Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.2095/2020 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 22, 91 και 123 του ν.4674/2020 : «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α' 53/11.03.2020)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-06-2020 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Ε.2095/2020
Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 22, 91 και 123 του ν.4674/2020 : «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α' 53/11.03.2020)

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2020
Αρ. Πρωτ: Ε 2095/26-6-2020ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' ΚΑΙ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3375312
E-Mail: [email protected]

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας: 10672, Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 3614303, 3635679, 210 3636059
E-Mail: [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ε 2095/2020
 
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 22, 91 και 123 του ν.4674/2020 : «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α' 53/11.03.2020).


Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων 22, 91 και 123 του ν.4674/2020 : «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α' 53/11.03.2020).

Ειδικότερα:

1. Α. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 4674/2020 αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 (Α'87, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»), μεταξύ των οποίων οι περιπτώσεις β' και γ' της ανωτέρω παραγράφου, που προβλέπουν στερητική αναδοχή από τους Δήμους οφειλών προς το Δημόσιο επιχειρήσεών τους που έχουν λυθεί και τελούν υπό εκκαθάριση μετά από σχετική αιτιολογημένη απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου.

Με την ανωτέρω αντικατάσταση έγιναν οι ακόλουθες προσθήκες στις διατάξεις των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010:
α) Στην περίπτωση β' της παραγράφου 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010:
i. προστέθηκε νέα διάταξη που προβλέπει ότι τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου δεν διώκονται ποινικώς για την αναδοχή του χρέους υπό εκκαθάριση επιχείρησης από τον οικείο δήμο και
ii. προστέθηκε νέα διάταξη που προβλέπει ότι τα πρόσωπα που ορίζονται εκκαθαριστές των υπό εκκαθάριση νομικών προσώπων δεν διώκονται ποινικώς, δεν υπόκεινται σε προσωπική κράτηση, ούτε
υπέχουν οποιαδήποτε αστική ή άλλη ατομική ευθύνη για χρέη των φορέων αυτών προς το Δημόσιο ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους.
β) Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, που προβλέπει την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης β' της ίδιας παραγράφου και για τις οφειλές άλλων κατηγοριών νομικών προσώπων (πέραν των αναφερόμενων στην περίπτωση β'), προστέθηκε νέα υποπερίπτωση γγ', στην οποία εμπίπτουν οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες στις οποίες οι ΟΤΑ και οι λοιποί φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού τους κεφαλαίου, εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση.

Επιπροσθέτως, στην περίπτωση γ' της παραγράφου 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 προβλέπεται ότι το ύψος των οφειλών που μπορεί να αναλάβει ο κάθε φορέας προκύπτει από τον λόγο συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.

Β. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του ν. 4674/2020 επεκτείνεται η αναδρομική εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 16 του ν. 4575/2018 (Α' 192), με τις οποίες είχαν τροποποιηθεί-συμπληρωθεί η περίπτωση β' της παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 και η περίπτωση γ' της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4483/2017 (Α' 107), αντίστοιχα, με την προσθήκη σε αυτές διατάξεων ομοίου περιεχομένου σχετικά με τη δυνατότητα στερητικής αναδοχής οφειλών προς το Δημόσιο υπό εκκαθάριση επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. από τους οικείους Ο.Τ.Α. με την έκδοση σχετικής απόφασης του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, κατά περίπτωση (οράτε αναλυτικά τη σχετική εγκύκλιο οδηγία Ε.2022/2019 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.).

Συγκεκριμένα, με τη νέα παράγραφο 2 του άρθρου 22 του ν. 4674/2020 η έναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων του ν. 4575/2018 μετατίθεται από την 31.7.2017, όπως ίσχυε, στην 1.1.2015. Επομένως, για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων του ν. 4575/2018 η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, κατά περίπτωση, περί ανάληψης της υποχρέωσης καταβολής των οφειλών της υπό εκκαθάριση επιχείρησης δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της 1.1.2015.

Κατά τα λοιπά, για την εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 καθώς και της περίπτωσης γ' της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4483/2017 ισχύουν τα οριζόμενα στην εγκύκλιο οδηγία Ε.2022/2019 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με την οποία έχουν κοινοποιηθεί οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4575/2018.

2. Α. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 91 του ν. 4674/2020 ορίζεται ότι το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, που σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο λαμβάνει κάθε αθλητής (για να συμμετέχει στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο 2020), είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν επιδέχεται κανενός είδους συμψηφισμό, δεν προσμετράται στο εισόδημά του, δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος ούτε και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 και δεν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης, δεν δύναται δε, να υπερβεί το ποσό των 20.000,00 ευρώ για τον αθλητή και των 3.500,00 ευρώ για το σωματείο, στη δύναμη του οποίου ανήκει.

Β. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 91 του ν. 4674/2020 ορίζεται ότι το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, που καταβάλλει κατά τα οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (για τη συμμετοχή αθλητών στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο 2020), είναι αφορολόγητο ή εκπιπτόμενο αντίστοιχα για τον δότη, κατά τις ειδικότερες διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών ή νομικών προσώπων.

Στο ανωτέρω άρθρο του ν. 4674/2020 (παράγραφος 6) περιλαμβάνεται νομοθετική εξουσιοδότηση για έκδοση απόφασης του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, με την οποία δύναται να ρυθμίζεται και κάθε άλλο ζήτημα ή λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

3. Με το άρθρο 123 του ν. 4674/2020 προβλέπεται ότι σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α. ή ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α. ή των αμιγών επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995, σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4443/2016 - Α' 232 (με το οποίο είχε αντικατασταθεί η παράγραφος 7 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 265 του ν. 3463/2006 (Α' 114), απαλείφονται κάθε μορφής πρόσθετοι φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις ή τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής από τυχόν οφειλές τους προς το Δημόσιο και ο Δήμος αναλαμβάνει μόνο την κύρια οφειλή, εφόσον η σχετική απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου για λύση της επιχείρησης έχει ληφθεί πριν από την ψήφιση του άρθρου 15 του ν. 4483/2017 του Ιουλίου 2017 και του άρθρου 220 παράγραφοι 1 και 4 αντίστοιχα του ν. 4555/2018.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης