Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΠΟΥΡ.ΑΠΟΦ. 16440/01.01.1993 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών

Σχόλια:


Κατηγορία: Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων

ΥΠΟΥΡ.ΑΠΟΦ. 16440/01.01.1993
Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών


ΥΠΟΥΡ.ΑΠΟΦ. 16440/01.01.1993 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχε

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών (ΦΕΚ 765/B/28-09-1993)


Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του ν. 1558/85 <Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα> (ΦΕΚ 137/ Α).

2. Το ΠΔ 229/86 <Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας> (ΦΕΚ 96/Α/87) όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 396/89 (ΦΕΚ 172 Α).

3. Το άρθ. 22 του ν. 1682/87 <Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής....... και άλλες διατάξεις> (ΦΕΚ 14/ Α).

4. Τις διατάξεις του ν. 372/76 <περί συστάσεως και λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)> (ΦΕΚ 166/ Α).

5. Το ΠΔ 1073/81 <Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος πολιτικού μηχανικού> (ΦΕΚ 260 Α).

6. Το ΠΔ 778/80 <περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών,(ΦΕΚ 193 Α/ 80), το ν. 1396.83, (ΦΕΚ 126/Α./83) <Υποχρέωση λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά έργα> τις διατάξεις του ν. 1568/85, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 22 παρ. 6 του ν. 1682/87, (ΦΕΚ 34/Α/87) και το ΠΔ 70/90 <Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες> (ΦΕΚ 31/Α/90).

7. Τις διατάξεις του άρθ. 27 του ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 Α).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

9. Την Υ. 1943./9.12.92 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας <Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βιομηχανίας Ενέργειας και τεχνολογίας Θ.Δ.>.

10. Την Υ. 1941/9.12.92 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας <Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας Ν.Α.,> (ΦΕΚ 732/Β/17.12.92), αποφασίζουμε :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : Πεδίον εφαρμογής
ΆΑρθρο 1
1. Η παρούσα απόφαση αφορά την κατασκευή, διάθεση στην αγορά και συναρμολόγηση σωλήνων, συνδέσμων, εξαρτημάτων και προκατασκευασμένων στοιχείων, τα οποία προορίζονται για την κατασκευή σκαλωσιών κτιρίων και εν γένει δομικών έργων (σκαλωσιές προσόψεως, προστασίας, υποστήλωσης, προακατασκευασμένες εξέδρες κτλ.) που στη συνέχεια της παρούσης απόφασης ονομάζονται <σκαλωσιές>.

2. Οι ανωτέρω αναφερόμενες σκαλωσιές μπορεί να κατασκευάζονται σε διάφορους τύπους. ?Ως <τύπος> νοείται ένα συγκρότημα μεταλλικής σκαλωσιάς με όλα τα απαρτίζοντα με αυτήν μέρη και/ ή εξαρτήματα, όπως προκατασκευασμένα πλαίσια, σύνδεσμοι, σωληνωτά τμήματα κλπ. Κάθε τύπος σκαλωσιάς καθορίζεται μονοσήμαντα από τα απαρτίοντα αυτή μέρη και τον τρόπο συναρμολόγησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ : Κατασκευή και διάθεση στην αγορά σκαλωσιών
ΆΑρθρο 1. Εγχωρίως κατασκευαζόμενες σκαλωσιές Οι εγχωρίως κατασκευαζόμενες σκαλωσιές οφείλουν :
1. Να κατασκευάζονται σύμφωνα με τα αντίστοιχα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ή ελλείψει εναρμονισμένων, με διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα και να εφοδιάζονται με βεβαίωση
εξέτασης τύπου, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθ. 3 της παρούσης αποφάσεως.
2. Κατά τη διάθεσή τους, στην αγορά να συνοδεύονται, από τεύχος μελέτης αντοχής του διατιθέμενου τύπου σκαλωσιάς, οδηγίες συναρμολόγησης, για την προβλεπόμενη ή τις προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή χρήσεις, και με πληροφορίες, σχετικά με το χρησιμοποιηθέν πρότυπο κατασκευής και την αντοχή σε φορτία και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύνταξη μελέτης, σε περίπτωση που η υπόψη σκαλωσιά ήθελε χρησιμοποιηθεί για χρήση μη προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή.

ΆΑρθρο 3. : Χορήγηση βεβαίωσης εξέτασης τύπου εγχωρίως κατασκευαζομένων σκαλωσιών
1. Πριν την διάθεση στην αγορά και για κάθε τύπο σκαλωσιάς, ο κατασκευαστής υποβάλλει στο ΥΒΕΤ τεχνικό φάκελο, το περιεχόμενο του οποίου αναφέρεται στο παράρτημα 2.
2. Το ΥΒΕΤ ελέγχει τα στοιχεία του τεχνικού φακέλου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του παραρτήματος 3, και αναλόγως χορηγεί βεβαίωση εξέτασης τύπου για την υπόψη σκαλωσιά ή μέρος αυτής, υπόδειγμα της οποίας αναγράφεται στο παράρτημα 1α.
3. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής της σκαλωσιάς προμηθεύεται μέρη αυτής από άλλο κατασκευαστή, η υποχρέωση σύνταξης τεχνικού φακέλου και λήψεως βεβαίωσης εξέτασης τύπου για τα μέρη αυτά μεταφέρεται στον αντίστοιχο κατασκευαστή.
4. για τις εν συνεχεία εν σειρά κατασκευαζόμενες σκαλωσιές ή μέρη αυτών ο κατασκευαστής οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι, τα παραγόμενα προϊόντα είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τεχνικό φάκελο και τη βεβαίωση εξέτασης τύπου, και συντάσσει γραπτή δήλωση πιστότητας γι'αυτά.
5. Το ΥΒΕΤ διενεργεί έλεγχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του παραρτήματος 3, σε τυχαία χρονικά διαστήματα, προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση της ανωτέρω αναφερομένης υποχρεώσεως του κατασκευαστή.

ΑΑρθρο 4. : Εισαγόμενες σκαλωσιές
1. Για τις εισαγόμενες από τρίτες χώρες σκαλωσιές, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Υπηρεσία του ΥΒΕΤ αίτηση συνοδευόμενη με :
1.1 Τεχνικό φάκελο το περιεχόμενο του οποίου αναφέρεται στο παράρτημα 2.
1.2 Βεβαίωση εξέτασης της σκαλωσιάς , εκδιδόμενη από φορέα αναγνωρισμένο από τις επίσημες αρχές της χώρας προέλευσης της σκαλωσιάς.
1.3. Οδηγίες συναρμολόγησης για την προβλεπόμενη ή τις προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή χρήσεις, και με πληροφορίες, σχετικά με το χρησιμοποιηθέν πρότυπο κατασκευής και την αντοχή σε φορτία και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την σύνταξη μελέτης, σε περίπτωση που η υπόψη σκαλωσιά ήθελε χρησιμοποιηθεί για χρήση μη προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή. Η υπηρεσία του ΥΒΕΤ εντός δέκα (10) Ημερών ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, και κατά την κρίση της, -είτε χορηγεί βεβαίωση εξέτασης τύπου, σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παράτημα 1β και εγκρίνει την εισαγωγή της σκαλωσιάς. -είτε εντός τριάντα (30) ημερών , ελέγχει τα στοιχεία του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί έλεγχο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του παραρτήματος 3 και αναλόγως εκδίδει βεβαίωση εξέτασης τύπου, σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παράρτημα 1β.
2. Για σκαλωσιές ή μέρη αυτών κατασκευαζόμενες σε χώρες κράτη μέλη των ΕΚ, οι οποίες για πρώτη φορά διατίθενται στην αγορά, ο θέτων σε κυκλοφορία αυτές υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ βεβαίωση ελέγχου ή πιστοποιητικό, εκδιδόμενο από τις επίσημες αρχές της χώρας κατασκευής της σκαλωσιάς ή από φορέα αναγνωρισμένο από αυτές, στην οποία θα περιγράφονται οι υπόψη σκαλωσιές και η προβλεπόμενη χρήση τους και θα βεβαιούται ότι αυτές έχουν κατασκευασθεί και μπορούν να διατεθούν νόμιμα στη χώρα κατασκευής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ : Συναρμολόγηση και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών
ΆΑρθρο 5.
Σκαλωσιές που κατασκευάζονται μετά την θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού Κατά την συναρμολόγηση και χρήση της σκαλωσιάς, ο κατά τον Ν. 1396/83 (ΦΕΚ 126/Α/83)
<υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά έργα>, υπεύθυνος του έργου θα πρέπει :
1.1 Να ελέγχει ότι η σκαλωσιά είναι εφοδιασμένη : με βεβαίωση εξέτασης τύπου και τα στοιχεία αυτής φέρουν τις προβλεπόμενες στην παρ. 2.4 του Παρ/τος 2 του παρόντος ενδείξεις ή με την αναφερόμενη στην παρ. 2 του άρθ. 4 βεβαίωση.
1.2. Να εφαρμόζει τις οδηγίες συναρμολόγησης του κατασκευαστού, ή να συναρμολογεί τη σκαλωσιά με βάση τη μελέτη μηχανικού συντασσόμενη για το σκοπό αυτό, εφόσον δεν υπάρχουν οδηγίες συναρμολόγησης ή εφόσον για το υπόψη έργο χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα διάφοροι, κατά την έννοια του άρθ. 1 τύποι σκαλωσιών. Οι οδηγίες συναρμολόγησης ή η ανωτέρω αναφερθείσα μελέτη, θα συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, θα κρατούνται στον τόπο εκτέλεσης του έργου και θα επιδεικνύονται στα αρμόδια όργανα εφόσον ήθελε ζητηθεί από αυτά.
2. Να αποκλείει τη χρησιμοποίηση στοιχείων, τα οποία φέρουν οξειδώσεις, κτυπήματα, στρεβλώσεις, ή άλλες αλλοιώσεις σε βαθμό επικίνδυνο για την αντοχή της σκαλωσιάς, ή έχουν παρέλθει 15 έτη από την χρονολογία κατασκευής τους.
3. Να εφαρμόζει τις κείμενες διατάξεις που ισχύουν για τη χρήση των σκαλωσιών, ιδίως αυτές του ΠΔ 778/80 <Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών> (ΦΕΚ 193/Α/80) τον ν. 1396/83 (ΦΕΚ 126/Α/83) <Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά έργα> του ΠΔ 70/90 <Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες> (ΦΕΚ 31/Α/90) και του Ν. 1073/81 (ΦΕΚ 260/Α/81).

ΆΑρθρο 6. : Σκαλωσιές που βρίσκονται σε χρήση πριν τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού
1. Μετά την παρέλευση δεκαοκτώ (18) μηνών από την έκδοση της παρούσης αποφάσεως δεν επιτρέπεται η χρήση σκαλωσιών που δεν συμφωνούν με τους όρους του παρόντος κανονισμού.
2. Κατ'εξαίρεση του ανωτέρω, παρέχεται δυνατότητα στον ιδιοκτήτη σκαλωσιάς να απευθυνθεί στον αντίστοιχο κατασκευαστή ο οποίος δύναται να συντάξει τεχνικό φάκελο, σύμφωνα με το παράρτημα 2, για την υπόψη σκαλωσιά και να τον υποβάλλει για έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ. Το ΥΒΕΤ κατά περίπτωση εγκρίνει σύμφωνα με το παράρτημα 1γ, την παράταση χρήσης της σκαλωσιάς. Εφ'όσον ήθελε δοθεί παράταση χρήσης, ο κατασκευαστής υποχρεούται να προβεί στην σήμανση των στοιχείων της σκαλωσιάς , όπως αναφέρεται στο σημείο 2.4 του παραρτήματος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV : Λοιπές διατάξεις
ΆΑρθρο 7. : Κυρώσεις
1.1 Οποιοσδήποτε κατασκευάζει ή διαθέτει σκαλωσιές ή μέρη αυτών κατά παράβαση των όρων του παρόντος κανονισμού τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι πέντε (5) εκατομμύρια δρχ., που επιβάλλεται με απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας.
1.2. Με την ίδια απόφαση δύναται να αποσύρονται από την αγορά, με μέριμνα των οικείων αστυνομικών αρχών ή και να απαγορεύεται η περαιτέρω διάθεση στην αγορά των ανωτέρω σκαλωσιών.
1.3. Τα ανωτέρωπρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων εσόδων, βάσει χρηματικών καταλόγων που συντάσσονται και αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ στο Δημόσιο ταμείο της διεύθυνσης κατοικίας του οφειλέτη.
1.4. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου ή περιορισμού της κυκλοφορίας είναι δυνατή, μέσα σ'ένα μήνα από την κοινοποίησή της στον οφειλέτη, η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Βιομηχανίας επί της οποίας Αποφασίζει ο Υπουργός εντός εξήντα (60) ημερών από της υποβολής της προσφυγής σε αυτόν.
1.5 Οι χρηματικοί κατάλογοι δεν αποστέλλονται στο Δημόσιο ταμείο για βεβαίωση πριν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία , η δε εμπρόθεσμη προσφυγή αποστέλλει τη βεβαίωση μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού επί της προσφυγής.
2.1 Οποιοσδήποτε συναρμολογεί σκαλωσιές ή μέρη αυτών κατά παράβαση των όρων του παρόντος κανονισμού τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι πέντε (5) εκατομμύρια δρχ., που επιβάλλεται με απόφαση του Οικείου Νομάρχη ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας επιθεώρησης Εργασίας.
2.2. Με την ίδια απόφαση δύναται να απαγορεύεται η περαιτέρω χρήση των ανωτέρω σκαλωσιών.
2.3. Για τις αποφάσεις της παρ. 2 ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθ. 19 του ν. 1767/88 (ΦΕΚ 63/Α/88).
3. Οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων αιτιολογούνται επακριβώς , κοινοποιούνται το ταχύτερο δυνατόν στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος συγχρόνως ενημερώνεται σχετικά με τα ένδικα μέσα τα οποία μπορεί να ασκήσει καθώς και με τις προθεσμίες εντός των οποίων τα ένδικα αυτά μέσα μπορεί να ασκηθούν.

ΆΑρθρο 8. :
1. Με απόφαση του Υπουργού ΒΕΤ δύναται να εξουσιοδοτούνται κρατικοί ή μη φορείς, για την εκτέλεση των αναφερομένων στα άρθ. 3 και 4 εργασιών, ελέγχου τεχνικού φακέλου, χορήγησης βεβαίωσης εξέτασης τύπου.
2. Ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης τα παραρτήματα 1 έως 3.

Παράρτημα 1α
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ
Αύξων αριθμός........
Ημερομηνία..........
Φορέας ελέγχου περιγραφή σκαλωσιάς ή μέρους σκαλωσιάς........ (αναφορά σε συνιστώντα μέρη) Προβλεπόμενη χρήση ..............
(πρόσοψης, υποστήλωσης, δυνατότητες) Πρότυπο κατασκευής .............. Κατασκευαστής ..............
Παρατηρήσεις ..............
Ο Φορέας

Παράρτημα 1β
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΗΣ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ
Αύξων αριθμός .........
Ημερομηνία.............
Φορέας ελέγχου ........................
Φορέας ελέγχου χώρας κατασκευής ........................
Βεβαίωση εξέτασης τύπου ........................
(χώρας προέλευσης) Περιγραφή ____σκαλωσιάς ή μέρους σκαλωσιάς .................
(αναφορά σε συνιστώντα μέρη) Προβλεπόμενη χρήση ........................
(πρόσοψης, υποστήλωσης, δυνατότητες) Πρότυπο κατασκευής ........................
Κατασκευαστής ........................
Παρατηρήσεις ........................
Ο Φορέας

Παράρτημα 1γ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αύξων αριθμός.................
Ημερομηνία............
Φορέας ελέγχου Περιγραφή σκαλωσιάς ή μέρους σκαλωσιάς ..............
(αναφορά σε συνιστώντα μέρη) Προβλεπόμενη χρήση ...............
(πρόσοψης, υποστήλωσης, δυνατότητες) Πρότυπο κατασκευής ............... Κατασκευαστής ...............
Έτος κατασκευής ...............
Έτος λήξεως παράτασης χρήσεως ...............
Παρατηρήσεις ...............
Ο Φορέας


Παράρτημα 2
Περιεχόμενο τεχνικού φακέλου
1. Γενικά στοιχεία σκαλωσιάς
1.1. Όνομα διεύθυνση κατασκευαστού
1.2. Όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο εισαγωγέα (στην περίπτωση εισαγόμενης σκαλωσιάς)
1.3. Περιγραφή σκαλωσιάς Αναφέρονται αναλυτικά τα συνιστώντα μέρη της σκαλωσιάς (σωλήνες, σύνδεσμοι, εξαρτήματα, προκατασκευασμένα στοιχεία)
1.4. Προβλεπόμενη χρήση περιορισμοί χρήσεως
1.5. Μελέτη αντοχής της σκαλωσιάς
1.6. Οδηγίες συναρμολόγησης και στήριξης
2. Τεχνικά στοιχεία συνιστώντων μερών (*) (δίδονται ξεχωριστά για κάθε μέρος)
2.2. Μελέτη κατασκευής
2.2.1 Δεδομένα και παραδοχές κατασκευές
2.2.2 Επιλογή υλικών κατασκευής 2.2.3 Κατασκευαστικά σχέδια
2.3. Διαδικασία κατασκευής
2.3.1 Μέθοδος κατασκευής
2.3.2. Μέθοδος ελέγχου κατασκευής
2.4 Αναγραφόμενες ενδείξεις Θα αναγράφονται οι προβλεπόμενες από το αντίστοιχο πρότυπο ενδείξεις και οπωσδήποτε : -Το όνομα ή το σήμα του κατασκευαστού ή του θέτοντος σε κυκλοφορία τη σκαλωσιά. -τον τύπο ή τον αριθμό σειράς της σκαλωσιάς και το έτος κατασκευής της.
2.5. Κάθε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση της υπό εξέταση σκαλωσιάς, π.χ.
2.5.1. Πιστοποιητικά πρώτων υλών
2.5.2. Αντίγραφα εκθέσεων ελέγχου (παρ. 2.3.2.)
2.5.3. ........................................................
(*) Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο μέρος κατασκευάζεται από άλλο κατασκευαστή, θα επισυνάπτεται η αντίστοιχη βεβαίωση εξέτασης τύπου.

Παράρτημα 3
Έλεγχος σκαλωσιάς πριν τη διάθεση στην αγορά
1. Έλεγχος τεχνικού φακέλου, χορήγηση βεβαίωσης εξέτασης τύπου
1.1. Οι πραγματοποιούμενοι έλεγχοι και δοκιμές γίνονται σύμφωνα, με τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα ή με πρότυπα αποδεκτά από το ΥΒΕΤ, ειδικότερα :
1.1.1 Ελέγχεται ο σχεδιασμός και οι υπολογισμοί της σκαλωσιάς.
1.1.2 Ελέγχεται κατά πόσον ο κατασκευαστής έχει την τεχνική δυνατότητα, από την άποψη τεχνικών μέσων και εξειδικευμένου προσωπικού, να κατασκευάσει σωστά τη σκαλωσιά.
1.2. Ελέγχεται εάν η σκαλωσιά φέρει τις προβλεπόμενες ενδείξεις.
2. Χορήγηση εξέτασης τύπου εισαγόμενης σκαλωσιάς. Ελέγχεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα ή πρότυπα αποδεκτά από το ΥΒΕΤ, η συμφωνία των εισαγομένων σκαλωσιών με τα προβλεπόμενα στον τεχνικό φάκελο με τη βεβαίωση εξέτασης του φορέα του εξωτερικού.
3. Έλεγχος εγχωρίως κατασκευαζομένων σκαλωσιών. Ελέγχεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα ή πρότυπα αποδεκτά από το ΥΒΕΤ, η συμφωνία των κατασκευασθεισών σκαλωσιών με τα προβλεπόμενα στον τεχνικό φάκελο και με τη βεβαίωση εξέτασης τύπου.

ΆΑρθρο 9. :
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει μετά από παρέλευση έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης