ΥΠΟΥΡ.ΑΠΟΦ. 14165/01.01.1993

Θέσπιση κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίουΣχόλια:


1 Ιαν 1993

Taxheaven.gr


Y.Α. 14165/Φ17.4/373/93 Θέσπιση κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου (ΦΕΚ 673/Β/02-09-1993)


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Νόμου 1558/85 <κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα> (ΦΕΚ 137/α).

2. Το Π.Δ. 229/86 <Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας> (ΦΕΚ 96/Α/87) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α).

3. Το άΑρθρο 22 του Ν. 1682/87 <Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής και άλλες
διατάξεις> (ΦΕΚ 14/Α).

4. Την Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 291/Β/87 <Συσκευές πίεσης και μέθοδοι ελέγχου
αυτών> σε συμμόρφωση προς την οδηγία 76/767/ΕΟΚ.

5. Τις Υπουργικές Αποφάσεις :

6.1. Β/19338/1944/87 <χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση> σε συμμόρφωση προς την οδηγία 84/525/Εοκ (ΦΕΚ 624/Β/87).

6.2. Β/19339/1945/87 <Φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασμένες από
κεκραμένο ή μη αλουμίνιο> σε συμμόρφωση προς την οδηγία 84/526/Εοκ (ΦΕΚ
624/Β/87).

6.3. Β/19340/1946/87 <Συγκολλητές φιάλες αερίου από μη κεκραμένο χάλυβα> σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 84/527/ΕΟΚ (ΦΕΚ 639/Β/87).

7. Τις Υπουργικές Αποφάσεις :

7.1. 12479/Φ17/414/91 <Απλά δοχεία πίεσης> σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες
87/404/Εοκ και 90/488/ΕΟΚ (ΦΕΚ 431/Β/91).

7.2. 15233/3.7.91 <Σχετικά με συσκευές αερίου> σε συμμόρφωση προς την οδηγία
90/396/ΕΟΚ (Φεκ 487/Β/91).

8. Την υπουργική Απόφαση Β10451/929/88 <Όροι ίδρυσης και λειτουργίας εμφιαλωτηρίων πεπιεσμένων αερίων...> (ΦΕΚ 370/Β/88) όπως τροποποιήθηκε και
διορθώθηκε μεταγενέστερα.

9. Τις διατάξεις του άΑρθρου 27 τουΝ. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

11. Την αριθ. Υ. 1943/92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Πεδίον Εφαρμογής
ΆΑρθρο 1
Η παρούσα απόφαση αφορά την κατασκευή, διάθεση στην αγορά, πλήρωση και περιοδικό επανέλεγχο δοχείων εντός των οποίων δύναται να αναπτύσσεται ενεργός πίεση ρευστού μεγαλύτερη από 0,5Bar και τα οποία, είτε εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής μιας των αποφάσεων των παραγράφων 6 και 7 του σκεπτικού της παρούσης, είτε εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής όπως αυτό αναλυτικά ορίζεται στο παράρτημα 5 της παρούσης αποφάσεως.
Επίσης η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις συσκευές αερίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης της παραγρ. 7.2. του σκεπτικού της παρούσης.
Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στις πάσης φύσεως, μηχανικές διατάξεις
παραγωγής έργου (ατμολέβητες, αεροστρόβιλοι κλπ) αγωγούς καθώς και στα δοχεία τα οποία συμμετέχουν άμεσα στην εκτέλεση φυσικών ή χημικών διεργασιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Πρώτη κυκλοφορία δοχείων πίεσης ή συσκευών αερίου.
ΆΑρθρο 2
1. Δοχεία ή συσκευές του άΑρθρου 1, τα οποία για πρώτη φορά διατίθενται στην αγορά
και τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής μιας των αποφάσεων της παραγράφου 7 του σκεπτικού της παρούσης, οφείλουν να κατασκευάζονται και να διατίθενται σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές, να φέρουν τα προβλεπόμενα από τις αποφάσεις αυτές σήματα και να εφοδιάζονται με τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.
2. Δοχεία του άΑρθρου 1, που δεν εμπίπτουν στο πεδίον εφαρμογής της προηγούμενης
παραγράφου, εγχωρίως κατασκευαζόμενα ή προερχόμενα από μη κοινοτικές χώρες, τα οποία για πρώτη φορά δαιτίθενται στην αγορά και τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής μιας των αποφάσεων της παραγράφου 6 του σκεπτικού της παρούσης,
οφείλουν να κατασκευάζονται και να διατίθενται σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές, να φέρουν τα προβλεπόμενα από τις αποφάσεις αυτές σήματα και να εφοδιάζονται με τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, τα δοχεία αυτά:
2.1. Πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1.2 του
παραρτήματος 3 της παρούσης αποφάσεως.
2.2. Εφόσον κατασκευάζονται σύμφωνα με τα αντίστοιχα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά
Πρότυπα, ή ελλείψει εναρμονισμένων με Εθνικά πρότυπα χωρών της Κοινότητος, στο βαθμό που τα πρότυπα αυτά συμπληρώνουν τις προβλεπόμενες, από τις αποφάσεις της παραγράφου 6 του σκεπτικού διαδικασίες, θεωρούνται ότι εκπληρουν την απαίτηση της παραγράφου 2 του παρόντος άΑρθρου.

ΆΑρθρο 3
1. Δοχεία του άΑρθρου 1, πλην των αναφερόμενων στο άΑρθρο 2 και πλην των
κατασκευαζόμενων σε χώρες κράτη μέλη των Ε.Κ., τα οποία για πρώτη φορά διατίθενται
στην αγορά, οφείλουν αν εφοδιάζονται με βεβαίωση ελέγχου, η οποία θα αναφέρει αν
πρόκειται για σταθερό ή μεταφερόμενο δοχείο, και τις είδους μεταφερόμενο, η οποία
χορηγείται σύμφωνα με τη διαδικασία του άΑρθρου 4.
2. Για δοχεία του άΑρθρου 1, πλην των αναφερόμενων στο άΑρθρο 2, κατσκευαζόμενα σε χώρες κράτη μέλη των Ε.Κ., τα οποία για πρώτη φορά διατίθενται στην αγορά, ο θέτων σε κυκλοφορία αυτά υποβάλλει στην αρμοδία υπηρεσία του ΥΒΕΤ βεβαίωση ελέγχου ή πιστοποιητικό, εκδιδομένη από τις επίσημες αρχές της χώρας κατασκευής του δοχείου ή από φορέα αναγνωρισμένο απ΄ αυτές, στην οποία θα περιγράφονται τα υπόψη δοχεία και η προβλεπόμενη χρήση τους και θα βεβαιουται ότι αυτά έχουν κατασκευασθεί και μπορούν να διατεθούν νόμιμα στην χώρα κατασκευής τους.

ΆΑρθρο 4
Για τη χορήγηση βεβαίωσης ελέγχου των δοχείων της παραγράφου 1 του άΑρθρου 3,
ακολουθείται κατά περίπτωση η κάτωθι διαδικασία :
1. Για τα εγχωρίως κατασκευαζόμενα δοχεία :
1.1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμοδία υπηρεσία του ΥΒΕΤ τεχνικό φάκελλο, το περιεχόμενο του οποίου αναφέρεται στο παράρτημα 2.
1.2. Η ανωτέρω υπηρεσία ελέγχει τα στοιχεία του τεχνικού φακέλλου, πραγματοποιεί
έλέγχο σε δοχειο/α αντιπροσωπευτικό της παραγωγής του κατασκευαστου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παραγρ. 1 του παραρτήματος 3 και αναλόγως χορηγεί βεβαίωση εξέτασης τύπου για το υπόψη δοχείο, υπόδειγμα της οποίας αναγράφεται στο παράρτημα 1α. Για δοχείο, το οποίο κατασκευάζεται άπαξ, η ανωτέρω βεβαίωση εξέτασης τύπου συμπίπτει με την αναφερόμενη στην επόμενη παράγραφο βεβαίωση ελέγχου.
1.3. Για τα εν συνεχεία κατασκευαζόμενα δοχεία, η υπηρεσία του ΥΒΕΤ διενεργεί έλεγχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παραγρ. 2 του παραρτήματος 3, προκειμένου να διαπιστώνεται η συμφωνία των υπόψη δοχείων με τον εγκριθέντα τύπο, και αναλόγως χορηγεί βεβαίωση ελέγχου αυτών, υπόδειγμα της οποίας αναγράφεται στο παράρτημα 1β.
2. Για τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες δοχεία :
2.1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην υπηρεσία του ΥΒΕΤ αίτηση συνοδευόμενη με τεχνικό φάκελλο, το περιεχόμενο του οποίου αναφέρεται στο παράρτημα 2, μαζί με βεβαίωση ελέγχου των δοχείων, εκδιδόμενη από φορέα αποδεκτό από το ΥΒΕΤ.
Η ανωτέρω υποβολή τεχνικού φακέλλου δεν απαιτείται εάν, για τα υπό έγκριση δοχεία, κατά το παρελθόν ο ενδιαφερόμενος είχε υποβάλλει τεχνικό φάκελλο για τα δοχεία αυτά. Η υπηρεσία του ΥΒΕΤ εντός δέκα (10) ημερών ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και κατά την κρίση της.
2.1.1 είτε χορηγεί βεβαίωση ελέγχου των δοχείων , σύμφωνα με το υπόδειγμα στο
παράρτημα 1γ, εντός τριάντα (30) ημερών από της υποβολής των ανωτέρω
δικαιολογητικών.
2.1.2. είτε, εντός τριάντα (30) ημερών, ελέγχει τα του τεχνικού φακέλλου και
πραγματοποιεί επανέλεγχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα 4, εκδίδοντας αναλόγως αντίστοιχες βεβαιώσεις, σύμφωνα με τα υποδείγματα στα παραρτήματα 1γ και 1δ.
3. Τα δοχεία του παρόντος άΑρθρου οφείλουν να κατασκευάζονται σύμφωνα με τα
αντίστοιχα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ή , ελλείψει εναρμονισμένων, με Εθνικά πρότυπα χωρών της Κοινότητας.
4. Για τα μη επαναπληρουμενα μεταφερόμενα (πλην αεροζόλ) δοχεία, εφαρμόζεται η
διαδικασία του άΑρθρου 7.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Κυκλοφορία δοχείων πίεσης
ΆΑρθρο 5
Πλήρωση δοχείων εγχωρίως.
1. Μεταφερόμενα δοχεία.
Μεταφερόμενα χαρακτηρίζονται εκείνα τα δοχεία τα οποία πληρούνται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις και στη συνέχεια μεταφέρονται σε άλλο τόπο προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το περιεχόμενο τους.
1.1. Τα μεταφερόμενα δοχεία του άΑρθρου 1 επιτρέπεται να πληρούνται μόνο σε
εγκαταστάσεις οι οποίες είναι εφοδιασμένες με άδεια λειτουργίας, για το σκοπό αυτό, από το ΥΒΕΤ.
1.2 Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις οφείλουν να λειτουργούν σύμφωνα με τους ισχύοντες
κατά περίπτωση ειδικούς κανονισμούς ή διατάξεις.
1.3. Κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων πληρώσεως θα πρέπει:
1.3.1. Η κατάσταση του δοχείου να εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία του μετά την
πλήρωση αυτού.
1.3.2. Τo περιεχόμενο του δοχείου να είναι συμβατό με το δοχείο.
1.3.3. Κατά την πλήρωση του δοχείου να μην έχει παρέλθει το κατά το άΑρθρο 6 έτος
επανελέγχου.
1.3.4. Κατά την πλήρωση των δοχείων να αποκλείεται η υπερπλήρωση αυτών.
1.3.5. Το δοχείο να φέρει τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση ενδείξεις και να φέρει τους κατάλληλους μηχανισμούς σύνδεσης για την ασφαλή, προβλεπόμενη μετέπειτα χρήση του.
1.3.6. Το πληρωθέν δοχείο σαν τελικό προϊόν (δοχείο, περιεχόμενο, χρήση) να είναι
σύμφωνο με τα αντίστοιχα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ή , ελλείψει
εναρμονισμένων, με Εθνικά πρότυπα χωρών της Κοινότητος.
1.3.7. Εφόσον το δοχείο τίθεται σε κυκλοφορία για πρώτη φορά, να πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσης.
1.3.8. Να λαμβάνονται υπόψη τα υφιστάμενα αντίστοιχα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά
Πρότυπα, ή, ελλείψει εναρμονισμένων, Εθνικά πρότυπα χωρών της Κοινότητος και ο
υπεύθυνος της εγκατάστασης εμφιάλωσης να συντάσσει τεχνική περιγραφή της
διαδικασίας εμφιάλωσης, η οποία θα αναφέρεται στα ανωτέρω σημεία 1.3.1. έως 1.3.8. και η οποία τίθεται υπόψη του ΥΒΕΤ. Εφόσον για την εγκατάσταση πληρώσεως υφίσταται ειδικός κανονισμός ή διάταξη, που αναφέρεται στα ανωτέρω αναφερόμενα σημεία 1.3.1. έως 1.3.8., εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον ειδικό κανονισμό ή διάταξη.
1.4. Η αρμόδια για τη λειτουργία της εγκατάστασης υπηρεσία του ΥΒΕΤ πραγματοποιεί στις ανωτέρω εγκαταστάσεις αιφνιδιαστικούς ελέγχους, τουλάχιστον δυο φορές ετησίως, για να διαπιστώνει την ακριβή τήρηση των αναφερόμενων στις ανωτέρω παραγράφου 1.2 και 1.3 προϋποθέσεων.
2. Σταθερά δοχεία.
Κατά την πλήρωση των σταθερών δοχείων του άΑρθρου 1 ο διενεργών αυτή και ο
ιδιοκτήτης του δοχείου πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι :
2.1. Το παρεχόμενο του δοχείου είναι συμβατό με το δοχείο.
2.2. Κατά την πλήρωση του δοχείου δεν έχει παρέλθει το κατά το άΑρθρο 6 έτος
επανελέγχου.
2.3. Κατά την πλήρωση των δοχείων αποκλείεται η υπερπλήρωση αυτών.
Επίσης ο ιδιοκτήτης του δοχείου είναι υπεύθυνος:
2.4. Εφόσον το δοχείο τίθεται σε κυκλοφορία για πρώτη φορά να πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσης.

ΆΑρθρο 6
Περιοδικός επανέλεγχος δοχείων πίεσης
1. Τα επαναπληρουμενα δοχεία πίεσης υπόκεινται υποχρεωτικά σε περιοδικό επανέλεγχο, προκειμένου να διαπιστώνεται η καλή κατάσταση αυτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα 4 της παρούσης αποφάσεως.
2. Ο επανέλεγχος δοχείων με όγκο μεγαλύτερο ή ίσο με 450 lt γίνεται από το ΥΒΕΤ.
3. Για τα μικρότερα των 450 lt δοχεία, ο επανέλεγχος διενεργείται από έχοντα κατάλληλες για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις, ο οποίος λειτουργεί σύμφωνα με κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος συντάσσεται από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης και εγκρίνεται από το ΥΒΕΤ μαζί με το αναγραφόμενο στην παράγραφο 1.2.5 του παραρτήματος 3 σήμα. ΤΟ ΥΒΕΤ εποπτεύει την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας σε τακτά χρονικά διαστήματα.
4. Μετά τον επανέλεγχο των μεγαλύτερων ή ίσων με 450 lt δοχείων, ο διενεργών τον
επανέλεγχο εκδίδει βεβαίωση επανελέγχου αντίστοιχη της προβλεπόμενης στο παράρτημα 1δ της παρούσης και εκτελεί το κτύπημα των προβλεπόμενων στην παράγραφο 1.2.5. του παραρτήματος 3 σημάτων.
5. Για τα μικρότερα των 450 lt δοχεία, ο επανέλεγχος αυτών αποδεικνύεται με την
εγχάραξη (κτύπημα) των προβλεπόμενων στην παράγραφο 1.2.5. του παραρτήματος 3 σημάτων και με τη σύνταξη πρωτοκόλλου επανελέγχου από τον διενεργούντα τον
επανέλεγχο.
6. Επανέλεγχος των δοχείων πίεσης γίνεται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις επέμβασης εν θερμώ επί του σώματος του δοχείου ή σε περίπτωση θερμικής ή μηχανικής καταπόνησης αυτών.
7. Δεν επιτρέπεται, τηρούμενων των προθεσμιών του παραρτήματος 4, η διάθεση στην αγορά ή η λειτουργία δοχείων πίεσης τα οποία δεν έχουν υποβληθεί κατά τα ανωτέρω σε περιοδικό επανέλεγχο.

ΆΑρθρο 7
Κυκλοφορία μη επαναπληρουμενων μεταφερομένων δοχείων
1. Για κάθε τύπο μη επαναπληρωμένου μεταφερομένου δοχείου, ο θέτων σε κυκλοφορία αυτό υποχρεούται να εφοδιασθεί άπαξ με βεβαίωση ελέγχου αυτού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στ άρθρα 3 και 4.
2. Για την εν συνεχεία κυκλοφορία των ανωτέρω εγχωρίως κατασκευαζόμενων δοχείων, ο θέτων σε κυκλοφορία αυτά οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι, τα παραγόμενα δοχεία είναι σύμφωνα μετά προβλεπόμενα στον τεχνικό φάκελλο και τη βεβαίωση ελέγχου και συντάσσεται γραπτή δήλωση πιστότητας γι΄ αυτά. Το ΥΒΕΤ διενεργεί έλεγχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του παραρτήματος 3, σε τυχαία χρονικά διαστήματα, προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση της ανωτέρω αναφερόμενης υποχρεώσεως του θέτοντος σε κυκλοφορία τα δοχεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Λοιπές διατάξεις
ΆΑρθρο 8
Εντός έξι (6) μηνών από την ισχύ της παρούσης αποφάσεως οι έχοντες την ευθύνη
κυκλοφορίας μεταφερομένων δοχείων ή λειτουργία σταθερών δοχείων πίεσης οφείλουν να γνωστοποιούν στην αρμόδια, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης τους, υπηρεσία του ΥΒΕΤ, τα κάτωθι στοιχεία κατά περίπτωση:
1. Τη θέση και τα χαρακτηριστικά των σταθερών δοχείων πίεσης (είδος, περιεχόμενο,
όγκο, έτος κατασκευής, πίεση λειτουργίας κ.λπ.).
2. Τη δυναμικότητα της εγκατάστασης πλήρωσης.
3. Για υποκείμενα σε επανέλεγχο μεταφερόμενα δοχεία, την επωνυμία και τη θέση της εγκαταστάσεως επανελέγχου.

ΆΑρθρο 9
Κυρώσεις
1. Οποιοσδήποτε κατασκευάζει, διαθέτει, εγκαθιστά, λειτουργεί, εμφιαλώνει, διενεργεί επανέλεγχο ή εμποδίζει τον έλεγχο δοχείων ή συσκευών πίεσης του άΑρθρου 1, κατά παράβαση των όρων της παρούσης αποφάσεως, τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές.
2. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΒΕΤ. Με την ίδια απόφαση δύναται να αποσύρονται από την αγορά, με μέριμνα των οικείων αστυνομικών αρχών ή και να απαγορεύεται η περαιτέρω διάθεση στην αγορά ή η λειτουργία των ανωτέρω δοχείων ή συσκευών.
3. Τα ανωτέρω πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις περί δημόσιων εσόδων, βάσει χρηματικών καταλόγων που συντάσσονται και αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία στο Δημόσιο Ταμείο της διεύθυνσης κατοικίας του οφειλέτη.
4. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου ή περιορισμού της κυκλοφορίας είναι δυνατή, μέσα σ΄ ένα μήνα από την κοινοποίηση της στον οφειλέτη, η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας επί της οποίας αποφασίζει ο Υπουργός εντός εξήντα (60) ημερών από της υποβολής της προσφυγής σ΄ αυτόν.
5. Οι χρηματικοί κατάλογοι δεν αποστέλλονται στο Δημόσιο Ταμείο για βεβαίωση πριν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία, η δε εμπρόθεσμη προσφυγή αναστέλλει τη βεβαίωση μέχρι την έκδοση απόφασης του Υπουργού επί της προσφυγής.
6. Εάν τα ανωτέρω δοχεία ή συσκευές φέρουν το σήμα <ΕΚ> θα ενημερώνεται αρμοδίως η επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τα Κράτη Μέλη.
7. Οι ανωτέρω αποφάσεις που συνεπάγονται περιορισμούς όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά ή / και τη θέση σε λειτουργία ενός δοχείου ή συσκευής αιτιολογούνται επακριβώς. Οι εν λόγω αποφάσεις κοινοποιούνται το ταχύτερο δυνατόν στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος συγχρόνως ενημερώνεται σχετικά με τα ένδικα μέσα τα οποία μπορεί να ασκήσει καθώς και με τις προθεσμίες εντός των οποίων τα ένδικα αυτά μέσα μπορεί να ασκηθούν.

ΆΑρθρο 10
Με απόφαση του Υπουργού ΒΕΤ δύναται να εξουσιοδοτούνται κρατικοί ή μη φορείς, για την εκτέλεση των αναφερόμενων στα άρθρα 2, 4 και 6 εργασιών, ελέγχου πιστοποίησης, ελέγχου τεχνικού φακέλλου, χορήγηση βεβαίωσης ελέγχου, διενέργεια επανελέγχου σε δοχεία με όγκο μεγαλύτερο ή ίσιο των 450 lt και εποπτεία επανελέγχου για μικρότερα των 450 lt δοχεία, καθώς και των εργασιών που περιγράφονται στο άΑρθρο 14 της υπ΄αριθ. Β10451/929/5.5.88 (ΦΕΚ 370/Β/88) απόφασης του Υπουργού ΒΕΤ.

ΆΑρθρο 11
Με την έκδοση της παρούσης απόφασης παύουν να ισχύουν:
1. Η υπ΄αριθ. Β11492/1590/23.5.88 (ΦΕΚ 363/Β/26.5.88) απόφαση του Υπουργού ΒΕΤ.
2. Από την υπ΄αριθ. Β10451/929/5.5.88 (ΦΕΚ 370/Β/88) απόφαση του Υπουργού ΒΕΤ:
- Από το άΑρθρο 3 οι παράγραφοι 1,2,3 και από την παράγραφο 4 τα σημεία : <ζ.
Σφραγίδα του ελεγκτή ΥΒΕΤ....> και <κδ. ... μέχρι το τέλος της παραγράφου>.
- Από το άΑρθρο 7 οι παράγραφοι 8 και 9.
- Τα άρθρα 18 και 19.

ΆΑρθρο 12
1. Ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης τα παραρτήματα 1 έως 5.
2. Με απόφαση του Υπουργού ΒΕΤ τα ανωτέρω παραρτήματα μπορεί να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται.

Παράρτημα 1α
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ
Αύξων Αριθμός ..............
Ημερομηνία ............
Φορέας Ελέγχου ............................
1. Πρότυπο κατασκευής ............................
2. Περιγραφή δοχείων ............................
3. Κάτοχος ............................
4. Κατασκευαστής ............................
5. Αριθμός κατασκευής ............................
6. Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας PS=......................Bar
7. Πίεση δοκιμής ΡΤ=......................Bar
8. Ελάχιστη και μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας TS=από....έως............°C
9. Χωρητικοτης V=........................Lt
10.Προβλεπομενο περιεχόμενο ............................
11. Περιδικότης επανελέγχου ............................
12. Παρατηρήσεις (Διενεργηθέντες έλεγχοι, ευρήματα, κ.α. ............................
Ο Φορέας

Παράρτημα 1β
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αύξων Αριθμός ..............
Ημερομηνία ............
Φορέας Ελέγχου ............................
1. Πρότυπο κατασκευής ............................
2. Περιγραφή δοχείων ............................
3. Κάτοχος ............................
4. Κατασκευαστής ............................
5. Αριθμός Βεβαίωσης Εξέτασης τύπου ............................
6. Αριθμός παρτίδας ............................
7. Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας PS=......................Bar
8. Πίεση δοκιμής ΡΤ=......................Bar
9. Ελάχιστη και μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας TS=από....έως............°C
10. Χωρητικοτης V=........................Lt
11.Προβλεπομενο περιεχόμενο ............................
12. Παρατηρήσεις (Διενεργηθέντες έλεγχοι, ευρήματα, κ.α. ............................
13. Χρονολογία επόμενου ελέγχου ............................
Ο Φορέας

Παράρτημα 1γ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ
Αύξων Αριθμός ..............
Ημερομηνία ............
Φορέας Ελέγχου χώρας προέλευσης ............................
1. Πρότυπο κατασκευής ............................
2. Περιγραφή δοχείων ............................
3. Κάτοχος ............................
4. Χώρα προέλευσης ............................
5. Κατασκευαστής ............................
6. Αριθμός Βεβαίωσης Ελέγχου ............................
7. Αριθμός παρτίδας ............................
8. Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας PS=......................Bar
9. Πίεση δοκιμής ΡΤ=......................Bar
10. Ελάχιστη και μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας TS=από....έως............°C
11. Χωρητικοτης V=........................Lt
12.Προβλεπομενο περιεχόμενο ............................
13. Παρατηρήσεις (Διενεργηθέντες έλεγχοι, ευρήματα, κ.α. ............................
14. Χρονολογία επόμενου ελέγχου ............................

Ο Φορέας

Παράρτημα 1δ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ
Αύξων Αριθμός ..............
Ημερομηνία ............
Φορέας Ελέγχου χώρας προέλευσης ............................
1. Πρότυπο κατασκευής ............................
2. Πρότυπο επανελέγχου ............................
3. Περιγραφή δοχείων ............................
4. Κάτοχος ............................
5. Χώρα προέλευσης ............................
6. Κατασκευαστής ............................
7. Αριθμός παρτίδας ............................
8. Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας PS=......................Bar
9. Πίεση δοκιμής ΡΤ=......................Bar
10. Ελάχιστη και μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας TS=από....έως............°C
11. Χωρητικοτης V=........................Lt
12.Προβλεπομενο περιεχόμενο ............................
13. Παρατηρήσεις
(Διενεργηθέντες έλεγχοι, ευρήματα, κ.α. ............................
14. Χρονολογία επόμενου ελέγχου ............................

Ο Φορέας

Παράρτημα 2
Περιεχόμενο τεχνικού φακέλλου
1. Γενικά στοιχεία
1.1. Όνομα, διεύθυνση κατασκευστού.
1.2. Όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο εισαγωγέα (στην περίπτωση εισαγόμενου δοχείου).
1.3. Περιγραφή δοχείου
1.4. Προβλεπόμενη χρήση ή απαγορεύσεις χρήσεως
2. Τεχνικά στοιχεία
2.1. Χρησιμοποιούμενο πρότυπο.
2.2. Μελέτη κατασκευής.
2.2.1. Δεδομένα και παραδοχές κατασκευής.
2.2.2. Επιλογή υλικών κατασκευής.
2.2.3. Υπολογισμός αντοχής του δοχείου
2.2.4. Κατασκευαστικά σχέδια.
2.3. Διαδικασία κατασκευής.
2.3.1. Μέθοδος κατασκευής.
2.3.2. Μέθοδος συγκόλλησης.
2.3.3. Μέθοδος ελέγχου κατασκευής.
2.3.4. Προσόντα συγκολλητών.
2.4. Αναγραφόμενες ενδείξεις.
2.5. Προβλεπόμενες διατάξεις ασφαλείας έναντι υπερπιέσεως.
2.6. Για την έγκριση προτύπου, κάθε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στην
αξιολόγηση του υπό εξέταση δοχείου, π.χ.
2.6.1. Πιστοποιητικά πρώτων υλών.
2.6.2. Αντίγραφα εκθέσεων ελέγχου.
2.6.3. Οδηγίες λειτουργίας.

Παράρτημα 3
Έλεγχοι δοχείων πίεσης.
1. Έλεγχος τεχνικού φακέλλου, χορήγηση βεβαίωσης εξέτασης τύπου.1.1. Οι
πραγματοποιούμενοι έλεγχοι και δομικές γίνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα
αντίστοιχα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα ή με πρότυπα αποδεκτά από το ΥΒΕΤ, ειδικότερα :
1.1.1. Ελέγχεται ο σχεδιασμός και οι υπολογισμοί του δοχείου όσον αφορά τις συνθήκες λειτουργίας, όπως πίεση και θερμοκρασία λειτουργίας, το περιεχόμενο, η ανάγκη περιοδικών ελέγχων, η διάβρωση, τα στατικά και δυναμικά φορτία επί του δοχείου καθώς και οι συνθήκες δοκιμής. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στον τρόπο υπολογισμού του πάχους του τοιχώματος του δοχείου.
1.1.2. Ελέγχεται η κατασκευή του δοχείου όσον αφορά τα επιλεχθέντα υλικά, τη μέθοδο κατασκευής, τις συγκολλήσεις, τη διάβρωση.
1.1.3. Επίσης κατά περίπτωση ελέγχεται η πρόβλεψη για ασφαλή χειρισμό, εσωτερική επιθεώρηση, ύπαρξη κατάλληλων εξοπλισμών για τον έλεγχο της πίεσης, της θερμοκρασίας ή της στάθμης του ρευστού.
1.1.4. Ελέγχεται κατά πόσον ο κατασκευαστής έχει την τεχνική δυνατότητα, από την
άποψη των τεχνικών μέσων και εξειδικευμένου προσωπικού, να κατασκευάσει σωστά το δοχείο.
1.2. Ελέγχεται εάν το δοχείο φέρει τις κάτωθι ενδείξεις:
1.2.1. Το όνομα ή το σήμα του κατασκευαστου ή του θέτοντος σε κυκλοφορία το δοχείο και τη θέση εγκατάστασης του.
1.2.2. Τον τύπο ή τον αριθμό σειράς του δοχείου και το έτος κατασκευής του.
12.3. Την επιτρεπόμενη πίεση, PS= ....Bar, και θερμοκρασία λειτουργίας , TS=...°C.
1.2.4. Την πίεση υδραυλικής δοκιμής, ΡΤ=..Bar.
1.2.5. Κενές θέσεις όπου τίθενται :
- Το κατά το άΑρθρο 6 του παρόντος, εγκεκριμένο σήμα του διενεργουντος τον
επανέλεγχο.
- Οι χρονολογίες των πραγματοποιημένων επανελέγχων.
Εφόσον πρόκειται για μεταφερόμενα δοχεία, επιπλέον θα αναφέρεται:
1.2.6. Το περιεχόμενο του δοχείου με ενδεχομένως προειδοποιητικό σύμβολο και τη μάζα του περιεχομένου σε Kg π.χ. Βουτάνιο 10 Kg.
1.2.7. Τη χωρητικότητα του δοχείου V - ...Lt.
1.2.8. Το απόβαρο το δοχείου με ακρίβεια πρώτου δεκαδικού m=...Kg.
Εφόσον το δοχείο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής μιας των αποφάσεων που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης, πέραν των ανωτέρω ενδείξεων, θα αναγράφονται και οι ενδείξεις που ενδεχομένως προβλέπονται από τις αποφάσεις αυτές. Εφόσον πρόκειται για μεταφερόμενα μη επαναπληρουμενα δοχεία θα αναφέρονται τα ανωτέρω σημεία : 1.2.1., 1.2.6, 1.2.7, καθώς και ο αριθμός της άδειας λειτουργίας της μονάδος εμφιαλώσεως των δοχείων.
2. Χορήγηση βεβαίωσης ελέγχου.
Ελέγχεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά
πρότυπα ή πρότυπα αποδεκτά από το ΥΒΕΤ, η συμφωνία των κατασκευασθέντων δοχείων με τα προβλεπόμενα στον τεχνικό φάκελλο και με το εγκριθέν πρότυπο.

Παράρτημα 4
Περιοδικοί επανέλεγχοι δοχείων πίεσης
1. Για τα δοχεία τα εμπίπτοντα στο πεδίο εφαρμογής της Β10451/929/88 (Εκ
370/Β/9.6.88) υπουργικής απόφασης, ο επανέλεγχος διενεργείται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην απόφαση αυτή.
2.1. Οι φιάλες υγραερίου επανελέγχονται σε χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.2. Κατά τον επανέλεγχο των φιαλών υγραερίου θα εκτελούνται οι εργασίες που προβλέπονται στα αντίστοιχα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα, ή ελλείψει εναρμονισμένων με Εθνικά πρότυπα χωρών της Κοινότητος, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας της εγκατάστασης επανελέγχου και οπωσδήποτε:
2.1.1. Καθαρισμός της φιάλης από χαλαρά στρώματα βαφής, σκουριές, λάδια και εν γένει ακαθαρσίες με κατάλληλη μέθοδο π.χ. τρίψιμο με σιδερόβουρτσα, αμμοβολη, καθαρισμός με jet νερού, χημικός καθαρισμός ή άλλη κατάλληλη μέθοδος.
2.1.2. Εξωτερική εξέταση της φιάλης για διαπίστωση φθορών, κακώσεων ή επεμβάσεων επ΄ αυτής.
2.1.3. Έλεγχος στοιχείων σήμανσης.
2.1.4. Υδραυλική δοκιμασία σε πίεση σύμφωνα με τη μελέτη κατασκευής του δοχείου, ή εφόσον δεν υπάρχουν στοιχεία, σε πίεση 32bar. Εφόσον από το αντίστοιχο εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό πρότυπο προβλέπεται εναλλακτική μέθοδος ελέγχου, δύναται να ακολουθείται η μέθοδος αυτή.
2.2. Πίνακας επανελέγχου.
2.2.1. Περιοδικότης επανελέγχου.
2.2.1.1. Κάθε δεκαπέντε (15) χρόνια:
- δοχεία τα οποία έχουν κατασκευασθεί και πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας, κοινοτικών οδηγιών, αντιστοίχων εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών προτύπων, ή ελλείψει τούτων Εθνικών προτύπων χωρών της Κοινότητας.
- Τα οποία φέρουν εξωτερικά διαρκώς αντιδιαβρωτικη προστασία.
- Τα οποία πληρούνται σύμφωνα με τους όρους της παρούσης αποφάσεως.
- Των οποίων το περιεχόμενο ελέγχεται ότι δεν είναι διαβρωτικό.
τα οποία πληρούνται, κυκλοφορούν και ελέγχονται περιοδικά συνεχώς από νόμιμη
εταιρεία. Η ανωτέρω εταιρεία μπορεί να συμβάλλεται για την πλήρωση ή / και τον περιοδικό επανέλεγχο των δοχείων με άλλη εταιρεία, με την προϋπόθεση ότι θα ελέγχει ότι η πλήρωση ή / και επανέλεγχος των δοχείων γίνεται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.
2.2.1.2. Κάθε δέκα (10) χρόνια :
- δοχεία τα οποία έχουν κατασκευαστεί και πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας, κοινοτικών οδηγιών, αντιστοίχων εναρμονισμένων Ευρωπαικών προτύπων ή Εθνικών προτύπων χωρών της Κοινότητος, και τα οποία φέρουν εξωτερικά διαρκώς αντιδιαβρωτικη προστασία, και
- τα οποία πληρούνται σύμφωνα με τους όρους της παρούσης αποφάσεως, και
- των οποίων το περιεχόμενο ελέγχεται ότι δεν είναι διαβρωτικό.
2.2.1.3. Κάθε πέντε (5) χρόνια:
- δοχεία τα οποία έχουν κατασκευαστεί και πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας, κοινοτικών οδηγιών, αντιστοίχων εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών προτύπων ή Εθνικών προτύπων χωρών της Κοινότητας, και
- τα οποία φέρουν εξωτερικά διαρκώς αντιδιαβρωτική προστασία.
- τα οποία πληρούνται σύμφωνα με τους όρους της παρούσης αποφάσεως.
2.2.2. Οι κυκλοφορούσες στην αγορά, κατά την έκδοση της παρούσης αποφάσεως, φιάλες οφείλουν να υποβληθούν σε επανέλεγχο το αργότερο εντός εννέα (9) ετών από την έκδοση του παρόντος κανονισμού.
Η περιοδικότης επανελέγχου των φιαλών αυτών ορίζεται στα δέκα (10) έτη.
Για την αποτελεσματική τήρηση των αναφερομένων στην παράγραφο 2.2. στοιχείων, στις εγκαταστάσεις εμφιαλώσεως θα τηρείται βιβλίο ή κατά προτίμηση αρχείο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή στον οποία θα καταχωρούνται τα στοιχεία ταυτότητος της φιάλης και οι χρονολογίες ελέγχων.
3. Για τις λοιπές περιπτώσεις δοχείων επίσης θα εκτελούνται οι εργασίες και σε χρονικές περιόδους που προβλέπονται στα αντίστοιχα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά ή εθνικά πρότυπα. Ελλείψει των προηγούμενων θα εκτελούνται τα προβλεπόμενα σε Εθνικά πρότυπα χωρών της Κοινότητος ή σε αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα, κατά την κρίση του έχοντος την ευθύνη ή εποπτεία φορέα επανελέγχου. Για την αχρήστευση των δοχείων, που κρίνονται ως ακατάλληλα για επαναπληρωση και
που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφου ακολουθείται η διαδικασία του άΑρθρου 14 της Υ.Α. Β10451/929/88.

Παράρτημα 5
Κατάταξη ρευστών και δοχείων πίεσης
1. Τα ρευστά, αναλόγως της επικινδυνότητάς τους, διακρίνονται σε τρεις ομάδες :
Ομάδα Ι.
Ρευστά τα οποία είναι εκρηκτικά, εξαιρετικά ή πολύ εύφλεκτα ή τοξικά, όπως οι ιδιότητες αυτές ορίζονται στο ΠΔ 329/83, που εκδόθηκε για την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 67/548/Εοκ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει μεταγενέστερα.
Ομάδα ΙΙ
Ρευστά τα οποία είναι διαβρωτικά, ερεθιστικά, επιβλαβή, οξειδωτικά και εν γένει
επικίνδυνα για το περιβάλλον, όπως οι ιδιότητες αυτές ορίζονται στο ΠΔ 329/83, που
εκδόθηκε για την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσία με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει μεταγενέστερα.
Ομάδα ΙΙΙ
Ρευστά που δεν ανήκουν στην κατηγορία Ι ή ΙΙ.
2. Δοχεία τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσης αποφάσεως είναι αυτά που:
2.1. Είναι σταθερά και περιέχουν αέρα ή υγροποιημένα αέρια ή υγρά θερμοκρασίας
ανωτέρας από το υπό ατμοσφαιρική πίεση σημείο ζέσεως, και
2.1.1. Είναι ρευστά των ομάδων I ή ΙΙ με γινόμενο PS και V μεγαλύτερο από 20barL και με όγκο μεγαλύτερο από 0,2L, ή
2.1.2. Είναι ρευστά της ομάδας ΙΙΙ με γινόμενο PS και V μεγαλύτερο από 50barL και με όγκο μεγαλύτερο από 0,2 L.
2.2. Είναι σταθερά και περιέχουν υγρά θερμοκρασίας κατωτέρας από το υπό ατμοσφαιρική πίεση σημείο ζέσεως.
2.2.1. Είναι ρευστά των ομάδων Ι και ΙΙ με γινόμενο PS και V μεγαλύτερο από 200barL και με όγκο μεγαλύτερο από 1 L, ή
2.2.2. Είναι ρευστά της ομάδας ΙΙΙ με γινόμενο PS και V μεγαλύτερο από 200 barL και με όγκο μεγαλύτερο από 10 L.
2.3. Είναι μεταφερομενα, δηλ. πληρούνται και εν συνεχεία μεταφέρονται σε άλλο μέρος προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το περιεχόμενο τους,
και 2.3.1. Περιέχουν ρευστά των ομάδων Ι ή ΙΙ και έχουν όγκο μεγαλύτερο από 0,05 L ή
2.3.2. Περιέχουν ρευστά της ομάδας ΙΙΙ με γινόμενο PS και V μεγαλύτερο από 20 barL και όγκο μεγαλύτερο από 0,2L.

ΆΑρθρο 13
Η ισχύς της παρούσης αποφάσεως αρχίζει μετά παρέλευση τριών (3) μηνών από τη
δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 1993


Taxheaven.gr