Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΠΟΥΡ.ΑΠΟΦ. 2964/01.01.1996 Συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες

Σχόλια:


Κατηγορία: Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων

ΥΠΟΥΡ.ΑΠΟΦ. 2964/01.01.1996
Συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες


ΥΠΟΥΡ.ΑΠΟΦ. 2964/01.01.1996 Συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Υ.Α. B17081/2964/96 Συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (ΦΕΚ: Β 157 19960313)


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 'Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του δεύτερου άΑρθρου του Ν. 2077/1992 "Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών Πρωτοκόλλων και Δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική Πράξη" (ΦΕΚ 136/Α'/92).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 (περ. δ'), 2 και 3 του Ν. 1338/83 "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" (ΦΕΚ 34/Α'/17 3.83), όπως τροποποιήθηκε από το άΑρθρο 6 του Ν. 144Ο/84 "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Aνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού της ΕΥΡΑΤΟΜ" (ΦΕΚ 70/Α/21.5.84) του άΑρθρου 65 του Ν.1892/90 (ΦΕΚ 101/Α'/90).

3. Τις διατάξεις του άΑρθρου 29Α του 11. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α'/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα", όπως προστέθηκε με το άΑρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α'/92).

4. Το Π.Δ. 27/96 "Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης" (ΦΕΚ 19/Α/1.2.1996).

5.Την απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανάπτυξης αριθ. 289/14.2.1996 "ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Φοίβο Ιωαννίδη και Μιχάλη Χρυσοχοίδη" (ΦΕΚ 92/Β/14.2.1996).

6. Tην ΚΥΑ αριθ. Β 13353/2636/28.2.90 (ΦΕΚ 442/Β'/1990) Ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιμοποιείται σε εκρήξιμο περιβάλλον ορυχείων με εύφλεκτα αέρια, αποφασίζουμε:

ΆΑρθρο 1
1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών για τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (L 100/1 της 19.4.1994).
2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες και καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, όπως περιγράφονται στο παράρτημα 11 της παρούσας.
3. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης εμπίπτουν επίσης οι διατάξεις ασφαλείας, ελέγχου και ρύθμισης, που προορίζονται για χρήση εκτός εκρήξιμων ατμοσφαιρών, αλλά οι οποίες απαιτούνται ή συμβάλλουν στην ασφαλή λειτουργία των συσκευών και συστημάτων προστασίας έναντι των κινδύνων έκρηξης.
4. για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: Συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμη ατμόσφαιρα.
α) Ως συσκευές νοούνται οι μηχανές, οι εξοπλισμοί, οι σταθερές ή κινητές διατάξεις. Τα χειριστήρια και τα όργανα, τα συστήματα ανίχνευσης και πρόληψης τα οποία, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, προορίζονται για την παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση, τη μέτρηση, τη ρύθμιση, τη μετατροπή ενέργειας και την επεξεργασία υλικών και τα οποία, μέσω των δυνητικών πηγών ανάφλεξης που τα χαρακτηρίζουν, υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν έκρηξη.
β) Συστήματα προστασίας θεωρούνται οι διατάξεις, πλην των συστατικών μερών των συσκευών που oρίζονται παραπάνω, που προορίζονται για την άμεση διακοπή των εκρήξεων στη γένεσή τους ή και για τον περιορισμό της ζώνης που προσβάλλεται από μια έκρηξη και τα οποία διατίθενται χωριστά στην αγορά ως συστήματα με αυτόνομες λειτουργίες.
γ) Καλούνται "συστατικά μέρη" τα τμήματα που είναι απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία των συσκευών και των συστημάτων προστασίας, τα οποία όμως δεν έχουν αυτόνομη λειτουργία. Εκρηκτική ατμόσφαιρα. Μείγμα με τον αέρα, σε ατμοσφαιρικές συνθήκες, εύφλεκτων ουσιών υπό μορφή αερίου, ατμών, συγκεντρώσεων σταγονιδίων ή κονιορτού, στο οποίο, μετά από ανάφλεξη, η καύση επεκτείνεται στο σύνολο του μη καιομένου μείγματος. Εκρήξιμη ατμόσφαιρα. Ατμόσφαιρα, η οποία θα μπορούσε να καταστεί εκρηκτική λόγω των τοπικών και επιχειρησιακών συνθηκών. Ομάδες και κατηγορίες συσκευών. Η ομάδα συσκευών I περιλαμβάνει συσκευές που προορίζονται για χρήση σε υπόγεια ορυχεία, όπως και στις επιφανειακές εγκαταστάσεις του που μπορούν να εκτεθούν σε κινδύνους από το εκρηκτικό αέριο ορυχείων - ή και καύσιμες σκόνες. Η ομάδα συσκευών ΙΙ περιλαμβάνει συσκευές που προορίζονται για χρήση σε άλλες θέσεις που μπορεί να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Οι κατηγορίες συσκευών ως προς τα απαιτούμενα επίπεδα προστασίας περιγράφονται στο παράρτημα I. Οι συσκευές και τα συστήματα προστασίας μπορούν να σχεδιάζονται για μια συγκεκριμένη εκρηκτική ατμόσφαιρα. Στην περίπτωση αυτή φέρουν την ανάλογη σήμανση. Χρησιμοποίηση σύμφωνα με τον προορισμό. Χρησιμοποίηση συσκευών και συστημάτων προστασίας και διατάξεων που αναφέρονται στο άΑρθρο Ι παράγραφος 3, σύμφωνα με τις ομάδες και κατηγορίες συσκευών καθώς και με όλες τις πληροφορίες που παρέχει ο κατασκευαστής, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ασφαλή λειτουργία των συσκευών.
5. Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης εξαιρούνται: - οι ιατρικές διατάξεις που προορίζονται για χρήση σε ιατρικό περιβάλλον, - οι συσκευές και τα συστήματα προστασίας, στα οποία ο κίνδυνος έκρηξης προέρχεται αποκλειστικά από την παρουσία εκρηκτικών υλών ή χημικώς ασταθών ουσιών, -οι εξοπλισμοί που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, σε οικιακό και μη εμπορικό περιβάλλον όπου είναι πολύ σπάνια η δημιουργία εκρήξιμης ατμόσφαιρας, και όπου αυτό μπορεί να συμβεί μόνο συνεπεία τυχαίας διαρροής καυσίμου αερίου, -τα μέσα ατομικής προστασίας που καλύπτει η ΚΥΑ 4373/1205/93 όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 8881/94, -τα ποντοπόρα πλοία και οι κινητές εγκαταστάσεις ανοιχτής θαλάσσης, όπως και ο εξοπλισμός επί των πλοίων ή των εγκαταστάσεων αυτών, -τα μεταφορικά μέσα, δηλαδή τα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους που προορίζονται αποκλειστικά για τη μεταφορά προσώπων αεροπορικώς ή επί των οδικών, σιδηροδρομικών ή πλωτών δικτύων και τα μεταφορικά μέσα, εφόσον έχουν σχεδιαστεί για τη μεταφορά εμπορευμάτων αεροπορικώς επί των δημοσίων οδικών, σιδηροδρομικών ή πλωτών δικτύων. Δεν αποκλείονται τα οχήματα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε εκρήξιμη ατμόσφαιρα, - τα προϊόντα που καλύπτονται από το άΑρθρο 223 παράγραφος 1 στοιχείο β' της συνθήκης.
ΆΑρθρο 2
1. Οι συσκευές και τα συστήματα προστασίας και αυτά που αναφέρονται στο άΑρθρο 1 παράγραφος 3 επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά και τίθενται σε λειτουργία μόνον εάν δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια προσώπων και, κατά περίπτωση, των οικοσίτων ζώων ή αγαθών, όταν εγκαθίστανται και συντηρούνται κατάλληλα, και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους.
2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν επηρεάζουν την ευχέρεια του Υπουργείου Ανάπτυξης ή του Υπουργείου Εργασίας, να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα που θεωρούν απαραίτητα για την προστασία προσώπων, και, ιδιαιτέρως, των εργαζομένων που χρησιμοποιούν τις εν λόγω συσκευές, συστήματα προστασίας και διατάξεις που αναφέρονται στο άΑρθρο 1 παράγραφος 3 υπό τον όρο ότι τούτο δεν συνεπάγεται τροποποιήσεις αυτών των συσκευών, συστημάτων προστασίας και διατάξεων σε σχέση με την παρούσα απόφαση.
3. Επιτρέπεται, κατά τις εκθέσεις, τις επιδείξεις κ.λπ., η παρουσίαση συσκευών συστημάτων προστασίας και διατάξεων αναφερομένων στο άΑρθρο 1 παράγραφος 3 που δεν πληρούν τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, εφόσον αναφέρεται σαφώς σε ορατή πινακίδα τόσο το γεγονός αυτό, όσο και το ότι οι εν λόγω συσκευές, συστήματα και διατάξεις δεν είναι δυνατόν να αποκτηθούν πριν ο κατασκευαστής τους ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος τους τις μετατρέψει ώστε να είναι σύμφωνες προς τις εν λόγω απαιτήσεις. Κατά τις επιδείξεις πρέπει να λαμβάνονται τα προσήκοντα μέτρα για την ασφάλεια των προσώπων.
ΆΑρθρο 3
1. Συσκευές, συστήματα προστασίας και διατάξεις που αναφέρονται στο άΑρθρο 1 παράγραφος 3 στις οποίες εφαρμόζεται η παρούσα απόφαση πρέπει να ανταποκρίνονται στις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας του παραρτήματος ΙΙ, οι οποίες ισχύουν σχετικά, λαμβανομένης υπόψη της σκοπούμενης χρήσης τους.
ΆΑρθρο 4
1. Οι συσκευές, τα συστήματα προστασίας και οι διατάξεις που αναφέρονται στο άΑρθρο 1 παράγραφος 3 και ανταποκρίνονται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή στην νομοθεσία άλλου κράτους-μέλους με την οποία εναρμονίζεται η Οδηγία 94/9/ΕΚ επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά και να λειτουργούν ελεύθερα.
2. Ομοίως επιτρέπεται να διατίθενται ελεύθερα στην αγορά συστατικά μέρη των συσκευών και συστημάτων προστασίας, τα οποία συνοδεύονται από γραπτή δήλωση πιστότητας σύμφωνα με το άΑρθρο 8 παράγραφος 3, και προορίζονται να ενσωματωθούν σε συσκευή ή σύστημα προστασίας, κατά την έννοια της παρούσας απόφασης.

ΆΑρθρο 5

1. Θεωρούνται ότι συμφωνούν με το σύνολο των διατάξεων της παρούσας απόφασης συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότητας που προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙ της απόφασης: -Οι συσκευές, τα συστήματα προστασίας και οι διατάξεις που αναφέρονται στο άΑρθρο 1 παράγραφος 3 που συνοδεύονται από την αναφερόμενη στο παράρτημα Χ δήλωση πιστότητας ΕΚ, και φέρουν τη σήμανση "CΕ" που προβλέπεται στο άΑρθρο 10, -τα συστατικά μέρη που αναφέρονται στο άΑρθρο 4 παράγραφος 2, τα οποία συνοδεύονται από τη γραπτή δήλωση πιστότητας, που αναφέρεται στο άΑρθρο 8 παράγραφος 3. Εάν δεν υπάρχουν εναρμονισμένα πρότυπα, το Υπουργείο Ανάπτυξης γνωστοποιεί στα ενδιαφερόμενα μέρη τα υφιστάμενα εθνικά τεχνικά πρότυπα και προδιαγραφές που θεωρούνται ως σημαντικά ή χρήσιμα έγγραφα για την ορθή εφαρμογή των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας και υγείας του παραρτήματος ΙΙ.
2. 'Οταν ένα εθνικό πρότυπο, που αποτελεί μεταφορά εναρμονισμένου προτύπου, τα στοιχεία του οποίου έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καλύπτει μία ή περισσότερες βασικές απαιτήσεις ασφάλειας, η συσκευή, το σύστημα προστασίας, ή η διάταξη που αναφέρεται στο άΑρθρο 1 παράγραφος 3 ή το συστατικό μέρος που αναφέρεται στο άΑρθρο 4, που κατασκευάζεται σύμφωνα προς το πρότυπο αυτό θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στις σχετικές βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας. Ο ΕΛΟΤ δημοσιεύει τα στοιχεία των εθνικών προτύπων που αποτελούν μεταφορά των εναρμονισμένων προτύπων.

ΆΑρθρο 6

1. 'Οταν το Υπουργείο Ανάπτυξης θεωρεί ότι τα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άΑρθρο 5, παράγραφος 2, δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις βασικές απαιτήσεις που τα αφορούν οι οποίες αναφέρονται στο άΑρθρο 3, η Επιτροπή ή το Υπουργείο Ανάπτυξης, προσφεύγει στην επιτροπή που έχει συσταθεί με την οδηγία 83/189/ΕΟΚ καλουμένη στο εξής "επιτροπή", αιτιολογώντας την προσφυγή. Η επιτροπή αυτή γνωμοδοτεί επειγόντως.
2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή της Οδηγίας ιδρύεται μόνιμη επιτροπή από εθνικούς εκπροσώπους των Κρατών-μελών, η οποία επικουρεί την Επιτροπή στο έργο της. Την προεδρία της επιτροπής ασκεί εκπρόσωπος της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Υπουργείο Ανάπτυξης ορίζει τον εκπρόσωπο της Ελλάδος στη μόνιμη επιτροπή.
ΆΑρθρο 7
1. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι συσκευές, συστήματα προστασίας ή διατάξεις αναφερόμενες στο άΑρθρο 1 παράγραφος 3, που φέρουν τη σήμανση "CE" πιστότητας και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους, ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια προσώπων και ενδεχομένως κατοικιδίων ζώων ή αγαθών, τότε το Υπουργείο Ανάπτυξης, με απόφασή του αποσύρει από την αγορά τις συσκευές, τα συστήματα προστασίας ή τις διατάξεις που αναφέρονται στο άΑρθρο 1 παράγραφος 3, απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά και τη θέση τους σε λειτουργία, ή περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία τους. Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται αμέσως στην Επιτροπή των ΕΚ, αναφέροντας τους λόγους λήψεώς της και ειδικότερα εάν η έλλειψη πιστότητας οφείλεται:
α) στη μη τήρηση των βασικών απαιτήσεων που αναφέρονται στο άΑρθρο 3,
β) σε κακή εφαρμογή των προτύπων που αναφέρονται στο άΑρθρο 5 παράγραφος 2.
γ) σε κενό αυτών των ίδιων των προτύπων που αναφέρονται στο άΑρθρο 5 παράγραφος 2.
2. 'Οταν μία συσκευή, σύστημα προστασίας ή διάταξη αναφερόμενη στο άΑρθρο 1, παράγραφος 3, μη σύμφωνη προς τις διατάξεις, φέρει τη σήμανση "CE", η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα εναντίον αυτού που επέθεσε τη σήμανση και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα Κράτη - μέλη.
ΆΑρθρο 8
1. Οι διαδικασίες για την αξιολόγηση της πιστότητας των συσκευών, συμπεριλαμβανομένων, εάν είναι απαραίτητο, των διατάξεων που αναφέρονται στο άΑρθρο 1 παράγραφος 3, είναι οι ακόλουθες:
α) ομάδα συσκευών I και ΙΙ, κατηγορία συσκευών Μ1 και 1. Για την επίθεση της σήμανσης "CE" ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του οφείλει να ακολουθήσει τη διαδικασία εξέτασης τύπου ΕΚ που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ, σε συνδυασμό με: -Τη διαδικασία για τη διασφάλιση ποιότητας παραγωγής που αναφέρεται στο παράρτημα IV ή -τη διαδικασία για εξακρίβωση επί προϊόντων που αναφέρεται στο παράρτημα V.
β) Ομάδα συσκευών I και ΙΙ, κατηγορία συσκευών Μ2 και 2
ί) για τους κινητήρες εσωτερικής καύσης και για τις ηλεκτρικές συσκευές αυτών των ομάδων και κατηγοριών, ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του οφείλει, για την επίθεση της σήμανσης "CΕ", να ακολουθήσει τη διαδικασία εξέτασης τύπου ΕΚ που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ, σε συνδυασμό με: -Τη διαδικασία για την πιστότητα προς τον τύπο που αναφέρεται στο παράρτημα VΙ, ή -τη διαδικασία για τη διασφάλιση ποιότητας προϊόντων που αναφέρεται στο παράρτημα VII.
ii) για τις άλλες συσκευές αυτών των ομάδων και κατηγοριών, ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του οφείλει, για την επίθεση σήμανσης "CΕ", να ακολουθήσει τη διαδικασία για τον εσωτερικό έλεγχο κατασκευής (που αναφέρεται στο παράρτημα VIII) και να διαβιβάσει το φάκελλο που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παραρτήματος VIII σε κοινοποιημένο οργανισμό, ο οποίος θα γνωστοποιήσει την παραλαβή του φακέλλου το συντομότερο δυνατόν και θα τον κρατήσει.
γ) ομάδα συσκευών ΙΙ, κατηγορία συσκευών 3 Για την επίθεση της σήμανσης "CE", ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του οφείλει να ακολουθήσει τη διαδικασία για τον εσωτερικό έλεγχο κατασκευής που αναφέρεται στο παράρτημα VIII.
δ) ομάδα συσκευών I και ΙΙ. Πέραν των διαδικασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α, β' και γ ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του, για την επίθεση της σήμανσης "CΕ", μπορεί κατ' επιλογήν του να ακολουθήσει επίσης τη διαδικασία εξακρίβωσης ΕΚ ανά μονάδα (που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΧ).
2. Για τα αυτόνομα συστήματα προστασίας, η πιστότητα πρέπει να διαπιστώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχεία α' ή δ'.
3. Οι διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ισχύουν για συστατικά μέρη σύμφωνα με το άΑρθρο 4 παράγραφος 2, με την εξαίρεση της επίθεσης της σήμανσης "CΕ". Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του πρέπει να χορηγεί γραπτή βεβαίωση για τη συμμόρφωση των συστατικών μερών προς τις διατάξεις της παρούσας απόφασης που ισχύουν γι' αυτά. Στην εν λόγω βεβαίωση περιγράφονται τα χαρακτηριστικά τους καθώς και οι όροι ενσωμάτωσής τους σε συσκευή ή σύστημα προστασίας που συμβάλλουν στην τήρηση των βασικών απαιτήσεων που ισχύουν για τις έτοιμες συσκευές ή τα έτοιμα συστήματα προστασίας.
4. Εξάλλου, για την επίθεση της σήμανσης "CE", ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του μπορεί να ακολουθήσει τη διαδικασία για τον εσωτερικό έλεγχο κατασκευής που αναφέρεται στο παράρτημα VIII, όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά με την ασφάλεια που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1.2.7.
5. Κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει την ευχέρεια, κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αιτήσεως, να επιτρέπει τη διάθεση στην αγορά και τη λειτουργία, στο έδαφος του Ελληνικού κράτους συσκευών και συστημάτων προστασίας καθώς και των μεμονωμένων διατάξεων που αναφέρονται στο άΑρθρο 1 παράγραφος 3 για τις οποίες δεν έχουν εφαρμοσθεί οι προαναφερόμενες διαδικασίες και η χρήση των οποίων συμβάλλει για την προστασία.
6. Τα έγγραφα και η αλληλογραφία σχετικά με τις διαδικασίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 5 συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες του Κράτους - μέλους στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι διαδικασίες αυτές, ή σε γλώσσα αποδεκτή από τον κοινοποιημένο οργανισμό.
7.α) 'Οταν οι συσκευές, τα συστήματα προστασίας και οι αναφερόμενες στο άΑρθρο 1 παράγραφος 3 διατάξεις αποτελούν αντικείμενο άλλων κοινοτικών οδηγιών, οι οποίες αφορούν άλλα θέματα και προβλέπουν την αναφερόμενη στο άΑρθρο 10 σήμανση "CΕ", η εν λόγω σήμανση υποδηλώνει, στις περιπτώσεις αυτές, ότι οι εν λόγω συσκευές, συστήματα και διατάξεις τεκμαίρεται επίσης ότι ανταποκρίνονται στις διατάξεις και αυτών των άλλων οδηγιών. β) Ωστόσο, όταν μία ή περισσότερες από τις οδηγίες αυτές επιτρέπουν στον κατασκευαστή να επιλέξει, στη διάρκεια μεταβατικής περιόδου το σύστημα που θα εφαρμόζει, η σήμανση "CΕ" δηλώνει τη συμμόρφωση μόνο προς τις διατάξεις των οδηγιών που εφαρμόζει ο κατασκευαστής. Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία των εν λόγω οδηγιών, όπως έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πρέπει να αναγράφονται στα έγγραφα, φύλλα ή οδηγίες που απαιτούνται από τις συγκεκριμένες οδηγίες και συνοδεύουν τις συσκευές, τα συστήματα προστασίας και τις αναφερόμενες στο άΑρθρο 1 παράγραφος 3 διατάξεις.
ΆΑρθρο 9
1. Το Υπουργείο Ανάπτυξης γνωστοποιεί στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα άλλα Κράτη-μέλη τους Οργανισμούς που έχει ορίσει για την εκτέλεση των καθηκόντων των σχετικών με την αξιολόγηση της πιστότητος, που αναφέρεται στο άΑρθρο 8, τα συγκεκριμένα καθήκοντά τους, καθώς και τους αριθμούς αναγνώρισης που έχουν εκ των προτέρων δοθεί στους εν λόγω οργανισμούς από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατάλογο όλων των κοινοποιημένων οργανισμών, στον οποίο περιλαμβάνονται οι αριθμοί αναγνώρισής τους, καθώς και τα καθήκοντα για τα οποία έχουν κοινοποιηθεί και μεριμνά ώστε ο κατάλογος αυτός να ενημερώνεται.
2. Τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την αξιολόγηση των προς κοινοποίηση οργανισμών καθορίζονται στο παράρτημα ΧI. Οι Οργανισμοί που πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία καθορίζονται στα αντίστοιχα εναρμονισμένα πρότυπα τεκμαίρεται ότι πληρούν τα κριτήρια του Παραρτήματος ΧΙ.
3. Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακαλεί την έγκριση που έδωσε για ένα κοινοποιημένο οργανισμό όταν διαπιστώσει ότι αυτός δεν πληρεί πλέον τα κριτήρια που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΙ. Η ενέργεια αυτή ανακοινώνεται αμέσως στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα άλλα Κράτη-μέλη.

ΆΑρθρο 10
1. Η σήμανση "CΕ" πιστότητας αποτελείται από το ak?ιo "CE". Στο παράρτημα Χ παρατίθεται σχετικό υπόδειγμα. Η σήμανση "CΕ" ακολουθείται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού, όταν αυτός παρεμβαίνει στη φάση ελέγχου της παραγωγής.
2. Η σήμανση "CE" πρέπει να επιτίθεται στις συσκευές, τα συστήματα προστασίας και τις διατάξεις που αναφέρονται στο άΑρθρο 1 παράγραφος 3, με τρόπο ευδιάκριτο, εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, επιπροσθέτως των διατάξεων του σημείου 1,0.5 του παραρτήματος ΙΙ.
3. Απαγορεύεται η επίθεση επί των συσκευών, των συστημάτων προστασίας και των αναφερομένων στο άΑρθρο 1 παράγραφος 3 διατάξεων, σημάνσεων που ενδέχεται να παραπλανήσουν τους τρίτους ως προς τη σημασία και τη γραφική απεικόνιση της σήμανσης "CΕ" Οποιαδήποτε άλλη σήμανση μπορεί να επιτίθεται επί των εν λόγω συσκευών, συστημάτων και διατάξεων υπό τον όρο ότι δεν καθιστά λιγότερο ευδιάκριτη ή ευανάγνωστη τη σήμανση "CΕ".

ΆΑρθρο 11

1. Οποιοσδήποτε κατασκευάζει, εισάγει, συναρμολογεί και θέτει σε κυκλοφορία, συσκευές, συστήματα προστασίας ή διατάξεις που αναφέρονται στο άΑρθρο 1 παράγραφος 3, οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που προβλέπονται στο άΑρθρο 3 τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι 50.000.000
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άΑρθρου 7.
α) Κάθε αντικανονική επίθεση της σήμανσης "CΕ" που διαπιστώνεται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, συνεπάγεται την υποχρέωση για τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην κοινότητα εντολοδόχο του, να αποκαταστήσει την πιστότητα του σχετικού προϊόντος, όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με την σήμανση "CΕ" και την διακοπή της παράβασης υπό τους όρους που καθορίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης.
β) Εάν το προϊόν συνεχίζει να μην είναι σύμφωνο προς τις σχετικές διατάξεις, τότε το Υπουργείο Ανάπτυξης αναλαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να περιορισθεί ή να απαγορευθεί η διάθεση στην αγορά του εν λόγω προϊόντος ή και να αποσυρθεί από την αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άΑρθρου 7.
3. Οι αποφάσεις επιβολής προστίμου ή περιορισμού της κυκλοφορίας των εν λόγω προϊόντων επιβάλλονται με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
4. Με την ίδια απόφαση μπορεί να αποσυρθούν από την κυκλοφορία προϊόντα όταν αυτά δεν πληρούν τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
5. Τα επιβληθέντα πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 και 3 του παρόντος άΑρθρου κατατίθενται στον ειδικό λογαριασμό 234218/6 της Τράπεζας της Ελλάδος σύμφωνα με την υπ' αριθ. 37101/1146/18.4.85 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος έχει συσταθεί για την κάλυψη παντός είδους εργαστηριακών και άλλων ελέγχων των κυκλοφορούντων προϊόντων που διέπονται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
ΆΑρθρο 12
1. Κάθε απόφαση που λαμβάνεται κατ' εφαρμογήν της παρούσας απόφασης και η οποία περιορίζει ή απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά ή και την έναρξη λειτουργίας ή επιβάλλει την απόσυρση από την αγορά μιας συσκευής, συστήματος προστασίας, ή διάταξης που αναφέρεται στο άΑρθρο 1 παράγραφος 3 ή επιβάλλει πρόστιμο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άΑρθρου 11 πρέπει να είναι επακριβώς αιτιολογημένη. Η απόφαση κοινοποιείται, χωρίς καθυστέρηση, στον ενδιαφερόμενο, που ενημερώνεται ταυτόχρονα για τα ένδικα μέσα στα οποίο μπορεί να ασκήσει καθώς και με τις προθεσμίες εντός των οποίων τα ένδικα αυτά μέσα μπορεί να ασκηθούν.
2. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων επιτρέπεται στον ενδιαφερόμενο η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από της κοινοποιήσεως τους ή άλλως από τότε που έλαβε γνώση. Ο Υπουργός Ανάπτυξης αποφασίζει επί της προσφυγής εντός εξήντα (60) ημερών από της υποβολής της προσφυγής εις αυτόν.
ΆΑρθρο 13
'Ολες οι αρμόδιες υπηρεσίες που εμπλέκονται στην εφαρμογή της παρούσας απόφασης υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο κάθε σχετικής πληροφορίας που αποκτούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Το γεγονός αυτό δεν θίγει τις υποχρεώσεις αυτών των υπηρεσιών να ανταλλάσσουν πληροφορίες.
ΆΑρθρο 14
Από 1η Ιουλίου 2003 καταργούνται:
1. Η ΚΥΑ αριθ. 2923/161/21.2.1986 (ΦΕΚ 176/Β'/176/1986) "περί ηλεκτρολογικού υλικού προς χρήση εντός εκρήξιμης ατμόσφαιρας", που εκδόθηκε προς εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις οδηγίες 76/117/ΕΟΚ και 79/196/ΕΟΚ.
2. Η ΚΥΑ αριθ. 8/13353/2636/20.7.1990 (ΦΕΚ 442/Β'/20.7.1990) "περί ηλεκτρολογικού υλικού εντός εκρήξιμης ατμόσφαιρας σε ορυχεία", που εκδόθηκε προς εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 82/13Ο/ΕΟΚ.
3. Τα πιστοποιητικά πιστότητας ΕΟΚ προς τα εναρμονισμένα πρότυπα, που εκδίδονται σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που προβλέπονται από τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι 30 Ιουλίου 2003, εκτός εάν λήγουν πριν από την ημερομηνία αυτή, η ισχύς τους όμως θα περιορίζεται στην πιστότητα μόνο προς τα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στις εν λόγω αποφάσεις.
4. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί στους οποίους ανατίθεται βάσει του άΑρθρου 8 παράγραφος 1 έως 4 να εκτιμήσουν την πιστότητα του ηλεκτρολογικού υλικού που διατίθεται ήδη στην αγορά πριν από την 1η Ιουλίου 2003, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα των δοκιμών και ελέγχων, που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί βάσει των αποφάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

ΆΑρθρο 15
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα παραρτήματα I έως ΧΙ της οδηγίας 94/9/ΕΚ και τα οποία έχουν ως κάτωθι:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1. Ομάδα συσκευών I:
α) Η κατηγορία Μ1 περιλαμβάνει τις συσκευές που έχουν σχεδιαστεί και όπου είναι απαραίτητο εξοπλιστεί με πρόσθετα ειδικά μέσα προστασίας ώστε να μπορούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις λειτουργικές παραμέτρους του κατασκευαστή και να εξασφαλίζουν πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας. Οι συσκευές αυτής της κατηγορίας προορίζονται για υπόγειες εξορυκτικές εργασίες και για όσα τμήματα των εγκαταστάσεων εδάφους των ορυχείων κινδυνεύουν από το εκρηκτικό αέριο ή/και καύσιμες σκόνες. Οι συσκευές αυτής της κατηγορίας πρέπει να παραμένουν σε λειτουργία ακόμα και σε περίπτωση σπανίας βλάβης της συσκευής, σε περιβάλλον εκρηκτικής ατμόσφαιρας και διαθέτουν μέσα προστασίας ώστε: - είτε, σε περίπτωση βλάβης ενός μέσου προστασίας, να παρέχεται το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας από τουλάχιστον ένα ανεξάρτητο δεύτερο μέσο. - ή στην περίπτωση εμφάνισης δύο ανεξάρτητων μεταξύ τους ελαττωμάτων, να παρέχεται το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας. Οι συσκευές της παρούσας κατηγορίας πρέπει να ανταποκρίνονται στις συμπληρωματικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 2.0.1.
β) Η κατηγορία Μ 2 περιλαμβάνει τις συσκευές που έχουν σχεδιαστεί για να μπορούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις λειτουργικές παραμέτρους του κατασκευαστή και βασίζονται σε υψηλό επίπεδο προστασίας. Οι συσκευές αυτής της κατηγορίας προορίζονται για υπόγειες εξορυκτικές εργασίες και για όσα τμήματα των εγκαταστάσεων εδάφους των ορυχείων κινδυνεύουν από το εκρηκτικό αέριο ή/και καύσιμες σκόνες. Σε περίπτωση εκδήλωσης εκρήξιμης ατμόσφαιρας, θα πρέπει να μπορεί να διακόπτεται η τροφοδοσία των συσκευών αυτών με ενέργεια. Τα μέσα προστασίας για τις συσκευές αυτής της κατηγορίας εξασφαλίζουν το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται δυσχερείς συνθήκες εκμετάλλευσης, ιδίως δε εκείνες που προκύπτουν από εντατική χρήση της συσκευής και από μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος χώρου. Οι συσκευές της παρούσας κατηγορίας πρέπει να ανταποκρίνονται στις συμπληρωματικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 2.0.2.
2. Ομάδα συσκευών ΙΙ
α) Η κατηγορία 1 περιλαμβάνει τις συσκευές που έχουν σχεδιαστεί για να μπορούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις λειτουργικές παραμέτρους του κατασκευαστή και να εξασφαλίζουν πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας. Οι συσκευές αυτής της κατηγορίας αυτής προορίζονται για περιβάλλον όπου υπάρχουν διαρκώς, ή για μεγάλο διάστημα, ή συχνά, εκρηκτικές ατμόσφαιρες προκαλούμενες από μείγματα ατμοσφαιρικού αέρα με αέρια, ατμούς, συγκέντρωση σταγονιδίων ή μείγματα αέρα - σκόνης. Οι συσκευές αυτής της κατηγορίας πρέπει να εξασφαλίζουν το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας ακόμα και σε περίπτωση σπανίας βλάβης της συσκευής, σε περιβάλλον εκρηκτικής ατμόσφαιρας και διαθέτουν μέσα προστασίας ώστε: - Είτε, σε περίπτωση βλάβης ενός μέσου προστασίας, να παρέχεται το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας από τουλάχιστον ένα ανεξάρτητο δεύτερο μέσο. - ή στην περίπτωση εμφάνισης δύο ανεξάρτητων μεταξύ τους ελαττωμάτων, να παρέχεται το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας. Οι συσκευές της κατηγορίας αυτής πρέπει να ανταποκρίνονται στις συμπληρωματικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 2.1.
β) Η κατηγορία 2 περιλαμβάνει τις συσκευές που έχουν σχεδιαστεί για να μπορούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις λειτουργικές παραμέτρους του κατασκευαστή και βασίζονται σε υψηλό επίπεδο προστασίας. Οι συσκευές αυτής της κατηγορίας προορίζονται για περιβάλλον όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν εκρηκτικές ατμόσφαιρες προκαλούμενες από αέρια, ατμούς, συγκέντρωση σταγονιδίων ή μείγματα αερασκόνης. Τα μέσα προστασίας που διαθέτουν οι συσκευές αυτής της κατηγορίας εξασφαλίζουν το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας ακόμα και σε περίπτωση συχνών βλαβών ή ελαττωματικών καταστάσεων λειτουργίας που κατά κανόνα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Οι συσκευές της κατηγορίας αυτής πρέπει να ανταποκρίνονται στις συμπληρωματικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 2.2.
γ) Η κατηγορία 3 περιλαμβάνει τις συσκευές που έχουν σχεδιαστεί για να μπορούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις λειτουργικές παραμέτρους του κατασκευαστή και να εξασφαλίζουν κανονικό επίπεδο προστασίας. Οι συσκευές αυτής της κατηγορίας προορίζονται για περιβάλλον όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα σχηματισμού εκρηκτικών ατμοσφαιρών προκαλούμενων από αέρια, ατμούς, συγκέντρωση σταγονιδίων, μείγματα αέρα - σκόνης και κατά πάσα πιθανότητα οι ατμόσφαιρες αυτές θα σχηματίζονται σπάνια και δεν θα διατηρούνται παρά μόνο για βραχύ χρονικό διάστημα. Οι συσκευές αυτής της κατηγορίας εξασφαλίζουν το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Οι συσκευές αυτής της κατηγορίας αυτής πρέπει να ανταποκρίνονται στις συμπληρωματικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 2.3.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΚΡΗΞΙΜΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ Προκαταρκτικές παρατηρήσεις
Α. Οι τεχνικές γνώσεις, οι οποίες μεταβάλλονται με ταχείς ρυθμούς, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να εφαρμόζονται κατά το δυνατόν αμέσως. β. Για τις διατάξεις που αναφέρονται στο άΑρθρο 1 παράγραφος 2, ισχύουν οι βασικές απαιτήσεις μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητες για τον ασφαλή και αξιόπιστο χειρισμό και λειτουργία των διατάξεων αυτών, όσον αφορά τους κινδύνους έκρηξης.
1. ΚΟΙΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1.0. Γενικές απαιτήσεις
1.0.1. Αρχές της ενσωματωμένης ασφάλειας έναντι των εκρήξεων Συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες πρέπει να σχεδιάζονται με πρόβλεψη ενσωματωμένης ασφάλειας κατά των εκρήξεων. Για το σκοπό αυτό, ο κατασκευαστής λαμβάνει μέτρα ώστε: - να αποφεύγει, κατά κύριο λόγο, εάν είναι δυνατόν το σχηματισμό εκρηκτικών ατμοσφαιρών, οι οποίες μπορεί να παραχθούν ή να ελευθερωθούν από τις ίδιες τις συσκευές και τα συστήματα ασφάλειας, - να εμποδίζει την ανάφλεξη εκρηκτικών ατμοσφαιρών λαμβάνοντας υπόψη τη φύση κάθε πηγής ανάφλεξης, ηλεκτρικής ή μη, - στην περίπτωση που, παρόλα αυτά, πραγματοποιείται έκρηξη η οποία ενδέχεται, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, να θέσει σε κίνδυνο πρόσωπα και ενδεχομένως κατοικίδια ζώα ή αγαθά, να τη σταματάει αμέσως ή/και να περιορίζει σε ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας την προσβαλόμενη από τις φλόγες περιοχή και τις πιέσεις που προκαλούνται από έκρηξη.
1.0.2. Οι συσκευές και τα συστήματα προστασίας πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται λαμβανομένων υπόψη των ενδεχομένων ελαττωματικών καταστάσεων λειτουργίας ώστε να αποκλείονται κατά το δυνατόν επικίνδυνες καταστάσεις. Η λογικά αναμενόμενη κακή χρήση πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη.
1.0.3. Ειδικές συνθήκες ελέγχου και συντήρησης Οι συσκευές και τα συστήματα προστασίας που υπόκεινται σε ειδικές συνθήκες ελέγχου και συντήρησης πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις συνθήκες αυτές.
1.0.4. Συνθήκες περιβάλλοντος χώρου Οι συσκευές και τα συστήματα προστασίας πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται σε συνάρτηση με τις υφιστάμενες ή προβλέψιμες συνθήκες περιβάλλοντος χώρου.
1.0.5. Σήμανση Σε κάθε συσκευή και σύστημα προστασίας πρέπει να αναγράφονται κατά τρόπο ευανάγνωστο και ανεξίτηλο οι ακόλουθες ελάχιστες ενδείξεις: -η επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή, - η σήμανση CΕ (βλέπε παράρτημα Χ σημείο Α), - ο χαρακτηρισμός σειράς ή τύπου, - ο αριθμός σειράς, εάν υπάρχει, - το έτος κατασκευής, - η ειδική σήμανση προστασίας από εκρήξεις Εχ ακολουθούμενη από το σύμβολο της ομάδας συσκευών και της κατηγορίας, -για την ομάδα συσκευών ΙΙ το γράμμα "G" (όσον αφορά τις εκρηκτικές ατμόσφαιρες που οφείλονται στην παρουσία αερίων, ατμών ή συγκεντρώσεις σταγονιδίων) ή/και το γράμμα "D" (όσον αφορά τις εκρηκτικές ατμόσφαιρες που οφείλονται στην παρουσία σκόνης. Εξάλλου και εφόσον είναι αναγκαίο πρέπει επίσης να φέρουν όλες τις απαραίτητες ενδείξεις για την ασφαλή χρήση.
1 0.6. Οδηγίες χρήσης
α) Κάθε συσκευή και σύστημα προστασίας πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης που να περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, τις ακόλουθες ενδείξεις: - υπόμνηση των ενδείξεων που προβλέπονται για τη σήμανση πλην του αριθμού σειράς (βλέπε σημείο1.Ο.5) οι οποίες συμπληρώνονται, ενδεχομένως, με ενδείξεις για τη διευκόλυνση της συντήρησης (για παράδειγμα: διεύθυνση του εισαγωγέα, του επισκευαστή κ.λ.π.) - οδηγίες ώστε να γίνονται ακίνδυνα: - η έναρξη λειτουργίας, - η χρησιμοποίηση, -η συναρμολόγηση, η αποσυναρμολόγηση, - η συντήρηση (τακτική συντήρηση και επισκευή βλαβών). - η εγκατάσταση, - η ρύθμιση, - εάν είναι αναγκαίο, ένδειξη των επικίνδυνων ζωνών που βρίσκονται απέναντι από τις διατάξεις εκτόνωσης της πίεσης, - εάν είναι αναγκαίο, οδηγίες εκπαίδευσης, - τις ενδείξεις που απαιτούνται ώστε να καθορίζεται, εν πλήρη γνώσει του θέματος, εάν μία συσκευή μιας δεδομένης κατηγορίας ή ένα σύστημα προστασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακίνδυνα στον προβλεπόμενο χώρο και υπό τις αναμενόμενες συνθήκες λειτουργίας, - τις ηλεκτρικές παραμέτρους, τις πιέσεις, τις μέγιστες επιφανειακές θερμοκρασίες ή άλλες οριακές τιμές, - εάν είναι αναγκαίο, τις ειδικές συνθήκες χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των ενδείξεων για ενδεχόμενες αντικανονικές χρήσεις όπως έχουν προκύψει εκ πείρας, - εάν είναι αναγκαίο, τα βασικά χαρακτηριστικά των εργαλείων που μπορούν να προσαρμοσθούν πάνω στη συσκευή ή στο σύστημα προστασίας.
β) Οι οδηγίες χρήσης συντάσσονται σε μια κοινοτική γλώσσα από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στη Κοινότητα εντολοδόχο του. Κατά τη θέση σε λειτουργία κάθε συσκευή ή σύστημα προστασίας πρέπει να συνοδεύεται από μετάφραση των οδηγιών χρήσης στην ή στις γλώσσες της χώρας χρησιμοποίησης καθώς και από τις πρωτότυπες οδηγίες. Αυτή η μετάφραση γίνεται είτε από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του είτε από τον εισάγοντα τη συσκευή ή το σύστημα προστασίας στη συγκεκριμένη γλωσσική ζώνη. Ωστόσο οι οδηγίες συντήρησης που προορίζονται για χρήση από ειδικευμένο προσωπικό το οποίο εξαρτάται από τον κατασκευαστή ή τον εντολοδόχο του, είναι δυνατόν να συντάσσονται σε μία μόνο κοινοτική γλώσσα την οποία καταλαβαίνει αυτό το προσωπικό.
γ) Οι οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν τα σχέδια και τις γραφικές παραστάσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία, τη συντήρηση, την επιθεώρηση, τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας και ενδεχομένως την επισκευή της συσκευής ή του συστήματος προστασίας, καθώς και όλες τις χρήσιμες οδηγίες ιδίως στον τομέα της ασφάλειας.
δ) Κάθε τεκμηρίωση που παρουσιάζει τη συσκευή ή το σύστημα προστασίας δεν πρέπει να αντιφάσκει προς τις οδηγίες χρήσης όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας.
1.1. Επιλογή των υλικών
1.1.1. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των συσκευών και των συστημάτων προστασίας δεν πρέπει να προκαλούν την έναρξη έκρηξης λαμβανομένων υπόψη των προβλέψιμων δυσχερειών λειτουργίας.
1.1.2. Υπό τις συνθήκες χρήσης που προβλέπει ο κατασκευαστής, δεν πρέπλις τεθούν σε εφαρμογή οι ειδικές αυτές οδηγίες.
1.2. Υπερφόρτωση των συσκευών Πρέπει να αποφεύγεται η επικίνδυνη υπερφόρτωση των συσκευών μέσω ενσωματωμένων διατάξεων μέτρησης, χειρισμού και ρύθμισης ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού και πιο συγκεκριμένα μέσω περιοριστών υπερεντάσεων περιοριστών θερμοκρασίας διακοπτών διαφορικής πίεσης, μετρητών παροχής ηλεκτρονόμων καθυστέρησης στροφομέτρων ή/και διατάξεων επιτήρησης του ίδιου τύπου.
1.2.1. Συστήματα περιβλημάτων ανθεκτικών στις εκπυρσοκροτήσεις Κατά την τοποθέτηση τμημάτων που μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη εκρηκτικής ατμόσφαιρας μέσα σε περίβλημα, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το περίβλημα είναι ανθεκτικό στην πίεση που δημιουργείται από την έκρηξη εκρηκτικού μείγματος στο εσωτερικό του και ότι εμποδίζει τη μετάδοση της έκρηξης στην εκρηκτική ατμόσφαιρα γύρω από το περίβλημα.
1.3. Πιθανές πηγές ανάφλεξης
1.3.1. Κίνδυνοι από διάφορες πηγές ανάφλεξης Δεν πρέπει να δημιουργούνται πιθανές πηγές ανάφλεξης όπως σπινθήρες, φλόγες, ηλεκτρικά τόξα, υψηλές επιφανειακές θερμοκρασίες, ηχητική ενέργεια, ακτινοβολία στο οπτικό πεδίο, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, καθώς και άλλες σχετικές πηγές.
1.3.2. Κίνδυνοι προερχόμενοι από στατικό ηλεκτρισμό Οι ηλεκτροστατικές φορτίσεις, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν επικίνδυνες εκκενώσεις, πρέπει να αποφεύγονται με τη λήψη καταλλήλων μέτρων.
1.3.3. Κίνδυνο από ηλεκτρικά παρασιτικά ρεύματα και ρεύματα διαρροής Πρέπει να αποφεύγεται η δημιουργία μέσα σε αγώγιμα μέρη των συσκευών, ηλεκτρικών παρασιτικών ρευμάτων και ρευμάτων διαρροής τα οποία μπορούν να προκαλέσουν π.χ. επικίνδυνες διαβρώσεις, υπερθέρμανση επιφανειών ή σπινθήρες ανάφλεξης.
1.3.4. Κίνδυνοι από μη αποδεκτή υπερθέρμανση 'Ηδη από το στάδιο του σχεδιασμού πρέπει κατά το δυνατόν να προλαμβάνονται οι απαράδεκτες υπερθερμάνσεις, οι οποίες μπορούν να προκύψουν από τριβές και κρούσεις π.χ. μεταξύ υλικών σε μέρη που έρχονται σε επαφή δια περιστροφής ή μέσω διείσδυσης ξένων σωμάτων.
1.3.5. Κίνδυνοι που προέρχονται από την εξίσωση των πιέσεων Η εξίσωση των πιέσεων πρέπει ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού με ενσωματωμένες διατάξεις μετρήσεων, ελέγχου και ρύθμισης αντιστοίχως, να γίνεται κατά τρόπο που να μην προκαλεί τη δημιουργία ωστικών κυμάτων και συμπιέσεων που μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη.
1.4. Κίνδυνοι από εξωτερικές διαταραχές
1.4.1. Οι συσκευές και τα συστήματα προστασίας πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε να είναι σε θέση να εκτελέσουν ασφαλώς τις λειτουργίες για τις οποίες προορίζονται, εντός των ορίων των προδιαγραφών εκμετάλλευσης που καταρτίζονται από τον κατασκευαστή, ακόμα και σε μεταβαλλόμενες συνθήκες περιβάλλοντος και υπό την επίδραση εξωτερικών υπερτάσεων ή περιπτώσεις υπερβολικής υγρασίας, κραδασμών, ρυπάνσεων και λοιπών εξωτερικών διαταραχών.
1.4.2. Τα τμήματα των συσκευών πρέπει να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις προβλεπόμενες μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις καθώς και στις επιδράσεις υφισταμένων ή αναμενομένων δραστικών ουσιών.
1.5. Απαιτήσεις για τις συσκευές ασφαλείας.
1.5.1. Οι διατάξεις ασφαλείας πρέπει να λειτουργούν ανεξάρτητα από τις διατάξεις μέτρησης και ελέγχου που απαιτεί η συσκευή. Η διάγνωση της βλάβης μιας διάταξης ασφαλείας πρέπει κατά το δυνατόν να γίνεται αρκετά έγκαιρα, μέσω κατάλληλων τεχνικών μέσων. ώστε να υπάρχει ελάχιστη πιθανότητα εμφάνισης μιας επικίνδυνης κατάστασης. Κατά κανόνα, πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή "σύστημα ασφαλές σε περίπτωση βλάβης" (fail-sαfe). Κατά κανόνα, οι σχετικές με την ασφάλεια εντολές πρέπει να μεταδίδονται απευθείας στην αντίστοιχη διάταξη ελέγχου χωρίς παρεμβολή του λογισμικού.
1.5.2. Σε περίπτωση βλάβης μιας διάταξης ασφάλειας πρέπει κατά το δυνατόν, οι συσκευές ή/και τα συστήματα προστασίας να τίθενται σε ασφαλή κατάσταση.
1.5.3. Τα συστήματα επειγούσης διακοπής της λειτουργίας των διατάξεων ασφαλείας πρέπει κατά το δυνατόν, να διαθέτουν φραγές που εμποδίζουν την ακούσια επανενεργοποίηση. Νέα εντολή εκκίνησης μπορεί να εκτελεσθεί μόνον αφού το σύστημα φραγής κατά της επανεκκίνησης έχει εκουσίως επανατεθεί στη θέση λειτουργίας.
1.5.4. Συστήματα ενδείξεων και εντολών. 'Οπου χρησιμοποιούνται συστήματα ενδείξεων και εντολών, πρέπει να είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με εργονομικές αρχές ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια λειτουργίας όσον αφορά τον κίνδυνο έκρηξης
1.5.5. Απαιτήσεις όσον αφορά τις διατάξεις μετρήσεων για την προστασία από εκρήξεις. Οι διατάξεις μετρήσεων πρέπει ιδίως, εφόσον αφορούν τις συσκευές που χρησιμοποιούνται σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες, να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται ώστε να ανταποκρίνονται στην προβλεπόμενη ικανότητα λειτουργίας τους και στις ειδικές συνθήκες χρήσης τους.
1.5.6. 'Οπου είναι απαραίτητο, πρέπει να είναι δυνατός ο έλεγχος της ακρίβειας των ενδείξεων και της λειτουργικής ετοιμότητας των διατάξεων μετρήσεων.
1.5.7. Ο σχεδιασμός διατάξεων μετρήσεων πρέπει να βασίζεται σε έναν συντελεστή ασφαλείας, ο οποίος εξασφαλίζει ότι το κατώφλι συναγερμού βρίσκεται αρκετά μακρυά από τα όρια έκρηξης ή και ανάφλεξης των μετρουμένων ατμοσφαιρών, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις συνθήκες λειτουργίας της εγκατάστασης και τις δυνατές αποκλίσεις του συστήματος μέτρησης.
1.5.8. Κίνδυνοι προερχόμενο από το λογισμικό 'Ηδη κατά το σχεδιασμό συσκευών, συστημάτων προστασίας και διατάξεων ασφαλείας που λειτουργούν με λογισμικό, πρέπει να λαμβάνονται όλως ιδιαιτέρως υπόψη οι κίνδυνοι που προέρχονται από λάθη στο πρόγραμμα.
1.6. Συνυπολογισμός των απαιτήσεων ασφαλείας του συστήματος.
1.6.1. Πρέπει να είναι δυνατή, με άμεση παρέμβαση, η υπό ασφαλείς συνθήκες διακοπή της λειτουργίας των συσκευών και των συστημάτων προστασίας που ενσωματώνονται σε αυτόματες διαδικασίες, εφόσον τούτο δεν θίγει τις καλές συνθήκες ασφαλείας.
1.6.2. Κατά την ενεργοποίηση του συστήματος διακοπής λειτουργίας σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, η συσσωρευμένη ενέργεια πρέπει να διαχέεται ή να απομονώνεται με τον ταχύτερο και ασφαλέστερο δυνατό τρόπο, ώστε να μην αποτελεί πλέον πηγή κινδύνου. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για ηλεκτροχημικά συσσωρευμένη ενέργεια.
1.6.3. Κίνδυνοι από τη διακοπή παροχής ενέργειας. Οι συσκευές και τα συστήματα ασφαλείας στα οποία η διακοπή παροχής ενέργειας μπορεί να προκαλέσει πρόσθετους κινδύνους, πρέπει να είναι δυνατόν να διατηρούνται σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας, ανεξάρτητα από την υπόλοιπη εγκατάσταση.
1.6.4. Κίνδυνοι από εξαρτήματα σύνθεσης. Οι συσκευές και τα συστήματα προστασίας πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα σημεία εισόδου καλωδίων και αγωγών. Οι συσκευές και τα συστήματα προστασίας που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλες συσκευές και συστήματα προστασίας, πρέπει να είναι ασφαλείς ως προς τη διασύνδεσή τους.
1.6.5. Τοποθέτηση διατάξεων συναγερμού ως μέρη συσκευής. 'Οταν μια συσκευή ή ένα σύστημα προστασίας περιλαμβάνει διατάξεις ανίχνευσης ή συναγερμού που προορίζονται για την παρακολούθησή του σχηματισμού εκρηκτικής ατμόσφαιρας, πρέπει να παρέχονται οι απαιτούμενες ενδείξεις για την κατάλληλη τοποθέτηση αυτών των διατάξεων.
2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
2.0. Απαιτήσεις που ισχύουν για τις συσκευές της ομάδας I.
2.0.1. Απαιτήσεις που ισχύουν για τις συσκευές της κατηγορίας Μ1 της ομάδας 1.
2.0.1.1. Οι συσκευές αυτές πρέπει να είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες κατά τρόπο ώστε να μην ενεργοποιούνται πηγές ανάφλεξης, ακόμα και στην σπάνια περίπτωση βλάβης της συσκευής. Πρέπει να διαθέτουν μέσα προστασίας ώστε: - Είτε, σε περίπτωση βλάβης ενός μέσου προστασίας, να παρέχεται το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας από τουλάχιστον ένα ανεξάρτητο δεύτερο μέσο. - Είτε, στην περίπτωση εμφάνισης δύο ανεξάρτητων μεταξύ τους ελαττωμάτων, να παρέχεται το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας. 'Οπου είναι αναγκαίο, αυτές οι συσκευές πρέπει να είναι εξοπλισμένες με πρόσθετα ειδικό μέσα προστασίας. Πρέπει να μπορούν να παραμένουν σε λειτουργία σε περιβάλλον εκρηκτικής ατμόσφαιρας.
2.0.1.2. Εφόσον απαιτείται, οι συσκευές πρέπει να είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να μην μπορεί να διεισδύσει σκόνη στο εσωτερικό τους.
2.0.1.3. Οι επιφανειακές θερμοκρασίες των τμημάτων των συσκευών πρέπει να διατηρούνται σαφώς κάτω από την προβλεπόμενη θερμοκρασία ανάφλεξης των μειγμάτων σκόνης/αέρα προς αποφυγή ανάφλεξης της αιωρούμενης σκόνης.
2.0.1.4. Οι συσκευές πρέπει να είναι σχεδιασμένες κατά τρόπον ώστε το άνοιγμα τμημάτων συσκευών που ενδέχεται να αποτελέσουν πηγές ανάφλεξης, να είναι δυνατόν μόνον όταν η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ενέργεια ή υπό συνθήκες ενδογενούς ασφαλείας. Οταν δεν είναι δυνατό οι συσκευές να τεθούν εκτός λειτουργίας, ο κατασκευαστής οφείλει να επιθέσει προειδοποιητική ετικέτα ασφαλείας στα ανοίγματα των μερών τους. Εφόσον απαιτείται, οι συσκευές πρέπει να είναι εξοπλισμένες με συμπληρωματικά, κατάλληλα συστήματα.
2.0.2. Απαιτήσεις που ισχύουν για τις συσκευές της κατηγορίας Μ 2 της ομάδας συσκευών I.
2.0.2.1. Οι συσκευές πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται κατά τρόπον ώστε να μην ενεργοποιούνται πηγές ανάφλεξης κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, ακόμα και υπό δυσχερείς συνθήκες εκμετάλλευσης, ιδίως δε εκείνες που προκύπτουν από εντατική χρήση της συσκευής και από μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος χώρου. Σε περίπτωση σχηματισμού εκρήξιμης ατμόσφαιρας, θα πρέπει να μπορεί να διακόπτεται η τροφοδοσία αυτών των συσκευών με ενέργεια.
2.0.2.2. Οι συσκευές πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε τα τμήματα που μπορούν να αποτελέσουν πηγές ανάφλεξης να μπορούν να ανοίγονται μόνον όταν δεν τροφοδοτούνται με ενέργεια ή μέσω κατάλληλων συστημάτων εμπλοκής. Οταν δεν είναι δυνατό οι συσκευές να τεθούν εκτός λειτουργίας, ο κατασκευαστής οφείλει να επιθέσει προειδοποιητική ετικέτα ασφαλείας στα ανοίγματα των μερών τους.
2.0.2.3. Ως προς τα μέτρα προστασίας από εκρήξεις που οφείλονται στην ύπαρξη σκόνης ισχύουν οι αντίστοιχες απαιτήσεις της κατηγορίας Μ 1. 2.1. Απαιτήσεις που ισχύουν για τις συσκευές της κατηγορίας 1 της ομάδας 11. 2.1.1. Εκρηκτικές ατμόσφαιρες λόγω ύπαρξης αερίων, ατμών ή συγκεντρώσεως σταγονιδίων.
2.1.1. Οι συσκευές πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται η ενεργοποίηση των πηγών ανάφλεξης ακόμα και σε περίπτωση σπάνιας βλάβης της συσκευής. Πρέπει να διαθέσουν μέσα προστασίας ώστε: - Είτε, σε περίπτωση βλάβης ενός μέσου προστασίας, να παρέχεται το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας από τουλάχιστον ένα ανεξάρτητο δεύτερο μέσο. - ή σε περίπτωση εμφάνισης δύο ανεξάρτητων μεταξύ τους ελαττωμάτων, να παρέχεται το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας.
2.1.1.2. Για συσκευές με επιφάνειες που μπορούν να θερμανθούν, πρέπει να εξασφαλίζεται η μη υπέρβαση των ονομαστικών ανώτατων επιφανειακών θερμοκρασιών, ακόμα και στις δυσμενέστερες περιπτώσεις. Στα πλαίσια αυτά πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη άνοδοι της θερμοκρασίας που οφείλονται σε συσσώρευση θερμότητας και σε χημικές αντιδράσεις.
2.1.1.3. Οι συσκευές πρέπει να είναι σχεδιασμένες κατά τρόπον ώστε το άνοιγμα συσκευών που ενδέχεται να αποτελέσουν πηγές ανάφλεξης να είναι δυνατόν μόνον όταν η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ενέργεια ή υπό συνθήκες ενδογενούς ασφάλειας. Οταν δεν είναι δυνατό οι συσκευές να τεθούν εκτός λειτουργίας, ο κατασκευαστής οφείλει να επιθέσει προειδοποιητική ετικέτα ασφαλείας στα ανοίγματα των μερών τους. Εφόσον απαιτείται, οι συσκευές πρέπει να είναι εξοπλισμένες με συμπληρωματικά κατάλληλα συστήματα εμπλοκής.
2.1.2. Εκρηκτικές ατμόσφαιρες λόγω παρουσίας μειγμάτων σκόνης/αέρα.
2.1.2.1. Οι συσκευές πρέπει να είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες κατά τρόπο να αποφεύγεται η ανάφλεξη υφισταμένων μειγμάτων σκόνης αέρα, ακόμα και στην περίπτωση σπάνιας βλάβης της συσκευής. Πρέπει να διαθέτουν μέσα προστασίας ώστε: - Είτε σε περίπτωση βλάβης ενός μέσου προστασίας, να παρέχεται το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας από τουλάχιστον ένα ανεξάρτητο δεύτερο μέσο. - ή σε περίπτωση εμφάνισης δύο ανεξάρτητων μεταξύ τους ελαττωμάτων, να παρέχεται το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας.
2.1.2.2. Εφόσον απαιτείται, οι συσκευές πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε η είσοδος σκόνης να γίνεται μόνον από τα σημεία των συσκευών που προβλέπονται γι' αυτό το σκοπό. Η απαίτηση αυτή ισχύει επίσης για τα σημεία εισόδου καλωδίων και τα προβλεπόμενα εξαρτήματα σύνδεσης.
2.1.2.3. Οι επιφανειακές θερμοκρασίες τμημάτων των συσκευών πρέπει να διατηρούνται σαφώς κάτω από την προβλεπόμενη θερμοκρασία ανάφλεξης των μειγμάτων σκόνηςεση και θερμοκρασία που λαμβάνονται υπόψη για τη μελέτη των χαρακτηριστικών των υλικών είναι η αναμενόμενη εκρηκτική πίεση υπό ακραίες συνθήκες λειτουργίας, καθώς και η αναμενόμενη θερμογόνα δράση της φλόγας.
3.1.2. Τα συστήματα προστασίας που έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι ανθεκτικά σε εκρήξεις ή να τις περιορίζουν πρέπει να είναι ανθεκτικά στο παραγόμενο ωστικό κύμα,.χωρίς να χάνεται η ακεραιότητα του συστήματος.
3.1.3. Τα συνδεόμενα με τα συστήματα προστασίας εξαρτήματα πρέπει να είναι ανθεκτικά στην προβλεπόμενη μέγιστη εκρηκτική πίεση χωρίς να χάνουν την ικανότητα λειτουργίας τους.
3.1.4. Οι αντιδράσεις που προκαλεί η πίεση στις περιφερειακές συσκευές και τις συνδεόμενες σ' αυτές σωληνώσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη μελέτη και σχεδιασμό των συστημάτων προστασίας.
3.1.5. Διατάξεις εκτόνωσης. 'Οταν αναμένεται υπέρβαση της δομικής αντοχής των συστημάτων προστασίας στις καταπονήσεις πρέπει η μελέτη να προβλέπει κατάλληλες διατάξεις εκτόνωσης οι οποίες να μην θέτουν σε κίνδυνο το προσωπικό που βρίσκεται πλησίον του συστήματος προστασίας.
3.1.6. Συστήματα ανάσχεσης εκρήξεων Τα συστήματα ανάσχεσης εκρήξεων πρέπει να μελετώνται και να σχεδιάζονται κατά τρόπον ώστε, σε περίπτωση ατυχήματος, να ελέγχουν το ταχύτερο δυνατόν την γεννώμενη έκρηξη και να την εξουδετερώνουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τη μέγιστη αύξηση της πίεσης και τη μέγιστη εκρηκτική πίεση.
3.1.7. Συστήματα αποσύνδεσης Τα συστήματα αποσύνδεσης που προβλέπονται για την ταχύτερη δυνατή απομόνωση ορισμένων συσκευών, σε περίπτωση εκρήξεων που βρίσκονται στη γένεσή τους, μέσω ειδικών διατάξεων, πρέπει να μελετώνται και να σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να παραμένουν πυρασφαλή στη μετάδοση εσωτερικής ανάφλεξης και να διατηρούν τη μηχανική τους αντοχή υπό συνθήκες λειτουργίας.
3.1.8. Τα συστήματα προστασίας πρέπει να μπορούν να ενσωματώνονται στα κυκλώματα με ένα κατάλληλο όριο συναγερμού ώστε, εάν παραστεί ανάγκη, να διακόπτεται τροφοδοσία και απαγωγή, καθώς και να τίθενται εκτός λειτουργίας τα μέρη των συσκευών για τα οποία δεν υπάρχει πλέον εγγύηση ασφαλούς λειτουργίας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΞΕΤΑΣΗ "ΤΥΠΟΥ ΕΚ"
1. Η ενότητα αυτή περιγράφει το τμήμα εκείνο της διαδικασίας με το οποίο ένας κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώνει και βεβαιώνει ότι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της εξεταζόμενης παραγωγής, τηρεί τις αντίστοιχες διατάξεις της οδηγίας που έχουν εφαρμογή.
2. Η αίτηση εξέταση "τύπου ΕΚ" υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του σε έναν και μόνο κοινοποιημένο οργανισμό της εκλογής του. Η αίτηση περιλαμβάνει: - Το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από τον εντολοδόχο του, το όνομα και τη διεύθυνσή του. - γραπτή δήλωση ότι η ίδια αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό. - τον τεχνικό φάκελο που περιγράφεται στην παράγραφο 3. Ο αιτών θέτει στη διάθεση του κοινοποιημένου οργανισμού ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της εξεταζόμενης παραγωγής, το οποίο στο εξής ονομάζεται "τύπος". Ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να ζητά και άλλα δείγματα, εφόσον αυτό απαιτείται για τη διεξαγωγή του προγράμματος δοκιμών.
3. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να επιτρέπει την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος προς τις απαιτήσεις της οδηγίας. Πρέπει να καλύπτει στο βαθμό που απαιτείται για την αξιολόγηση αυτή, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του προϊόντος και να περιέχει στο βαθμό που απαιτείται για την αξιολόγηση: - γενική περιγραφή του τύπου. - σχέδια μελέτης και κατασκευής, καθώς και διαγράμματα συστατικών μερών, συναρμολογημένων υποσυνόλων, κυκλωμάτων κ.λπ. - τις αναγκαίες περιγραφές και επεξηγήσεις για την κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και διαγραμμάτων και τον τρόπο λειτουργίας του προϊόντος. - κατάλογο των προτύπων που προβλέπονται στο άΑρθρο 5, τα οποία εφαρμόζονται εν λόγω ή εν μέρει, και περιγραφές των λύσεων που έχουν επιλεγεί ώστε να τηρούνται οι βασικές απαιτήσεις της οδηγίας σε περίπτωση που δεν έχουν εφαρμοστεί τα πρότυπα που αναφέρονται στο άΑρθρο 5. - αποτελέσματα υπολογισμών της μελέτης, διεξαχθεισών εξετάσεων κ.λπ. - εκθέσεις δοκιμών.
4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός.
4.1. Εξετάζει τον τεχνικό φάκελο, επαληθεύει ότι ο τύπος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τον τεχνικό φάκελο και εντοπίζει τα στοιχεία τα οποία σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των προτύπων που αναφέρονται στο άΑρθρο 5, καθώς και τα στοιχεία τα οποία σχεδιάστηκαν χωρίς να εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις των προτύπων αυτών.
4.2. διεξάγει ή αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή των καταλλήλων ελέγχων και των απαραίτητων δοκιμών ώστε να ελέγξει κατά πόσο, στην περίπτωση κατά την οποία δεν εφαρμόζονται τα πρότυπα τα οποία αναφέρονται στο άΑρθρο 5, οι λύσεις τις οποίες επέλεξε ο κατασκευαστής πληρούν τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας.
4.3. διεξάγει ή αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή των καταλλήλων ελέγχων και των απαραίτητων δοκιμών ώστε να ελέγξει κατά πόσον, στην περίπτωση κατά την οποία ο κατασκευαστής επέλεξε να εφαρμόσει τα σχετικά πρότυπα, τα πρότυπα αυτά έχουν όντως εφαρμοστεί.
4.4. συμφωνεί με τον αιτούντα τον τόπο στον οποίο θα διεξαχθούν οι έλεγχοι και οι απαραίτητες δοκιμές.
5. Σε περίπτωση όπου ο τύπος πληροί τις διατάξεις της οδηγίας, ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί στον αιτούντα βεβαίωση εξέτασης "τύπου ΕΚ". Η βεβαίωση περιέχει το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, τα συμπεράσματα του ελέγχου και τα απαραίτητα στοιχεία για την αναγνώριση του εγκεκριμένου τύπου. Ο κοινοποιημένος οργανισμός προσαρτά στη βεβαίωση κατάλογο των σημαντικών τμημάτων του τεχνικού φακέλου και φυλάσσει αντίγραφο του καταλόγου αυτού. Σε περίπτωση που ο κοινοποιημένος οργανισμός δεν χορηγήσει αυτήν τη βεβαίωση στον κατασκευαστή ή στον εντολοδόχο του που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα, ο εν λόγω οργανισμός εκθέτει λεπτομερώς τους λόγους για τους οποίους δεν χορήγησε τη βεβαίωση. Πρέπει να προβλέπεται διαδικασία προσφυγής.
6. Ο αιτών ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό που έχει στην κατοχή του τον τεχνικό φάκελο της βεβαίωσης "τύπου ΕΚ" για οποιαδήποτε τροποποίηση της εγκεκριμένης συσκευής ή του εγκεκριμένου συστήματος προστασίας για τα οποία πρέπει να χορηγηθεί νέα έγκριση στις περιπτώσεις που οι τροποποιήσεις αυτές μπορούν να επηρεάσουν τη συμμόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις ή προς τις προβλεπόμενες συνθήκες χρήσεως του προϊόντος. Η νέα αυτή έγκριση χορηγείται υπό μορφή προσθήκης στην αρχική βεβαίωση εξέτασης "τύπου ΕΚ".
7. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί στους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις βεβαιώσεις εξέτασης "τύπου ΕΚ" και τις προσθήκες που χορηγούνται και ανακαλούνται.
8. Οι υπόλοιποι κοινοποιημένοι οργανισμοί μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα των βεβαιώσεων εξέτασης "τύπου ΕΚ" ή/και των προσθηκών τους. Τα παραρτήματα των βεβαιώσεων παραμένουν στη διάθεση των υπόλοιπων κοινοποιημένων οργανισμών.
9. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του φυλάσσει μαζί με τον τεχνικό φάκελο, αντίγραφο των βεβαιώσεων εξέτασης "τύπου ΕΚ" και των σχετικών προσθηκών επί περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής της συσκευής ή του συστήματος προστασίας. 'Οταν ούτε ο κατασκευαστής, ούτε ο εντολοδόχος του είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, υπεύθυνοι για τη διατήρηση του τεχνικού φακέλου στη διάθεση των αρμοδίων αρχών είναι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του προϊόντος στην κοινοτική αγορά.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1. Η ενότητα αυτή περιγράφει τη διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής, ο οποίος πληροί τις υποχρεώσεις του σημείου 2, βεβαιώνει και δηλώνει ότι τα εν λόγω προϊόντα είναι σύμφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης "τύπου ΕΚ" και πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας που ισχύει γι' αυτά. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του επιθέτει τη σήμανση CΕ σε κάθε συσκευή και συντάσσει γραπτή δήλωση πιστότητας. Η σήμανση CΕ συνοδεύεται από τον αναγνωριστικό αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επιτήρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 4.
2. Ο κατασκευαστής πρέπει να εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας της παραγωγής, να διενεργεί επιθεώρηση και δοκιμές των τελικών συσκευών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 και υπόκειται στην επιτήρηση που αναφέρεται στο σημείο 4.
3. Σύστημα ποιότητας
3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει, για τις σχετικές συσκευές, αίτηση αξιολόγησης του συστήματος ποιότητας που ακολουθεί σε κοινοποιημένο οργανισμό της εκλογής του. Η αίτηση αυτή περιλαμβάνει: - όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την κατηγορία των εξεταζομένων προϊόντων, - τον φάκελλο σχετικά με το σύστημα ποιότητας, - τον τεχνικό φάκελο σχετικά με τον εγκεκριμένο τύπο και αντίγραφο της βεβαίωσης εξέτασης "τύπου ΕΚ".
3.2. Το σύστημα ποιότητας πρέπει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση των συσκευών προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης "τύπου ΕΚ" και προς τις απαιτήσεις της οδηγίας που ισχύουν γι' αυτές. 'Ολα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής πρέπει να συγκεντρώνονται συστηματικά και τακτικά σε ένα φάκελλο υπό μορφή γραπτών μέτρων, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος αυτός του συστήματος ποιότητας πρέπει να επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και φακέλων ποιότητας. Ο φάκελος αυτός περιέχει ιδίως κατάλληλη περιγραφή: - Των ποιοτικών στόχων, του οργανογράμματος, των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά την ποιότητα των συσκευών, - των μεθόδων κατασκευής, των τεχνικών, του ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας και των συστημάτων τεχνικών και δράσεων που θα εφαρμοστούν, - των εξετάσεων και των δοκιμών που θα διεξάγονται πριν, κατά και μετά την κατασκευή, με ένδειξη της συχνότητας διεξαγωγής τους, - των φακέλων ποιότητας, όπως οι εκθέσεις επιθεώρησης και τα στοιχεία δοκιμών και βαθμονόμησης, οι εκθέσεις περί των προσόντων του αρμόδιου προσωπικού κ.λπ. - των μέσων επιτήρησης που επιτρέπουν να ελέγχεται η επίτευξη της απαιτούμενης ποιότητας των συσκευών και η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ποιότητας.
3.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2 και τεκμαίρει ότι τα συστήματα ποιότητας που εφαρμόζουν το αντίστοιχο εναρμονισμένο πρότυπο ανταποκρίνονται προς τις απαιτήσεις αυτές. Η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος το οποίο έχει ως αξιολογητής, πείρα της τεχνολογίας του εξεταζομένου προϊόντος. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει επίσκεψη επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή και περιλαμβάνει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.
3.4. Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το διατηρεί ώστε να παραμένει κατάλληλο και αποτελεσματικό. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος ενέκρινε το σύστημα ποιότητας για κάθε προβλεπόμενη προσαρμογή του συστήματος ποιότητας. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2 ή κατά πόσον πρέπει να γίνει νέα αξιολόγηση. Ο κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.
4. Επιτήρηση υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού.
4.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής πληροί ορθά τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας.
4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό την πρόσβαση, για λόγους επιθεώρησης, στους χώρους κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιμών και αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις απαραίτητες, πληροφορίες και ιδίως: - Τον φάκελο σχετικά με το σύστημα ποιότητας. - Τους φακέλους ποιότητας, όπως οι εκθέσεις επιθεώρησης και τα στοιχεία δοκιμών και βαθμονόμησης, οι εκθέσεις περί των προσόντων του αρμοδίου προσωπικού κ.λπ.
4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει, κατά τακτά διαστήματα ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας και χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση ελέγχου.
4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να διεξάγει ή να αναθέτει σε τρίτους να διεξαγάγουν δοκιμές για να διαπιστωθεί η ορθή λειτουργία του συστήματος ποιότητας, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. Ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση επίσκεψης και, εάν πραγματοποιήθηκε δοκιμή, έκθεση δοκιμής.
5. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών επί δέκα τουλάχιστον έτη από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής της συσκευής. - Το φάκελο που προβλέπεται στο σημείο 3.1 δεύτερη περίπτωση, - τις προσαρμογές που αναφέρονται στο σημείο 3.4 δεύτερο εδάφιο, - τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 τελευταίο εδάφιο, και στα σημεία 4.3 και 4.4.
6. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί στους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που χορηγούνται και ανακαλούνται.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΕΠΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
1. Η ενότητα αυτή περιγράφει τη διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του βεβαιώνει και δηλώνει ότι τα προϊόντα που υποβλήθηκαν στις διατάξεις του σημείου 3 είναι σύμφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης "τύπου ΕΚ" και πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας.
2. Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των συσκευών προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης "τύπου ΕΚ" και προς τις απαιτήσεις της οδηγίας που ισχύουν γι' αυτές. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος τους επιθέτει τη σήμανση CΕ σε κάθε συσκευή και συντάσσει δήλωση πιστότητας.
3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός πραγματοποιεί τις κατάλληλες εξετάσεις και δοκιμές προκειμένου να εξακριβώσει κατά πόσο η συσκευή είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της οδηγίας με έλεγχο και δοκιμή κάθε συσκευής όπως ορίζεται στο σημείο 4. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του φυλάσσει αντίγραφο της δήλωσης πιστότητας επί περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής της συσκευής.
4. Εξακρίβωση με εξέταση και δοκιμή της κάθε συσκευής.
4.1. 'Ολες οι συσκευές εξετάζονται μεμονωμένα και διεξάγονται κατάλληλες δοκιμές, που ορίζονται στο αναφερόμενο στο άΑρθρο 5 σχετικό πρότυπο ή πρότυπα, ή διεξάγονται ισοδύναμες δοκιμές προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωσή τους προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης "τύπου ΕΚ" και προς τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας.
4.2. Ο κοινοποιημένος οργανισμός επιθέτει ή φροντίζει να επιτεθεί ο αναγνωριστικός αριθμός του σε κάθε εγκεκριμένη συσκευή και συντάσσει γραπτή βεβαίωση συμμόρφωσης σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες δοκιμές.
4.3. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του είναι σε θέση να επιδείξει, εφόσον ζητηθούν, τις βεβαιώσεις συμμόρφωσης που έχει χορηγήσει ο κοινοποιημένος οργανισμός.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
1. Η ενότητα αυτή περιγράφει το μέρος της διαδικασίας με το οποίο ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του βεβαιώνει και δηλώνει ότι οι εν λόγω συσκευές είναι σύμφωνες προς τον τύπου που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης "τύπου ΕΚ" και πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας που έχουν εφαρμογή στις εν λόγω συσκευές. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του επιθέτει τη σήμανση CΕ σε κάθε συσκευή ή σύστημα προστασίας και συντάσσει γραπτή δήλωση πιστότητας.
2. Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των κατασκευαζομένων συσκευών προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης "τύπου ΕΚ" και προς τις αντίστοιχες απαιτήσεις της οδηγίας.
3. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του φυλάσσει αντίγραφο της δήλωσης πιστότητας επί περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής της συσκευής. Οταν ούτε ο κατασκευαστής, ούτε ο εντολοδόχος του είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, υπεύθυνο για τη διατήρηση του τεχνικού φακέλου στη διάθεση των αρμοδίων αρχών είναι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση της συσκευής ή του συστήματος προστασίας στην κοινοτική αγορά. Για κάθε κατασκευαζόμενη συσκευή, διεξάγονται από τον κατασκευαστή ή για λογαριασμό του δοκιμές σχετικές με τις τεχνικές πλευρές της προστασίας από τις εκρήξεις. Οι δοκιμές διεξάγονται υπό την ευθύνη κοινοποιημένου οργανισμού που επιλέγει ο κατασκευαστής. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής, ο κατασκευαστής επιθέτει, υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού, τον αναγνωριστικό αριθμό του εν λόγω οργανισμού.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
1. Η ενότητα αυτή περιγράφει τη διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής ο οποίος πληροί τις υποχρεώσεις του σημείου 2 βεβαιώνει και δηλώνει ότι οι σχετικές συσκευές είναι σύμφωνες προς τον τύπου που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης "τύπου ΕΚ". Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του επιθέτει τη σήμανση CΕ σε κάθε συσκευή και συντάσσει γραπτή δήλωση πιστότητας. Η σήμανση CΕ συνοδεύεται από τον αναγνωριστικό αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επιτήρηση που προβλέπεται στο σημείο 4.
2. Ο κατασκευαστής εφαρμόζει ένα εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για την τελική επιθεώρηση της συσκευής, πραγματοποιεί τις δοκιμές, όπως ορίζει η παράγραφος 3, και υπόκειται στην επιτήρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 4.
3. Σύστημα ποιότητας
3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει για τις εν λόγω συσκευές αίτηση αξιολόγησης του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζει σε κοινοποιημένο οργανισμό της εκλογής του. Η αίτηση περιλαμβάνει: - όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την κατηγορία των εξεταζομένων συσκευών, - τον φάκελο σχετικά με το σύστημα ποιότητας, - τον τεχνικό φάκελο σχετικά με τον εγκεκριμένο τύπο και αντίγραφο της βεβαίωσης εξέτασης "τύπου ΕΚ".
3.2. Στα πλαίσια του συστήματος ποιότητας κάθε συσκευή εξετάζεται και διεξάγονται κατάλληλες δοκιμές όπως ορίζονται στο ή στα σχετικά πρότυπα που αναφέρονται στο άΑρθρο 5 ή διεξάγονται ισοδύναμες δοκιμές προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή του προς τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας. Ολα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής πρέπει να συγκεντρώνονται κατά συστηματικό και τακτικό τρόπο, σε ένα φάκελο, υπό μορφή γραπτών μέτρων, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος αυτός σχετικά με το σύστημα ποιότητας επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και φακέλων ποιότητας. Ο φάκελος περιέχει ιδίως κατάλληλη περιγραφή: - Των ποιοτικών στόχων, του οργανογράμματος, των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων, - των ελέγχων και των δοκιμών οι οποίες θα διεξαχθούν μετά την κατασκευή, - των μέσων εξακρίβωσης της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας, - των φακέλων ποιότητας, όπως οι εκθέσεις επιθε, όπως οι εκθέσεις επιθεώρησης και τα στοιχεία δοκιμών, τα στοιχεία βαθμονόμησης, οι εκθέσεις περί των προσόντων του αρμόδιου προσωπικού κ.λπ.
4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει κατά τακτά διαστήματα ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας και χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση ελέγχου.
4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να διεξάγει ή να αναθέτει σε τρίτους να διεξαγάγουν δοκιμές για να διαπιστωθεί η ορθή λειτουργία του συστήματος ποιότητας, εάν αυτό είναι αναγκαίο χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση επίσκεψης και, εάν έγινε δοκιμή, έκθεση δοκιμής.
5. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών επί δέκα τουλάχιστον έτη από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής της συσκευής. - Τον φάκελο που προβλέπεται στο σημείο 3.1 τρίτη περίπτωση, - τις προσαρμογές που αναφέρονται στην παράγραφο 3.4 δεύτερο εδάφιο, - τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που προβλέπονται στο σημείο 3.4 τελευταίο εδάφιο και στα σημεία 4.3 και 4.4. 6. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί στους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που χορηγούνται και ανακαλούνται.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1. Η ενότητα αυτή περιγράφει τη διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής, ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του, ο οποίος εκπληροί τις υποχρεώσεις της παραγράφου 2, βεβαιώνει και δηλώνει ότι οι εν λόγω συσκευές πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας που έχουν εφαρμογή στις εν λόγω συσκευές. Ο κατασκευαστής, η ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του επιθέτει την σήμανση CΕ σε κάθε συσκευή και συντάσσει γραπτή δήλωση πιστότητας.
2. Ο κατασκευαστής συντάσσει τον τεχνικό φάκελο ο οποίος περιγράφεται στην παράγραφο 3. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του, διατηρεί το φάκελο αυτόν στη διάθεση των αρμόδιων εθνικών αρχών για λόγους επιθεώρησης επί χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής της συσκευής. 'Οταν ούτε ο κατασκευαστής, ούτε ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, υπεύθυνο για τη διατήρηση του τεχνικού φακέλου στη διάθεση των αρμοδίων αρχών είναι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση της συσκευής στην κοινοτική αγορά.
3. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να επιτρέπει να αξιολογείται η συμμόρφωση της συσκευής προς τις απαιτήσεις της οδηγίας. Πρέπει να καλύπτει στο βαθμού που αυτό απαιτείται για την αξιολόγηση, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία της συσκευής. Περιλαμβάνει: - γενική περιγραφή των συσκευών, - σχέδια αρχικής σύλληψης και κατασκευής, καθώς και διαγράμματα συστατικών μερών, υποσυγκροτημάτων, κυκλωμάτων κ.λπ. - τις περιγραφές και εξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των προαναφερόμενων σχεδίων και διαγραμμάτων και της λειτουργίας των συσκευών. - Πίνακα των προτύπων τα οποία εφαρμόζονται πλήρως ή εν μέρει, καθώς και περιγραφή των λύσεων που εφαρμόζει ο κατασκευαστής για να ανταποκριθεί στα θέματα ασφάλειας της οδηγίας, στην περίπτωση κατά την οποία δεν εφαρμόζονται πρότυπα. - Τα αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού, των διενεργηθέντων ελέγχων κ.λπ. - Τις εκθέσεις δοκιμών.
4. Μαζί με τον τεχνικό φάκελο, ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του φυλάσσει και αντίγραφο της δήλωσης πιστότητας.
5. Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου η διαδικασία να διασφαλίζει τη συμμόρφωση των κατασκευαζόμενων συσκευών προς τον τεχνικό φάκελο ο οποίος αναφέρεται στο σημείο 2 και προς τις αντίστοιχες απαιτήσεις της οδηγίας που έχουν εφαρμογή στις εν λόγω συσκευές.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ
1. Αυτή η ενότητα περιγράφει τη διαδικασία κατά την οποία ο κατασκευαστής βεβαιώνει και δηλώνει ότι η θεωρούμενη συσκευή η οποία έλαβε τη βεβαίωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 είναι σύμφωνη προς τις απαιτήσεις της οδηγίας που έχουν εφαρμογή στην εν λόγω συσκευή. Ο Κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του επιθέτει τη σήμανση "CΕ" στη συσκευή και συντάσσει δήλωση πιστότητας.
2. Ο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει τη συσκευή ή το σύστημα προστασίας και διεξάγει τις κατάλληλες δοκιμές, που ορίζονται στο αναφερόμενο στο άΑρθρο 5 σχετικό πρότυπο ή πρότυπα, ή διεξάγει ισοδύναμες δοκιμές προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωση του προς τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας. Ο κοινοποιημένος οργανισμός επιθέτει ή φροντίζει να επιτεθεί ο αναγνωριστικός του αριθμός στην εγκεκριμένη συσκευή ή σύστημα προστασίας και συντάσσει βεβαίωση συμμόρφωσης σχετική με τις διεξαχθείσες δοκιμές.
3. Ο τεχνικός φάκελος σκοπό έχει να καταστήσει δυνατή την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της οδηγίας και την κατανόηση του σχεδιασμού, της κατασκευής και της λειτουργίας της συσκευής ή συστήματος προστασίας. Ο τεχνικός φάκελος περιέχει, στο βαθμό που απαιτείται για την αξιολόγηση: - γενική περιγραφή του τύπου, - σχέδια μελέτης και κατασκευής, καθώς και διαγράμματα συστατικών μερών, συναρμολογημένων υποσυνόλων, κυκλωμάτων κ.λπ. - τις αναγκαίες περιγραφές και επεξηγήσεις για την κατανόηση των προαναφερομένων σχεδίων και διαγραμμάτων και της λειτουργίας της συσκευής ή συστήματος προστασίας, - πίνακα των προτύπων που αναφέρονται στο άΑρθρο 5 και τα οποία εφαρμόζονται εν όλω ή εν μέρει καθώς και περιγραφές των λύσεων που έχουν επιλεγεί ώστε να τηρούνται οι βασικές απαιτήσεις της οδηγίας, στην περίπτωση κατά την οποία δεν εφαρμόζονται τα πρότυπα που αναφέρονται στο άΑρθρο 5, - τα αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού, των εξετάσεων κ. λπ., - τις εκθέσεις δοκιμών.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ Α. Σήμανση "CΕ" Η σήμανση πιστότητας "CE" αποτελείται από το ακρωνύμιο "CE" με την ακόλουθη γραφική απεικόνιση: Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγένθυσης της σήμανσης, πρέπει να διατηρούνται οι αναλογίες που προκύπτουν από την παραπάνω βαθμολογημένη γραφική απεικόνιση. Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης "CΕ" πρέπει να έχουν αισθητά την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 mm. Για τις συσκευές τα συστήματα προστασίας ή τις διατάξεις του άΑρθρου 1 παράγραφος 2, που είναι μικρού μεγέθους. Β. Περιεχόμενο της δήλωσης πιστότητας ΕΚ Η δήλωση πιστότητας ΕΚ πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: - Την επωνυμία ή το αναγνωριστικό σήμα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εντολοδόχου του, - την περιγραφή της συσκευής του συστήματος προστασίας ή της διάταξης που αναφέρεται στο άΑρθρο 1παράγραφος 2, - όλες τις οικείες διατάξεις στις οποίες ανταποκρίνεται η συσκευή, το σύστημα προστασίας ή η διάταξη που αναφέρεται στο άΑρθρο 1 παράγραφος 2, - ενδεχομένως, το όνομα, τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού καθώς και τον αριθμό της βεβαίωσης εξέτασης τύπου ΕΚ, - ενδεχομένως, την παραπομπή σε ενερμονισμένα πρότυπα, - κατά περίπτωση, παραπομπή στα πρότυπα ή τις τεχνικές προδιαγραφές που χρησιμοποιήθηκαν, - ενδεχομένως, αναφορά σε άλλες κοινοτικές οδηγίες που εφαρμόστηκαν, - την ταυτότητα του υπογράφοντος που έχει εξουσιοδοτηθεί να δεσμεύει τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εντολοδόχό του.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
1. Ο οργανισμός, ο διευθυντής του και το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την διεξαγωγή των δοκιμών εξακρίβωσης δεν επιτρέπεται να είναι σχεδιαστές, κατασκευαστές, προμηθευτές ή εγκαταστάτες των συσκευών, συστημάτων προστασίας ή διατάξεων του άΑρθρου 1 παράγραφος 2 που επιθεωρούν, ούτε εντολοδόχοι των προσώπων αυτών. Δεν επιτρέπεται να επεμβαίνουν άμεσα ή ως εντολοδόχοι στο σχεδιασμό, την κατασκευή, την εμπορία ή τη συντήρηση συσκευών, συστημάτων προστασίας, ή διατάξεων του άΑρθρου 1 παράγραφος 2. Το γεγονός αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών τεχνικής φύσεως μεταξύ του κατασκευαστή και του οργανισμού.
2. Ο οργανισμός και το υπεύθυνο για τον έλεγχο προσωπικό του διεξάγουν τις δοκιμές εξακρίβωσης με τη μέγιστη επαγγελματική ακεραιότητα και τεχνική επάρκεια, ελεύθερη από κάθε είδους πίεση και κίνητρο, ιδίως οικονομικής φύσεως, που θα μπορούσε να επηρεάσει την κρίση τους ή τα αποτελέσματα του ελέγχου τους, ιδίως από πρόσωπα ή ομάδα προσώπων που ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματα των εξακριβώσεων.
3. Ο οργανισμός πρέπει να έχει στη διάθεσή του τα αναγκαία μέσα ώστε να εκτελεί με τον δέοντα τρόπο τα διοικητικά και τεχνικά καθήκοντα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή των εξακριβώσεων πρέπει επίσης να έχει πρόσβαση στον εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για διεξαγωγή ειδικών εξακριβώσεων.
4. Το επιφορτισμένο με τους ελέγχους προσωπικό πρέπει να διαθέτει: - άρτια τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, - ικανοποιητική γνώση των προδιαγραφών σχετικά με τους ελέγχους που διεξάγει και επαρκή πείρα των ελέγχων αυτών, - την ικανότητα να συντάσσουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, πρακτικά και εκθέσεις όπου καταγράφονται οι διεξαχθείσες δοκιμές.
5. Πρέπει να εξασφαλίζεται η αμεροληψία του προσωπικού που εκτελεί τους ελέγχους. Η αμοιβή του δεν εξαρτάται από τον αριθμό των διεξαγομένων δοκιμών ή από τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών.
6. Ο οργανισμός συνάπτει ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, εκτός εάν το κράτος αναλαμβάνει την κάλυψη των ευθυνών του σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, ή εάν το ίδιο το κράτος μέλος είναι άμεσα υπεύθυνο για τους ελέγχους.
7. Το προσωπικό του οργανισμού δεσμεύεται από το επαγγελματικό απόρρητο (όχι όμως έναντι των αρμοδίων διοικητικών αρχών του κράτους στο οποίο ασκεί τις δραστηριότητές του) στα πλαίσια της παρούσας οδηγίας ή οιασδήποτε άλλης διάταξης εσωτερικού δικαίου που την θέτει σε εφαρμογή.

ΆΑρθρο 16
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλούν δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΆΑρθρο 17
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1η Μαρτίου 1996.
2. 'Εως τις 30 Ιουνίου 2003 επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά και η λειτουργία συσκευών και συστημάτων προστασίας, που ανταποκρίνονται προς τις εθνικές ρυθμίσεις που ισχύουν κατά την 23η Μαρτίου 1994, ημερομηνία εκδόσεως της οδηγίας 94/9/Ε.Κ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης