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, καθώς και από άλλους ναυτιλιακούς κινδύνους (ιδίως ναυάγια, περιοχή όπου παρατηρούνται παλίρροιες ή θαλάσσια ρεύματα, κ.ο.κ.). Επιπρόσθετα, οι εξέδρες τοποθετούνται σε περιοχές που δεν παρεμποδίζεται η ασφαλής ναυσιπλοΐα, δεν βρίσκονται εντός πλεύσιμων διαύλων και σε περιοχές πόντισης υποθαλάσσιων καλωδίων και αγωγών.

Άρθρο 10
Υποχρεώσεις


1. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η απόφαση τοποθέτησης και χρήσης πλωτής εξέδρας:
α. μεριμνά για την τοποθέτηση της πλωτής εξέδρας στην προβλεπόμενη από την τοπογραφική αποτύπωση θέση, και ενημερώνει την οικεία Λιμενική Αρχή για την ημερομηνία τοποθέτησης και απόσυρσής της,
β. μεριμνά για την τήρηση των οριζόμενων στην βεβαίωση του άρθρου 5 της παρούσας,
γ. αφαιρεί την πλωτή εξέδρα και την αγκύρωσή της μετά τη λήξη του μέγιστου χρονικού διαστήματος που επιτρέπεται η παραμονή αυτής στην προβλεπόμενη από την τοπογραφική αποτύπωση θέση και
δ. λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο κατά την τοποθέτηση και χρήση της πλωτής εξέδρας για την αποφυγή πρόκλησης ρύπανσης της θάλασσας, σύμφωνα με το ν. 743/1977 (Α΄ 319), όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 55/1998 (Α΄ 58) και ισχύει.

2. Η αποθήκευση της πλωτής εξέδρας μετά την αφαίρεσή της από την θάλασσα γίνεται σε χώρο επιλογής του φυσικού ή νομικού προσώπου στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η απόφαση, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν είναι χώρος αιγιαλού και παραλίας.

3. Για τους κυβερνήτες των σκαφών/πλοίων που προσεγγίζουν στην περιοχή τοποθέτησης των εξεδρών, ισχύουν κανονικά οι κανόνες που σχετίζονται με την αποφυγή των συγκρούσεων στη θάλασσα (ΔΚΑΣ) και με την ασφαλή ναυσιπλοΐα.

4. Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαίων, πολιτιστικής φύσης αντικειμένων, κατά την διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης της πλωτής εξέδρας, οι υπεύθυνοι του έργου οφείλουν να τις διακόψουν και να ειδοποιήσουν άμεσα την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου να προβεί σε ενέργειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Άρθρο 11
Συνθήκες πρόσβασης στις πλωτές εξέδρες από και προς την ξηρά


1. Για την εξυπηρέτηση, και μόνο, της πρόσβασης προς και από τις πλωτές εξέδρες από και προς την ξηρά, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως, τυχόν, ιδιαιτερότητες της περιοχής, είναι δυνατή η τοποθέτηση συναρμολογούμενου διαδρόμου (πλατφόρμας) πλωτού ή μη, μέγιστου πλάτους 1,5 μ. καθώς και προσαρτώμενων χειρολισθήρων, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή άμεσα και χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια η αποξήλωση, μετακίνηση ή μεταφορά τους. Η σύνδεση του συναρμολογούμενου διαδρόμου με την πλωτή εξέδρα και την ξηρά γίνεται με απλή έδραση, και χωρίς στοιχεία μόνιμης σύνδεσης.

2. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του διαδρόμου καθορίζονται από μελέτη υπογεγραμμένη από Ναυπηγό Μηχανικό (Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.). Για την τοποθέτησή του, γίνεται ειδική μνεία στην απόφαση τοποθέτησης και χρήσης της πλωτής εξέδρας και σε περίπτωση που είναι πλωτός το σύνολο της επιφάνειας του διαδρόμου προσμετράται στη συνολική επιφάνεια της πλωτής.

3. Επί της επιφάνειας της πλωτής εξέδρας καθώς και επί του συναρμολογούμενου διαδρόμου (πλατφόρμας), εφόσον υφίσταται, τοποθετείται αντιολισθητικό δάπεδο, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο από τον Ναυπηγό Μηχανικό (Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.), το οποίο πρέπει να καταγράφεται στη βεβαίωση.

Άρθρο 12
Σήμανση


Οι πλωτές εξέδρες σημαίνονται με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό ημέρας και νύχτας. Ανάλογα μέτρα λαμβάνονται και κατά τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησής τους. Επίσης, τοποθετείται σε αυτές ο αναγκαίος τεχνητός φωτισμός με φωτιστικά σώματα με καιροστεγή καλύμματα, εφόσον η εξέδρα χρησιμοποιείται και μετά τη δύση του ηλίου, με σκοπό την ασφαλή προσέγγιση των σκαφών ή λοιπών χρηστών επί της εξέδρας.
 
Άρθρο 13
Όργανα ελέγχου-Κυρώσεις


1. Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας ανατίθεται στην Λιμενική αρχή στην περιοχή δικαιοδοσίας της οποίας έχει τοποθετηθεί και χρησιμοποιείται η πλωτή εξέδρα.

2. Ανεξάρτητα από την επιβολή τυχόν ποινικών, διοικητικών ή πειθαρχικών κυρώσεων, που προβλέπονται από τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, στους παραβάτες της παρούσας απόφασης επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 27 και της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), όπως ισχύει.

Άρθρο 14
Λόγοι ανάκλησης


1. Κατά το χρονικό διάστημα που η απόφαση τοποθέτησης και χρήσης πλωτής εξέδρας είναι σε ισχύ, και εφόσον το επιβάλλουν λόγοι εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης, ασφάλειας ναυσιπλοΐας, προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος ή έτεροι λόγοι δημοσίου συμφέροντος, πραγματοποιείται η προσωρινή ή οριστική απομάκρυνση ή η μεταφορά της πλωτής εξέδρας σε άλλη περιοχή.

2. Η απόφαση τοποθέτησης και χρήσης πλωτών εξεδρών δύναται ανακληθεί εφόσον διαπιστωθεί:
α) επανειλημμένη υπέρβαση στο μέγιστο αριθμό ατόμων που επιτρέπεται να ανέρχονται επί της πλωτής εξέδρας, καθώς και στο μέγιστο αριθμό σκαφών και στο μέγεθος αυτών που προσδένονται σε αυτήν,
β) χρήση για σκοπό διάφορο ή καθ’ υπέρβαση αυτού για τον οποίο εκδόθηκε,
γ) παράβαση κάθε διάταξης της παρούσας απόφασης και, ιδίως, της παρ. 3 του άρθρου 3.

3. Η αρμόδια Λιμενική Αρχή υποβάλει στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετική εισήγηση και η απόφαση ανακαλείται, πλην της περίπτωσης της προσωρινής απομάκρυνσης, οπότε και τροποποιείται. Όταν αρθούν οι λόγοι της προσωρινής απομάκρυνσης ακολουθείται η διαδικασία επανέναρξης χρήσης της παραγράφου 2 του άρθρου 5.

4. Η απομάκρυνση και η μεταφορά γίνεται με δαπάνες του φυσικού ή νομικού προσώπου στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η απόφαση τοποθέτησης και χρήσης της πλωτής εξέδρας.

Άρθρο 15
Μεταβατικές διατάξεις


1. Εκκρεμείς, προ της έναρξης ισχύος της παρούσας, αιτήσεις για την τοποθέτηση και χρήση πλωτών εξεδρών εξετάζονται κατά το έως τότε υφιστάμενο, νομικό καθεστώς.

2. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4676/2020 (Α΄ 67), επιτρέπεται η έκδοση της απόφασης του Γενικού Διευθυντή Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ή, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η συνακόλουθη τοποθέτηση και χρήση της πλωτής εξέδρας, εφόσον τηρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις της παρούσας, με βάση το οικονομικό αντάλλαγμα το οποίο προσδιορίζεται στην  υπ’ αρ.  8321.3/06/14/18.9.2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Καθορισμός ύψους του οικονομικού ανταλλάγματος για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας, διαδικασία είσπραξης καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.» (Β΄ 2788).

Άρθρο 16
Καταργούμενες διατάξεις


Εκτός αν άλλως προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα απόφαση, από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ’αρ. 8220/131/14/2014 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄ 1651), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. 3122.5/63674/2016 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 2252) και την υπ’ αρ. 3122.2/23914/2019 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 1421), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 24 Ιουνίου 2020

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης